Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie pre výskum východného Slovenska

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁNIK, Tomáš - BIELICH, Mário - BILIC, Michal - BUDAY, Peter - GAREK, Martin - HLADKÝ, Juraj - HRIŇÁK, Milan - HRUBÝ, Tomáš - ZIBUROVÁ, Helena. Rišňovce : Monografia obce. Martin Hetényi, Juraj Hladký, Kornélia Jakubíková, Hilda Kramáreková (recenzenti). Nitra : EN ARS, s.r.o., 2019. 520 s. ISBN 978-80-973164-3-3(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Typ: BAB
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin. Pozoruhodná antropomorfná plastika zo sídliska čakanskej kultúry v Ludaniciach, časť Mýtna Nová Ves = Remarkable anthropomorphic figurine from the Early Urnfield period settlement in Ludanice, part Mýtna Nová Ves. In Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Ed. Vladimír Mitáš, Ondrej Ožďáni. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 21-33. ISBN 978-80-8196-036-9.(VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Typ: AFB
 • BAZOVSKÝ, Igor - ČAMBAL, Radoslav - HLADÍKOVÁ, Katarína - RAJTÁR, Ján. Nové funerálne nálezy z doby rímskej zo Závodu (predbežná správa) = Neue Grabfunde aus der römischen Kaiserzeit aus Závod (Vorbericht). In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia 29. Ročník CXIII. Zostavovateľ Vladimír Turčan. - Bratislava : SNM - Archeologické múzeum, 2019, s. 263-268. ISBN 978-80-8060-473-8. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Typ: AFB
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Pod Drahami - Haputka p.č. 502/6, 7, 39 : VS 20203/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 51 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. A Zólyomi Pusztavár = Pustý hrad vo Zvolene. In Castrum : a Castrum Bene Egyesület folyóirata, 2020, 23. szám, 1 évf., s. 209-215. ISSN 1787-1093.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Typ: BDE
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Výskum na Skale v Streženiciach, okr. Púchov. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut et al. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2019, s. 84-91. ISBN 978-80-89564-27-9.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFB
 • BIELICH, Mário. Predbežné výsledky archeologického výskumu Lietavského hradu v rokoch 2008–2019. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2019, s. 126-147. ISBN 978-80-89564-27-9.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Typ: AFB
 • BIELICH, Mário. Kovarce - Kostol sv. Mikuláša-p.č. 274, 348/3 : VS 20156/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 127 s. Typ: AGI
 • BIELICHOVÁ, Zora. Animal bones from the Middle Bronze Age Tumuli culture site at Reyersdorf (Lower Austria). In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia 29. Ročník CXIII. - Bratislava : SNM - Archeologické múzeum, 2019, s. 130-137. ISBN 978-80-8060-473-8. ISSN 1336-6637.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AEDA
 • BISTÁKOVÁ, Alena - BOBEK, Pavol. Levice - Bátovská cesta, kanalizácia, p.č. 6299... : VS 20160/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 53 s. Typ: AGI
 • BISTÁKOVÁ, Alena - BOBEK, Pavol. Veľká Paka - Čukárska Paka - Nadzemné vedenie, pri ceste do D.Paky : VS 20159/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 47 s. Typ: AGI
 • BOBEK, Pavol - ELSCHEK, Kristian. Nálezy bronzových predmetov zo sídliska v Zohore, poloha Piesky = Finds of bronze artifacts from the settlement in Zohor, Piesky site. In Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Ed. Vladimír Mitáš, Ondrej Ožďáni. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 35-52. ISBN 978-80-8196-036-9.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Typ: AFB
 • BOBEK, Pavol - MITÁŠ, Vladimír. Nálezy bolerázskej skupiny z Mojmíroviec, okres Nitra. In Čriepky : Zborník Martine Kušnírovej in memoriam. Zostavil Pavol Jelínek. - Bratislava : Nákladom vlastným, 2020, s. 64-74. ISBN 978-80-570-1700-4.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Typ: BEF
 • ČURNÝ, Marián - GAČKOVÁ, Lýdia - HAMADEJOVÁ, Anastázia - HUNKA, Ján. Zaujímavý súbor mincí z polovice 17. storočia z Vinného. In Numizmatika : časopis Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV. 28. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2019, s. 23-26. ISBN 80-901414-0-4. Typ: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - Rybník - RD p.č. 4222/16 : VS 20201/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 34 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - Rybník - RD p.č. 4222/25 : VS 20202. Nitra : AÚ SAV, 2020. 33 s. Typ: AGI
 • DEBNÁR, Peter. Terénne relikty po pálení drevného uhlia v katastri obce Babiná, okr. Zvolen. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2019, s. 174-181. ISBN 978-80-89564-27-9. Typ: AFB
 • DEMIDENKO, Yuri E. - RÁCZ, Béla - NEMERGUT, Adrián. Proto-Aurignacian in Transcarpathia (Ukraine) : the case of a base camp supplemented by a series of workshops at raw material outcrops. In Back to the Gravettian : 62nd Confrerence of the Hugo Obermaier-Society : Abstract. Red. Andreas Maier. - Erlangen : Hugo Obermaier-Gesellschaftfür Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 2020, s. 37-40. ISBN 978-3-946387-26-8. Typ: AFE
 • DROBERJAR, Eduard - TREFNÝ, Martin. Nové nálezy z doby římské na Roudnicku (okr. Litoměřice). In Archeologie severozápadních Čech 1 : Sborník k poctě Milanu Zápotockému. - Ústí nad Labem ; Teplice ; Roudnice nad Labem : Muzeum města : Regionální muzeum : Podřipské muzeum, 2019, s. 88-99. ISBN 978-80-86475-48-6. Typ: AECA
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Anna - WAWRZCZAK, Maciej. Zaujímavý mosadzný predmet z Jezerska, okres Kežmarok (severný Spiš) = An interesting brass object from Jezersko, district Kežmarok (northern Spiš). In Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 60. Ročník CXIII. - Martin : Slovenské národné múzeum, 2019, s. 222-227. ISBN 978-80-8060-465-3. ISSN 0139-5475.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Typ: AEDA
 • FELCAN, Michal - PAŠTEKA, Roman - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Research of the Early Iron Age Hillfort Smolenice-Molpír in the Western Carpathians. In Bringing down the Iron Curtain : Paradigmatic change in research on the Bronze Age in Central and Eastern Europe? - Oxford : Archaeopress Archaeology, 2020, p. 65-83. ISBN 978--1-78969-454-3.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. VEGA č. 2/0150/15 : Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku). Typ: AECA
 • FISCHL, Klára P - OLEXA, Ladislav. The Settlement Network of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex in the Southern Hornád Valley and the Košice Basin. In Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon : Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. Ed. Klára P. Fischl, Tobias L. Kienlin. - Bonn : Habelt, 2019, s. 121-142. ISBN 978-3-7749-4241-7. Typ: AFA
 • FOTTOVÁ, Eva - NEZVALOVÁ, Lucia. Nitra-Zobor - Materská škola kasárne pod Zoborom : VS 20200/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 61 s. Typ: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín - Hrad, Horný hrad - nádvorie a cisterna : VS 20199/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 154s. Typ: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Hrad DIVÍN - predhradie - 2019 - VIII. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Web_poster-Hrad-Divin-predhradie-2019.pdf>. Typ: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. DIVÍN - Hrad - Horný hrad - nádvorie 2018 - 2019 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Hrad-Divin-predhradie-2019.pdf>(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Typ: GHG
 • FURHOLT, M. - MÜLLER-SCHEEßEL, N. - WUNDERLICH, M. - CHEBEN, Ivan - MÜLLER, J. Communality and Discord in an Early Neolithic Settlement Agglomeration: The LBK Site of Vráble, Southwest Slovakia. In Cambridge Archaeological Journal, 2020, vol. 30, nr. 1, pp. 1-21. (2019: 0.617 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1474-0540. Typ: ADMB

  Citácie:
  [1.2] HOFMANN, Daniela. Not going anywhere? Migration as a social practice in the early Neolithic Linearbandkeramik. In Quaternary International. ISSN 10406182, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • FURMÁNEK, Václav. Radzovce in der Zeit der Urnenfelderkulturen : (Katalog der Siedlung). Recenzenti Jozef Bátora, Lubor Smejtek. 1. vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 195 s. Archaeologia Slovaca Monographiae: Catalogi, Tomus XX. Dostupné na internete: <http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/Furm%C3%A1nek_Radzovce.pdf>. ISBN 978–80–8196–014–7(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] BOBEK, Pavol - ELSCHEK, Kristian. Nálezy bronzových predmetov zo sídliska v Zohore, poloha Piesky. In Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 35-52. ISBN 978-80-8196-036-9.

 • FURMAN, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia - ŠIMKOVÁ, Zuzana. Nové poznatky o refúgiu na Demänovskej hore. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2019, s. 76-83. ISBN 978-80-89564-27-9.(VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AFB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Čierna smrť prišla z východu. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 86-91. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • HROMADOVÁ, Bibiána - NEMERGUT, Adrián - KLARIC, Laurent. Upper Palaeolithic site complex near Moravany nad Váhom (Slovakia) : old story, new challenges. In Back to the Gravettian : 62nd Confrerence of the Hugo Obermaier-Society : Abstract. Red. Andreas Maier. - Erlangen : Hugo Obermaier-Gesellschaftfür Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 2020, s. 49-50. ISBN 978-3-946387-26-8.(VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku). Typ: AFE
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Predbežné výsledky prieskumu a výskumu rádiolaritového ťažobného areálu a jeho zázemia v Sedmerovci = Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec. In Epoka kamienia w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2020, s. 105-131. ISBN 978-83-955256-1-2.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Typ: AECA
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Veľký Meder - Priemyslová ulica - p.č. 1462/2,26,29 : VS 20205/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 22 s. Typ: AGI
 • IVÁN, Robert - ÖLVECKY, Róbert - RAJTÁR, Ján. Vybrané hrobové celky z germánskeho žiarového pohrebiska v Sekuliach = Ausgewählte Grabkomplexe aus dem germanischen Brandgräberfeld in Sekule. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia 29. Ročník CXIII. Zostavovateľ Vladimír Turčan. - Bratislava : SNM - Archeologické múzeum, 2019, s. 235-262. ISBN 978-80-8060-473-8. ISSN 1336-6637.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFB
 • KOVÁR, Branislav. Čierna smrť prekročila Saharu. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 98-101. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Nakazili Indiáni Európanov pohlavnou chorobou? In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, 128-132. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Komáre chránili staroveký Rím, ale zároveň prispeli k jeho záhube. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 48-54. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Mohol vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky spôsobiť keltskú expanziu? In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 34-40. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Nitra - Farská ul. p.č. 1382 : VS 20157/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 35 s. Typ: AGI
 • KOVÁR, Branislav - BOBEK, Pavol. Holiare - Horné Holiare - Vodovod-p.č. 1030, 1039, 1053 : VS 20158/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 56 s. Typ: AGI
 • Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi = Epidemics in history. Ed. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8159-836-4(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: FAI
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov roku 2019. In HistoryWeb [serial], 2020, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-roku-2019>. Typ: GHG
 • KOZUBOVÁ, Anita. "Mutig wie ein Adler, schnell wie ein Pferd" : Untersuchungen zu den Gräbern der Vekerzug-Kultur mit Waffen und Pferdegeschirr: Fallstudie. In Musaica archaeologica, 2019, ročník 4, číslo 2, s. 27-109. ISSN 2453-8612. Typ: ABB
 • KOZUBOVÁ, Anita. Satt auch im Jenseits? Tierknochen in Gräbern und Siedlungen der Vekerzug-Kultur. In Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2019, tom XL, s. 235-254. Typ: ADEB
 • KOZUBOVÁ, Anita - HORVÁTH, Veronika. Nur eine Faszination vom Westen oder etwas anderes? Zu hallstättischen Einflüssen in der Vekerzug-Kultur am Beispiel des Gräberfeldes von Eger-Nagy Eged (Ostungarn). In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia 29. Ročník CXIII. - Bratislava : SNM - Archeologické múzeum, 2019, s. 139-158. ISBN 978-80-8060-473-8. ISSN 1336-6637. Typ: AEDA
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Sasko vára = Šášovský hrad. In Castrum : a Castrum Bene Egyesület folyóirata, 2020, 23. szám, 1. évf., s. 222-226. ISSN 1787-1093.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Typ: BDE
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória - VOZÁROVÁ, Bianka. Nové výsledky archeologického výskumu vo Fiľakove. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2019, s. 148-161. ISBN 978-80-89564-27-9.(APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Typ: AFB
 • MELIS, Eszter - SZENICZEY, Tamás - KÖHLER, Kitti - JAKAB, Július - HAJDU, Tamás. Population changes in the Northwestern part of the Carpathian Basin during the Early and Middle Bronze Age. In Prehistoric communities along the Danube : abstract book. - Osijek ; Zagreb : Arheološki muzej : Institute og Archaeology, 2019, s. 25. Typ: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Pozba, Podhájska - Odpadové vody a pitná voda : VS 20162/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 46 s. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Nitra- Chrenová - Prestavba zvonice - p.č. 1 : VS 20204. Nitra : AÚ SAV, 2020. 27 s. Typ: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - ŠTUBŇA, Ján. Horský krištáľ v archeologických nálezoch z doby popolnicových polí na Slovensku a okolitých teritóriách = Quartz crystal in archaeological finds from the Urnfield period in Slovakia and the neighbouring territories. In Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Ed. Vladimír Mitáš, Ondrej Ožďáni. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 121-132. ISBN 978-80-8196-036-9.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Typ: AFB
 • MITÁŠ, Vladimír. Martina Kušnírová a výskum v Cinobani : Kaleidoskop spomienok. In Čriepky : Zborník Martine Kušnírovej in memoriam. Zostavil Pavol Jelínek. - Bratislava : Nákladom vlastným, 2020, s. 10-15. ISBN 978-80-570-1700-4. Typ: BEF
 • Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Ed. Vladimír Mitáš, Ondrej Ožďáni. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 239 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Communicationes, Tomus XXV. ISBN 978-80-8196-036-9(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Typ: FAI
 • MITÁŠ, Vladimír. Spomienky archeológa na Martinu Kušnírovú: Hnevali ju samozvaní hľadači pokladov. In Denník N, 2020, roč. 6, č. 17. 2., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1759091/spomienky-archeologa-na-martinu-kusnirovu-hnevali-ju-hladaci-pokladov/?ref=rub>. Typ: GII
 • MÜLLER-SCHEEßEL, N. - MÜLLER, J. - CHEBEN, Ivan - MAINUSCH, W. - RASSMANN, K. - RABBEL, W. - CORRADINI, E. - FURHOLT, M. A new approach to the temporal significance of house orientations in European Early Neolithic settlements. In PLoS ONE, 2020, vol. 15., iss. 1, p. 1-18. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203.(Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Typ: ADMA

  Citácie:
  [1.2] WENINGER, Bernhard. Barcode seriation and concepts of Gauge Theory. The <sup>14</sup>C-Chronology of Starčevo, LBK, and early Vinča. In Quaternary International. ISSN 10406182, 2020, pp., Registrované v: SCOPUS

 • NEMERGUT, Adrián. Najnovšie doklady mezolitického osídlenia na Hornej Orave = New evidence of Mesolithic occupation in Horná Orava region. In Epoka kamienia w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2020, s. 83-104. ISBN 978-83-955256-1-2.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. Vega č. 2/0181/14 : Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska). Typ: AECA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Észrevételek a Naszvad-jánoskaparti temető 142. kora újkori sírjához = Bemerkungen zum frühneuzeitlichen Grab 142 des Kirchenfriedhofes von Naszvad-Jánoskapart. In Tisicum : Évf. 28. - Szolnok, s. 81-91. ISSN 1217-4165. Typ: AECA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Čo mala migrácia Slovanov spoločné s prvou morovou pandémiou? In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 80-85. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • OLŠAV, Štefan. Nálezy kamennej industrie z Pustého Čemerného v kontexte pravekého vývoja na Východoslovenskej nížine. In Čriepky : Zborník Martine Kušnírovej in memoriam. Zostavil Pavol Jelínek. - Bratislava : Nákladom vlastným, 2020, s. 26-41. ISBN 978-80-570-1700-4. Typ: BEF
 • ORAVKINOVÁ, Dominika - VLADÁR, Jozef. The Phenomenon of Hoarding at the Fortified Settlement in Spišský Štvrtok. In Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon : Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. Ed. Klára P. Fischl, Tobias L. Kienlin. - Bonn : Habelt, 2019, s. 83-119. ISBN 978-3-7749-4241-7. Typ: AFA
 • PIETA, Karol** - KISSOVÁ, Miroslava. Influence of the Przeworsk culture in the Púchov culture milieu. In Acta Archaeologica Carpathica, 2019, vol. LIV, nr. 1, s. 107-128. ISSN 0001-5229.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: ADEB
 • PIETA, Karol. Šahy - Školská ulica, plynová prípojka, p.č. 1685, 1686/1 : VS 20155/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 23 s. Typ: AGI
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew - JEŽIŠKOVÁ, Lucia. Bojná - Bojná I.-Valy - p.č. 2935, 2941 : VS 20198/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 185 s. Typ: AGI
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Zubatá menom mor - kde ležia jej obete? In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 108-117. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Új római ólombullák Pannonia északi részéről = New Roman lead seals from the Northeastern part of Pannonia. In Studia Epigraphica Pannonica XI : Felirattani közlemények és tanulmányok 2019-böl. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2020, s. 187-194. ISBN 0-000-000-000. ISSN 2559-8805. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter - NEVIZÁNSKY, Gabriel. Atypische Bestattungen im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirchenfriedhof von Nesvady-Jánoskapart, Slowakei. In Leben mit dem Tod Der Umgang mit Sterblichkeit in Mittelalter und Neuzeit : Beiträge der internationalen Tagung in St. Pölten 11. bis 15. September 2018. Hrsg. Thomas Kühtreiber, Ronald Risy, Gabriele Scharrer-Liška, Claudia Theune. - Wien : Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2020, s. 237-249. ISBN 978-3-9031292-03-4. ISSN 1011-0062. Typ: AFC
 • ROBAK, Zbigniew. How did these get there? Avar finds north of the Carpathian basin. In Avari i Slaveni : Medunarodni znanstveni skup Dvije strane pojasnog jezičca: Avari na sjeveru i jugu kaganata. - Vinkovici ; Zagreb : Gradski muzej : Arheološki muzej, 2020. Typ: GII
 • RUTTKAY, Alexander T.. Národná kultúrna pamiatka Kostelec v Ducovom a najstaršie dejiny obce. In ČAVOJSKÁ, Iveta. Ducové od histórie až po súčastnosť. - Ducové : DANASTA, s.r.o., 2019, s. 17-45. ISBN 978-80-89680-06-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Typ: BBB
 • RUTTKAY, Matej - NEZVALOVÁ, Lucia. Dražovce - Nemocnica sv. Svorada, evakuačný výťah : VS 20206/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 36 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Vlková - Výstavba nájomných bytov, p.č. 11/2, 8/7, 8/9 : VS 20161/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 41 s. Typ: AGI
 • Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. Zostavili: Marián Soják, František Žifčák ; recenzenti: Ján Lukačka, Soňa Gabzdilová. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019. 340 s. ISBN 978-80-971553-6-0. Typ: FAI
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Nález štítovej puklice z okolia Banskej Bystrice v kultúrno-historickom kontexte staršej doby železnej v Karpatskej kotline = The find of a shield boss from the vicinity of Banská Bystrica in the cultural-historical context of the Early Iron Age in the Carpathian basin. In Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Ed. Vladimír Mitáš, Ondrej Ožďáni. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 185-200. ISBN 978-80-8196-036-9.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Typ: AFB
 • TÓTH, Peter - ORAVKINOVÁ, Dominika - POKUTTA, Dalia Anna. Settlement Organisation of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex in Slovakia. A Spatio-Temporal Modelling Study. In Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon : Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. Ed. Klára P. Fischl, Tobias L. Kienlin. - Bonn : Habelt, 2019, s. 47-70. ISBN 978-3-7749-4241-7. Typ: AFA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Henrich VIII. sa počas epidémie spoliehal na motlitby, lekárov a vlastné lieky. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 133-137. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AEDA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Agnes bola prvou oficiálnou metresou. In HistoryWeb, 2020, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/agnes-bola-prvou-oficialnou-metresou>. Typ: BDF
 • VELIAČIK, Ladislav - OŽĎÁNI, Ondrej. Depot zlomkov bronzovej industrie z obce Ladice, okr. Zlaté Moravce = Hoard of fragments of bronze industry from the village of Ladice, Zlaté Moravce district. In Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Ed. Vladimír Mitáš, Ondrej Ožďáni. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 211-232. ISBN 978-80-8196-036-9.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Typ: AFB
 • WAWRZCZAK, Maciej - SOJÁK, Marián. Dwa nowożytne znaleziska z terenu północnej Słowacji (Spisz). In Prace Pieninskie. Tom 29. - Szczawnica : Ośrodek kultury turystyki górskiej, 2019, s. 222-227. ISBN 978-83-939348-8-1. ISSN 1230-9753.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)). Typ: BEE
 • WILCZYŃSKI, Jarosław - ŽAÁR, Ondrej - NEMERGUT, Adrián - KUFEL-DIAKOWSKA, Bernadeta - MOSKAL-DEL HOYO, Magdalena - MROCZEK, Przemyslaw - BARNA, Páll-Gergely - OBERC, Tomasz - LENGYEL, György. The Upper Palaeolithic at Trenčianske Bohuslavice, Western Carpathians, Slovakia. In Journal of Field Archaeology, 2020, vol. 45, no. 4, pp. 270-292. (2019: 0.733 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0093-4690. Typ: ADMB
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Grave constructions from the period of Avar Khaganate at the Obid cemetery. In Avari i Slaveni : Medunarodni znanstveni skup Dvije strane pojasnog jezičca: Avari na sjeveru i jugu kaganata. - Vinkovici ; Zagreb : Gradski muzej : Arheološki muzej, 2020, s. 18. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus