Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

História

Domovský ústav: Historický ústav SAV, v. v. i.

Údaje
ISSN 1335-8316 (print)

Jazyk: slovensky s anglickými abstraktmi

Web: https://ehistoria.sk/casopisy/historia

E-mail:
Adresa:
História
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel.:+421-908 870 871
E-mail: historiarevue@gmail.com
https://ehistoria.sk/casopisy/historia

História
Revue o dejinách spoločnosti

V spolupráci s Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV vydáva História, o. z.


Ocenenie: Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti histórie (2004).