Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

AVANS

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: slovensky

Web: archeol.sav.sk/index.php/publikacie/avans/

E-mail:
Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra

Ročenka Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS je neperiodickou sériou určenou na študijné, vedecké a informačné účely odborníkom v archeológii. Formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska.
Ročenka. ISBN rôzne, podľa tematiky jednotlivých čísel
Redaktori: Mgr. Klaudia Daňová, PhD. – Mgr. Marek Vojteček
Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Kontakty:
K. Daňová: 0902/925 667, klaudia.danova@savba.sk
M. Vojteček: 0902/925 643, marek.vojtecek@savba.sk