Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ ElÚ SAV

Tel: 02/ 5922 2552, 2555

Sekretariát

Tel: 02/ 5922 2555

Detašované pracoviská

Vrbovská cesta 110
921 01 Piešťany
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied je pracovisko základného a aplikovaného výskumu, ktoré sa zaoberá výskumom polovodičových a supravodivých materiálov a ich vlastností. Vedecká aktivita pracoviska je zameraná na získavanie nových poznatkov v elektrotechnike, fyzike tuhých látok, mikroelektronike, ako aj na vývoj nových technológií a meracích metód pre využitie nových materiálov, súčiastok a zložitejších systémov v praxi. Pre domáce výskumné ústavy a hospodársku sféru ústav rieši výskumné úlohy v rámci štátnych objednávok a integrovaného projektu vedy a techniky. Ústav je aktívne zapojený do medzinárodnej vedeckej spolupráce, v súčasnosti je účastníkom viacerých projektov v rámci 7. Rámcového programu Európskej komisie a partnerom v ďalších medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných projektoch a spoluprácach (NATO Science for Peace program). Ústav pravidelne organizuje medzinárodné vedecké podujatia, ako napríklad Weak Superconductivity Symposium, Heterostructure Epitaxy and Devices, International Conference
on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems
(ASDAM).


Výchovno-pedagogická činnosť sa zameriava na výchovu vedeckých pracovníkov vo fyzike kondenzovaných látok, teoretickej elektrotechnike, mikroelektronike a elektrotechnológii. Pracovníci ústavu sa podieľajú na výchove študentov na FEI STU a MFF UK formou vedenia diplomových prác, účasťou v komisiách pre štátne záverečné skúšky ako aj vedením seminárov a cvičení.