Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

Domovský ústav: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zoznam čísel
Údaje

Web: sbs.sav.sk/SBS1/indexbulletin.html

Adresa:
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Dúbravská cesta 14
SK-845 23 Bratislava
tel: 02/59426 133

Kratšie články z floristiky vyšších a nižších rastlín, taxonómie (napr. určovacie kľúče), fytocenológie, fytogeografie, ekológie a ekofyziológie rastlín týkajúce sa najmä územia Slovenska.

Správy zo života Slovenskej botanickej spoločnosti, životné jubileá a nekrológy členov, recenzie publikácií z botanických disciplín.

REDAKČNÁ RADA
Predseda redakčnej rady: Igor Mistrík, predseda HV SBS
Výkonný redaktor: Peter Kučera
Členovia redakčnej rady: K. Goliašová, A. Gutová, A. Hindáková, F. Hindák, I. Jarolímek, J. Kliment, J. Kochjarová, E. Masarovičová

POKYNY PRE AUTOROV
Rukopis: Rukopis príspevku musí obsahovať: názov príspevku s jeho anglickým prekladom, neskrátené meno a priezvisko autora, adresu autora, krátky a výstižný abstrakt v anglickom jazyku, text príspevku v slovenčine (prípadne v češtine), zoznam literatúry citovanej v texte.

Rukopis je nutné dodať v 2 exemplároch (formát A4), konečná verzia musí byť dodaná na diskete (najlepšie v editoroch MS Word for Windows). Originály obrázkov, tabuliek, grafov a fotografií posielajte na osobitných listoch, veľkosť originálov prispôsobte veľkosti Bulletinu (formát A5), popis (aj s anglickým prekladom) priložte na osobitnom liste papiera.

Vedecké mená taxónov a syntaxónov musia byť napísané kurzívou. Pri prácach floristických, fytocenologických a ekologických musí byť nomenklatúra zjednotená podľa uvedeného prameňa, vtedy vedecké mená taxónov píšte bez autorských skratiek. Je potrebné uvádzať miesto uloženia dokladového meteriálu (herbár, foto-, diaarchív). Taxóny vo floristických súpisoch musia byť uvedené v abecednom poradí, opakujúce sa rodové mená je nutné skracovať (napr. Poa annua, P. trivialis atď.).

CITÁCIE
Citácie v texte: Futák (1984), (Macková 1972), (Májovský et al. 1987), (Michalková & Hegedüšová 1994).

Citácie na konci textu (literatúra): Futák J., 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. pp. 418-419. - In: Bertová L.(ed.), Flóra Slovenska IV/1. Veda, Bratislava.

Macková M., 1973: Rastlinstvo Perlovej doliny pri Gelnici. - Dipl. práca (msc.), depon. in PF UPJŠ Košice.

Májovský J., Murín A., Feráková V., Hindáková M., Schwarzová T., Uhríková A., Váchová M. & Záborský J., 1987: Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska. Veda, Bratislava.

Michalková E. & Hegedü šová Z., 1994: Rozšírenie poddruhu Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria (Scrophulariaceae) na Slovensku. - Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 16: 48-53.