Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slavica Slovaca

Domovský ústav: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-2364 (online)

Jazyk: slovenský, všetky slovanské, anglický, nemecký, francúzsky

Web: www.slavica-slovaca.slavistika.sk

E-mail:
Adresa:
Redakcia časopisu Slavica Slovaca
slavicaslovaca@gmail.com

Slovenský komitét slavistov
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
www.slavistika.sk


Slavica Slovaca je publikačným orgánom slovenskej slavistiky, ktorý vydáva Slovenský komitét slavistov. Na vydaní spolupracuje so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV ako spoluvydavateľom v zmysle dohody. Časopis vychádza od roku 1965. Od roku 2011 sa publikuje trikrát ročne v printovom i elektronickom formáte.
Časopis Slavica Slovaca publikuje komparatívne zamerané vedecké a odborné štúdie, rozhľadové materiály, správy z vedeckých podujatí a recenzie z oblasti jazykovedy, histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky.
Obsahovú náplň príspevkov publikovaných v časopise Slavica Slovaca zásadne charakterizuje predovšetkým programovo určený interdisciplinárny a komparatívny výskum vzťahov slovenského jazyka kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami vrátane výskumu slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-latinských a slovensko-nemeckých vzťahov. Takéto obsahové zameranie časopisu vyplýva z vedecko-koordinačnej funkcie Slovenského komitétu slavistov a z vedeckovýskumného zamerania pracoviska, s ktorým má Slovenský komitét slavistov podpísanú dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní priestorových, technických a iných podmienok súvisiacich s koordinačnou a edičnou činnosťou. Takéto výskumy pomáhajú lepšie osvetliť mnohé stránky slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu v slovensko-slovanských aj slovensko-neslovanských vzťahoch v európskych súvislostiach.
Keďže časopis Slavica Slovaca je publikačným orgánom slovenskej slavistiky, publikuje aj správy zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov, informácie o dianí v medzinárodnom komitéte slavistov, o prípravách medzinárodných slavistických zjazdov, národných slavistických kongresov a o ďalších aktuálnych udalostiach slavistického výskumu na Slovensku.
Slavica Slovaca je platformou pre výmenu poznatkov v domácom i medzinárodnom slavistickom kontexte.

Evidencia v databázach

SCImago Journal & Country Rank

Scopus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Open Academic Journals Index (OAJI).


Registračné číslo: EV 4011/10

Periodicita: 3x ročne

Príspevky sú publikované v rubrikách: štúdie, rozhľady, správy a recenzie. Rozsah príspevku do 25 normostrán. Normostrana má rozsah 1800 znakov vrátane medzier. Zaradenie iných rubrík je v kompetencii redakcie.

Publikovanie textov v konkrétnej rubrike je v kompetencii redakcie.

Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s výnimkou komerčného využitia textov). Pozri k tomu aj Kódex publikačnej a recenznej etiky časopisu.

Publikovanie v časopise je bezplatné, nie sú účtované žiadne poplatky za prijatie, redakčné spracovanie a publikovanie rukopisu (časopis neúčtuje poplatky za APC/article processing charge ani poplatky za podanie).

Redakcia

Hlavný redaktor: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Výkonná redaktorka: Mgr. Svetlana Šašerina, PhD.
Technický redaktor: Martin Žeňuch

Redakčná rada

Domáci členovia:
PhDr. Mojmír Benža, PhD.
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD.
prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.
prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.
prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.
Mgr. Anita Račáková, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Zahraniční členovia:
Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Praha)
prof. Dr. Marcello Garzaniti (Università degli Studi di Firenze)
Dr. Roman Holyk, DrSc. (Instytut ukrajinoznavstva im. I. Krypjakevyča NANU, Ľviv)
doc. dr. Daniela Konstantinova (Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij", Veliko Tarnovo)
doc. dr. Desislava Najdenova (Kirilo-metodievski naučen centar BAN, Sofija)
prof. dr. Dragana Radovanović (Institut za srpski jezik SANU, Beograd)
dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Viľňuská univerzita)
doc. dr. Jelena Semionovna Uzeňova (Institut slavianovedenija RAN, Moskva)

Kódex publikačnej etiky: https://slavistika.sk/wp-content/uploads/2023/02/Zasady-Slavica-Slovaca-novy.doc

Zásady publikovania v časopise Slavica Slovaca sa uplatňujú v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, ktorý je definovaný v dokumentoch medzinárodného fóra Committee on Publication Ethics (COPE)

PUBLIKAČNÉ A RECENZNÉ ZÁSADY ČASOPISU SLAVICA SLOVACA

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Časopis Slavica Slovaca je vedeckým nezávislým slavistickým periodikom.
(2) Časopis a všetky s ním súvisiace skutočnosti a úkony sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a publikačnými a recenznými zásadami vydavateľa časopisu.
(3) Interdisciplinárny vedecký časopis Slavica Slovaca ako printový a elektronický orgán slovenskej slavistiky (ďalej len „časopis“), publikuje vedecké štúdie a články, ktoré kontinuálne napĺňajú program slavistického vedeckého výskumu v národnom i medzinárodnom kontexte.
(4) Obsahovú náplň časopisu určuje interdisciplinárny a komparatívny výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami vrátane výskumu slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-latinských a slovensko-nemeckých vzťahov. Obsahové zameranie časopisu vyplýva z vedecko-koordinačnej funkcie Slovenského komitétu slavistov.
(5) Vydavateľom časopisu Slavica Slovaca je Slovenský komitét slavistov (zapísaný pod evidenčným číslom v zozname periodickej tlače na Ministerstve kultúry EV 4011/10; ISSN print 0037-6787, online 1336-2364). Časopis môže vychádzať v spoluvydavateľskej pôsobnosti. Spoluvydavateľom časopisu je vedecká alebo vedecko-pedagogická inštitúcia, s ktorou má Slovenský komitét slavistov podpísanú dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní priestorových, technických, vedecko-koordinačných a edičných činností.
(6) Príspevky v časopise sa publikujú v slovenčine a vo všetkých slovanských jazykoch, v nemčine, francúzštine a angličtine. Texty príspevkov obsahujú názov, anotáciu a kľúčové slová v anglickom jazyku a resumé v inom jazyku, ako je text príspevku, najmä v angličtine, ruštine, nemčine a francúzštine. Príspevky publikované v časopise obsahujú komplexný poznámkový aparát. Prvá poznámka pod čiarou obsahuje afiliáciu autora príspevku a databázový identifikátor autora (ORCID, Scopus, Web of Science), resp. iný podobný údaj. Článok autora obsahuje súpis referencií a zoznam prameňov, na ktoré autor článku priamo odkazuje v poznámkach pod čiarou článku.
(7) Dohľad nad všetkými fázami redakčného procesu a recenzného konania (ďalej len „publikačné konanie“) vykonáva hlavný redaktor, ktorý spolu s redakčnou radou uplatňuje štandardy publikovania vedeckých článkov, a to vo všetkých fázach publikačného konania.
(8) Publikačné a recenzné zásady upravujú práva a povinnosti členov redakčnej rady, jednotlivých autorov, recenzentov, hlavného redaktora a výkonného redaktora.

Článok 2
Autor
(1) Autor štúdie/článku (ďalej len autor) je povinný predložiť redakčnej rade časopisu len taký rukopis, ktorý je jeho pôvodnou a doposiaľ nepublikovanou vedeckou prácou, obsahovo sa zhoduje so zameraním časopisu a spĺňa všetky redakčnou radou predpísané formálne náležitosti. Na požiadanie musí autor preukázať, že dielo je jeho pôvodnou vedeckou prácou. Pokiaľ autor použil pri práci pramene pochádzajúce od iných autorov, je povinný ich správne a úplne citovať. Plagiátorstvo v akejkoľvek podobe a forme sa považuje za neetické správanie, je neakceptovateľné.
(2) Autor sa zaväzuje, že svoj rukopis do ukončenia publikačného konania nepredloží na publikovanie do iného časopisu alebo do akejkoľvek inej publikácie. Autor predložením rukopisu potvrdzuje, že je jediným majiteľom autorských práv viažucich sa k článku; v prípade, ak ide o spoločné dielo viacerých autorov, hlavný autor je zodpovedný za riadne a úplné uvedenie všetkých spoluautorov vrátane súhlasu ostatných spoluautorov s predložením rukopisu do časopisu. Ako spoluautori musia byť uvedení všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku. Zasielanie rukopisov do viacerých redakcií, ako aj nerešpektovanie autorských práv iných autorov je neakceptovateľné.
(3) Autor článku musí používať argumentáciu vystavanú na objektívnych základoch. Zavádzajúce alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neakceptovateľné.
(4) Autor článku je povinný oznámiť výkonnému redaktorovi akýkoľvek konflikt záujmov, ktorý súvisí s predložením jeho rukopisu. Neposkytnutie informácie o konflikte záujmov sa považuje za neakceptovateľné.
(5) Autor predložením rukopisu vyjadruje svoj súhlas s publikačným konaním a osobitne s jeho postúpením na obojstranne anonymné recenzné konanie, prípadne ďalšie hodnotenie redakčnou radou. V prípade, ak autor po predložení rukopisu vo svojom článku odhalí závažnú chybu alebo inú závažnú nepresnosť, je povinný o nej informovať výkonného redaktora. Autor je povinný spolupracovať v tejto veci s výkonným redaktorom a poskytnúť mu potrebnú bezodkladnú súčinnosť na zabezpečenie odstránenia závažnej chyby alebo inej závažnej nepresnosti, alebo na stiahnutí článku z procesu jeho publikácie. Tieto povinnosti sa vzťahujú na autora aj pri zverejnení opravy v už zverejnenom článku. Neposkytnutie informácie o závažnej chybe alebo inej závažnej nepresnosti alebo neposkytnutie súčinnosti je neakceptovateľné.
(6) Autor predložením rukopisu poskytuje redakčnej rade bezplatné právo na jeho publikovanie tak v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe. Autor tiež súhlasí so zaradením článku do všetkých databáz, v ktorých je alebo bude časopis zaradený. Autor zároveň súhlasí s uvedením svojho mena, priezviska, pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy vo svojom článku v poznámke pod čiarou.

Článok 3
Recenzent
(1) Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Úlohou recenzenta je pomáhať redakčnej rade a hlavnému redaktorovi pri rozhodovaní o publikovaní alebo zamietnutí rukopisu v rámci publikačného konania. Cieľom recenzie je aj pomôcť autorovi rukopisu pri jeho odporúčanom dopracúvaní alebo úprave.
(2) Recenzent je povinný hlavnému a výkonnému redaktorovi oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov.
(3) Recenzent je povinný zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré sú obsiahnuté v rukopise, ostali dôverné. Redakčná rada pokladá rukopis za dôverný materiál. Výnimku udeľuje hlavný redaktor časopisu. Za dôverné sa považujú aj zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného konania, a preto sa nesmú použiť na získanie osobnej výhody recenzenta.
(4) Redakčná rada časopisu očakáva, že autori, ktorí publikovali v časopise, alebo ktorí chcú publikovať v časopise, budú vypracúvať recenzné posudky na rukopisy iných autorov. V prípade, ak sa navrhnutý recenzent necíti odborne erudovaný alebo predpokladá, že nestihne vyhotoviť recenzný posudok v stanovenom termíne z akéhokoľvek dôvodu, je povinný o tejto skutočnosti informovať výkonného redaktora.
(5) Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Recenzent je povinný vypracovať recenzný posudok objektívne. Je povinný postupovať podľa zásady rovnakého zaobchádzania. Recenzent vypracúva recenzný posudok osobne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
(6) Recenzent je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť hlavného redaktora a výkonného redaktora o okolnostiach, ktoré môžu byť dôvodom na zamietnutie rukopisu. Sama recenzia musí byť vypracovaná objektívne a slušne; osobná kritika autora je neprípustná. Recenzent musí vyjadriť svoje názory odborne, jasne, zrozumiteľne a musí ich primerane podporiť relevantnými argumentmi. Recenzent je povinný označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, alebo necitoval vôbec. Recenzent musí formou vyhlásenia upozorniť hlavného redaktora na prípadné podobnosti alebo prekrývania posudzovaného rukopisu s akýmkoľvek už publikovaným článkom alebo inou publikáciou, o ktorých si je recenzent vedomý. Toto vyhlásenie musí recenzent náležite zdokumentovať.
(7) Ak rukopis neprejde publikačným konaním, v ňom obsiahnuté nepublikované informácie nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Recenzent nesmie použiť informácie získané počas vypracúvania recenzného posudku na svoj alebo cudzí prospech alebo na znevýhodnenie alebo zdiskreditovanie autora.
(8) Dodržiavanie povinností recenzenta kontroluje výkonný redaktor a redakčná rada. Nedodržanie zásad recenzenta je neakceptovateľné.

Článok 4
Hlavný redaktor
(1) Hlavným redaktorom časopisu je člen Slovenského komitétu slavistov. Hlavného redaktora časopisu vymenúva predseda Slovenského komitétu slavistov.
(2) Hlavný redaktor zabezpečuje prvotné interné zhodnotenie rukopisu z formálnej stránky s dôrazom na súlad predloženého rukopisu s obsahovým zameraním časopisu. Negatívne hodnotenie hlavného redaktora oznamuje výkonný redaktor autorovi rukopisu bez zbytočného odkladu.
(3) Hlavný redaktor určuje spravidla dvoch recenzentov a zabezpečuje, aby hodnotenie rukopisu bolo nepredpojaté a nestranné a aby rukopis bol hodnotený len na základe posúdenia odborného obsahu.
(4) Hlavný redaktor je oprávnený prijať, odmietnuť, alebo požadovať o úpravu rukopisu. Je rovnako oprávnený prerušiť alebo zastaviť publikačné konanie, ak je rukopis podozrivý z plagiátorstva alebo z falšovania údajov.
(5) Hlavný redaktor sa pri svojej práci spolupracuje s členmi redakčnej rady, recenzentmi a výkonným redaktorom. Hlavný redaktor poveruje výkonného redaktora zabezpečiť odovzdávanie anonymných recenzných posudkov autorovi na ich zapracovanie do rukopisu.
(6) Zastavenie publikačného konania musí byť prerokované s redakčnou radou, ktorá nesie spoluzodpovednosť za rozhodnutie spojené s publikovaním rukopisu autora.
(7) Hlavný redaktor podlieha zákonným požiadavkám vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov v prípadoch urážky na cti, porušovania autorských práv a plagiátorstva.

Článok 5
Výkonný redaktor
(1) Výkonného redaktora časopisu vymenúva hlavný redaktor časopisu. Výkonný redaktor nie je členom redakčnej rady.
(2) Výkonný redaktor kontroluje dodržiavanie publikačnej etiky autorom článku, zabezpečuje opravy a sprostredkúva agendu súvisiacu s publikovaním článku medzi časopisom a autorom.
(3) Výkonný redaktor je povinný zabezpečovať prijímanie rukopisov na základe úplného rešpektovania zásady rovnakého zaobchádzania.
(4) Výkonný redaktor je povinný zabezpečiť, aby informácie, ktoré sa týkajú predloženého rukopisu, boli dôverné a z tohto dôvodu je povinný ho chrániť pred jeho zničením, poškodením, stratením či odcudzením.
(5) Výkonný redaktor zabezpečuje technickú úpravu rukopisov pred recenzným konaním, vykonáva technickú redakciu a podieľa sa na príprave jednotlivých čísel časopisu do tlače.
(6) Dodržiavanie povinností hlavného a výkonného redaktora a dodržiavanie vedeckovýskumného zamerania časopisu kontroluje Slovenský komitét slavistov. Nedodržanie povinností spojených s vykonávaním činnosti hlavného a výkonného redaktora považuje Slovenský komitét slavistov za neakceptovateľné.

Článok 6
Redakčná rada
(1) Redakčnú radu časopisu vymenúva hlavný redaktor. Pri menovaní sa dodržiava zásada, aby členovia redakčnej rady mali vedeckovýskumné zameranie zhodné s obsahovým smerovaním časopisu. Návrhy na vymenovanie za členov redakčnej rady môže hlavný redaktor prerokúvať na zasadnutiach Slovenského komitétu slavistov.
(2) Rozhodnutie o publikovaní článku v časopise prijíma redakčná rada časopisu, ktorá vychádza z výsledkov recenzného konania, iných podkladov získaných od hlavného redaktora, ako aj z vlastnej odbornej činnosti. Redakčná rada odsúhlasí publikovanie rukopisu v časopise, ak jeho obsah prispeje k ďalšiemu rozvoju vednej disciplíny v súlade so slavistickým vedeckovýskumným programom a obsahovým zameraním časopisu.
(3) Redakčná rada zabezpečuje, aby rozhodnutie o publikovaní rukopisu bolo nepredpojaté, nestranné a hodnotené len na základe odborného obsahu rukopisu. Redakčná rada pritom postupuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.
(4) Člen redakčnej rady nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise iným subjektom okrem autora, recenzentov a členov redakčnej rady.
(5) V prípade, ak redakčná rada prijme rozhodnutie o nepublikovaní rukopisu, nesmie člen redakčnej rady nepublikované údaje uvedené v predloženom rukopise použiť vo vlastnom výskume bez písomného súhlasu autora. Zásadné myšlienky získané počas publikačného konania sa považujú za dôverné a nemôžu byť použité na získanie osobnej výhody. Členovia redakčnej rady sú povinní vyvarovať sa hodnoteniu článkov, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov vyplývajúcich z konkurenčných alebo iných vzťahov, vrátane vzájomnej spolupráce s autormi.
(6) Redakčná rada je povinná podniknúť konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis a prijať opatrenia. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu, ako aj náležité a citlivé posúdenie príslušnej sťažnosti alebo vznesených nárokov. Opatrenia zahŕňajú aj ďalšiu komunikáciu s príslušnými orgánmi a organizáciami, a ak sa oprávnenosť sťažnosti potvrdí, zabezpečí sa zverejnenie opravy, ak je to možné aj stiahnutie článku a pod.
(7) Dodržiavanie povinností redakčnej rady kontroluje Slovenský komitét slavistov. Nedodržanie povinností redakčnej rady sa považuje za neakceptovateľné.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
(1) Publikačné a recenzné zásady časopisu Slavica Slovaca boli prerokované a schválené na plenárnom zasadnutí Slovenského komitétu slavistov dňa 20. januára 2023.
(2) Schválením vstupujú zásady do platnosti.