Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Jazykovedný časopis

Domovský ústav: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0021-5597 (print)
ISSN 1338-4287 (online)

Jazyk: slovenský, anglický

E-mail:
Adresa:
Panská 26
811 01 Bratislava
tel.: 02/54 43 17 61-3


Archív: https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

Recenzovaný vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. Orientuje sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu a metodológiu jazykovedy. Pozornosť venuje aj otázkam dejín jazykovedy.

Popri článkovej časti obsahuje rubriky Diskusie, Rozhľady s informáciami o najnovších výskumoch v jednotlivých oblastiach jazykovedy, Recenzie a Referáty s informáciami i kritickými hodnoteniami najnovšej slovenskej i svetovej jazykovednej produkcie a rubriku Kronika s príležitostnými príspevkami o slovenských a iných jazykovedcoch pri ich významných životných jubileách, doplnenými niekedy súpismi ich prác, s nekrológmi a s informáciami o jazykovedných podujatiach (konferenciách, sympóziách a pod.). Prispievateľmi časopisu sú prevažne slovenskí jazykovedci z akademických pracovísk a vysokých škôl z jednotlivých odborov jazykovedy.

SCImago Journal & Country Rank

Vychádza od roku: 1948
Periodicita: 3x ročne

Vydáva: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
- v tlačenej podobe vo vydavateľstve SAP - Slovak Academic Press, s. r. o.
- elektronicky vo vydavateľstve Sciendo - De Gruyter

Ročné predplatné: 12 €
Jednotlivé číslo: 4 €

Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, s. r. o., Bazová 2, 821 08 Bratislava
e-mail: sap@sappress.sk

Objednávky do zahraničia prijíma: SLOVART G. T. G. Ltd., Krupinská 4,
P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia

Redakcia
Hlavná redaktorka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Výkonní redaktori: PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD., Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.
Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License