Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Band-gap engineering in unconventional semiconductors

Band-gap engineering in unconventional semiconductors

Dichalkogenidy prechodových kovov s topologickými fázami: predikcie, syntéza a vlastnosti

Topological transition-metal dichalcogenides: prediction, synthesis and properties

ETMOS - Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku

Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics

Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu

European Network for Innovative and Advanced Epitaxy

Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii

Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion

Optimalizácia škálovateľného rastu tenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov a nové heterostruktúry na použitie v elektronike a pokročilé senzory

Optimization of the scalable growth of transition metal dichalcogenide thin films and novel heterostructures for application in electronics and advanced sensors

I.FAST - Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií

Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology

Príprava a charakterizácia veľmi tenkých vrstiev TMD materiálov na atomárnej škále

The preparation and atomic-scale characterization of ultrathin films of TMD materials

Pulzná laserová depozícia 2D polovodičov na nitridy pre pokročilú elektroniku

PULSEd laser deposition of 2D semiconductors on nitrides for advanced electronics

SCARLET - Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku

Superconducting cables for sustainable energy transition

SuperEMFL - Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory

Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory

Syntéza a charakterizácia funkčných heteroštruktúr 2D TMD-diamant pre senzorové prvky

Synthesis and characterization of 2D TMD-diamond functional heterostructures for sensing elements

EUROfusion - Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion

Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium

HiSCALE - Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii

High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition

Národné projekty

CEMEA - Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV

Building a centre for advanced material application SAS

Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach

Long-range proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures

Elektronické a optoelektronické súčiastky na báze ultra-širokopásmového Ga2O3 polovodiča

Electronic and optoelectronic devices based on ultra-wide bandgap Ga2O3 semiconductor

Formovanie farebných centier v diamante a ich vlastností smerom ku kvantovej detekcii

Evolution of colour centres in diamond and their properties towards quantum detection

Fotonické labortórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch

Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions

Heteroštruktúry TMD/diamant: Príprava, charakterizácia a aplikácia

TMD/diamond heterostructures: Fabrication, characterization and applications

Kritické aspekty rastu polovodičových štruktúr pre novú generáciu III-N súčiastok

Critical aspects of the growth for a new generation of III-N devices

TMD2DCOR - Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy

Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides

Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie

Modern electronic devices based on ultrawide bandgap semiconducting Ga2O3 for future high-voltage applications

Modifikácia vlastností supravodivých, feromagnetických oxidových vrstiev a štruktúr pre modernú elektroniku

Modification of properties of superconducting, ferromagnetic, oxide films and structures for advanced electronics

Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne

Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber

Nízkostratový supravodivý kábel typu CORC z REBCO vodičov

Low-loss superconducting CORC-like cable from REBCO conductors

TREND - Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia

Optimization of round high-temperature supercnoducting cable for pulse magnetic field

Perspektívne polovodičové detektory pre využitie v jadrovej fyzike

Perspective semiconductor detector for nuclear physics

Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov

Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides

Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality

Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality

Rastové a radiačné mechanizmy v diamantových hybridných detektoroch

Growth and Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectors (GRaDe)

Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie

Robust spin waves for future magnonic applications

Supravodivé spoje pre MgB2 vinutia v perzistentnom móde

Superconducting joints of MgB2 wires for windings in persistent mode

Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach

Study of magnetic vortex dynamics for device applications

Tepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov

Thermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault current limiters

Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry

Topologically nontrivial magnetic and superconducting nanostructures

Transport magnetických skyrmiónov v antidot mriežkach: Efekt teploty a kombinácie rôznych transportných mechanizmov

Transport of magnetic skyrmions in antidot lattices: Effect of temperature and combination of transport mechanisms

Ultratenké homogénne povrchové vrstvy na štruktúrach komplexnej morfológie pre vylepšenie výkonu batérii využitím depozície po atómových vrstvách

Ultra-thin conformal surface coatings of complex-morphology structures for improving battery performance using atomic layer deposition

Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky

Contact engineering for advanced materials and devices

Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku

Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies

Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí

Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment

Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel

High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts

Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania

High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology

Vývoj UV senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie

GaN-based heterostructure as a promising UV sensor for space application

Zberač energie na báze mikrostĺpikovitých štruktúr

Energy Harvesting Device Based on Micropillar Structures

Celkový počet projektov: 45