Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Historický časopis

Domovský ústav: Historický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0018-2575 (print)
ISSN 2585-9099 (online)

Jazyk: Slovenský a anglický s anglickými abstraktmi

Web: www.historickycasopis.sk

E-mail:
Adresa:
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com

Historický časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.