Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Historický časopis

Domovský ústav: Historický ústav SAV

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 2585-9099 (online)

Jazyk: Slovensky s anglickými abstraktmi a nemeckým resumé

Web: www.historickycasopis.sk

E-mail:

Adresa:
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com

Historický časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.