Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Etnologické rozpravy

Domovský ústav: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 2729-9759 (online)

Jazyk: slovenský s anglickými abstraktmi

Web: http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/

E-mail:
Adresa:
Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com

VYDAVATEĽ
Národopisná spoločnosť Slovenska
IČO: 00178811

Etnologické rozpravy / Ethnological Debates je vedecký recenzovaný časopis. Periodikum je od roku 1994 pokračovateľom interného informačného neperiodického bulletinu Národopisné informácie (založený 1969), vydávaného Slovenskou národopisnou spoločnosťou (dnes Národopisná spoločnosť Slovenska) a Národopisným ústavom SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV). Neskôr sa spoluvydavateľom Etnologických rozpráv stalo aj Slovenské národné múzeum v Martine. Do roku 2008 časopis vydávali spoločne Ústav etnológie SAV, Slovenské národné múzeum a Národopisná spoločnosť Slovenska. Od roku 2008 do roku 2018 boli vydavateľmi Národopisná spoločnosť Slovenska, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií UMB v Banskej Bystrici a Ústav etnológie SAV v Bratislave. V súčasnosti je vydávaný Národopisnou spoločnosťou Slovenska.

Adresa vydavateľa:
Národopisná spoločnosť Slovenska
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

VOĽNÝ PRÍSTUP

Časopis do čísla 1/2021 vychádzal tlačou, od čísla 2/2021 sa stal plne elektronickým internetovým časopisom (Evidenčné číslo: EV 44/22/EPP) uplatňujúcim princíp voľného prístupu.Vyhlásenie o voľnom prístupe
Časopis Etnologické rozpravy je vedecký časopis vychádzajúci dvakrát ročne s voľným prístupom podľa definície BOAI. Jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY]. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete. Každému užívateľovi verejného internetu je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo adekvátne odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa časopisu alebo autora. Obsah všetkých čísiel od 2/2021 môže byť použitý na akýkoľvek účel, vrátane komerčného využitia.
Všetky obsahy Etnologických rozpráv od čísla 2/2021 sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU

Pôvodné funkcie periodika boli spravodajská (orientovaná na informovanie členov vedeckej spoločnosti a slovenskej etnologickej obce) a odborná (založená na publikovanie vedeckých a odborných príspevkov zo spektra oblastí etnológie). Od roku 2004 je vydávanie Etnologických rozpráv zamerané na monotematické čísla, každé z nich má rovnaké rubriky. Od roku 2018 sa časopis sústreďuje na naratívy ako podstatnú súčasť etnologického a antropologického výskumu.
Príspevky publikované v Etnologických rozpravách využívajú kvalitatívne metódy. Jednotlivé rubriky časopisu sú venované empirickým a teoretickým štúdiám, diskusiám o problémoch kvalitatívneho výskumu, esejam, recenziám a rozhovorom s významnými vedcami. Hlavnou stratégiou redaktorov je priblížiť výsledky empirických výskumov a podporiť diskusie medzi etnológmi, antropológmi a inými sociálnymi vedcami.

Časopis vychádza dvakrát za rok predovšetkým v slovenskom jazyku. Príspevky sú prijímané v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Redakčné uzávierky: 15. február a 15. jún

REDAKCIA

Hlavný redaktor:
Juraj Janto (juraj.janto@uniba.sk)
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Redaktori:
Dominika LEŠKOVÁ (dominika.leskova@uniba.sk)
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
Michal UHRIN (michal.uhrin@uniba.sk)
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
Kristína Cichová (kristina.cichova@savba.sk)
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

E-mail: etnologicke.rozpravy@gmail.com

Adresa redakcie:
Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2
811 02 Bratislava
Slovenská republika

DOMÁCA REDAKČNÁ RADA

Jana AMBRÓZOVÁ (jambrozova@ukf.sk)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Martina BOCÁNOVÁ (martina.bocanova@ucm.sk)
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Daniel DRÁPALA (drapala@phil.muni.cz)
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav európskej etnológie
Nadja NOVÁKOVÁ (nadja.novakova@snm.sk)
Slovenské národné múzeum v Martine
Katarína KOŠTIALOVÁ (katarina.kostialova@umb.sk)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie
Katarína POPELKOVÁ (katarina.popelkova@savba.sk)
Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, v. v. i.
Blanka SOUKUPOVÁ (6446@mail.fhs.cuni.cz)
Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta humanitných štúdií

MEDZINÁRODNÁ REDAKČNÁ RADA

Nevena Škrbić ALEMPIJEVIĆ (Chorvátsko) (nskrbic@ffzg.hr)
Zagrebská univerzita, Fakulta humanitných a sociálnych vied, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
Martin BROCKI (Poľsko) (marcin.brocki@uj.edu.pl)
Jagelovská univerzita v Krakove, Ústav etnológie a kultúrnej antropológie
Dmitrij FUNK (Rusko) (d_funk@iea.ras.ru)
Lomonosovova Moskovská štátna univerzita, Fakulta etnológie
Chris KNIGHT (Veľká Británia) (chris.knight@live.com)
University College London, Fakulta antropológie
László KÜRTI (Maďarsko) (kurti1953@gmail.com)
Univerzita v Miskolcsi, Ústav aplikovaných sociálnych vied
Rajko MURŠIČ (Slovinsko) (rajko.mursic@ff.uni-lj.si)
Univerzita v Ljubljane, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
Andrei ZNAMENSKI (USA) (aznamenski@gmail.com)
Univerzita v Memphise, Fakulta histórie

PUBLIKAČNÁ ETIKA

Redakcia Etnologických rozpráv prijíma na posúdenie pôvodné, predtým nepublikované príspevky, ktoré sa v čase odovzdania na posúdenie nenachádzajú v inom recenznom konaní, ako aj anglickú verziu revidovaných príspevkov, ktoré už vyšli v národnom jazyku. V poslednom prípade sa od autora vyžaduje, aby túto skutočnosť pri ponúknutí textu oznámil redakcii.
Pri posudzovaní etických otázok, ktoré môžu vzniknúť v recenznom konaní, sa redakcia riadi princípmi vytvorenými vydavateľstvom Elsevier, ako sú sformulované na webovej stránke Publishing Ethics Resource Kit.

RECENZNÉ KONANIE

Po zaslaní rukopisu redakcia potvrdí jeho prijatie formou e-mailu. Všetky rukopisy prechádzajú prvým posúdením redakciou, ktorá v priebehu 2 týždňov oznámi autorom rozhodnutie o akceptovaní/neakceptovaní rukopisu na ďalšie spracovanie, prípadne požiadavky na úpravu rukopisu. Redakcia neakceptuje rukopisy, ktoré nie sú v súlade s odborným zameraním časopisu, nespĺňajú základné požiadavky na odborný text, sú problematické z etického hľadiska apod. Rozhodnutie redakcie musí byť potvrdené redakčnou radou časopisu.
V prípade akceptovania vedecké a materiálové štúdie prechádzajú ďalším posúdením, a to dvoma nezávislými odborníkmi. V tomto procese redakcia Etnologických rozpráv dodržuje princípy obojstranne anonymného recenzného konania. Redakcia vyberá recenzentov na základe kompetentnosti v príslušnej problematike. Redakcia však prihliada aj na to, aby recenzenti a autori neboli v konflikte záujmov a/alebo osobných vzťahoch, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť výsledok recenzného konania. Od recenzentov sa vyžaduje, aby sa vyslovili predovšetkým k nasledujúcim otázkam: odborná úroveň rukopisu (argument, práca s literatúrou, kvalita etnografických dát, originalita výsledkov, vedecký prínos) a formálna úroveň rukopisu (jazykové a štylistické aspekty, formálna úprava textu). Ak sa recenzenti v hodnotení rukopisu zásadne nezhodnú, redakcia oslovuje tretieho nezávislého posudzovateľa.
Redakcia následne oznámi autorom výsledok recenzného konania, ktoré môže mať nasledujúce formy: odporučenie na publikovanie bezo zmien, prepracovanie alebo zamietnutie. V posledných dvoch prípadoch sa od autora/ky očakáva, že sa vyjadrí ku všetkým pripomienkam recenzentov – či danú pripomienku akceptoval/a alebo nie, a ak neakceptoval/a, musí uviesť logické zdôvodnenie.
Je v kompetencii redakcie posúdiť, či uskutočnené zmeny a argumentácia autora/ky boli dostatočne zdôvodnené. Ak neboli, redakcia ďalej komunikuje s autorom a v prípade nezhody predkladá redakčnej rade svoje stanovisko. Konečné rozhodnutie o prijatí/neprijatí rukopisu robí redakčná rada.
V prípade, ak autor/ka nepovažuje rozhodnutie redakcie a/alebo recenzné posudky za oprávnené, môže vysvetliť svoje stanovisko v liste redakčnej rade. S jeho obsahom sú oboznámení príslušní recenzenti a redakcia. Redakčná rada rozhodne o ďalšom postupe a zdôvodní to v odpovedi autorovi.

POKYNY PRE AUTOROV

RUBRIKY PRÍSPEVKOV

ŠTÚDIE A MATERIÁLY
Štúdie a materiály prezentujú výsledky empirického výskumu interpretované s využitím teórií sociálnych a humanitných vied. Text musí obsahovať jasný výklad argumentu, musí byť štruktúrovaný v súlade s ním, musí zahrňovať stručný opis využitých teoretických téz a metód a musí prezentovať závery vyplývajúce z výsledkov empirického výskumu a ich teoretickej interpretácie. Rozsah textu by mal byť 18 000 – 45 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry, poznámok pod čiarou a príloh. Musí obsahovať abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 200 – 300 slov a 5 – 7 kľúčových slov. Rukopisy prechádzajú recenzným konaním.

ESEJE
Texty prezentujú názory autorov na dôležité otázky spoločenských a humanitných vied a nemusia nevyhnutne obsahovať výsledky empirických výskumov autorov. Môžu mať charakter prehľadu, ale musia zahrňovať kritické argumenty týkajúce sa súčasných výskumných problémov, či konkrétnych téz v spoločenských a humanitných vedách, alebo pojednávať o dôležitých otázkach z akademickej sféry, vrátane práce akademických inštitúcií. Text by mal byť v rozsahu 5 400 – 36 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry a poznámok pod čiarou a musí obsahovať abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 200 – 300 slov a 5 – 7 kľúčových slov. Rukopisy prechádzajú recenzným konaním.

DISKUSIE
Texty v tejto rubrike sú úvahami minimálne troch autorov o konkrétnej problematike. Podobne ako eseje, musia zahrňovať kritické argumenty týkajúce sa súčasných výskumných problémov či konkrétnych téz v spoločenských a humanitných vedách, alebo pojednávať o dôležitých otázkach z akademickej sféry, vrátane práce inštitúcií. Text každého autora by mal byť v rozsahu 5 400 – 36 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry a poznámok pod čiarou a musí obsahovať abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 200 – 300 slov a 5 – 7 kľúčových slov.

OSOBNOSŤ
Do tejto rubriky patria rozhovory s významnými osobnosťami akademickej sféry alebo prehľady odbornej činnosti takýchto osobností s kritickým hodnotením ich diel. Text by mal byť v rozsahu 5 400 – 36 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry a poznámok pod čiarou.

RECENZIE
Recenzie majú za úlohu informovať o nových alebo inak dôležitých publikáciách v oblasti spoločenských a humanitných vied, o výstavách a expozíciách, s kritickým hodnotením ich obsahu. Rozsah recenzie je 3 600 – 9 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

ESEJE O KNIHÁCH
Eseje o knihách sú kritické úvahy o publikáciách, ktoré pojednávajú o rovnakej problematike (minimálne tri tituly). Rozsah eseje je 14 000 – 28 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

SPRÁVY
Správy informujú o dôležitých udalostiach v akademickej sfére (konferencie, sympózia, odborné stretnutia a pod.) a o životných jubileách, prípadne úmrtiach významných osobností, s hodnotením ich odbornej činnosti a diel. Rozsah správ je 3 600 – 9 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

FORMA RUKOPISOV

Rukopisy vo formáte .doc, .docx a .rtf sa zasielajú na elektronickú adresu redakcie (etnologicke.rozpravy@gmail.com). V prípade príspevkov, ktoré prechádzajú recenzným konaním, okrem kompletnej verzie príspevku sa vyžaduje aj anonymizovaná verzia, kde sú odstránené informácie, ktoré môžu autora / autorov identifikovať.
Texty by mali byť napísané vo fonte Times New Roman, veľkosť 12, vzdialenosť medzi riadkami 1.5. Poznámkový aparát sa uvádza pod čiarou na strane (Times New Roman, veľkosť 10, vzdialenosť medzi riadkami 1.0). Zoznam použitých zdrojov sa uvádza na konci textu v abecednom poradí a je pomenovaný Referencie.
Titulná stránka rukopisu musí obsahovať:
• názov príspevku (vrátane anglickej verzie názvu);
• v prípade štúdií, esejí a diskusií abstrakt v angličtine v rozsahu 200 – 300 slov a 5 – 7 kľúčových slov;
• meno a e-mail každého autora/ky, jeho/jej akademické tituly, súčasnú pozíciu v akademickej sfére a adresu príslušnej inštitúcie;
• informáciu o finančnej podpore príspevku;
• celkový počet znakov príspevku a počet zahrnutých tabuliek a / alebo obrázkov. Tento počet (tabuliek a obrázkov celkom) nesmie presiahnuť desať. Tabuľky a obrázky majú byť očíslované arabskými číslicami v takom poradí, ako sa objavujú v texte. Obrázky sa musia poslať ako samostatné súbory vo formáte TIFF, JPG s rozlíšením minimálne 300 dpi alebo EPS s rozlíšením minimálne 800 dpi; v hlavnom texte by mali figurovať len indikátory ich umiestnenia. Ku každému obrázku musí byť priložený jeho popis a zdroj; ku každej tabuľke jej názov, prípadne zdroj (ak jej autorom nie je autor príspevku). Tieto údaje sa posielajú v samostatnom súbore.

Podnázvy

Úroveň/Formát
1/Zarážka doľava, tučné písmo, veľkosť 14
Text začína novým odsekom.
2/Zarážka doľava, tučné písmo, veľkosť 12
Text začína novým odsekom.
3/Zarážka doľava, tučné písmo, kurzíva, veľkosť 12
Text začína novým odsekom.

PRAVIDLÁ CITOVANIA

REFERENCIE


VÝZVY

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2024 / 2

Rituály a ritualizácia

Dlhodobý záujem etnológie a antropológie o rituály a presvedčenia s nimi spojené viedol k rozpracovaniu závažných teoretických téz a uskutočneniu mnohých empirických výskumov, ktoré natrvalo ovplyvnili vývoj oboch disciplín. Typológie rituálov sa môžu odvíjať od vnímania času v najužšom ľudskom aj prírodnom prostredí, preto je časté ich delenie podľa fáz životného cyklu a podľa druhu kalendárov. Nemenej pozoruhodné sú rituály, ktoré sa týkajú každodennosti, recipročného správania sa, prírodného prostredia, politiky a ekonómie. Napokon zameranie na úlohu rituálov v socioekonomických a politických procesoch je významnou témou sociálnych vied. Rituály môžu spájať aj oddeľovať, komunikujú smerom k členom skupiny, ale aj navonok k tým, ktorí sú za ich hranicou. Rituály nastoľujú pravidlá interakcie aj normy interpretácie, aj cez symbolickú subverziu či uzavretosť. Ľudské spoločnosti sú teda prestúpené rituálmi a ritualizovanými praktikami.

Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k relevantným témam vrátane nasledujúcich:

Teoretické a metodologické prístupy v štúdiu rituálov a ritualizácie
Rituál a socializácia
Rituál, spolupráca a komunita
Rituál, príbuzenstvo, domácnosť
Rodové aspekty ritualizácie
Rituál, metafora a smiech
Rituál a náboženstvo
Rituál a magické praktiky
Rituál a evolúcia
Rituál a kognícia
Rituál v procesoch sekularizácie
Rituály, politika a propaganda
Rituály a masmédiá
Ritualizácia a nehmotné kultúrne dedičstvo
Ritualizované prejavy etnickej a národnej identity
Jazyk rituálu a jeho reprodukcia vo vzdelávaní
Rituál a spotreba
Rituál a práca
Rituál a globalizácia
Komercializácia rituálnych praktík
Rituál ako terapia
Pripravované číslo časopisu Etnologické rozpravy venujeme Doc. Kornélii Jakubíkovej pri príležitosti jej životného jubilea.

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com a hosťujúcej editorke H. Tužinskej na helena.tuzinska@uniba.sk do 31. marca 2024.

Termín odovzdania príspevkov: 15. júna 2024

Hosťujúca editorka:
doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Pokyny pre zasielanie príspevkov: postupujte podľa pokynov pre zasielanie príspevkov uvedených na webovej stránke Národopisnej spoločnosti Slovenska, https://nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/pokyny-pre-autorov/