Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenská reč

Domovský ústav: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0037-6981 (print)
ISSN 1338-4279 (online)

Jazyk: slovenský, anglické resumé a kľúčové slová pri štúdiách

Web: https://www.juls.savba.sk/sr_index.html

E-mail:
Adresa:
Panská 26
811 01 Bratislava
tel.: 02/54 43 17 61-2

Časopis pre výskum slovenského jazyka
Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Registračné číslo MK SR: EV 3695/09 (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – print)
IČO vydavateľa 00167 088

Vychádza od roku: 1932

Periodicita: 3 x ročne

Dostupnosť: Na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sú verejne prístupné všetky čísla a obsahy časopisu. Použitie týchto textov sa riadi aktuálnym autorským zákonom.

Archív (fulltext) https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

Vydavateľ: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Ročné predplatné 15 €, jednotlivé čísla 5 €.

Výhradný distribútor: SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., Bazová 2,
821 08 Bratislava, Slovenská republika, e-mail:
sap@sappress.sk, www.sappress.sk

REDAKCIA:

Hlavný redaktor: prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava)
Manažérka redakcie: Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava)
Výkonná redaktorka: Mgr. Júlia Behýlová (JÚĽŠ SAV, Bratislava)
Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik (JÚĽŠ SAV, Bratislava)

REDAKČNÁ RADA:

doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD. (Nitra), doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. (Banská Bystrica), prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (Bratislava), prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. (Bratislava), RNDr. Radovan Garabík (Bratislava), dr. sc. Siniša Habijanec, PhD. (Bratislava), prof. dr. Björn Hansen (Regensburg – Nemecko), PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. (Praha – Česká republika), doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD. (Prešov), doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. (Ružomberok), Dr Paweł Kowalski (Warszawa – Poľská republika), prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. (Nitra), Associate Prof. Mark Lauersdorf, Ph.D. (Kentucky – USA), prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. (Prešov), doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. (Bratislava), prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (Bratislava), Mgr. Jaroslava Rusinková, PhD., prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Košice), prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. (Prešov)

Recenzné konanie:
Všetky príspevky prijaté do redakcie sa posudzujú, štúdie sa dávajú posudzovať dvom recenzentom. Posudzovanie príspevkov je obojsmerne anonymné.

Slovenská reč je citovaná v databázach: Bibliografia Językoznawstwa Sławistycznego (iSybislaw), EBSCO Discovery Service, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Linguistic Bibliography Online (Brill), Linguistics & Language Behavior Abstract – LLBA (ProQuest), Naviga (Softweco), Scopus (Elsevier), Summon (Serials Solutions/ProQuest), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), WorldCat (OCLC).

SCImago Journal & Country Rank

Redakcia Slovenskej reči, časopisu pre výskum slovenského jazyka, uverejňuje recenzované, dosiaľ nepublikované príspevky. Súčasťou príspevkov do rubrík Štúdie a články a Diskusie a rozhľady je preklad názvu príspevku, abstrakt (asi 100 slov) a kľúčové slová (3 – 10) – všetko v anglickom jazyku. Príspevky môžu obsahovať maximálne 20% autocitácií. Príspevky sa prijímajú na adrese: slovenska.rec@gmail.com. Autori zaslaním príspevku vyjadrujú súhlas s jeho redakčným spracovaním.

Časopis Slovenská reč s podnázvom časopis pre výskum slovenského jazyka je najstarší lingvistický časopis na Slovensku a zároveň hlavný publikačný orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Vychádza od roku 1932. Jeho špecifikom je, že národný jazyk, slovenčina, je predmetom výskumu a zároveň komunikačným prostriedkom. Časopis publikuje články, ktoré patria do oblasti systémovej jazykovedy, ale aj štúdie z oblasti sociolingvistického, pragmalingvistického a parolového zamerania. Obsahuje príspevky zamerané na slovenský jazyk a písané v slovenčine (výnimočne v češtine). V záujme zachovania tradície a identity časopisu sú obmedzené možnosti publikovania celých článkov v cudzom jazyku. Každý text v rubrikách Štúdie a články, Diskusie a rozhľady štandardne obsahuje anglický abstrakt, kľúčové slová a bibliografický údaj k textu podľa medzinárodnej bibliografickej a citačnej normy STN ISO 690 (01 0197). Popri uvedených tradičných rubrikách uverejňuje časopis aj články, ktoré reflektujú odborné aktivity (správy) a publicistickú činnosť (recenzie). Recenzie sa svojou úrovňou približujú k hodnotiacim textom. Štandardom pri posudzovaní príspevkov je systém obojsmerne anonymného recenzovania (peer review) prostredníctvom jednotného elektronického formulára. V zmysle štatútu časopisu sú členmi redakčnej rady 3 slovakisti zo západnej Európy a USA a 1 člen z Českej republiky. Paralelne v slovenskom aj anglickom jazyku sú dostupné základné informácie o časopise v tiráži, obsah každého čísla a obsah každého uzavretého ročníka. Elektronizácia časopisu sa uskutočňuje vo vlastnej réžii vydavateľa. Od roku 2011 je Slovenská reč nepretržite indexovaná v bibliografickej a citačnej databáze Scopus (Elsevier). Okrem toho je časopis indexovaný v ďalších medzinárodných databázach (EBSCO Discovery Service, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Linguistic Bibliography Online (Brill), Linguistics & Language Behavior Abstract – LLBA (ProQuest), Naviga (Softweco) a i. V platnosti stále ostáva dlhodobá koncepcia časopisu odrážať život domácej jazykovednej komunity. Ohlasy odbornej verejnosti potvrdzujú, že Slovenská reč je aj po viac ako 80 rokoch aktuálna a čitateľsky príťažlivá. Je potrebné zdôrazniť, že aj zahraničná klientela oceňuje široký diapazón a diferencovanosť príspevkov.

Texty uverejnené v Slovenskej reči sú licencované pod Creative Commons Attribution 4.0 International