Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Filozofia

Domovský ústav: Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0046-385X (print)
ISSN 2585-7061 (online)

Jazyk: slovensky, česky, anglicky

Web: klemens.sav.sk/fiusav/filozofia

E-mail:
Adresa:
Filozofický ústav SAV
FILOZOFIA
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovak republic

Tel.: +4212 5292 1215

Vydáva: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied

Šéfredaktor: František Gahér
Výkonný redaktor: Tomáš Kollárik
Redaktorka recenzií: Dagmar Smreková
Jazyková redaktorka: Eva Dědečková
Technický redaktor: Peter Daubner

ISSN 2585-7061 (online)
ISSN 0046-385X (tlačené vydanie)

Redakčná rada:
Juraj BÁNOVSKÝ
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Jaroslav CEPKO
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica,Slovensko)

Roe FREMSTEDAL
(Nórska univerzita vedy a techniky, Trondheim, Nórsko)

Petra GÜMPLOVÁ
(Univerzita Friedricha Schillera Jena, Jena, Nemecko)

Juraj HALAS
(Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

Vlastimil HÁLA
(Praha, Česká republika)

Erika HARRIS
(Univerzita v Liverpoole,Liverpool, Veľká Británia)

Alice KOUBOVÁ
(Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika)

Christian LAZZERI
(Parížska univerzita Nanterre, Paríž, Francúzsko)

Róbert MACO
(Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

Marek OTISK
(Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika)

Primož REPAR
(Ľubľana, Slovinsko)

Jozef SIVÁK
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Richard SŤAHEL
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Mariana SZAPUOVÁ
(Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

Jana TOMAŠOVIČOVÁ
(Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko)

Petr URBAN
(Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika)

Eugen ZELEŇÁK
(Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovensko)Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava


Distribúcia a predplatné:

Distribúcia na Slovensku:
ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
Tel.: +4212 4341 4664; +4212 48204511
E-mail: ares@ares.sk

Distribúcia v zahraničí KUBON and SAGNER. Buchexport-Import GmbH, 803 28 München, Germany

Predplatné:
Ročné predplatné: 20 EUR, jednotlivé čísla: 2 EUR plus poštovné

Voľný predaj na Slovensku:
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Štefánikova 3, 821 04 Bratislava;
ARTFORUM, Kozia 20, 811 03 Bratislava;
ARTFORUM, Mlynská 6, 040 01 Košice;
CAMPUS, kníhkupectvo, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov;
ALTER EGO, Hlavné nám. 3, 060 01 Kežmarok;


FILOZOFIA je akademický časopis uverejňujúci pôvodné, doposiaľ do žiadneho iného vedeckého časopisu nezaslané a v žiadnom inom vedeckom časopise nepublikované príspevky z oblasti filozofie a príbuzných disciplín.

Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jazykové korektúry českých a anglických príspevkov si zaisťujú samotní autori.

O prijatí textov na uverejnenie rozhoduje redakčná rada na základe posudkov dvoch nezávislých posudzovateľov. Proces posudzovania prebieha v obojstrannej anonymite. V sporných prípadoch rozhoduje šéfredaktor.

Svoje príspevky nám môžete posielať v elektronickej podobe vo formáte kompatibilnom s MS WORD. Zaslaný rukopis nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise.

Forma príspevku:

* autorská strana: 30 riadkov, 60 úderov, resp. 1800 znakov, riadkovanie 2
* okraje nezarovnávajte, nedeľte slová, očíslované poznámky uvádzajte na konci príslušnej strany
* zoznam literatúry uveďte na konci príspevku
* nezabudnite uviesť svoje meno, adresu pracoviska, telefónne číslo, resp. číslo mobilu, e-mailovú adresu
* štandardný rozsah:
    o state: 15 – 20 autorských strán
    o eseje: 10 – 12 autorských strán
    o recenzie: 4 – 5 autorských strán

Prosíme autorov, aby dodržiavali odporúčaný rozsah príspevkov, ako aj spôsob citovania zaužívaný vo FILOZOFII.

K príspevku pripojte resumé v rozsahu 15-20 riadkov v slovenskom alebo anglickom jazyku a kľúčové slová v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Vydavateľ umožňuje autorovi publikovať jeho dielo v časopise FILOZOFIA a na základe toho sa autor v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu. Autor sa tiež zaväzuje, že po uverejnení diela v predmetnom časopise sa zdrží použitia diela spôsobom, na aký udelil súhlas vydavateľovi, a to po dobu 12 mesiacov od uverejnenia diela v časopise FILOZOFIA.

Všetky príspevky v časopise Filozofia sú šírené podCreative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Publikované články je možné opakovane používať len za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely.

Nevyžiadané príspevky vydavateľ nevracia.

Články publikované vo Filozofii sú indexované v:
Arts & Humanities Citation IndexR; Research AlertR; Current ContentsR/Arts & Humanities; SCOPUS; EBSCO; Dietrichs Index Philosophicus; IBZ – International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences (IBZ – CD-ROM; IBZ – Online: www.gbv.de); IBR – International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR – Online: www.gbv.de); CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences); Philosopher’s Index; ERIH Plus.