Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

ARS

Domovský ústav: Centrum vied o umení SAV

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: slovensky, anglicky, nemecky

Web: www.ars.sav.sk

E-mail:

Adresa:
Centrum vied o umení, org. zložka Ústav dejín umenia SAV, Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4,
tel./fax: 0421-2-5479-3895

Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied


Výkonný redaktor: Veronika Kucharská
Redakčný kruh: Dana Bořutová, Július Fujak, Ivan Gerát, Daniel Grúň, Ingrid Halászová, Miroslav Haľák, Barbara Hodásová, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Alexandra Kusá, Jozef Medvecký, Peter Megyeši, Marian Zervan
Rada poradcov: Wojciech Bałus, László Beke, Heinrich Dilly, Marina Dmitrieva, James Elkins, Robert Gibbs, Thomas DaCosta Kaufmann, Jiří Kuthan, Sergiusz Michalski, Milan Pelc, Piotr Piotrowski†, Michael Viktor Schwarz, Paul Stirton, Viktor I. Stoichita, Wolf Tegethoff

Časopis ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané.

V súčasnosti ARS vychádza dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


ISSN 0044-9008


Časopis je evidovaný v databázach:

Art Abstracts (H.W. Wilson);
Art & Architecture Source;
ARTbibliographies Modern;
Art, Design & Architecture Collection, Art Index (H.W. Wilson);
Bibliography of the History of Art;
Central European Journal of Social Sciences and Humanities;
EBSCO;
Ulrich´s Periodicals Directory.


Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., Bazová 2, SK-821 08 Bratislava 2, Slovak Republic, e-mail: sap@sappress.sk