Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

ARS

Domovský ústav: Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0044-9008 (print)
ISSN 2729-7349 (online)

Jazyk: slovensky, anglicky, nemecky

Web: www.ars.sav.sk

E-mail:
Adresa:
Centrum vied o umení, org. zložka Ústav dejín umenia SAV /
Art Research Centre of SAS, org. branch Institute of Art History
Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4,
tel./fax: 0421-2-5479-3895

Časopis Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied

Šéfredaktor: Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Editor: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.
Redakčná rada: Prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre), Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (Centrum vied o umení SAV), Doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD. (Centrum vied o umení SAV), Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), Mgr. Miroslav Haľák, PhD. (Österreichische Galerie Belvedere), Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD. (Centrum vied o umení SAV), Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), Mgr. Alexandra Kusá, PhD. (Slovenská národná galéria),
Mgr. Peter Megyeši, PhD. (Centrum vied o umení SAV), Prof. PhDr. Marian Zervan, CSc. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)

Rada poradcov: Prof. Dr. Wojciech Bałus (Jagellonian University, Krakow), Dr. Marina Dmitrieva (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig),
Prof. James Elkins (School of the Art Institute of Chicago and University College Cork), Prof. Robert Gibbs (University of Glasgow), Prof. Dr. Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton University), Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (Charles University in Prague), Prof. Dr. Sergiusz Michalski (Eberhard Karls Universität Tübingen), Prof. Milan Pelc (Institute of Art History, Zagreb), Prof. Dr. Michael Viktor Schwarz (Universität Wien), Prof. Paul Stirton (The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design, and Culture, New York), Prof. Dr. Viktor I. Stoichita (Université de Fribourg), Prof. Dr. Wolf Tegethoff (Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München)

Časopis ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané.

V súčasnosti ARS vychádza dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


ISSN 0044-9008


Časopis je evidovaný v databázach:

Scopus (Elsevier)
EBSCO (Database of Elton B. Stephens Company)
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)


Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., Bazová 2, SK-821 08 Bratislava 2, Slovak Republic, e-mail: sap@sappress.sk