Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Architektúra & urbanizmus

Domovský ústav: Historický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0044-8680 (print)
ISSN 2729-8752 (online)

Jazyk: Anglický

Web: www.architektura-urbanizmus.sk

E-mail:
Adresa:
Architektúra & urbanizmus
Historický ústav SAV
(Institute of History SAS)
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel: +421 2 5477 3296

Vedecký recenzovaný časopis Architektúra & urbanizmus uverejňuje štúdie z oblasti teórie architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na súčasný stav, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu, na otázky ich umeleckého charakteru a na teóriu ich technickej stránky. Zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu k umeniu, technike a k životnému prostrediu. Publikuje výsledky sociológie a psychológie architektúry a urbanizmu, sociálnej ekológie,
výsledky výskumov z oblasti techniky prostredia a z iných disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju teoretického poznania
v architektúre a urbanizme. Zaoberá sa ďalej metódami hodnotenia a kritiky architektonickej a urbanistickej tvorby a hodnotením význačných architektov, architektonických diel a období. Publikuje príspevky o výučbe architektúry a urbanizmu, recenzie odborných kníh, oko aj informácie a správy o dôležitých vedeckých podujatiach. Časopis Architektúra a urbanizmus vydáva Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislave.