Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ABILLE, Adamu Braimah** - MEÇIK, Oytun. Macro-determinants of current account balance performance in selected African countries. In Journal of Social and Economic Development, 2024, vol., iss., pp. (2023: 1.1 - IF, Q3 - JCR, 0.357 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199-6873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40847-023-00298-1 Typ: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - POLAČKOVÁ, Zuzana. Kľúčové sociálne a ekonomické efekty registrovaných sociálnych podnikov. In Spájanie odlišného: Trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023, s. 93-138. ISBN 978-80-89837-93-9. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika-socialne-podniky-rodinne-podniky/narodny-projekt-institut-socialnej-ekonomiky/zaverecna-publikacia-np-ise-i.pdf Typ: ABD
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 2024, vol. 15, pp. 4428-4454. (2023: 4 - IF, Q1 - JCR, 0.694 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] KLIMOVA, Viktorie, GLITTOVA, Klaudia, ZITEK, Vladimir. Innovation vouchers and cooperation: a different approach in two countries with a shared history. In Eastern Journal of European Studies, SSN 2068-651X. 2023, vol. 14, no. 2, pp. 22-44. IDostupné na: https://doi.org/10.47743/ejes-2023-0202, Registrované v: WOS
  [1.1] SANDE VEIGA, Diego. Unveiling the impact of European Structural Funds for innovation in Andalusia, Spain. In European Journal of Government and Economics, ISSN 2254-7088. 2024, vol. 13, no. 1, pp. 67-84. Dostupné na: https://doi.org/10.17979/ejge.2024.13.1.9595, Registrované v: SCOPUS
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Motivation, self-selection and effects of the business advice program in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2024, vol. 52, no. 3, pp. 283-311. (2023: 0.272 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1476-1297. Typ: ADMB
 • BRZICA, Daneš. Subduing Global Ecological Threats in Cities : Governance, Business, and Wicked Problems. In Management and Resilience of African Organizations in Times of Crisis : Current Business Issues in African Countries (CBIAC) Conference, Agadir, Morocco, April 27-28, 2023: Conference proceedings. 2024. - Cham : Springer Cham, pp. 54-74. ISBN 978-3-031-56007-1. ISSN 2198-7246. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-56007-1_4 (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. International Conference on Current Business Issues in African Countries : CBIAC 2023) Typ: ADMB
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav. Pracovná mobilita a zmena štruktúry ekonomiky = Labor Mobility and Change in the Economy Structure. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2023 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19. - 20. októbra 2023, Trenčianske Teplice, Slovenská republika. Ed. Marcel Kordoš ; rec. Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková et al. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2024, s. 17-26. ISBN 978-80-8075-XXX-X. Dostupné na internete: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2023/Zbornik.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • BRZICA, Daneš. Housing Situation in the Czech Republic and Housing Construction: Current Situation and Challenges = [전문가오피니언] 체코의 주택 시장 현황과 도전 과제. In EMERICs, 2024, 4.6., p. 1-4. Dostupné na internete: https://www.kiep.go.kr/aif/issueDetail.es?brdctsNo=366223&mid=a30200000000&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=&currentPage=1&pageCnt=10 Typ: GHG
 • Daneš Brzica – Perspektívy nemeckej ekonomiky. In Názor : pohľad na svet okolo nás - úvahy a názory, 2024, 2.2., nestr. Dostupné na internete: https://www.nazor.info/danes-brzica-perspektivy-nemeckej-ekonomiky/ Typ: GII
 • CUPÁK, Andrej** - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Fear of the Dark : Inflation Experiences and Subjective Well-being. In Economics Letters, 2023, vol. 233, art. no. 111434. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.679 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-1765. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111434 (GV-2022-4-P15-Z2 : Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípad štandardnej a neštandardnej menovej politiky. APVV-20-0359) Typ: ADCA
 • ČERVENÝ, Jakub - OURS, Jan C. van. Long-term returns to local health-care spending. In The European Journal of Health Economics, 2024, vol. (2023: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 1.08 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1618-7598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10198-024-01695-x Typ: ADCA
 • FIŠERA, Boris. Exchange rates and the speed of economic recovery : The role of financial development. In Economic systems, 2024, vol. 48, iss. 1, art. no. 101165. (2023: 2.8 - IF, Q1 - JCR, 0.701 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0939-3625. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101165 Typ: ADCA
 • KLINEC, Ivan. Prognostik, ekonóm Ivan Klinec: ako môže Slovensko naštartovať ekonomický rozvoj. In Finančné noviny, 2024, 29. január, nestr. ISSN 2644-5999. Dostupné na internete: https://financnenoviny.com/prognostik-ekonom-ivan-klinec-ako-moze-slovensko-nastartovat-ekonomicky-rozvoj/ Typ: GII
 • KLINEC, Ivan. František Petrášek – zakladateľ občianskej futurológie v Československu po roku 1989. In Finančné noviny, 2024, 30. január, nestr. ISSN 2644-5999. Dostupné na internete: https://financnenoviny.com/frantisek-petrasek-zakladatel-obcianskej-futurologie-v-ceskoslovensku-po-roku-1989/ Typ: GII
 • KUČERÍK, Branislav - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Implementácia politiky súdržnosti v členských krajinách Európskej únie medzi rokmi 2014 – 2022 = Implementation of the cohesion policy of the European Union between the years 2014 – 2022. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2023, roč. XIX, č. 2, s. 50-65. ISSN 1336-7420. Dostupné na internete: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2023/fss0223_104.pdf (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Typ: ADFB
 • LICHNER, Ivan** - OSTRIHOŇ, Filip. Estimation of Price and Income Elasticity of Demand for Tobacco Cigarettes in Slovakia. In Tobacconomics Working Paper Series, 2024, no. 24/4/1, pp. 1-43. Dostupné na internete: https://www.tobacconomics.org/files/research/913/ier-sas-t2-working-paper-2024-final-md.pdf Typ: GHG
 • MARTIŠKA, Peter. Modelling the Sustainability and Adequacy of the Pension System : Cross-country analysis. In Research Papers IER SAS = Výskumné práce EÚ SAV, 2024, roč. 1, č. 1, v tlači. Typ: ADFB
 • MARTIŠKA, Peter - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling the disability insurance claims in Slovakia. In IMA 2024 : Book of Abstracts: 9th World Congress of the International Microsimulation Association (IMA) at the University of Vienna from 8 to 10 January 2024. - Vienna : The Austrian Institute of Economic Research (WIFO), 2024, nestr. Dostupné na internete: https://ima-2024.wifo.ac.at/content/abstracts/stefanik.html (International Microsimulation Association : World Congress) Typ: BFA
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Forecast of labor force replacement on the Slovak labor market. In IMA 2024 : Book of Abstracts: 9th World Congress of the International Microsimulation Association (IMA) at the University of Vienna from 8 to 10 January 2024. - Vienna : The Austrian Institute of Economic Research (WIFO), 2024, nestr. Dostupné na internete: https://ima-2024.wifo.ac.at/content/abstracts/miklosovic.html (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0124/24 : Modelovanie kumulácie rizík a nerovnováh vo finančnom sektore. International Microsimulation Association : World Congress) Typ: GII
 • MUMUNI, Sulemana** - ABILLE, Adamu Braimah. Do trade liberalization and external debt offset income inequality? : New evidence from selected African countries. In Cogent Economics & Finance, 2023, vol. 11, iss. 2, art. no. 2241228. (2022: 1.9 - IF, 0.379 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2332-2039. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2241228 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] DIALLO, Mariam Amadou - D'HAESE, Marijke - BUYSSE, Jeroen. Growth, fiscal and welfare implications of trade liberalization in Africa: A macro-micro modeling assessment of the Senegalese economy. In AFRICAN DEVELOPMENT REVIEW-REVUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT, 2024, vol., no., pp. ISSN 1017-6772., Registrované v: WOS
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. The Development of Crude Oil and Natural Gas Prices and the Energy Security of the European Union. 1. ed. New York : Nova Science Publishers, 2024. 205 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/MSFR6835. ISBN 979-8-89113-357-0 (VEGA č. 2/0003/23 : Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energetickú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku) Typ: AAA
 • ONDROVIČ, Adrián. Premature deaths from fine particles PM2.5 air pollution in regional capitals of Slovakia during 2016–2020 period. In Central European Journal of Public Health, 2023, vol. 31, no. 4, pp. 256-264. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.367 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.21101/cejph.a7748 (VEGA č. 2/0060/23 : Konvergencia a polarizácia vo svetovej ekonomike) Typ: ADCA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Statistical omissions as the stabilizing factor of net foreign assets in EU countries. In International Economics, 2024, vol. 178, art. no. 100485. (2023: 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2110-7017. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.inteco.2024.100485 (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus