Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Právny obzor

Domovský ústav: Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Údaje
ISSN 0032-6984 (print)
ISSN 2729-9228 (online)

Jazyk: Slovensky

Web: www.pravnyobzor.sk

Adresa:
Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Právny obzor je najstarší právnický časopis na Slovensku a rovnako patrí medzi najstaršie v celom regióne strednej Európy. Časopis vychádza kontinuálne od roku 1917. V súčasnosti vychádza každoročne 6 čísel v slovenskom jazyku a jedno špeciálne číslo v anglickom jazyku. Časopis uverejňuje originálne a vedecké články z rozličných odvetví štátu a práva od domácich a zahraničných autorov. Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

Hlavná redaktorka:
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Výkonný redaktor:
JUDr. Viliam Janáč, PhD.
Tajomníčka:
Mgr. Andrea Škopová, PhD.

Tlač a distribúciu časopisu zabezpečuje zmluvný partner, spoločnosť Wolters Kluwer.