Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenské divadlo

Domovský ústav: Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0037-699X (print)
ISSN 1336-8605 (online)

Jazyk: slovensky s anglickým resumé

Web: sd.sav.sk

E-mail:
Adresa:
Slovenské divadlo
Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovakia

tel: (02) 5477 7193
fax: (02) 5477 3567

Vydáva Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, Bratislava, Slovenská republika

Registračné číslo:
EV 3134/09

Hlavná redaktorka:
Michaela Mojžišová

Redakčný tím:
Dáša Čiripová
Martin Hodoň
Zuzana Timčíková

Redakčná rada:
Danièle Monmarte (C.N.R.S. emerit., Francúzsko)
Aleks Sierz (Rose Bruford College/ Bostonská univerzita - pobočka v Londýne, Veľká Británia)
Dorota Fox (Sliezska univerzita v Katoviciach, Poľsko)
Sylvia Huszár (Maďarské divadelné múzeum a inštitút, Maďarsko)
Špela Sevšek Šramel (Univerzita v Ľubľane, Slovinsko)
Helena Spurná (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)
Jan Vedral (Akadémia múzických umení v Prahe, Česká republika)
Jan Motal (Masarykova univerzita, Česká republika)
Miloš Mistrík (Centrum vied o umení SAV, Slovensko)
Ida Hledíková (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovensko)
Nadežda Lindovská (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovensko)
Vladislava Fekete (Divadelný ústav Bratislava, Slovensko)
Michaela Malíčková (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
Elena Knopová (Centrum vied o umení SAV, Slovensko)


Slovenské divadlo : revue dramatických umení je recenzovaný vedecký časopis pre oblasť teórie a histórie divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Je jediným a najstarším takto medzidruhovo a medziodborovo zameraným recenzovaným periodikom na Slovensku. Vychádza kontinuálne od roku 1953, štyrikrát ročne, v celkovom rozsahu 400 – 450 strán v slovenskom jazyku, obsah a resumé aj v jazyku anglickom.
Jeho hlavnou náplňou je vytvárať platformu pre vydávanie kvalitných štúdií, rozvíjanie teatrologického a filmologického bádania a teoretického myslenia, vyhľadávanie a spolupráca s etablovanými vedcami i profilujúcimi sa doktorandmi. Ambíciou časopisu je aj sprístupňovanie výsledkov domácej vedeckej činnosti širšiemu zahraničnému čitateľskému okruhu. Zaužívaná štvrťročná periodicita bola preto od roku 2013 rozšírená o špeciálne číslo publikované v anglickom jazyku. Od roku 2016 sa periodicita časopisu modifikovala na tri slovenské a jedno anglické číslo ročne. Vybrané čísla sú koncipované ako monotematické.

Rozširuje, objednávky a predplatné na Slovensku prijíma:
VEDA, vydavateľstvo SAV, Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
www.veda.sav.sk

Objednávky do zahraničia vybavuje:
SLOVART, G.T.G., s.r.o., Krupinská 4, P.O. Box 152, 852 99 Bratislava 5, Slovak Republic
e.mail: info@slovart-gtg.sk

Maloobchodný predaj:
Kníhkupectvo vydavateľstva VEDA na Štefánikovej ulici 3, Bratislava
telefón: + 421 2 5249 8095
e-mail: knizhorv@savba.sk

Informačné centrum Divadelného ústavu PROSPERO na Jakubovom námestí 12, Bratislava
tel .: +421 2 5930 4731
e-mail: prospero@theatre.sk

Časopis je evidovaný v databázach:
Elsevier SCOPUS; EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company; CEJSH – The Central European Journal of Humanities and the Social Sciences; DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Časopis nepožaduje poplatky za spracovanie článkov (APC) ani za ich podanie.

Open Access: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=29