Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Organon F

Domovský ústav: Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1335-0668 (print)
ISSN 2585-7150 (online)

Jazyk: do r. 2016 slovensky, česky, anglicky, od r. 2016 anglicky

Web: https://www.organonf.com

E-mail:
Adresa:
Filozofický ústav SAV v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Internet: https://www.organonf.com

Organon F je analyticky zameraný medzinárodný vedecký časopis. Uverejňujú sa v ňom state, ktoré sa týkajú širokého spektra problémov súčasnej analytickej filozofie. Redakcia časopisu preto privíta vedecké príspevky z filozofie jazyka, filozofie mysle, filozofie vedy, epistemológie, ontológie, filozofickej logiky atď. Príležitostne sa v časopise publikujú aj analyticky zamerané články z etiky, estetiky, sociálnej filozofie, dejín logiky a dejín filozofie.

Organon F vychádza štvrťročne (vo februári, máji, auguste a novembri).

Vydáva: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Články publikované v časopise Organon F sa indexujú v nasledujúcich databázach:
Arts & Humanities Citation Index®
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts
Current Contents/Arts & Humanities®
Scopus
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
The Philosopher’s Index

ISSN 2585-7150 (online)
ISSN 1335-0668 (tlačené vydanie)
EV 3289/09


Redakčná rada

Šéfredaktor:
MARTIN VACEK (Bratislava)

Zástupca šéfredaktora:
Tomáš MARVAN (Praha)

Výkonný redaktor:


Poradná rada:
Lukáš BIELIK (Bratislava)
Pavel CMOREJ (Bratislava)
Eros CORAZZA (San Sebastian)
Marie DUŽÍ (Ostrava)
Katalin FARKAS (Budapešť)
Julian FINK (Bayreuth)
František GAHÉR (Bratislava)
Dušan GÁLIK (Bratislava)
Susan HAACK (Miami)
Fredrik HARALDSEN (Kristiansand)
Vladimír HAVLÍK (Praha)
Paul HORWICH (New York)
Juraj HVORECKÝ (Praha)
Mark JAGO (Nottingham)
Bjørn JESPERSEN (Barcelona)
Petr KOŤÁTKO (Praha)
Martin KUSCH (Viedeň)
David LIGGINS (Manchester)
Pavel MATERNA (Praha)
Sebastiano MORUZZI (Bologna)
Rostislav NIEDERLE (Brno)
Peter PAGIN (Stockholm)
Jaroslav PEREGRIN (Praha)
Sven ROSENKRANZ (Berlín)
Martin SCHMIDT (Banská Bystrica)
Vladimír SVOBODA (Praha)
Timothy WILLIAMSON (Oxford)
Zsofia ZVOLENSZKY (Budapešť)


Distribúcia

Vážení čitatelia a priaznivci časopisu Organon F,

Keďže naším úmyslom je sprístupniť časopis čo najširšiemu publiku a naďalej tak zvyšovať záujem o analytickú filozofiu, meníme od roku 2013 formu vydávania a distribučnú politiku.

Od čísla 1/2013 začína Organon F vychádzať aj elektronicky a všetky príspevky budú voľne dostupné na našej webovej stránke. Prístup k článkom bude neobmedzený, zdarma a nebude potrebné žiadne prístupové heslo. Tlačená verzia časopisu nezaniká a bude dostupná vo vybraných knižniciach.

Vzhľadom na tieto zmeny sme sa rozhodli zrušiť predplatné časopisu pre jednotlivcov aj inštitúcie. Vybraným knižniciam a filozofickým pracoviskám budeme časopis poskytovať zdarma. Individuálnym záujemcom o tlačenú verziu časopisu radi poskytneme ďalšie informácie priamo v redakcii (kontakt: organonf@gmail.com).

Tieto zmeny sa týkajú riadnych aj mimoriadnych čísiel časopisu.

Veríme, že Organon F v novej podobe si zachová Vašu doterajšiu priazeň, za ktorú ďakujeme.

Redakcia


Pokyny pre autorov

1. Všeobecné pokyny
Organon F uverejňuje pôvodné state, diskusné príspevky a recenzie. Príspevky môžu byť napísané po slovensky, česky alebo anglicky. Rukopisy zasielajte elektronicky ako prílohy e-mailu a používajte formát kompatibilný s MS Word. State musia obsahovať abstrakt v angličtine (100 – 250 slov) a zoznam kľúčových slov v angličtine zoradených podľa abecedy. Príspevky anonymne posudzujú spravidla dvaja posudzovatelia. Rukopisy by teda mali byť upravené tak, aby anonymita autora zostala zachovaná. Meno autora, akademické pracovisko, úplná korešpondenčná adresa vrátane e-mailovej adresy by mali byť uvedené na prvej, oddeliteľnej strane rukopisu.

2. Poznámky pod čiarou
Poznámky vkladajte priamo do textu pomocou funkcie „Vložiť poznámku pod čiarou“ v MS Worde a označené arabskými číslovkami.

3. Literatúra
Na konci textu by sa mal nachádzať abecedne zoradený zoznam literatúry. Štýl nasledujúcich príkladov je záväzný:
a) knihy:
Carnap, R. (1960): Meaning and Necessity. Chicago: The University of Chicago Press.
b) editované knihy:
Harman, G. – Davidson, D. (eds.) (1972): Semantics of Natural Language. Dordrecht: D. Reidel.
c) kapitoly v knihách:
Kripke, S. (1972): Naming and Necessity. In: Harman, G. – Davidson, D. (eds.): Semantics of Natural Language. Dordrecht: D. Reidel, 253–355.
d) články v časopisoch:
Tichý, P. (1986): Constructions. Philosophy of Science 53, 514–534.
Ak sa v zozname literatúry nachádza dve alebo viaceré diela toho istého autora, ktoré boli uverejnené v tom istom roku, za rok uverejnenia dajte malé písmeno (a, b,…)

4. Citácie
Citované pasáže, ktoré majú viac ako 40 slov, by mali byť odsadené od okraja a napísané menším písmom. Odkazy na citované diela by mali mať nasledujúcu formu: meno autora, za ktorým v zátvorkách nasleduje rok vydania (doplnený v prípade potreby malým písmenom a, b,…) s číslom strany; napríklad: Carnap (1960); Carnap (1960, 21); Carnap (1960, 21–23); Carnap (1960a, 21).

Vzhľadom na to, že vydavateľ, Filozofický ústav SAV, umožňuje autorovi publikovať jeho prácu v časopise ORGANON F, autor sa v súlade so zákonom č. 234/2000 zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu (autorský honorár).