Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Výskumná základňa pre horskú hydrológiu

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAJTEK, Zbyněk. Využitie h2o ml a feature engineeringu pre predikciu teploty vody v rieke Litava [The use of h2o ml and feature engineering for water temperature prediction in the Litava River]. In Meteorologický časopis, 2024, roč. 27, č. 1, s. 33-39. ISSN 1335-339X. (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADFB
 • BAJTEK, Zbyněk. Vplyv vodnej nádrže Málinec na teplotný režim rieky Ipeľ [The influence of the Málinec water reservoir on the temperature regime of the river Ipeľ]. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, s. 6. ISBN 978-80-973051-1-6. Typ: AFH
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia** - ZOLOCHEVSKA, Kristina - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - NAGORNYI, Anatolii - TOMCHUK, Oleksandr - PETRENKO, Viktor I. - GARAMUS, Vasil M. - ALMASY, Laszlo - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, Peter. Variations in the Structural and Colloidal Stability of Magnetoferritin under the Impact of Technological Process Modulations. In Crystals, 2023, vol. 13, iss.10, art. no 1493. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13101493 Typ: ADCA
 • BOTYANSZKÁ, Lenka - VITKOVÁ, Justína** - BOTKOVÁ, Natália - TOKOVÁ, Lucia - GADUŠ, Ján. The effects of biochar grain size on radish plants under low water availability. In Plant, Soil and Environment. - Praha : Česká akadémie zemědělských věd - Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2024, vol. 70, no. 4, p. 203-209. (2023: 0.536 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1214-1178. Dostupné na: https://doi.org/10.17221/414/2023-PSE Typ: ADCA
 • BOTYANSZKÁ, Lenka - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - ZAFEIRIOU, Ioannis - LICHNER, Ľubomír. Impact of microplastics on sandy soil properties and plant performance. In 6 th International Symposium of Soil Physics : Book of Abstracts. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague in its publishing house, 2024, p. 11. ISBN 978-80-213-3355-0. (VEGA 2/0037/24 : Effect of microplastics from mulch films on soil hydrological processes and crop growth. International Symposium of Soil Physics : Book of Abstracts) Typ: AFG
 • CEPERLEY, Natalie - GIMENO, Teresa E. - JACOBS, Suzanne R. - BEYER, Matthias - DUBBERT, Maren - HOLKO, Ladislav. Toward a common methodological framework for the sampling, extraction, and isotopic analysis of water in the Critical Zone to study vegetation water use. In Wiley Interdisciplinary Reviews-Water, 2024. ISSN 2049-1948. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/wat2.1727 (MVTS COST WATSON : WATSON - izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín - Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration) Typ: ADMA
 • KHOSHKONESH, Alireza - NSOM, Blaise - OKHRAVI, Saeid** - DEHRASHID, Fariba Ahmadi - HEIDARIAN, Payam - DIFRANCESCO, Silvia. Numerical investigation of dam break flow over erodible beds with diverse substrate level variations. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2024, vol. 72, iss. 1, pp. 80-94. (2023: 0.524 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0040 Typ: ADDA
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Estimation a conversion factor between electrical conductivity and total dissolved solids in Žitný ostrov surface waters. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : abstract collection book. 8 th, p. 19-19. Typ: AFG
 • LEŠČEŠEN, Igor - BASARIN, Biljana - PAVIĆ, Dragoslav - MUDELSEE, Manfred - PEKÁROVÁ, Pavla - MESAROŠ, Minučer**. Are extreme floods on the Danube River becoming more frequent? A case study of Bratislava station. In Journal of Water and Climate Change, 2024, vol. 15, iss. 3, p. 1300-1312. (2023: 0.646 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2040-2244. Dostupné na: https://doi.org/10.2166/wcc.2024.587 Typ: ADCA
 • MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - BAJTEK, Zbyněk - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján. Historical drought occurrence on Slovak rivers during the period 1931–2020. In EGU General Assembly 2024. - Vienna : EGU, 2024, eGU24-8738. Dostupné na internete: <www.meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-8738> (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). EGU General Assembly) Typ: AFG
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Z histórie výskumu v prírodnom hydrologickom laboratóriu ÚH SAV v povodí potoka Mošteník za obdobie 1958-2006 [From the history of research in the Field Hydrological Laboratory of the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences in the Mošteník stream watershed for the period 1958-2006]. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, s. 23. ISBN 978-80-973051-1-6. Dostupné na internete: http://slovakmeteo.sk/posterday/web_files/Zbornik_abstraktov_SMS2024_final_21_3_2024.pdf Typ: AFH
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír** - IOVINO, Massimo - HOLOŠ, Slavomír - ZVALA, Anton. The Effect of Heating on Properties of Sandy Soils. In Land, 2023, vol. 12, iss. 9, art. no. 1752. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12091752 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADCA
 • TOKOVÁ, Lucia - LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - ALMAZ, Cansu - ZVALA, Anton. Secondary succession on abandoned fields affects soil properties. In 6 th International Symposium of Soil Physics : book of Abstracts. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague in its publishing house, 2024, p. 45. ISBN 978-80-213-3355-0. (VEGA 2/0037/24 : Effect of microplastics from mulch films on soil hydrological processes and crop growth. International Symposium of Soil Physics : Book of Abstracts) Typ: AFG
 • TOKOVÁ, Lucia - VITKOVÁ, Justína. Determination of the biochar effect on pore size distribution derived from the soil water. In Alternatives to Reduce Soil Degradation (ARSD2024) - International conference and TUdi project workshop on. - Budapest : Institute for Soil Sciences, HUN-REN Centre for Agricultural Research, 2024, p. 46-46. ISBN 978-615-5387-12-8. (Alternatives to Reduce Soil Degradation (ARSD2024) : book of abstracts) Typ: AFG
 • TOMCZYK, Agnieszka** - VITKOVÁ, Justína - BOTKOVÁ, Natália - SIRYK, Olena - KONDRACKI, Bartosz - SZEWCZUK-KARPISZ, Katarzyna. Ammonia hydroxide and citric acid modified wheat straw–biochars: Preparation, characterization, and environmental applications. In Chemosphere, 2024, vol. 356, p. 141916. (2023: 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0045-6535. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141916 Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus