Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Tatra Mountains Mathematical Publications

Domovský ústav: Matematický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1210-3195 (print)
ISSN 1338–9750 (online)

Jazyk: anglický

Web: tatra.mat.savba.sk

E-mail:
Adresa:
Matematický ústav
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
SK–814 73 Bratislava
Slovensko

Tatra Mountains Mathematical Publications uverejňuje pôvodné príspevky zo všetkých oblastí matematického výskumu. Publikuje hlavne súbory prác, zaoberajúcich sa monotematickou problematikou a zborníky z konferencií a sympózií.
Časopis referujú:
Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews, Referativnyi Zhurnal Matematika, Current Contents (ISI, jednotlivo ako monografie alebo zborníky z konferencií), Web of Science,
ISI Conference Proceedings Citation Index (CPCI),
a Scopus.

Niektoré čísla uvedené v Science Citation Index je možné nájsť na vebovej stránke:

http://xs02.isiknowledge.com/help/ccc_T.html.

(Prístupne len pre užívateľov, ktorým bola pridelená licencia.)

Oficiálna skratka uvádzaná v zoznamoch použitej literatúry je: Tatra Mt. Math. Publ.

ISSN 1210-3195 (tlačená forma)
ISSN 1338-9750 (elektronická forma)
EV 4558/12
(registr. číslo pre period. časopisy)