Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADASCALITEI, Dragos - DOMONKOS, Štefan. Learn from thy Neighbor : Emulation and Learning in Eastern European Mandatory Private Pensions Reforms. In Policy Experiments, Failures and Innovations Beyond Accession in Central and Eastern Europe. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018, p. 45-65. ISBN 978-1-78536-748-9.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: ABC
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - OJALA, Tauno. RIO Country Report 2017: Slovak Republic : Research and Innovation Observatory country report series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 29 p. JRC Science for Policy Report. Dostupné na internete: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111379/jrc111379_rio_cr_sk_2017_pubsy_idf.pdf>. ISBN 978-92-79-81482-2. ISSN 1831-9424. Typ: AGI
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav. Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti = Creation and Exaluation of Potential of Knowledge Society. Recenzenti: Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 135 s. ISBN 978-80-7144-283-7(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti). Typ: AAB

  Citácie:
  [6] GONDA, Vladimír. BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav (2017). Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. 136 s. ISBN 978-80-7144-283-7. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 8, s. 852-854. ISSN 0013-3035.

 • BRZICA, Daneš. 5H aktéri, paralelné fázovanie a nové vnímanie ekonomického priestoru = 5H actors, parallel phasing and new perceptions of economic space. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, [7] s. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Brzica.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • BRZICA, Daneš. Personal bankruptcy in Slovakia and revision of related laws = 슬로바키아의 개인 파산과 관련 법 개정. In emerics.org/mobile/interview, 2018, [3] p. Originálny názov v korejštine. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=245064>. Typ: BDE
 • ČUPIC, Milan - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Banking Sector in the Process of European Integration: How did EU Accession and Euro Adoption affect Cost Efficiency of Slovak Banking Sector? In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 115-138. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 1/0326/15 : Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia). Typ: ADDA
 • DOMONKOS, Štefan. Slovakia: perpetual austerity and growing emphasis on activation. In Labour market policies in the era of pervasive austerity : a European perspective. - Bristol : Policy Press of the University of Bristol, 2018, p. 277-307. ISBN 978-1-4473-3586-3.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: ABC
 • DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : Vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. ISBN 978-80-89962-01-3(VEGA č. 1/0340/16 : Modelovanie efektívnosti financovania a kooperácie sektorov a regiónov slovenskej ekonomiky. VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: BCI
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika. Analysis of the Impact of the CETA Trade Agreement between the EU and Canada on the Slovak Economy. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 8, s. 771-797. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Typ: ADDA
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v spotrebe z pohľadu príjmov a cenového vývoja na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky, 2018, č. 1, s. 26-29. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/khp/oznamy/MHP_03_17_final.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADFB
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - STRACOVÁ, Erika. Brexit in terms of foreign trade, value added and employment. In The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings. - Slaný : Melandrium, 2018, p. 393-403. ISBN 978-80-87990-14-8. Dostupné na internete: <https://msed.vse.cz/msed_2018/article/196-Dovalova-Gabriela-paper.pdf>(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. The 12 th International Days of Statistics and Economics : Conference). Typ: AFC
 • DUJAVA, Daniel - FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Economic Development of Slovakia in 2017 and Outlook up to 2019. Reviewed by: Eva Pongrácz, Štefan Zajac. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2018. 115 p. Preložené pod názvom: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a výhľad do roku 2019. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2018. ISBN 978-80-7144-287-5. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p383>. ISBN 978-80-7144-289-9(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu). Typ: AAB
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in Minimum Income Scheme in Slovakia [Biedna podpora pre ľudí v biede? Zhodnotenie dopadov zvyšovania adekvátnosti v systéme minimálneho príjmu na Slovensku]. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 3, s. 246-267. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADDA
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Možnosti aplikovania CBA/SCBA pri hodnotení efektívnosti programov náhradnej starostlivosti = Application of CBA/SCBA in substitute care programmes effectiveness evaluation. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 4. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AFH
 • JECK, Tomáš. Ekologické inovácie na Slovensku : stav, vývoj a politky = Ecological Innovation on Slovakia: Current State, Development and Policy. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2018, roč. 52, č. 3, s. 131-139. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/sites/default/files/ZP_2018_03_131_139_Jeck.pdf>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu). Typ: ADFB
 • JECK, Tomáš. Priama podpora podnikom ako súčasť kohéznej politiky na Slovensku 2007 – 2015 = Direct support for business in the context of cohesion policy in Slovakia 2007 - 2015. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. 1-6. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Jeck.pdf>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Gospodarka i warunki społeczne na Orawie w przeszłości i obecnie = Ekonomika a sociálne podmienky na Orave v minulosti a súčasnosti. In Studia orawskie. - Kraków : Scriptum, 2018, s. 28-67. ISBN 978-83-66084-10-0. Typ: AECA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Kreatívna ekonomika – potenciál konkurencieschopnosti a ekonomického rastu = Creative economy – potential of competitiveness and economic growth. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. 1-6. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Teoretické základy nehmotnej ekonomiky = Theoretical Base of Intangible Economy. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 76-105. ISBN 978-80-89753-14-7. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_SES__p-76__KlinecI_Theoretical-Base__f4.pdf>(Sustainability - Environment - Safety 2017). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. John Locke a jeho filozofia slobody = John Locke and his Philosophy of Freedom. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 142-144. ISBN 978-80-89753-14-7. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_SES__p-142__Klinec_John_Locke__f4.pdf>(Sustainability - Environment - Safety 2017). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Jeremy Rifkin a jeho koncept posttrhovej éry = Jeremy Rifkin and his Concept of Postmarket Era. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 108-113. ISBN 978-80-89753-17-8. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_IBP_p-108__KlinecI__Jeremy-Rifkin__f4.pdf>(Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Henry Ford a jeho ekonomický systém = Henry Ford and his Economic System. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 158-161. ISBN 978-80-89753-17-8. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_IBP_p-158__KlinecI__Henry-Ford__f4.pdf>(Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KÖNIG, Brian - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Determinants of Slovak Foreign Trade – Comparison Among V4 Countries Based on Gravity Model. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Technical Editor: Marian Reiff, Pavel Gežík ; referees: Adam Borovička ... [et al.]. - Bratislava : Letra Edu, 2018, p. [179-185]. ISBN 978-80-89962-07-5. Dostupné na internete: <http://fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/VKOXIX/Zbornik2018.pdf>(VEGA č. 1/0248/17 : Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Typ: AFD
 • KOŠTA, Ján - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Potreba transformácie rodinnej politiky Slovenskej republiky vzhľadom na demografické zmeny a novú situáciu na trhu práce = The need to transform the family policy of the Slovak Republic considering the demographic changes and the new situation on the labour market. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 5. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan. Testovanie adekvátnosti štruktúry ekonometrického modelu typu HERMIN na dátach za Českú republiku = Testing the structural robustness of econometric HERMIN type model on data for Czech Republic. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 6. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. Zostavovateľ Ivan Lichner. Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 17 s. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Typ: FAI
 • LICHNER, Ivan. EKOMSTAT 2018 : informácia o konferencii EKOMSTAT 2018 = EKOMSTAT 2018: information about Conference EKOMSTAT 2018. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2018, roč. XIV, č. 1, s. 39-41. ISSN 1336-7420. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/archiv/2018/fss0118.pdf#page=41>. Typ: GII
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Analýza dopadov vonkajších rizík na Slovenskú ekonomiku s využitým CGE modelu = Analysis of external risk impacts on the Slovak economy using the CGE model. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 7-8. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFH
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Návrh dynamizácie mikosimulačného modelu SIM-TASK a možnosti jeho aplikácie scenárov = Design of dynamization of the SIM-TASK microsimulation model and its application of scenarios. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 9-10. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AFH
 • MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Overcoming of Lag in the Capital to Labor Ratio in the Slovak Economy. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 8, s. 838-851. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-0750-11 : Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja. Zodpovedný riešiteľ Karol Morvay. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADDA
 • OBADI, Saleh Mothana - CHMELOVÁ, Michelle. Oil Price Volatility and Consequences for Selected Oil - exporting Economies [Volatilita cien ropy a dôsledky pre vybrané ekonomiky vyvážajúce ropu]. In Journal of Economic and Social Development, 2018, vol. 5, no. 1, p. 38-45. ISSN 1849-6628. Dostupné na internete: <http://www.jesd-online.com/dokumenti/upload/separated/Vol_5_No_1_Paper4.pdf>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. The Crude Oil Price and Speculations : Investigation Using Granger Causality Test. In International journal of energy economics and policy, 2018, vol. 8, no. 3, p. 275-282. ISSN 2146-4553. Dostupné na internete: <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6333/3738>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: ADMB
 • OBADI, Saleh Mothana - MIHOČKOVÁ, Eva. Koniec WTO by poškodil viac USA ako EÚ. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní, 2018, č. 13, s. 46. ISSN 1335-0684. Typ: GII
 • ONDROVIČ, Adrián. Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska v rokoch 1993 – 2013 = International Comparison of Slovakia’s Ecological Footprint in 1993 – 2013. Recenzenti Milan Šikula, Jaroslav Vokoun. In Working papers, 2018, č. 101, s. 1-41. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/380_wp_101_ondrovic_2018.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADFB
 • ONDROVIČ, Adrián. Zásadné príspevky do politickej ekonómie inšpirované reštrikčnou fiškálnou politikou a environmentálnou krízou = Important Contributions to Political Economy Inspired by Fiscal Austerity and Environmental Crisis. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 198-202. ISBN 978-80-89753-14-7.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Sustainability - Environment - Safety 2017). Typ: AFD
 • ONDROVIČ, Adrián. Návrh novej rozvojovej paradigmy - krok k holistickému spravovaniu spoločnosti = Proposal for new Development Paradigm - Step Towards Holistic Governance of Society. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 238-242. ISBN 978-80-89753-17-8.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • ONDROVIČ, Adrián. Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska = International Comparison of the Ecological Footprint of Slovakia. In Globálne existenciálne riziká 2017 : zborník zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. november 2017, Bratislava. - Žilina : Strix, 2017, s. 108-119. ISBN 978-80-89753-16-1.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2017). Typ: AFD
 • OSTRIHOŇ, Filip - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Estimating Growth-Maximizing Debt Levels for the EU with Interacted Panel Estimator. In Proceedings of the Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : (AAR18New York Conference). - New York, 2018, p. 1-2. ISBN 978-1-943579-41-9. Dostupné na internete: <http://globalbizresearch.org/NewYork_Conference_2018_April1/docs/doc/3.%20Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/N896.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : AAR18New York Conference). Typ: AFG
 • OSTRIHOŇ, Filip. Model pre predpovedanie kríz na základe postupu pri makroekonomických nerovnováhach v podmienkach Slovenska = A Model for Predicting Crises on the Basis of the Macroeconomic Imbalance Procedure in the Conditions of Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 11. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: AFH
 • OSTRIHOŇ, Filip. Starnutie populácie a preskúmané dôsledky dôchodkových reforiem vo vybraných krajinách Európy. In Monitor hospodárskej politiky, 2018, č. 2, s. 31-33. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky/MHP_06_18_final.pdf>. Typ: BDF
 • PÁLENÍK, Viliam - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 268-285. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: ADDA
 • PÁLENÍK, Viliam. Alternatívne reformy vlastných zdrojov EÚ v kontexte Brexitu = Alternatives to the reform of EU own resources in the context of Brexit. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, 49 slides. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/plenum/Viliam%20P%C3%A1len%C3%ADk.pdf>(Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. VEGA č. 2/0181/15 : Analýza vplyvu Európskej legislatívy v oblasti daní a dôchodkov na ekonomiku SR s dôrazom na udržateľnosť verejných financií.. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: GII
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Identifying the Relationship between Unemployment and Wage Development in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 503-521. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADDA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. Determinanty a súvislosti polarizácie spoločnosti (vybrané aspekty) = Determinants and context of society polarization (selected aspects). Recenzenti Beáta Stehlíková, Ján Košta. In Working papers, 2018, č. 102, s. 1-33. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/382_wp_102_pauhofova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Analýza vzťahu minimálnej mzdy, priemernej mzdy a nezamestnanosti v SR = Analysis of the relationship between the minimum wage, average wage and unemployment in the Slovak Republic. Recenzenti Peter Sakál, Peter Staněk. In Working papers, 2018, č. 103, s. 1-54. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/384_wp_103_pauhofova_stehlikova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. The relationship between technological development and regional development through smart cities. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov rossii : Materiali X vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. - Ufa, Baskirska republika : ISEI UFIC RAN, 2018, s. 33-39. ISBN 978-5-6041118-1-9.(Vserossijskaja naučno-praktičeskaja konférencija s meždunarodnym učastiem). Typ: AFC
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Regional Input-Output Tables of Czech Republic-reviewing the CHARM method. In EcoMod2018 : International Conference on Economic Modeling [elektronický zdroj]. - Venice : Fondazione Università Ca' Foscari Venezia, 2018, [19] p. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/326804632_Regional_Input-Output_Tables_of_Czech_Republic-reviewing_the_CHARM_method>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: AFC
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2018 – 2021 = Midterm forecast of Slovak economy for the period 2018 - 2021. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018 : zborník príspevkov. Ed. Iveta Stankovičová, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 28-44. ISBN 978-80-88946-81-6. Dostupné na internete: <http://www.ssds.sk/publikacie/pes/pes2018.pdf>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFD

  Citácie:
  [4.1] RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2018 – 2021. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 28-44. ISBN 978-80-88946-81-6. Dostupné na internete: <http://www.ssds.sk/publikacie/pes/pes2018.pdf>

 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Konštrukcia regionálnych input-output tabuliek v podmienkach SR = Creating regional input-output tables for Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 13. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFH
 • RUSKO, Miroslav - ANDRÁŠ, Peter - BEVILAQUA, Dušan - ČERKALA, Emil - DADOVÁ, Jana - FERENCZ, Vojtech - HRAŠKO, Juraj - KIZEKOVÁ, Marianna - KLINDA, Jozef - KLINEC, Ivan - KOLLÁR, Vojtech - KONTRIŠ, Jaroslav - KONTRIŠOVÁ, Oľga - KOTOVICOVÁ, Jana - KUCZMAN, Gabriel - LUMNITZER, Ervin - MIKLÓS, Ladislav - NEMOGA, Karol - PODHORANSKÝ, Peter - PROCHÁZKOVÁ, D. - VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava. Terminologické propedeutikum z environmentalistiky. Vojtech Dirner, Jozef Mihok, Anton Osvald. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie ; Žilina : STRIX, n. f., 2017. 400 s. Environmentálne vedy, 72. ISBN 978-80-971926-2-4. Typ: BAB
 • SETNICKÁ, Ivana - CHMELOVÁ, Michelle. Ľudský kapitál vo vzťahu ku kvalite života = Human capital in relation with quality of life. In Ekonomické rozhľady, 2018, roč. 47, č. 1, s. 24-35. ISSN 0323-262X.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi. VEGA č. 1/0367/17 : Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie). Typ: ADFB
 • SIPKO, Juraj - SIPKOVÁ, Ľubica. Income Inequality: Social and Real Convergence in the EU Member Countries. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics : ICFE 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 361-374.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: AFA
 • SIPKO, Juraj. 30 Years of Economic and Social Developments in the Czech and Slovak Republics. In ICFE 2018 : The 5th International Conference on Finance and Economics. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 30. ISBN 978-80-7454-767-6. Typ: AFE
 • SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics : ICFE 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 191-207.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: AFA
 • STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - VAŠKOVÁ, Vanda. Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie : Kritické postrehy. Recenzenti Mařik Vladimír, Eva Rievajová, Milan Šikula. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 186 s. ISBN 978-80-8168-854-6(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Typ: AAB
 • STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - PAUHOFOVÁ, Iveta - VAŠKOVÁ, Vanda - VILHELM, Daniel. Hľadanie novej reality : nové dimenzie ekonómie a spoločnosti. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Šikula. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 244 s. ISBN 978-80-8168-943-7(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: AAB
 • STANĚK, Peter. Smart cities znamenajú zmenu v nás. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2018, roč. 6, č. 3, s. 62-65. ISSN 1339-2360. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk představuje možnou blízkou budoucnost : Společnost 4.0, nalezení smyslu života, možnost nalezení bodu ekvilibria... In ParlamentníListy.cz, 2018, 28.02., [8,3 NS]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-predstavuje-moznou-blizkou-budoucnost-Spolecnost-4-0-nalezeni-smyslu-zivota-moznost-nalezeni-bodu-ekvilibria-525122>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Veľká časť toho, čo dnes nazývame ekonomickým rastom, je v skutočnosti rastom na dlh. Blížime sa ku kritickej miere zadlženosti, varuje profesor Staněk. In ParlamentnéListy.sk [online], 2018, 15.1., [5] s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Velka-cast-toho-co-dnes-nazyvame-ekonomickym-rastom-je-v-skutocnosti-rastom-na-dlh-Blizime-sa-ku-kritickej-miere-zadlzenosti-varuje-profesor-Stanek-296928>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - DOBROVIČ, Vladimír. Musíme sa vrátiť ku koreňom [rozhovor]. In Bojovník : dvojtýždenník antifašistov, 2018, roč. LXIII, č. 2, s. 4. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk: Hospodářská krize přijde. Otázka je, zda za pár měsíců, nebo za dva roky. In ParlamentníListy.cz [online], 2018, 24.5., [12] s. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-Hospodarska-krize-prijde-Otazka-je-zda-za-par-mesicu-nebo-za-dva-roky-537132>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Ekonóm Staněk: Bohatne len päť až osem percent populácie, zvyšok stagnuje alebo klesá. S príjmovou polarizáciou sa nedá robiť prakticky nič, aj keď... In ParlamentnéListy.sk, 2018, 1.4., [6] s. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Ekonom-Stanek-Bohatne-len-pat-az-osem-percent-populacie-zvysok-stagnuje-alebo-klesa-S-prijmovou-polarizaciou-sa-neda-robit-prakticky-nic-aj-ked-299037>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Orientácia slovenskej ekonomiky len na automobilový priemysel prináša desivé riziko : Názor. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 26.07., [5] s. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jgCN>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Slovenský ekonóm: Príde ďalšia kríza, horšia ako v roku 2008. Otázka je, koľko máme času. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 27.07., [4] s. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jhgu>. Typ: GII
 • STANKOVIČOVÁ, Iveta. Miera zamestnanosti v SR a ČR a jej regionálne aspekty = The employment rate in the Slovak Republic and the Czech Republic and its regional aspects. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 14-15. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: AFH
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Exploding net errors and omissions as a capital flight phenomenon : the case of Slovakia. In Applied Economics, 2018, vol. 50, no. 16, p. 1866-1884. (0.750 - IF2017). ISSN 0003-6846.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: ADCA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - RADVANSKÝ, Marek. Performance of the Macroeconomic Imbalance Procedure in light of historical experience in the CEE region. In Journal of Economic Policy Reform, 2018, vol. 21, no. 4, p. 335-352. (1.513 - IF2017). ISSN 1748-7870. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17487870.2017.1364642?needAccess=true>(FIRSTRUN - Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties No. 649261 : Program: Horizon 2020 Framework Programme of the European union). Typ: ADCA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Kam zmizli chyby a omyly v platobných bilanciách? = Where Did the Net Errors and Omissions Disappear? In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 16. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: AFH
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Different early career workplace experience – different future employment chances : Evaluating three programmes supporting workplace insertions available to young job seekers in Slovakia = Rozdielna skúsenosť s pracoviskom v rannom štádiu kariéry – rozdielne budúce šance zamestnať sa : Vyhodnotenie troch nástrojov aktívnej politiky trhu práce dostupných mladým uchádzačom o zamestnanie na Slovensku. Reviewers Martin Guzi, Veronika Hvozdíková. In Working papers, 2018, č. 100, s. 1-26. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/377_wp_2018_stefanik_final.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADFB
 • THANH TRI, Ho - ASANGO OKANGA, Patrick - NGUYEN, Truc - THANH TUNG, Ho - SIPKO, Juraj. Why Are there Foreign Investment Appearances in Countries? Case Studies in Vietnam. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics : ICFE 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 623-635. Typ: AFA
 • VAŠKOVÁ, Vanda. Pokrízová regulácia tieňového bankovníctva a rozvoj FINTECH [Post-crisis regulation of shadow banking and FinTech development]. In Medzinárodné vzťahy 2017 : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj] ; recenzenti: Kristína Baculáková ... [et al.]. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2017, s. 1034-1045. ISBN 978-80-225-4488-7. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_vz%C5%A5ahy__2017__aktu%C3%A1lne_ot%C3%A1zky_svetovej_ekonomiky_a_politiky.pdf>(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : Medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • VOKOUN, Jaroslav. Financovanie výskumu a vývoja v medzinárodnom porovnaní = R&D financing in international comparison. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. [1-6]. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Vokoun.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Overshooting the Maastricht Criteria : External Imbalances and Income Convergence in the European Union. Reviews: Daniel Dujava, Martin Labaj. New York : Nova Science Publishers, 2018. 221 p. ISBN 978-1-53613-585-5. Typ: AAA
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere - TSENOV, Emil - OSTRIHOŇ, Filip. Does ICT Investment Foster Economic Growth and Productivity? : A Panel Vector Autoregressive Model for European Economies. In Proceedings of the Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : (AAR18New York Conference). - New York, 2018, p. 1. ISBN 978-1-943579-41-9. Dostupné na internete: <http://globalbizresearch.org/NewYork_Conference_2018_April1/docs/doc/3.%20Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/N897.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : AAR18New York Conference). Typ: AFG
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere - ŠIRAŇOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip. Meranie efektu úniku kapitálu na ekonomický rast = Estimating the effect of capital flight on economic growth. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 17. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus