Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Kultúra slova

Domovský ústav: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0023-5202 (print)

Jazyk: slovenský, anglické resumé a kľúčové slová pri štúdiách

Web: www.juls.savba.sk/ediela/ks/

E-mail:
Adresa:
Panská 26
811 01 Bratislava
tel.: 02/54 43 17 61-3


Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodný License

Recenzovaný vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu.

Registračné číslo MK SR: EV 3696/09 (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – print)
MIČ 49 300

Časopis vychádza s finančnou podporou Otvorenej akadémie (od r. 2018).

Vychádza od roku: 1967

Periodicita: 6x ročne

Dostupnosť: Na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sú verejne prístupné všetky čísla a obsahy časopisu. Použitie týchto textov sa riadi aktuálnym autorským zákonom.

Archív (fulltext) https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

Info https://www.juls.savba.sk/kultura_slova.html

Vydavateľ: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.
Spoluvydavateľ: Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine (na základe dohody z r. 1993).

Ročné predplatné 8,50 €, jednotlivé čísla 1,50 €.
Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma Vydavateľstvo Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, e-mail: periodika@matica.sk, tel. 043/3812826.

REDAKCIA:

Hlavná redaktorka: PhDr. Sibyla Mislovičová (JÚĽŠ SAV, Bratislava)
Výkonná redaktorka: Mgr. Iveta Vančová (JÚĽŠ SAV, Bratislava)
Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik (JÚĽŠ SAV, Bratislava)

REDAKČNÁ RADA:

prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (FF UKF, Nitra), PhDr. Dana Guričanová (JÚĽŠ SAV, Bratislava), Dr. Robert Hammel (Humboldtova univerzita, Berlín, Nemecko), PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. (FF UKF, Nitra), PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), Mgr. Martin Chochol, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (PF UK, Bratislava), PhDr. Ľubor Králik, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), Mgr. Jana Levická, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD. (JÚĽŠ SAV, Bratislava), prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Bratislava)

Recenzné konanie:
Všetky príspevky prijaté do redakcie sa posudzujú, štúdie sa dávajú posudzovať dvom recenzentom.

Evidencia v databázach:
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Redakcia prijíma príspevky elektronicky. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť uvedených údajov. V texte článku sa požaduje uviesť prípadný zdroj finančnej podpory výskumu a profesionálnu príslušnosť autora (pracovisko). Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov a citačné štandardy časopisu. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom a zameraním časopisu. Od autorov štúdií určených do článkovej časti časopisu sa vyžaduje abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu približne 100 slov, ako aj kľúčové slová (3 – 10) v angličtine a slovenčine. Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia.

KULTÚRA SLOVA je jediný recenzovaný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu na Slovensku. Je to vedecko-popularizačný časopis, ktorého vedecká zložka sa v posledných rokov výrazne posilnila. Od r. 2017 sa úvodná časť časopisu určená na publikovanie štúdií, článkov a terminologických súpisov rozdelila na rubriku Štúdie a články a rubriku Terminologické súpisy s cieľom zvýšiť prehľadnosť pre čitateľov. O vedeckej hodnote jednotlivých príspevkov svedčí aj graduovanosť ich autorov. Redakcia sa sústreďuje najmä na publikovanie štúdií a článkov súvisiacich s riešením aktuálnych projektov v rámci výskumu súčasného jazyka, ale pozornosť venuje aj slovenským nárečiam, histórii slovenského jazyka a onomastike. Prináša štúdie a články venované slovnej zásobe, morfológii, syntaxi, štylistike, pravopisu i výslovnosti. Pravidelne uverejňuje príspevky týkajúce sa ustaľovania odbornej terminológie z rozličných odborov a terminologické súpisy ako výsledky práce terminologických komisií. V časopise sa uverejňujú aj príspevky o domácej a prekladovej umeleckej literatúre a popularizačnej, odbornej a náučnej spisbe z hľadiska jazyka a využívania jazykových prostriedkov. Časopis má občasnú rubriku Diskusie, ktorá dáva možnosť vedeckej obci diskutovať o problémoch pri výskume jazyka. Medzi stále rubriky patrí rubrika Zo studnice rodnej reči, v ktorej sa čitateľom sprístupňuje bohatstvo slovnej zásoby slovenského jazyka z hľadiska historického vývinu a bohatstvo slovnej zásoby slovenských nárečí, v rubrike Rozličnosti sú kratšie príspevky objasňujúce konkrétne jazykové javy, rubrika Správy a posudky prináša aktuálne správy o jazykovedných podujatiach, rozbory jazykovej úrovne jazykovedných publikácií, recenzie a posudky rozličných knižných publikácií, ale aj medailóny o osobnostiach slovenskej jazykovedy, v rubrike Spytovali ste sa jazykovedci odpovedajú na konkrétne otázky používateľov jazyka, v rubrike Z nových výrazov sa v seriáli Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka predstavujú ukážky z ešte nevydaného zväzku pripravovaného slovníka. V rubrike Z webovej poradne sa uverejňuje výber z odpovedí nachádzajúcich sa v databáze webovej jazykovej poradne JÚĽŠ SAV.