Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ATOSENS - 3D tlač atomárnych vrstiev ako nová paradigma pre múdru senzoriku

Atomic-layer 3D printing as a new paradigm for smart sensorics

AGAMI_EURIGAMI - Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia

European Innovative GaN Advanced Microwave Integration

Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu

European Network for Innovative and Advanced Epitaxy

Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii

Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion

NANOMAT - Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky

Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics

I.FAST - Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií

Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology

BGapEng - Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch

Band-gap engineering in unconventional semiconductors

skQCI - Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra

Slovak Quantum Communication

CUBES - Stredoeurópsky kompetenčný klaster pre (ultra)širokopásmové polovodiče

Central-European (Ultra)Wide Bandgap Expertise Cluster

SCARLET - Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku

Superconducting cables for sustainable energy transition

SuperEMFL - Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory

Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory

Topologicky netriviálne fázy vrstvených dichalkogenidov prechodných kovov

Topologically nontrivial phases of layered transition-metal dichalcogenides

Vybudovanie laboratória pre výskum spoľahlivosti výkonových modulov a spoločný výskum v oblasti GaN a Ga2O3 polovodičových výkonových súčiastok

Establishment of reliability laboratory for pawer modules and joint reserch of GaN and Ga2O3 power devices

HiSCALE - Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii

High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition

MSC - Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch

Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors

Národné projekty

Elektronické a optoelektronické súčiastky na báze ultra-širokopásmového Ga2O3 polovodiča

Electronic and optoelectronic devices based on ultra-wide bandgap Ga2O3 semiconductor

Fotonické laboratórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch

Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions

Heteroštruktúry TMD/diamant: Príprava, charakterizácia a aplikácia

TMD/diamond heterostructures: Fabrication, characterization and applications

Kritické aspekty rastu polovodičových štruktúr pre novú generáciu III-N súčiastok

Critical aspects of the growth for a new generation of III-N devices

Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie

Modern electronic devices based on ultrawide bandgap semiconducting Ga2O3 for future high-voltage applications

NanoMemb-RF - Moderné nanomembránové heteroštruktúry na báze GaAs pre vysoko produktívne vysokofrekvenčné prvky

Advanced GaAs-based nanomembrane heterostructures for highperformance RF devices

Modifikácia vlastností supravodivých, feromagnetických oxidových vrstiev a štruktúr pre modernú elektroniku

Modification of properties of superconducting, ferromagnetic, oxide films and structures for advanced electronics

Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne

Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber

Nanoelsen - Nanoštrukturované tenkovrstvové materiály vyznačujúce sa slabými väzbovými interakciami pre elektronické a senzorické aplikácie

Nanostructured thin-film materials characterized by weak binding interactions for electronic and sensoric applications

TREND - Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia

Optimization of round high-temperature supercnoducting cable for pulse magnetic field

PEGANEL - p-GaN elektronika pre úsporu energie a post-CMOS obvody

p-GaN electronics for energy savings and beyond-CMOS circuits

PIRADUNEW - Perspektívne detektory ionizujúceho žiarenia pre nepokryté energetické okno neutrónov

Perspective ionizing radiation detectors for the uncovered neutron energy window

Príprava a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie

Preparation and properties of superconducting and magnetic oxide films for modern electronic applications

Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov

Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides

Rast a optická charakterizácia 2D materiálov: MoTe2, WTe2, PtTe2

Growth and optical characterization of 2D materials: MoTe2, WTe2, PtTe2

GRaDe - Rastové a radiačné mechanizmy v diamantových hybridních detektoroch

Growth and Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectorsd Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectors

Supravodivé spoje pre MgB2 vinutia v perzistentnom móde

Superconducting joints of MgB2 wires for windings in persistent mode

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach

Study of magnetic vortex dynamics for device applications

Tepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov

Thermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault current limiters

Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry

Topologically nontrivial magnetic and superconducting nanostructures

Transit2D - Tranzistory na báze 2D kovových chalkogenidov pripravených teplom podporovanou konverziou

Transistors based on 2D Metal Chalcogenides Grown via Thermally Assisted Conversion

Ultratenké homogénne povrchové vrstvy na štruktúrach komplexnej morfológie pre vylepšenie výkonu batérii využitím depozície po atómových vrstvách

Ultra-thin conformal surface coatings of complex-morphology structures for improving battery performance using atomic layer deposition

Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky

Contact engineering for advanced materials and devices

SAV-AV ČR - Výskum a vývoj pokročilého QCM-FET duálneho senzora reaktivovaného na báze diamantových vrstiev pre detekciu plynov a biomolekúl

Research and development of advanced for defiction of gases and biomolecules

Celkový počet projektov: 40