Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Študijné zvesti

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0560-2793 (print)

Jazyk: viacjazyčný

Web: archeol.sav.sk/index.php/sk/publikacie/studijne-zvesti/

E-mail:
Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra

Phone : (+421/037) 73357 38, Fax : (+421/037) 73356 18

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ŠTUDIJNÉ ZVESTI - Tematické zameranie - Archeológia, pravek až stredovek, antropológia, archeobotanika, archeozoológia, archeometalurgia, geofyzika a numizmatika. Výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológia a súpisové práce.
Vychádza dvakrát ročne.

Hlavní redaktori: doc.PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., PhDr. Alena Bistáková, PhD.

Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra


Tel. : (+421/037) 6410051 Fax : (+421/037) 73356 18
E-mail : gertruda.brezinova@savba.sk, nraupaal@savba.sk