Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Spoločenskovedný ústav

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMKOVIČ, Matúš. Zdieľanie dát v kvantitatívnom výskume: ako na to? = Data sharing in quantitative research: a gentle introduction. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 8-13. ISBN 978-80-89524-86-0. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • ADAMKOVIČ, Matúš. Registered reports v kvalitatívnom výskume. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 12. ISBN 978-80-7394-987-7. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFG
 • ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - DUBOVSKÝ, Peter - HAJAS, Róbert - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - HROBOŇ, Bohdan - JANČOVIČ, Jozef - KACIAN, Adrián - KARDIS, Mária - KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna - LAPKO, Róbert - MAREK, Libor - MATULA, Jozef - MOĎOROŠI, Ivan - PIGULA, Juraj - SOVA, Milan - STRENKOVÁ, Iveta - ŠTRBÁK, Martin - TIŇO, Jozef - TYROL, Anton - VARŠO, Miroslav - VILHAN, Pavel. Žalmy 26 - 50. Editori: Bohdan Hroboň, Adrián Kacian. 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha ; Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 727 s. Komentáre k Starému zákonu, 10. zväzok. ISBN 978-80-8191-380-8 Typ: AAB
 • BERINŠTEROVÁ, Marianna - PETHÖ, Tatiana - MAGDOVÁ, Monika. Ako vnímajú ukrajinskí študenti žijúci na Slovensku presvedčenia Slovákov voči migrantom? = How do Ukrainian students living in Slovakia perceive the beliefs of Slovaks towards migrants? In SPO 2022. Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2022, s. 14. ISBN 978-80-89524-69-3. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch) Typ: AFH
 • CSŐSZ, László - SZEGHY-GAYER, Veronika. Mapy tragédie židov v Košiciach (1944) = Mapping the tragedy of the Jews in Košice (1944). 1. vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i., 2023. 45 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524853. ISBN 978-80-89524-85-3 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: GII
 • DANKOVÁ, Z.** - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica - ANTOŠOVÁ, M. - HRSTKA, R. - STRNÁDEL, Ján - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - JANOVČÍK, Michal - ČALKOVSKÁ, Andrea - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOVÁČOVÁ, Katarína - IMRICH, Richard - PASTOREKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - PLANK, L. Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku = Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 1, s. 63-66. ISSN 1336-8176. Typ: ADFB
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Vybrané aspekty jazykovej komunikácie slovenských učiteľov v Maďarsku v zrkadle empirického výskumu. In Slováci v zahraničí 39 : zborník Krajanského múzea Matice slovenskej. 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2022, s. 9-26. ISSN 0081-0061. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania) Typ: AEDA
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Materinský jazyk a jeho prestíž v systéme hodnôt slovenských učiteľov v Maďarsku = Mother Language and its Prestige in the System of Values of Slovak Teachers in Hungary. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Editori: Lenka Kamanová, Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Jarmila Bradová, Dzintra Iliško. 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023, s. 16-23. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0016 (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. ICOLLE 2022 : mezinárodní konference) Typ: AFC
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - IVANOC, Dávid. Kvalita života súvisiaca s prácou v kontexte sociálno-demografických charakteristík = Work related quality of life in the context of sociodemographic characteristics. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 117-122. ISBN 978-80-89524-86-0. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • FEDÁKOVÁ, Denisa. Tööga rahulolu ja (digitaalsed) sotsiaalsed kontaktid tööl ESS R10 andmete põhjal. In Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus. - Tartu : Inštitút sociálnych vied, Univerzita v Tartu, 2023, s. 46-50. ISBN 978-9985-4-1359-3. Typ: BEE
 • FICERI, Ondrej - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj. Luník IX dnes : demografia, verejný diskurz a každodennosť. Recenzenti: Alexander Mušinka, Marek Lukáč. 1. vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i. ; Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2023. 63 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524839. ISBN 978-80-89524-83-9 (Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska) Typ: AAB
 • FOGELOVÁ, Patrícia, SAVSPOL - SZEGHY-GAYER, Veronika. Autobiografie a spomienky Košičanov - príbehy 20. storočia. In SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii. 1. vyd. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023, s. 137-155. ISBN 978-80-974469-0-1. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: AEDA
 • HEFLER, Günter - FEDÁKOVÁ, Denisa - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Early Career Workers’ Agency in the Workplace: Learning and Beyond in Cross-Country Comparative Perspective. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 377-402. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_15 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • ISSMAILOVÁ, Samar. Z obetí hrdinovia: Kvalitatívny dizajn výskumu o reziliencii, copingu a silných stránkach charakteru arabských utečencov na Slovensku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 40. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFK
 • ISSMAILOVÁ, Samar. Report from the conference "Czech-Slovak Conference of Qualitative Approach and Methods in Human Sciences", January 26 – 27, 2023. In Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2023, vol. 26, iss. 1, p. 1-2. (2023 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/journal/2023/1/pdf/report-from-the-conference-czech-slovak-conference-of-qualitative-approach-and-methods-in-human-sciences-january-26-27-2023 Typ: GII
 • KALISTOVÁ, Anna. Pred nami je nevyhnutná zmena spoločnosti smerujúca ku klimaticky odolnému rozvoju. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 57-66. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - MARTONČIK, Marcel - ADAMKOVIČ, Matúš. Measuring Internet Gaming Disorder and Gaming Disorder: A Qualitative Content Validity Analysis of Validated Scales. In Assessment, 2023, vol. 30, no. 2, p. 402-413. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 1.57 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1073-1911. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10731911211055435 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ANTHONY, Wen Li - MILLS, Devin J. - NOWER, Lia. Evaluation of the Psychometric Properties of DSM-5 Internet Gaming Disorder Measures: A COSMIN Systematic Review and Meta-Analysis. In CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE, 2022, vol., no., pp. ISSN 0969-5893. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/cps0000123., Registrované v: WOS
  [1.1] CUDO, Andrzej - MONTAG, Christian - PONTES, Halley M. Psychometric Assessment and Gender Invariance of the Polish Version of the Gaming Disorder Test. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION, 2022, vol., no., pp. ISSN 1557-1874. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00929-4., Registrované v: WOS
  [1.1] DAVIDSON, Brittany I. - SHAW, Heather - ELLIS, David A. Fuzzy constructs in technology usage scales. In COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 2022, vol. 133, no., pp. ISSN 0747-5632. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107206., Registrované v: WOS
  [1.1] TANG, Ying - LIAO, Zhenjiang - HUANG, Shucai - HAO, Jingyue - HUANG, Qiuping - CHEN, Xinxin - LIN, Shuhong - LI, YiFan - QI, Jing - SHEN, Hongxian. Development and Validation of a Risk Assessment Tool for Gaming Disorder in China: The Gaming Hazard Assessment Scale. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.870358., Registrované v: WOS
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Ontological diversity in gaming disorder measurement: a nationally representative registered report. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 157-167. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2115033 Typ: ADCA
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - ADAMKOVIČ, Matúš - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Reply to Billieux and Fournier (2022): collaborative shortcut to ontological diversity. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 174-177. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2160448 Typ: ADCA
 • KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária. Faktory a bariéry štúdia STEM u dievčat = Factors and Barriers to girls´STEM Learning. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Editori: Lenka Kamanová, Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Jarmila Bradová, Dzintra Iliško. 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023, s. 73-79. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0073 (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). ICOLLE 2022 : mezinárodní konference) Typ: AFC
 • LOZIAK, Alexander** - PITEROVÁ, Ivana. Populist Attitudes as a Mediator between Relative Deprivation and Conspiracy Mentality. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2023, vol. 65, no. 3, p. 262-278. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.349 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2023.03.879 (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov) Typ: ADDA
 • MARTONČIK, Marcel. Registrovaná správa (registered report): stručný návod = Registered report: brief introduction. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 305-312. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • OLEJNÍK, Milan. Issue of Czechoslovak radio in struggle against Hungarian and German propaganda. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2022, roč. 25, č. 2, s. 25-37. ISSN 1336-9148. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/ahn.2022.25.02.25-37 Typ: ADFB
 • PAPCUNOVÁ, Jana - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - SRBA, Ivan - MORO, Robert - PIKULIAK, Matúš - ŠIMKO, Marián - ADAMKOVIČ, Matúš. Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure. In Complex & Intelligent Systems, 2023, vol. 9, no. 3, p. 2827-2842. (2022: 5.8 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2199-4536. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40747-021-00561-0 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HIETANEN, Mika - EDDEBO, Johan. Towards a Definition of Hate Speech-With a Focus on Online Contexts. In JOURNAL OF COMMUNICATION INQUIRY, 2022, vol., no., pp. ISSN 0196-8599. Available on: https://doi.org/10.1177/01968599221124309., Registrované v: WOS
  [1.1] KANSOK-DUSCHE, Julia - BALLASCHK, Cindy - KRAUSE, Norman - ZEISSIG, Anke - SEEMANN-HERZ, Lisanne - WACHS, Sebastian - BILZ, Ludwig. A Systematic Review on Hate Speech among Children and Adolescents: Definitions, Prevalence, and Overlap with Related Phenomena. In TRAUMA VIOLENCE & ABUSE, 2022, vol., no., pp. ISSN 1524-8380. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/15248380221108070., Registrované v: WOS
  [1.1] MAEVSKIY, Vladimir M. IMPLICIT SPEECH AGGRESSION IN THE TEXTS OF THE CONTEMPORARY BRITISH MASS MEDIA. In VESTNIK VOLGOGRADSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA-SERIYA 2-YAZYKOZNANIE, 2022, vol. 21, no. 4, pp. 111-122. ISSN 1998-9911. Dostupné na: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.4.8., Registrované v: WOS
  [1.1] PAKSIC, Barbara Herceg. COMPARATIVE VIEWS ON A PERMANENT CHALLENGE: HATE SPEECH SANCTIONING IN POLAND AND CROATIA. In RECOVERY OF THE EU AND STRENGTHENING THE ABILITY TO RESPOND TO NEW CHALLENGES LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS, 2022, vol., no., pp. 289-314. ISSN 2459-9425., Registrované v: WOS
  [1.2] LÓPEZ-GUTIÉRREZ, Ángel. NON-VERBAL COMMUNICATION IN HATE AND SEXIST SPEECHES HATE AND SEXIST DISCOURSES WITHOUT WORDS. In VISUAL Review. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura, 2022-11-15, 9, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3717., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ZAIT, Adriana. Approaching hate speech through behavioral education suggested systemic perspective. In ACM International Conference Proceeding Series, 2022-09-22, pp. 1-5. Dostupné na: https://doi.org/10.1145/3551504.3551560., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BALLASCHK, Cindy - SCHULZE-REICHELT, Friederike - WACHS, Sebastian et al. Ist das (schon) Hatespeech? – Eine qualitative Untersuchung zum Verständnis von Hatespeech unter pädagogischem Schulpersonal. In Zeitschrift für Bildungsforsch, 2022, vol. 12, no. 3, p. 579–596. ISSN 2190-6890. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s35834-022-00367-1
  [3.1] NIEBUHR, Oliver - NEITSCH, Jana. The truth below the surface: towards quantifying and understanding the evaluation of German and Danish hate speech with EEG biosignals. In Journal of Speech Sci. [online], 2022, vol. 11, e022004 [cit. 2022-12-12]. ISSN 2236-9740. Dostupné na: https://doi.org/10.20396/joss.v11i00.16153
 • PAPCUNOVÁ, Jana** - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - ADAMKOVIČ, Matúš. Perception of Hate Speech by the Public and Experts: Insights into Predictors of the Perceived Hate Speech Towards Migrants. In Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2023, vol. 26, iss. 7, p. 489-498. (2022: 6.6 - IF, Q1 - JCR, 1.466 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2152-2715. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0191 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Typ: ADCA
 • PAPCUNOVÁ, Jana - WHITTEN, Suzanne. „Každý si myslí, aký tu máme ľahký život.“ Skúsenosti Slovákov a Čechov s nenávistnými prejavmi v postbrexitovom a postkonfliktnom Severnom Írsku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 27. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFG
 • PAPCUNOVÁ, Jana - LIPTÁKOVÁ, Erika. Vnímanie nenávistných prejavov voči migrantom v kontexte ľudských hodnôt = Perception of hate speech against migrants in the context of human values. In SPO 2022. Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2022, s. 17. ISBN 978-80-89524-69-3. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch) Typ: AFH
 • PETHÖ, Tatiana - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. General and technology self-efficacy among university students – Preliminary findings. In Psychological Applications and Trends 2023. Editori: Clara Pracana, Michael Wang ; recenzenti: Abdulqawi Salim Alzubaidi, Adilia Silva, Aleksandra Huić. - Lisboa : inScience Press, 2023, p. 591-595. ISBN 978-989-35106-0-5. ISSN 2184-3414. (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). InPACT 2023 : International Psychological Applications Conference and Trends) Typ: AFC
 • PITEROVÁ, Ivana. Predikcia populistických postojov na Slovensku = Prediction of populist attitudes in Slovakia. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 361-367. ISBN 978-80-89524-86-0. (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Typ: AAB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica - GALLOVÁ, Miroslava. Zmeny v štruktúre zamestnanosti žien (Košice, 1881 - 1910) = Changes in the pattern of female employment (Košice, 1881 - 1910). In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 1, s. 67-93. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.1.67-93 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: ADNB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Cultural Resources of the Upper-Bodrogköz Region. In Creative Region III. Abstracts of the workshop : Cultural and social innovations, sustainability and creative tourism. - Miškolc : University of Miskolc, 2023, p. 57-58. ISBN 978-963-358-288-6. Typ: AFG
 • SUDZINA, František** - DOBEŠ, Marek - PAVLÍČEK, Antonín. Towards the psychological profile of cryptocurrency early adopters: overconfidence and self-control as predictors of cryptocurrency use. In Current Psychology, 2023, vol. 42, no. 11, p. 8713-8717. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.661 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02225-1 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARTIN, Brett A. S. - CHRYSOCHOU, Polymeros - STRONG, Carolyn. Crypto freedom! Effects of trait reactance and regulation content on intention to buy cryptocurrency. In PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 2022, vol. 194, no., pp. ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111659., Registrované v: WOS
  [1.1] MOROSAN, Adrian - OPRISAN, Oana - STOICA, Eduard Alexandru - TILEAGA, Cosmin. Students' Perception Regarding the Cryptocurrencies. In REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, 2023, vol. 15, no. 1, pp. 463-481. ISSN 2066-7329. Dostupné na: https://doi.org/10.18662/rrem/15.1/706., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Liang - XIAO, Wenyi - HUANG, Dequan. Does Fintech affect the psychological traits of managers? Based on the perspective of manager overconfidence. In FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 2022, vol. 13, no., pp. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1008944., Registrované v: WOS
 • SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii ; editorky: Patrícia Fogelová, Veronika Szeghy-Gayer. 1. vyd. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023. 155 s. ISBN 978-80-974469-0-1 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: FAI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Emlékezetpolitika és Márai-projekt a posztszocialista Kassán. In Közép-európai horizontok : A Közép-Európa Kutatóintézet évkönyve I. 1. vyd. - Budapešť : Ludovika Egyetemi Kiadó, 2023, s. 87-107. ISBN 978-963-531-924-4. Typ: AECA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Dél-szlovákiai magyar közalkalmazottak a változó világban - kassai esettanulmány a személyi kontinuitás kérdéséről, 1938-1948. In A magyar kisebbségek 100 éve : A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. - Kolozsvár : Komp-Press, 2023, p. 137-145. ISBN 978-606-773-035-7. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: BEE
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. ABLOVATSKI, Eliza. Revolution and Political Violence in Central Europe. The Deluge of 1919. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 300 p. In Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2023, vol. 26, iss. 1, p. 1-3. (2023 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Revolution and Political Violence in Central Europe. The Deluge of 1919 / ABLOVATSKI, Eliza. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - ISBN 978-0-521-76830-6. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/casopis/2023/1/pdf/ablovatski-eliza-revolution-and-political-violence-in-central-europe-the-deluge-of-1919-cambridge-cambridge-university-press-2021-300-p Typ: EDI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Štefan Gaučík: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöki. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2023, roč. 157, č. 3, s. 612-614. ISSN 0039-8098. Recenzia na: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) / Štefan Gaučík. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1707-5. Typ: EDI
 • Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. V rokoch 2007-2021 vychádzal pod názvom Človek a spoločnosť. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/. ISSN 1335-3608 Typ: FAI
 • VARGOVÁ, Lenka - MIKULÁŠKOVÁ, Gabriela - FEDÁKOVÁ, Denisa - LAČNÝ, Martin - BABJÁKOVÁ, Jaroslava - ŠLOSÁRIKOVÁ, Martina - BABINČÁK, Peter - ROPOVIK, Ivan - ADAMKOVIČ, Matúš. Slovak parents' mental health and socioeconomic changes during the COVID-19 pandemic. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 13, art. no. 934293. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.934293 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus