Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ABILLE, Adamu Braimah** - MUMUNI, Sulemana. Tax incentives, ease of doing business and inflows of FDI in Africa : Does governance matter? In Cogent Economics & Finance, 2023, vol. 11, iss. 1, art. no. 2164555. (2022: 1.9 - IF, 0.379 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2332-2039. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2164555 Typ: ADMB
 • ABILLE, Adamu Braimah** - KILIÇ, Esin. Asymmetric modeling of the public debt–economic growth nexus in Ghana. In Review of Economics and Political Science, 2023, vol. 8, iss. 2, pp. 108-122. (2022: 1.6 - IF). ISSN 2631-3561. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/REPS-03-2022-0022 Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 2023, vol. 14, iss., pp. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.576 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Firm performance over innovation cycle : evidence from a small European economy. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2023, vol. 12, art. no. 40. (2022: 0.958 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00298-9 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina - JECK, Tomáš. Mapping the Literature on International Student Migration. In Economic and Social Development : 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Lana Lovrencic Butkovic. - Varaždin : Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 149-159. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. COST Action CA20115 : European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS). Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • BALBERČÁKOVÁ, Mária - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Prognóza počtu žiakov a učiteľov podľa okresov do roku 2030 : Mikrosimulačný model : Komentár 01/2023 [elektronický dokument]. Rec. Marek Hlaváč a Peter Martiška. [1. vyd.]. [Bratislava] : [Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky], 2023. 12 s. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/25814.pdf Typ: GHG
 • DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris** - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income inequality as long-term conditioning factor of monetary transmission to bank rates. In Economic modelling, 2023, vol. 128, art. no. 106492. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 1.303 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-9993. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106492 (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. VEGA č. 1/0476/21 : Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu) Typ: ADCA
 • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan. Ekonomická závislosť a vek odchodu do dôchodku na Slovensku = Economic dependency and the retirement age in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 10. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • FIŠERA, Boris - HORVATH, Roman - MELECKÝ, Martin. Natural Disasters and Debt Financing Costs. In Climate Change Economics, 2023, vol. 14, no. 3, art. no. 2350015. (2022: 2.3 - IF, Q2 - JCR, 0.701 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2010-0086. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/S201000782350015X Typ: ADCA
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Low-wage mobility in Central Europe. In International Journal of Comparative Sociology, 2023, vol., iss., pp. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.638 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1745-2554. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/00207152231156436 (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Typ: ADCA
 • GOGORA, Matej - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2023 - 2026 = Mid-term forecast of the development of Slovak economy for years 2023 - 2026. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 11. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • HERASIMAU, Raman. Vplyv imigrantov na agregovaný deficit životného cyklu na Slovensku = The impact of immigrants on aggregate life cycle deficit in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 12. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - MORVAY, Karol. Vývoj (ne)zamestnanosti v SR – tlmiaci faktor makroekono-mickej nestability a reálnej divergencie? = (Un)Employment developments in the SR - a dampening factor for macroeconomic instability and real divergence? In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 13-14. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • KHARIN, Sergei. Spatial Price Transmission Between Pigmeat Markets in Visegrad Countries : a Generalized Additive Modelling Approach. Rec. Ivan Lichner, Martin Hudcovsky. In Working papers, 2023, č. 113, s. 1-41. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/428_wp_sergei_kharin_08082023_final.pdf (09I03-03-V01-00054 : Plán obnovy - komponent 9) Typ: AEDA
 • KHARIN, Sergei - LICHNER, Ivan. How wiggly is the price transmission between pig meat markets in Visegrad countries? In Proceedings - of the 32nd International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXXII : Human Capital and Education in Agriculture. Ed. Tomšík Karel. - 2023 : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Praha, s. 127-142. ISBN 978-80-213-3309-3. ISSN 2464-478. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. 09I03-03-V01-00054 : Plán obnovy - komponent 9. Agrarian perspectives. Human Capital and Education in Agriculture : International Scientific Conference) Typ: AFC
 • KHARIN, Sergei. Priestorový prenos cien medzi trhmi s bravčovým mäsom vo vyšehradských krajinách: GAM Prístup = Spatial Price Transmission Between pork-meat Markets in Visegrad Countries: A GAM Approach. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 15. ISBN 978-80-88946-94-6. (EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Bojíte sa robotov? Vzdelávajte sa! = Afraid of robots? Get trained! In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 16. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan. Je starnutie populácie faktorom migrácie medzi krajinami EÚ? = Is ageing driving the intra-EU migration? In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 17. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023 = Book of abstracts EKOMSTAT 2023. Ed. Ivan Lichner. 1. vyd. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. 23 s. Dostupné na internete: http://www.ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2023.pdf. ISBN 978-80-88946-94-6 (EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: GII
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Prognóza nahradzovania pracovnej sily na slovenskom trhu práce = Forecast of labour force replacement on the Slovak labour market. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 18. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - GERBERY, Daniel. Low Wage Mobility in Central Europe. In 8th European User Conference for EU-Microdata. - Mannheim : University of Mannheim, 2023, [2] p. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. European User Conference for EU-Microdata) Typ: GHG
 • MORVAY, Karol. O troch zaseknutých ventiloch ekonomiky : Dôvody nášho zaostávania. In Pravda, 2023, 16.2. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/657145-o-troch-zaseknutych-ventiloch-ekonomiky-dovody-nasho-zaostavania/ Typ: GII
 • MORVAY, Karol. Infláciu ovplyvňujeme aj sami. In Pravda, 2023, 12.1. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/653154-inflaciu-ovplyvnujeme-aj-sami/ Typ: GII
 • OBADI, Saleh Mothana**. The Yemeni International Trade with the USA before the "Arab Spring". In Current Aspects in Business, Economics and Finance. Vol. 7. 1. ed. - [Hooghly] : B P International, 2023, pp. 77-99. ISBN 978-81-19039-14-2. Dostupné na: https://doi.org/10.9734/bpi/cabef/v7/3676C (VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu) Typ: ABC
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Examining the Drivers of Natural Gas Price in Europe- Focus on the Role of Speculators. In International journal of energy economics and policy, 2023, vol. 13, no. 3, pp. 356-366. (2022: 0.309 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2146-4553. Dostupné na: https://doi.org/10.32479/ijeep.14109 (VEGA č. 2/0003/23 : Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energetickú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku) Typ: ADMB
 • OSTRIHOŇ, Filip** - ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Reassessing the Public Debt Threshold in the EU : Do Macroeconomic Conditions Matter? In Panoeconomicus, 2023, vol. 70, no. 1, pp. 47-69. (2022: 1 - IF, Q4 - JCR, 0.3 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2217-2386. Dostupné na: https://doi.org/10.2298/PAN181114007O (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] RAMZAN, M. et al. Role of institutional quality in debt-growth relationship in Pakistan: An econometric inquiry. In HELIYON, 2023, vol. 9, iss. 8, art. no. e18574. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18574, Registrované v: WOS
 • PÁLENÍK, Viliam. Menová reforma 1953 - menové a sociálne aspekty = Monetary reform 1953 - monetary and social aspects. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 21. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Lilia Y. - IBRAGIMOVA, Zulfiya F. - FRANTS, Marina V. Opportunities and Achievements in the Field of Education in Russia and the Visegrad Countries = Возможности и достижения в области образования: Россия и Вишеградская группа стран. In Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 2023, no. 2, pp. 111-128. ISSN 0869-0499. Dostupné na: https://doi.org/10.31857/S0869049923020077 (VEGA č. 1/0034/23 : Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu) Typ: ADEB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Inequality of Opportunity in Education : the Visegrad Countries Case. In Statistika, 2023, roč. 103, č. 2, s. 153-170. (2022: 0.2 - IF, 0.179 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0322-788X. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/stat.2022.57 (VEGA č. 1/0034/23 : Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu) Typ: ADMA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária** - ZELENAK, Karol. Every crisis does matter : Comparing thedatabases of financial crisis events. In Review of International Economics, 2023, vol. 31, iss. 2, pp. 652-686. (2022: 1 - IF, Q4 - JCR, 0.584 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 0965-7576. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/roie.12640 (APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] ZHOU, Lu. A Novel Method of Enterprise Financial Early Warning Based on Wavelet Chaos Algorithm. In XU, Z. et al. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, vol. 172, pp. 180-188. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31860-3_19, Registrované v: SCOPUS
 • VAŇKOVÁ, Veronika - PAUHOFOVÁ, Iveta. Stredná vrstva v Európe má dobré časy za sebou. Pocit blahobytu čakajú ďalšie otrasy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní, 2023, 20.7. ISSN 1335-0684. Dostupné na internete: https://www.trend.sk/ekonomika/stredna-vrstva-europe-ma-dobre-casy-sebou-pocit-blahobytu-cakaju-dalsie-otrasy Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus