Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Právny obzor

Domovský ústav: Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Údaje
ISSN 0032-6984 (print)
ISSN 2729-9228 (online)

Jazyk: Slovensky

Web: www.pravnyobzor.sk

Adresa:
Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Vydáva Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 813 64 Bratislava, Klemensova 19, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, spol. s r.o., Bratislava.

Časopis vychádza ročne 6-krát. Hlavná redaktorka prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., výkonná redaktorka JUDr. Tatiana Weissová, redaktorka RNDr. Eva Majeská.

Redakcia: 813 64 Bratislava, Klemensova 19, tel. 52962325.

Rozširuje, objednávky a predplatné (aj do zahraničia) prijíma SAP - Slovak Academic Press, spol. s r.o., P. O. BOX 57, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. E-mail: sap@sappress.sk, www.sappress.sk.

Objednávky do zahraničia prijíma a vybavuje aj SLOVART G.T.G. Ltd., Krupinská 4, P. O. BOX 152, SK - 852 99 Bratislava. E-mail: info@slovart-gtg.sk.

Registračné číslo 7072. ISSN 0032-6984

Distributed by SAP - Slovak Academic Press, spol. s r.o., P. O. BOX 57, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

Distribution rights are held by KUBON and SAGNER, P. O. BOX 34 01 08, D-8000 München, Germany.

Právny obzor je určený všetkým pracovníkom z oblasti teórie i praxe. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie, a správy, prípadne medailóny jubileám najvýznamnejších osobností. Časopis vychádza nepretržite od roku 1917.