Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

ARS

Domovský ústav: Centrum vied o umení SAV

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0044-9008 (print)
ISSN 2729-7349 (online)

Jazyk: slovensky, anglicky, nemecky

Web: www.ars.sav.sk

E-mail:

Adresa:
Centrum vied o umení, org. zložka Ústav dejín umenia SAV, Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4,
tel./fax: 0421-2-5479-3895

Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied

Šéfredaktor: Ivan Gerát
Editor: Veronika Kucharská
Redakčná rada: Július Fujak (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie), Ivan Gerát (Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia), Daniel Grúň (Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia), Ingrid Halászová (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín a teórie umenia), Miroslav Haľák (Österreichische Galerie Belvedere), Barbara Hodásová (Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia), Katarína Kolbiarz Chmelinová (Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra dejín výtvarného umenia), Alexandra Kusá (Slovenská národná galéria), Peter Megyeši (Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia), Marian Zervan (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra teórie a dejín umenia)
Rada poradcov: Wojciech Bałus, László Beke, Heinrich Dilly, Marina Dmitrieva, James Elkins, Robert Gibbs, Thomas DaCosta Kaufmann, Jiří Kuthan, Sergiusz Michalski, Milan Pelc, Piotr Piotrowski†, Michael Viktor Schwarz, Paul Stirton, Viktor I. Stoichita, Wolf Tegethoff

Časopis ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané.

V súčasnosti ARS vychádza dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


ISSN 0044-9008


Časopis je evidovaný v databázach:

Art Abstracts (H.W. Wilson);
Art & Architecture Source;
ARTbibliographies Modern;
Art, Design & Architecture Collection, Art Index (H.W. Wilson);
Bibliography of the History of Art;
Central European Journal of Social Sciences and Humanities;
EBSCO;
Ulrich´s Periodicals Directory.


Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., Bazová 2, SK-821 08 Bratislava 2, Slovak Republic, e-mail: sap@sappress.sk