Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita talentovaných pracovníkov v Slovenskej republike = Mobility of talented workers in the Slovak Republic. Rec. Tomáš Jeck, Karol Morvay. In Working papers, 2020, č. 107, s. 1-34. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p403>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov). Typ: AEDA
 • BRZICA, Daneš. New National Development Fund in the Czech Republic = 체코의 국가개발기금 설립 추진 현황 및 전망. In EMERICs, 2019, p. 1-4. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=272463&mid=a10200000000&&search_option=ALL&search_keyword=%EC%B2%B4%EC%BD%94&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=1&currentPage=2&pageCnt=10>. Typ: BDE
 • BRZICA, Daneš. Economic situation in the Czech Republic and measures adopted by the government to mitigate negative impact of COVID-19 = 체코의 경제 상황과 코로나19에 따른 피해 완화를 위한 정부조치. In EMERICs, 2020, p. 1-4. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=304377&mid=a10200000000&&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=&currentPage=1&pageCnt=10>. Typ: BDE
 • BRZICA, Daneš. Current challenges of road transport in Slovakia: investment in motorways and toll = 슬로바키아 도로교통의 현 난제 - 자동차도로 및 통행료에 대한 투자. In EMERICs, 2020, p. 1-4. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=301730&mid=a10200000000&&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=&currentPage=1&pageCnt=10>. Typ: BDE
 • BRZICA, Daneš. Recent development of excellent Slovak ICT company ESET : interview = 슬로바키아 ICT 기업 ESET 소개: 현지전문가 인터뷰. In NIPA (National ICT Promotion Agency), 2019, 27. december, pp. 1-3. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.globalict.kr/news/interview/interview.do?menuCode=010300#>. Typ: GHG
 • DEEV, Oleg - LYÓCSA, Štefan. Connectedness of financial institutions in Europe : a network approach across quantiles. In Physica A - Statistical Mechanics and its Applications, 2020, vol. 550, art. no. 124035. (2019: 2.924 - IF, Q2 - JCR, 0.712 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0378-4371.(APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ZHANG, Yizhuo - CHEN, Rui - MA, Ding. A Weighted and Directed Perspective of Global Stock Market Connectedness: A Variance Decomposition and GERGM Framework. In SUSTAINABILITY, 2020, vol. 12, no. 11, art. no. 4605., Registrované v: WOS

 • DOMONKOS, Tomáš. Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách Európskej únie = Inequalities and Economic Growth in EU Countries. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2020, roč. 68, č. 4, s. 405-422. (2019: 0.351 - IF, Q4 - JCR, 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0032-3233. Dostupné na internete: <https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/04/02.pdf>(APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: ADCA
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Brexit – the Visegrad Countries’ Perspective. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1013-1034. (2018: 0.843 - IF, Q3 - JCR, 0.332 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. APVV-15-0765 : Nerovnosť a ekonomický rast). Typ: ADDA

  Citácie:
  [3.1] HARTVIG, Áron – MADARI, Zoltán. A Brexit lehetséges hatása a magyar külkereskedelemre: Analysing the potential impact of Brexit on Hungarian foreign trade. In Statisztikai Szemle, 2020, fol. 98, év. 10, sz. 1185–1211. Dostupné na: https://doi.org/10.20311/stat2020.10.hu1185

 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Selected aspects of the US-China trade dispute. In The 14th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, September 10–12, 2020; Prague, Czech Republic. - Slaný : Melandrium, 2020, p. 258-267. ISBN 978-80-87990-22-3. Dostupné na internete: <https://msed.vse.cz/msed_2020/article/270-Dovalova-Gabriela-paper.pdf>(VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. APVV-15-0765 : Nerovnosť a ekonomický rast. The 14th International Days of Statistics and Economics : Conference). Typ: AFC
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • FIŠERA, Boris - HORVATH, Roman. Are Exchange Rates Less Important for Trade in a More Globalized World? Evidence for the New EU Members. In IES Working Papers [elektronický zdroj], 2020, no. 10, p. 1-37. Dostupné na internete: <https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6234/lang/en>(VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: GHG
 • FIŠERA, Boris - HOJDAN, David - ŠIRAŇOVÁ, Mária** - ZELENÁK, Karol. Intergrated Financial Crises Database – Technical Note. 2020. [13 s.]. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/projects/Technical%20Note%202021.pdf>(APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia). Typ: GHG
 • FRANK, Karol - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - RADVANSKÝ, Marek - ŠTEFÁNIK, Miroslav - ZACHAR, Jakub. Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík = Modelling of regional development in SR and evaluation of the effectiveness of regional policies. Rec. Ján Haluška, Mária Vojtková. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7144-307-0(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: AAB
 • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019 : Zaostrené na: Spomalená produktivita, ktorá nestíha za nákladmi práce [Economic Development of Slovakia in 2019: Focus on: Slower Productivity Growth Lagging behind Labour Costs]. Rec. Edita Nemcová, Eva Pongrácz. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020. 125 s. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/400_hv-2020-final_sr-20820.pdf>. ISBN 978–80–7144–311–7(VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ. APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia). Typ: AAB
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia : Path from Crisis to Recovery. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 7, s. 651 – 676. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035.(APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce). Typ: ADDA
 • GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan**. What drives U.S. financial sector volatility? : A Bayesian model averaging perspective. In Research in International Business and Finance, 2020, vol. 51, art. no. 101095. (2019: 1.801 - IF, Q2 - JCR, 0.640 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0275-5319.(APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] AHMED, Walid M.A. Stock market reactions to domestic sentiment: Panel CS-ARDL evidence. In Research in International Business and Finance. ISSN 02755319, 2020-12-01, 54, pp., Registrované v: SCOPUS

 • JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír. Geographies of tacit knowledge transfer: Evidence from the European co-authorship network. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 2, p. 98-111. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Atraktivita krajiny pre štúdium a zamestnanie : prípad Slovenska = Country Attractiveness to Study and Job Career: Case of Slovakia. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.V.2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 44-55. ISBN 978-80-89753-32-1.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. METES 2019: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita výskumníkov v Európskom výskumnom priestore z rodového pohľadu = Researcher's Mobility in the European Research Area from a Gender Perspective. In Manažérstvo životného prostredia 2019 : recenzovaný zborník z XIX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 3. máj 2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 33-40. ISBN 978-80-89753-36-9.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Manažérstvo životného prostredia 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Migrácia za prácou - potencionálne ohrozenie krajín pôvodu? = The labour migration - potential threat to the countries of origin? In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 227-234. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-227__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2019 = Global existential risks, state of the research in the world and in the Slovakia - 2019. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-74__KlinecI__f4a.pdf>(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan - SOTNÍK, Alexander. I. Klinec: Slovensko nemá dlhodobú stratégiu a víziu rozvoja spoločnosti : [rozhovor]. In LogistikaDnes.sk : magazín, 2020, roč. 1, č. 9, s. 24-28. Dostupné na internete: <https://logistikadnes.sk/wp-content/uploads/2020/11/Logistika-Dnes-Magaz%C3%ADn-9.pdf>. Typ: GHG
 • KLINEC, Ivan. Rozhovor s futurológom: Ako sa pripraviť na alternatívne scenáre budúcnosti? = Interview with a futurist - how to prepare yourself for alternative scenarios of the future? In Tempest, 2020, 12. september, [5,3 NS]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.tempest.sk/rozhovor-s-futurologom-ako-sa-pripravit-na-alternativne-scenare-buducnosti--5eb.html/>. Typ: GHG
 • KOŠTA, Ján - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Selected Aspects of the Minimum Wage in the Slovak Republic and EU Countries. In Contemporary Economic Discourse : Interdisciplinary Dimensions and Practices. - Mainz : Logophon Verlag GmbH, 2020, s. 44-55. ISBN 978-3-936172-58-4.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AECA
 • KOŠTA, Ján. Transformácia rodinnej politiky Slovenskej republiky v súvislosti s jej hlavnými cieľmi - demografickým vývojom a eliminovaním chudoby = Transformation og Family Policy of the Slovak Republic in Respect to its Main Objectives - Demographic Development and Elimination of Poverty. In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 249-262. ISBN 978-80-555-2404-7.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Typ: AFD
 • LYÓCSA, Štefan** - MOLNÁR, Peter. Stock market oscillations during the corona crash : the role of fear and uncertainty. In Finance Research Letters, 2020, vol. 36, art. no. 101707. (2019: 3.527 - IF, Q1 - JCR, 0.999 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Typ: ADCA
 • LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard - VÝROST, Tomáš - MOLNÁR, Peter. Fear of the coronavirus and the stock markets. In Finance Research Letters, 2020, vol. 36, art. no. 101735. (2019: 3.527 - IF, Q1 - JCR, 0.999 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Typ: ADCA
 • LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter - PLÍHAL, Tomáš - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Impact of macroeconomic news, regulation and hacking exchange markets on the volatility of bitcoin. In Journal of Economic Dynamics and Control, 2020, vol. 119, art. no. 103980. (2019: 1.204 - IF, Q3 - JCR, 1.169 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0165-1889. Typ: ADCA
 • MARTINÁK, Dávid. Vplyv technologického pokroku na štruktúru zamestnanosti v krajinách V4 = The Impact of Technical Change on Employment Structure in the Visegrad Group Countries. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2020, roč. 68, č. 1, s. 42-61. (2019: 0.351 - IF, Q4 - JCR, 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0032-3233.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: ADCA
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Quantifying the Energy Security of Selected EU Countries. In International journal of energy economics and policy, 2020, vol. 10, no. 2, p. 276-284. (2019: 0.371 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 2146-4553.(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Typ: ADMB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Driving Fundamentals of Natural Gas Price in Europe. In International journal of energy economics and policy, 2020, vol. 10, no. 6, p. 318-324. (2019: 0.371 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 2146-4553.(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Typ: ADMB
 • ONDROVIČ, Adrián. Predčasné úmrtia zo znečisteného ovzdušia v krajských mestách Slovenska v roku 2017 = Premature deaths caused by air pollution in regional capital cities in Slovakia in 2017. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 23-34. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-23__Ondrovi%C4%8DA__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Liliya - IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Measuring of Inequality of Opportunity : Parametric Approach. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 5, s. 455-476. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)). Typ: ADDA
 • Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. Žilina : Strix, 2019. 274 s. ESE, 51. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/?p=2914#respond>. ISBN 978-80-89753-35-2(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: FAI
 • SCHUCHANKOVA, M. - URBAN, J. - GANOVSKA, M. - TIBENSKA, E. - SZABOOVA, K. - TEDLOVA, E. - SANDOR, F. - MAJER, I. - BOBOVCAK, M. - JONNER, I. - KÖNIG, Brian - BUCOVA, M. TREM-1 and TREM-2 Expression on CD14(+) Cells in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Pulmonary Sarcoidosis and Hypersensitivity Pneumonitis in the Context of T Cell Immune Response. In Mediators of inflammation, 2020, art. no. 9501617, 9 p. (2019: 3.758 - IF, Q2 - JCR, 1.204 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0962-9351. Typ: ADCA
 • SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Assessing Housing Structure Similarities Across The EU Countries. In Institutions and Economies, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 53-70. (2019: 0.190 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 2232 – 1640. Dostupné na internete: <https://ijie.um.edu.my/article/view/26889/12319>(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu. VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: ADMB
 • STANĚK, Peter. Vízia Slovenska = Vision of Slovak Republic. In Slovak Journal of Health Sciences : professional and scientific journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy, 2020, roč. 11, č. 1, p. 42-70. ISSN 1338-161X. Dostupné na internete: <https://fzv.ucm.sk/sk/2020-12/>(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)). Typ: ADFB
 • STANĚK, Peter. Bezpečnostné protokoly v prírode = Security Protocols of the Nature. In Slovak Journal of Health Sciences : professional and scientific journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy, 2020, roč. 11, č. 1, p. 14-42. ISSN 1338-161X. Dostupné na internete: <https://fzv.ucm.sk/sk/2020-12/>(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)). Typ: ADFB
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. (2019: 0.890 - IF, Q3 - JCR, 0.357 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0340-8744.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] TOMIĆ, Iva - ZILIC, Ivan. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes. In Labour. ISSN 11217081, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • VOKOUN, Jaroslav. Vyľudňovanie sídiel = The depopulation of areas. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 35-44. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-35__VokounJ___f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • VOKOUN, Jaroslav. Environmentálne udržateľný rozvoj a zmena výrobnej štruktúry = Environmentally sustainable development and production. In Sustainability - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník príspevkov zo IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 7. november 2019. - Žilina : Strix, 2019, s. 193-201. ISBN 978-80-89753-37-6. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_SES__p-193__VokounJ_enviro_a_vyroba_f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Sustainability - Environment - Safety 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus