Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

World Literature Studies

Domovský ústav: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1337-9275 (print)
ISSN 1337-9690 (online)

Jazyk: slov., čes., angl., nem., franc. s abstraktmi v angl.

Web: http://www.wls.sav.sk/

E-mail:
Adresa:
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i. / Institute of World Literature SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika / Slovak Republic


WORLD LITERATURE STUDIES (Časopis pre výskum svetovej literatúry) uverejňuje recenzované (obojstranne anonymne), doposiaľ nepublikované vedecké štúdie, materiály a recenzie z oblasti teórie literatúry, porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Čísla sú prevažne zamerané tematicky a konkrétne témy sa zverejňujú v podobe výziev na posielanie príspevkov; výzvy obsahujú aj informáciu o jazyku/jazykoch, v ktorých budú príspevky v danom čísle publikované.

Časopis vydáva štyri razy ročne Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i., v režime otvoreného prístupu online a tlačou.

© Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., autorky a autori

The journal World Literature Studies and the articles are licensed under CC BY-NC-ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1

Časopis v tlačenej podobe si môžete objednať na sap@sappress.sk. (Ročné predplatné od roku 2024 24 eur.)

Viac informácií o časopise, aktuálne tematické výzvy na posielanie príspevkov aj pokyny k príspevkom nájdete na https://wls.sav.sk/.

ČASOPIS JE ZARADENÝ DO MEDZINÁRODNÝCH DATABÁZ
Art & Humanities Citation Index (A&HCI)
Current Contents/Arts & Humanities (CC/A&H)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
Scopus
ERIH PLUS


ŠÉFREDAKTORKA
Jana Cviková

REDAKCIA
Eva Kenderessy

REDAKČNÁ RADA
Katarína Bednárová
Adam Bžoch
Róbert Gáfrik
Judit Görözdi
Mária Kusá
Roman Mikuláš
Dobrota Pucherová
Libuša Vajdová
(Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences, Bratislava)

Marián Andričík (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
Magdolna Balogh (Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest)
Marcel Cornis-Pope (Virginia Commonwealth University, Richmond)
Xavier Galmiche (University Paris – Sorbonne)
Zdeněk Hrbata (Institute of Czech Literature, Academy of Sciences CR, Prague)
Magda Kučerková (Constantine the Philosopher University in Nitra)
Anton Pokrivčák (Trnava University in Trnava)
Ivo Pospíšil (Masaryk University, Brno)
Clara Royer (University Paris – Sorbonne)
Charles Sabatos (Yeditepe University, Istanbul)
Monica Spiridon (University of Bucharest)
Miloš Zelenka (University of South Bohemia in České Budějovice)
Bodo Zelinsky (University of Cologne)

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)​
Každý článok je (od roku 2021) označený DOI - medzinárodným jednoznačným a trvalým identifikátorom, ktorý zabezpečuje trvalý odkaz na elektronický dokument v prostredí internetu. Prideľuje sa na základe členstva SAV v registračnej agentúre CrossRef.

ORCID (OPEN RESEARCHER CONTRIBUTOR IDENTIFICATION)
V záujme identifikovania publikácií jednotlivých autoriek a autorov uvádzame okrem inštitucionálnej afiliácie aj toto identifikačné číslo.