Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Východoslovenský pravek

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Web: archeol.sav.sk/index.php/publikacie/vychodoslovensky-prav

E-mail:
Adresa:
Archeologický ústav SAV
Hrnčiarska 13
040 01 Košice

Tel. : (+421/055) 62226 82, Fax : (+421/055) 62226 82

VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK zverejňuje nové výsledky terénneho a teoretického bádania pravekých a včasných dejín východného Slovenska a štúdie zaoberajúce sa historickým vývojom osídlenia severovýchodnej časti Karpatskej kotliny. Vychádzať začal v sedemdesiatych rokoch /1 - 1970, 2 - 1971/. Vydávanie bolo obnovené v roku 1991 /3 - 1991, 4 - 1993, 5 - 1998/.
Hlavný redaktor: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Hrnčiarska 13, 040 01 Košice
Tel. : (+421/055) 62226 82 Fax : (+421/055) 7295558
E-mail : mirossa@saske.sk