Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Filozofia

Domovský ústav: Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0046-385X (print)
ISSN 2585-7061 (online)

Jazyk: slovensky, česky, anglicky

Web: https://filozofia.sav.sk/

E-mail:
Adresa:
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
FILOZOFIA
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Tel.: +4212 5292 1215

Vydáva: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied

Šéfredaktor: Jon STEWART
Výkonná redaktorka: Eva DĚDEČKOVÁ

ISSN 2585-7061 (online)
ISSN 0046-385X (tlačené vydanie)

Redakčná rada:

Vilhjálmur ARNASON
(Islandská univerzita, Reykjavík, Island)

Ingrid BASSO
(Katolícka univerzita sv. Srdca, Miláno, Taliansko)

Hjördis BECKER-LINDENTHAL
(Cambridgeská univerzita, Anglicko)

María J. BINETTI
(Univerzita v Buenos Aires, Argentina)

Kristína BOSÁKOVÁ
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika)

Nassim BRAVO
(Panamerická univerzita, Aguascalientes, Mexiko)

Adam BUBEN
(Univerzita v Leidene, Holandsko)

Patricia CARINA DIP
(Národná univerzita generála Sarmienta, Buenos Aires, Argentina)

Jaroslav CEPKO
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika)

István CZAKÓ
(Katolícka univerzita Petra Pázmáňa, Budapešť, Maďarsko)

Ľubomír DUNAJ
(Viedenská univerzita, Rakúsko)

Luis GUERRERO M.
(Ibero-americká univerzita, Mexiko, Mexiko)

Petra GÜMPLOVÁ
(Univerzita Friedricha Schillera Jena, Nemecko)

Břetislav HORYNA
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovenská republika)

Alice KOUBOVÁ
(Filozofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika)

Christian LAZZERI
(Parížska univerzita Nanterre, Paríž, Francúzsko)

Leonardo LISI
(Univerzita Johnsa Hopkinsa, Baltimore, Spojené štáty americké)

Róbert MACO
(Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)

Gilles MARMASSE
(Univerzita v Poitiers, Francúzsko)

Marek OTISK
(Ostravská univerzita, Česká republika)

Robert PIPPIN
(Chicagská univerzita, Spojené štáty americké)

Joel D. S. RASMUSSEN
(Univerzita v Oxforde, Anglicko)

Primož REPAR
(Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda, Ľubľana, Slovinsko)

Hans RUIN
(Univerzita v Södertörne, Štokholm, Švédsko)

Gerhard SCHREIBER
(Technická univerzita v Darmstadte, Nemecko)

Richard SŤAHEL
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovenská republika)

Patrick STOKES
(Univerzita Deakin, Melbourne, Austrália)

Jana TOMAŠOVIČOVÁ
(Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika)

Petr URBAN
(Filozofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika)

Norbert WASZEK
(Univerzita Paríž VIII, Saint-Denis, Francúzsko)

Robert WICKS
(Aucklandská univerzita, Nový Zéland)

Tami YAGURI
(Vysoká škola Ono, Kiryat Ono, Izrael)

Dan ZAHAVI
(Kodaňská univerzita, Dánsko)

Tlač: Expresta, s. r. o., Bratislava

Distribúcia a predplatné:

Distribúcia na Slovensku:
ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
Tel.: +4212 4341 4664; +4212 48204511
E-mail: ares@ares.sk

Distribúcia v zahraničí KUBON and SAGNER. Buchexport-Import GmbH, 803 28 München, Germany

Predplatné:
Ročné predplatné: 28 EUR, jednotlivé čísla: 2,80 EUR plus poštovné

Voľný predaj na Slovensku:
ARTFORUM, Kozia 20, 811 03 Bratislava;
ARTFORUM, Mlynská 6, 040 01 Košice;
CAMPUS, kníhkupectvo, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov;
ALTER EGO, Hlavné nám. 3, 060 01 Kežmarok;


FILOZOFIA je akademický časopis uverejňujúci pôvodné, doposiaľ do žiadneho iného vedeckého časopisu nezaslané a v žiadnom inom vedeckom časopise nepublikované príspevky z oblasti filozofie a príbuzných disciplín.

Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jazykové korektúry českých a anglických príspevkov si zaisťujú samotní autori. Autori zasielajúci príspevky v angličtine, pre ktorých však angličtina nie je materinským jazykom, by si mali ešte pred zaslaním príspevku zabezpečiť korektúry rodeným anglicky hovoriacim odborníkom. Nedostatočná jazyková úroveň príspevku je dostatočným dôvodom na jeho zamietnutie ešte pred začatím recenzného konania.

O prijatí textov na uverejnenie rozhoduje redakčná rada na základe posudkov dvoch nezávislých posudzovateľov. Proces posudzovania prebieha v obojstrannej anonymite. V sporných prípadoch rozhoduje šéfredaktor.

Svoje príspevky nám môžete posielať v elektronickej podobe vo formáte kompatibilnom s MS WORD. Zaslaný rukopis nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise.

Forma príspevku:

* autorská strana: 30 riadkov, 60 úderov, resp. 1800 znakov, riadkovanie 2
* okraje nezarovnávajte, nedeľte slová, očíslované poznámky uvádzajte na konci príslušnej strany
* zoznam literatúry uveďte na konci príspevku
* nezabudnite uviesť svoje meno, adresu pracoviska, telefónne číslo, resp. číslo mobilu, e-mailovú adresu
* štandardný rozsah:
    o state: 15 – 20 autorských strán
    o eseje: 10 – 12 autorských strán
    o recenzie: 4 – 5 autorských strán

Prosíme autorov, aby dodržiavali odporúčaný rozsah príspevkov, ako aj spôsob citovania zaužívaný vo FILOZOFII.

K príspevku pripojte resumé v rozsahu 150 slov v anglickom jazyku a kľúčové slová v anglickom jazyku.

Vydavateľ umožňuje autorovi publikovať jeho dielo v časopise FILOZOFIA a na základe toho sa autor v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu. Autor sa tiež zaväzuje, že po uverejnení diela v predmetnom časopise sa zdrží použitia diela spôsobom, na aký udelil súhlas vydavateľovi, a to po dobu 12 mesiacov od uverejnenia diela v časopise FILOZOFIA.

Všetky príspevky v časopise Filozofia sú šírené podCreative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Publikované články je možné opakovane používať len za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely.

Nevyžiadané príspevky vydavateľ nevracia.

Články publikované vo Filozofii sú indexované v:
Arts & Humanities Citation IndexR; Research AlertR; Current ContentsR/Arts & Humanities; SCOPUS; EBSCO; Dietrichs Index Philosophicus; IBZ – International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences (IBZ – CD-ROM; IBZ – Online: www.gbv.de); IBR – International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR – Online: www.gbv.de); CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences); Philosopher’s Index; ERIH Plus.