Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

Domovský ústav: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: slovenský

Web: http://sbs.sav.sk/

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti (ISSN 1337-7043) je členský recenzovaný časopis vychádzajúci dvakrát ročne. Nečlenovia SBS si hradia náklady na publikáciu sami: poplatok za jednu stranu je 5 €. K určitému ročníku môžu vyjsť v priebehu roka aj 1 až 2 Supplementy venované špeciálnym témam.

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti uverejňuje:

  • Správy zo života Slovenskej botanickej spoločnosti, životné jubileá a nekrológy členov, recenzie publikácií z botanických disciplín.

  • Pôvodné práce z floristiky, taxonómie, fytocenológie, fytogeografie, ekológie a ekofyziológie rastlín týkajúce sa najmä územia Slovenska a prehľadné odborné články s rozsahom do 10 (15) strán.

Rukopisy pred publikovaním prechádzajú recenzným konaním. Každý príspevok recenzujú odborníci z danej oblasti na návrh členov redakčnej rady. Redakčná rada si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o publikovaní práce, príp. prácu zamietnuť na základe odborných posudkov recenzentov. Recenzné konanie je anonymné.


Vydavateľ

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava
web: http://sbs.sav.sk/


Predseda

RNDr. Milan Valachovič, CSc.
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.
Oddelenie biodiverzity a ekológie Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava


Výkonná a technická redaktorka

Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky


Členovia redakčnej rady

RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.
Oddelenie evolúcie a systematiky

Mgr. Anna Bérešová, PhD.
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.
Oddelenie evolúcie a systematiky

RNDr. Alica Hindáková, PhD.
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.
Oddelenie biodiverzity a ekológie

RNDr. Ján Kliment, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica

RNDr. Judita Kochjarová, CSc.
Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Katedra fytológie

Mgr. Michal Martinka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín

RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.
Oddelenie biodiverzity a ekológie