Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ekonomický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Inter-Industry Co-Operation in Research and Innovation-Mapping Research and Innovation Networks in Slovakia. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p. 116-127. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip - VOKOUN, Jaroslav. Atraktivita územia a mobilita talentov : Veľké mestá priťahujú talenty. Rec. Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : VEDA, 2020. 176 s. ISBN 978-80-7144-320-9 (VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov) Typ: AAB
 • DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income Inequality as Long-term Conditioning Factor of Monetary Transmission to Bank Interest = Príjmová nerovnosť ako dlhodobý faktor podmieňujúci transmisiu menovej politiky do bankových úrokových sadzieb v krajinách EA. Rec. Ivan Lichner, Jarko Fidrmuc. In Working papers, 2020, č. 108, s. 1-43. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/406_wp_108_domonkos_fisera_siranova_2020.pdf (APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia) Typ: ADFB
 • DOMONKOS, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian**. Hurdling through the great recession : winners and losers among post-communist EU countries in pro-poor growth. In Empirical Economics, 2021, vol. 60, pp. 893–918. (2020: 1.713 - IF, Q3 - JCR, 0.605 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0377-7332. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00181-019-01773-7 (VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)) Typ: ADMA
 • FIŠERA, Boris - WORKIE TIRUNEH, Menbere - HOJDAN, Dávid. Currency Depreciations in Emerging Economies : A Blessing or a Curse for External Debt Management? In IES Working Papers [elektronický zdroj], 2021, no. 6, p. 1-47. Dostupné na internete: https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6399/lang/en (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia) Typ: GHG
 • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - ŠIKULOVÁ, Ivana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2020 : zaostrené na: ako koronavírusová kríza mení ekonomiku [Economic Development of Slovakia in 2020. Focus on: How Corona Crisis Has Changed Economy]. Rec. Edita Nemcová, Eva Pongrácz. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 137 s. Dostupné na internete: http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/408_hv-2021_srfinal.pdf. ISBN 978-80-7144-321-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: AAB
 • HERASIMAU, Raman. Rozdiel v deficite životného cyklu medzi migrantmi a pôvodnou populáciou (NTA prístup) = Difference in life cycle deficit between migrants and original population (NTA approach). In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. - Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021, s. 4. ISBN 978–80–88946–88-5. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • HOJDAN, Dávid. Eurofondy v najmenej rozvinutých okresoch [Eurofunds in the least developed districts]. In Monitor hospodárskej politiky, 2020, č. 2, s. 26-30. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: https://nhf.euba.sk/www_write/files/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky/mhp_06_20_final.pdf Typ: ADFB
 • HOJDAN, Dávid - VITÁLOŠ, Matej. Chráni možnosť práce z domu pracovné miesta v čase pandémie? [Does the possibility of working from home protect jobs during a pandemic?]. In Monitor hospodárskej politiky, 2020, č. 2, s. 3-6. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: https://nhf.euba.sk/www_write/files/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky/mhp_12_20_final.pdf Typ: ADFB
 • HOJDAN, Dávid. Should we give Solow another chance? : Testing human capital proxies. In EDAMBA 2020 : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars: from better economics to better economy: conference proceedings, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 27 October 2020 [elektronický zdroj] ; rev. Silvia Adamcová, Peter, Árendáš, Kristína Baculáková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020, p. 247-256. ISBN 978-80-225-4794-9. (VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars) Typ: AFD
 • HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KOŠTA, Ján - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MORVAY, Karol - ONDROVIČ, Adrián. Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien II. = Contradictions in Employment Development in Light of Anticipated Demographic and Structural Changes in Slovakia II. Rec. Daniela Pobudová, Iveta Stankovičová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2020. 139 s. Dostupné na internete: http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/405_sav_kniha_interaktivne.pdf. ISBN 978-80-7144-316-2 (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Typ: AAB
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Štatistiky odhaľujúce vplyv pandémie COVID-19 na zamestnanosť vodvetviach slovenskej ekonomiky = Learning from Statistics: Unveiling the Impact of COVID-19 on Sectoral Employment in Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. - Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021, s. 5-6. ISBN 978–80–88946–88-5. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • JANCURA, Vladimír - PAUHOFOVÁ, Iveta. Ekonómka Pauhofová: Bohatí sa budú vzpierať vyšším daniam : [rozhovor]. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 163, s. 34. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/595155-ekonomka-pauhofova-bohati-sa-budu-vzpierat-vyssim-daniam/ Typ: GII
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Pracovná migrácia v Európskej únii - hľadanie vhodného scenára pre jej riadenie = Labour Migration in the European Union - Finding a Suitable Scenario for its Management. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2020 : recenzovaný zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, 21. II. 2020, Ružomberok. - Bratislava : Strix, 2020, s. 40-48. ISBN 978-80-973460-7-2. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_METES__p-40__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf (VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. METES 2020: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Význam značky miesta a jeho manažovanie = The Importance of the Place Branding and its Management. In Nástroje environmentálnej politiky 2020 : recenzovaný zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. I. 2020, Bratislava. - Bratislava : Strix, 2020, s. 100-107. ISBN 978-80-973460-6-5. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_NEP__p-100__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf (VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Nástroje environmentálnej politiky 2020 : medzinárodná vededká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2020 = Global existential risks, state of the research in the world and in the Slovakia - 2020. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. Eds. Miroslav Rusko - Ivan Klinec – Karol Nemoga. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 28-37. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-28__KlinecI_Global-Existential-Risks_f4a-2.pdf (Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Náčrt histórie futurológie a futurologického myslenia v Československu : vybrané profily zakladateľov futurológie v Československu = The Outline of the History of Futurology and Futurological Thinking in Czechoslovakia - Selected Profiles of Founders of Futurology in Czechoslovakia. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. Eds. Miroslav Rusko - Ivan Klinec – Karol Nemoga. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 84-128. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-84__KlinecI__N%C3%A1%C4%8DrtHistorieFuturologie%C4%8CSR-__f4a-2.pdf (Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Z histórie československej futurológie V. : František Petrášek a rozvoj futurológie v Československu = From the History of the Czechoslovak Futurology V. - František Petrášek and the Development of Tuturology in Czechoslovakia. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. Eds. Miroslav Rusko - Ivan Klinec – Karol Nemoga. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 60-74. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-60__KlinecI__FrantisekPetr%C3%A1sek__f4a-2.pdf (Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Z histórie svetového futurologického myslenia II. : Ossip K. Flechtheim a vznik futurológie = From History of World Futurological Thinking II.: Ossip K. Flechtheim and the Emergence of Futurology. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2020 : recenzovaný zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, 21. II. 2020, Ružomberok. - Bratislava : Strix, 2020, s. 53-58. ISBN 978-80-973460-7-2. (METES 2020: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Z histórie československej futurológie III. : Ota Klein a rozvoj feturológie v Československu = From the History of the Czechoslovak Futurology III: Ota Klein and the Development of Futurology in Czechoslovakia. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2020 : recenzovaný zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, 21. II. 2020, Ružomberok. - Bratislava : Strix, 2020, s. 127-130. ISBN 978-80-973460-7-2. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_METES__p-127__KlinecI__History-CSR-Futurology-III_Ota-Klein_f4a.pdf (METES 2020: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan - STUPŇAN, Igor. Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy : [rozhovor]. In Webnoviny.sk, 2021, 6. január, [2] s. ISSN 1337-0308. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.webnoviny.sk/kedy-sa-slovensko-zotavi-z-pandemie-podla-futurologa-klinca-jeden-zo-scenarov-je-ze-nikdy/ Typ: GHG
 • KLINEC, Ivan - DUDLÁK SIDOROVÁ, Lenka. PODCAST VND: Trh sa stal „metanáboženstvom“ na úkor ľudí. Aká je budúcnosť ekonómie? In Veda na dosah, 2021, 30. júna, [48,37 min.]. Dostupné na internete: https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/ekonomia/podcast-vnd-trh-sa-stal-metanabozenstvom-na-ukor-ludi-aka-je-buducnost-ekonomie/ Typ: GHG
 • KLINEC, Ivan - RUSKO, Miroslav. Aktuálne globálne existenciálne riziká v kontexte konferencie GER 2020 : predslov = Current Global Existential Risks in the Context of the GER 2020 Conference: Preface. Ivan Klinec - Miroslav Rusko. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 11-13. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-11__KlinecI_RuskoM__Predhovor__f4a-2.pdf (Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: GII
 • KOZÁK, Michal - KOZÁK, Štefan - KOZÁKOVÁ, Alena - MARTINÁK, Dávid. Is Fear of Robots Stealing Jobs Haunting European Workers? : a Multilevel Study of Automation Insecurity in the EU. In IFAC-PapersOnLine, 2021, vol. 53, no. 2, pp. 17493-17498. (2020: 0.308 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2405-8963. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.2160 (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Typ: ADMB
 • LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Faktory pracovnej migrácie do SR = Factors of labour migration to Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. - Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021, s. 7. ISBN 978–80–88946–88-5. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan - RADVANSKÝ, Marek. Slovakia. In In search of new opportunities : Circular migration between Belarus and Poland, Slovakia and the Czech Republic – state of play and prospects for cooperation. - Warsaw : CASE – Center for Social and Economic Research, 2021, p. 86-106. ISBN 978-83-7178-705-8. Dostupné na internete: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6646 (CIRCMIGR : Improving circular migration between Belarus and Poland, Slovakia and Czechia) Typ: BBA
 • LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. Zostavovateľ Ivan Lichner. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021. 13 s. Dostupné na internete: http://www.ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2021_final.pdf. ISBN 978–80–88946–88-5 (EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: GII
 • MARTINÁK, Dávid. Overeducation of tertiary education graduates in Slovakia : relationship with the field of study. In SINAPPSI : Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, 2020, vol. X, no. 3, pp. 93-110. ISSN 2532-8549. Dostupné na internete: http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/817 (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Typ: ADEB
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - GERBERY, Daniel. Nízka mzda ako pasca? = Low wages as a trap? In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. - Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021, s. 8. ISBN 978–80–88946–88-5. (APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • NALDINI, Andrea - POMPILI, Marco - PERUCCACCI, Eleonora - FLICKENSCHILD, Michael - FRANK, Karol. Fact-finding study on the implementation of the evaluation requirement as foreseen by the GBER and relevant guidelines. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 258 s. Dostupné na: https://doi.org/10.2763/155965. ISBN 978-92-76-27184-0 Typ: AGI
 • ONDROVIČ, Adrián. Vybrané ekologické dopady pandémie COVID-19 a niektoré ich efekty = Selected Ecological Impacts of the COVID-19 Pandemic and some of their Effects. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 47-51. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-47__Ondrovi%C4%8DA__f4a-2.pdf (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • RADVANSKÝ, Marek. Rozklad rastu odmien zamestnancov z pohľadu zmeny pridanej hodnoty = Decomposition of employee compensation growth from the perspective of the value added development. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. - Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021, s. 9. ISBN 978–80–88946–88-5. (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. Eds. Miroslav Rusko - Ivan Klinec – Karol Nemoga. Bratislava : Strix, SSŽP, 2020. 275 s. ESE, 53. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/?p=3030#respond. ISBN 978-80-973460-4-1 (Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: FAI
 • SADIL, Vojtech** - SIPKO, Juraj. The International Monetary System : New Evidence Concerning a Transition to Multipolarity. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2021, vol. 29, no. 2, art. no. 1289. (2020: 0.160 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-555X. Dostupné na: https://doi.org/10.46585/SP29011320 Typ: ADMB
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. WOS, SCOPUS, CCC, CEJSH, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035 Typ: FAI
 • STANĚK, Peter - HOŠOFF, Boris - VRBA, Zdeněk - PAUHOFOVÁ, Iveta. Príroda – spoločnosť – technológie : Možné scenáre budúcnosti [Nature – society – technology: possible future scenarios]. Rec. Vladimír Mařík, Juraj Sipko. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 212 s. ISBN 978-80-571-0372-1 (VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty). VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie) Typ: AAB
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária** - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Creating the illicit capital flows network in Europe – Do the net errors and omissions follow an economic pattern? In International Review of Economics and Finance, 2021, vol. 71, pp. 955-973. (2020: 2.522 - IF, Q2 - JCR, 0.781 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1059-0560. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.020 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku) Typ: ADCA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - ZELEŇÁK, Karol. Outliers do Matter – Comparing the Databases of Financial Crisis Events = Na extrémnych hodnotách záleží – porovnanie databáz finančných kríz. Rec. Tomáš Domonkos, Štefan Rychtárik. In Working papers, 2021, č. 109, s. 1-43. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/409_wp_109_siranova_zelenak_2021.pdf (APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: AEDA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - RAFAJ, Oliver. Príliš veľa pobočiek : Náklady dlhu malých astredných podnikov acharakteristiky lokálneho bankového trhu na Slovensku = Too-Much-Branching: Cost of Debt of SMEs and Local Credit Market Characteristics in Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. - Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021, s. 10. ISBN 978–80–88946–88-5. (EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária** - RAFAJ, Oliver. Too-Much-Branching: Cost of Debt of SMEs and Local Market Characteristics in Slovakia. In Financial Geography Working Paper Series, 2021, no. 34, 39 p. ISSN 2515-0111. Dostupné na internete: http://www.fingeo.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/WP34_siranova_rafaj.pdf Typ: GHG
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav** - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Modelling foreign labour inflows using a dynamic microsimulation model of an ageing country - Slovakia. In International Journal of Microsimulation, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 102-113. (2019: 0.213 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 1747-5864. Dostupné na: https://doi.org/10.34196/ijm.00220 (APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Typ: ADMB
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Bola Záruka pre mladých na Slovensku efektívna? = How effective was the Youth Guarantee in Slovakia? In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. - Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021, s. 11. ISBN 978–80–88946–88-5. (APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2021 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere - ŠIRAŇOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip. Does Capital Flight Harm Domestic Investment? : An Empirical Investigation from a Panel of Emerging and Advanced Europe. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 8, s. 135-157. (2020: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.02.02 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus