Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

World Literature Studies

Domovský ústav: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1337-9275 (print)
ISSN 1337-9690 (online)

Jazyk: slovenský, český, anglický, nemecký, francúzsky s anglickými abs

Web: http://www.wls.sav.sk/

E-mail:
Adresa:
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


World Literature Studies – Časopis pre výskum svetovej literatúry vydáva štyri razy ročne Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Uverejňuje recenzované (double blind peer review), doposiaľ nepublikované vedecké štúdie a recenzie z oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Čísla sú väčšinou zamerané tematicky a konkrétne témy sa zverejňujú v podobe výziev na posielanie príspevkov. Príspevky sa uverejňujú v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, resp. vo francúzštine s anglickými resumé.

Časopis je zaradený do medzinárodných databáz: Art & Humanities Citation Index (A&HCI), Current Contents/Arts & Humanities (CC/A&H), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO, Scopus, ERIH PLUS.


ŠÉFREDAKTORKA
Jana Cviková

REDAKCIA
Eva Kenderessy
Natália Rondziková

REDAKČNÁ RADA
Mária Bátorová
Katarína Bednárová
Adam Bžoch
Róbert Gáfrik
Judit Görözdi
Mária Kusá
Roman Mikuláš
Soňa Pašteková
Dobrota Pucherová
Libuša Vajdová
(Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences, Bratislava)

Marián Andričík (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
Magdolna Balogh (Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest)
Marcel Cornis-Pope (Virginia Commonwealth University, Richmond)
Xavier Galmiche (University Paris – Sorbonne)
Zdeněk Hrbata (Institute of Czech Literature, Academy of Sciences CR, Prague)
Magda Kučerková (Constantin the Philosopher University in Nitra)
Anton Pokrivčák (Trnava University in Trnava)
Ivo Pospíšil (Masaryk University, Brno)
Clara Royer (University Paris – Sorbonne)
Charles Sabatos (Yeditepe University, Istanbul)
Monica Spiridon (University of Bucharest)
Miloš Zelenka (University of South Bohemia in České Budějovice)
Bodo Zelinsky (University of Cologne)