Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. A geography of creative networks : the case of a small European economy. In Moravian Geographical Reports, 2022, vol. 30, no. 2, p. 99-115. (2021: 2.311 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0007 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Public Support to Research and Innovation: Do European Resources Boost Innovation Outputs? In Journal for East European Management Studies, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 106-129. (2021: 0.945 - IF, Q4 - JCR, 0.227 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0949-6181. Dostupné na: https://doi.org/10.5771/0949-6181-2022-1-106 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Beyond financial success : success goals of creative entrepreneurs. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 14. (2021: 0.548 - SJR, Q1 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-022-00207-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
  Citácie:
  [3.1] AU-YONG-OLIVEIRA, M., WALTER, C. E . Innovating regarding culture, leadership, and consumption in Peru - An autoethnographic journey on historical entrepreneurship. In ICIEMC Proceedings. Aveiro: UA Editora - Universidade de Aveiro, 2022, number 3, pp. 50-61 . ISSN 2184-9102.
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Economics of Biobanking: Business or Public Good? : Literature Review, Structural and Thematic Analysis. In Social Sciences, 2022, vol. 11, iss. 7, art. no. 288. (2021: 0.438 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci11070288 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. It is about the teachers' skills : perceived effects of the european assistance on drop-out rates in Slovakia. In Economic and Social Development : 85th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book of Proceedings, Porto, 21-22 July, 2022. Editors: Maria Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Vlasta Roska. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2022, p. 17-28. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • BRZICA, Daneš. Governing Major Cities in the Context of New Environmental Challenges. In Ekonomické rozhľady, 2022, roč. 51, č. 3, s. 218-238. ISSN 0323-262X. Dostupné na: https://doi.org/10.53465/ER.2644-7185.2022.3.218-238 (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy) Typ: ADFB
 • BRZICA, Daneš**. „Bežné" a „zlé" výzvy pri rozhodovaní vyššieho manažmentu miest : zameranie na ekologické otázky = "Common" and "Wicked" Challenges in Making decision of Cities ́ Higher Management: Focus on Ecological Issues. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 36-42. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-36__Brzica__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • DOMONKOS, Tomáš. Odhad nákladov nezamestnanosti v SR pre rok 2020 = Costs of unemployment in Slovakia in 2020. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, p. 4-5. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • DRÁB, Ján - ENGEĽ, Marek - NÁNÁSIOVÁ, Katarína - BOROS, Kamil - GARDOŇOVÁ, Kristína - ... - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Analýza vplyvov balíka Fit for 55. [Bratislava] : Ministerstvo životného prostredia SR : Inštitút enviromentálnej politiky, 2022. 119 s. Ekonomická analýza, 12. Dostupné na internete: https://www.minzp.sk/files/iep/iep_analyza_fit_for_55_.pdf Typ: GHG
 • DUJAVA, Daniel - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Is it me or you? A deeper insight into profile of misreporting economies. In The Quarterly Review of Economics and Finance, 2022, vol. 83, pp. 10-25. (2021: 4.324 - IF, Q1 - JCR, 0.687 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1062-9769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.10.002 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku) Typ: ADCA
 • FIŠERA, Boris - HORVÁTH, Roman. Are Exchange Rates Less Important for Trade in a More Globalized World? Evidence for the New EU Members. In Economic systems [serial], 2022, vol. 46, no. 1, art. no. 100868. (2021: 2.310 - IF, Q2 - JCR, 0.752 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0939-3625. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100868 (VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami) Typ: ADCA
 • FIŠERA, Boris - LICHNER, Ivan. Európska minimálna mzda – regionálny pohľad = EU Minimum Wage – regional perspective. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 9. ISBN 978-80-88946-92-2. (EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - ŠIKULOVÁ, Ivana. Economic Development of Slovakia in 2021 : Focused on: Post-pandemic Economy with New Challenges [Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021: Zaostrené na: postpandemické hospodárstvo s novými výzvami]. Reviewed by: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1st Issue. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences Bratislava, 2022. 128 p. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/422_hospodarsky_vyvoj_2022-_angl_final.pdf. ISBN 978–80–7144–331–5 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: AAB
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Wage Mobility in Central Europe : Patterns and Micro-level Drivers of Movements along the Wage Ladder. In Eastern European Economics, 2022, vol. 60, iss. 2, pp. 171-188. (2021: 1.365 - IF, Q3 - JCR, 0.311 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0012-8775. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00128775.2021.1997145 (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce) Typ: ADCA
 • HERASIMAU, Raman. Vplyv migrantov na štruktúru obyvateľstva na Slovensku = The influence of immigrants on the population structure in Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 6. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • HORKY, Florian - RACHEL, Carolina - FIDRMUC, Jarko. Price determinants of non-fungible tokens in the digital art market. In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 103007. (2021: 9.848 - IF, Q1 - JCR, 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103007 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] NGUYEN, Jeremy K. Racial discrimination in non-fungible token (NFT) prices? CryptoPunk sales and skin tone. In Economics Letters, 2022-09-01, 218, pp. ISSN 01651765. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110727., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] WANG, Yizhi. Volatility spillovers across NFTs news attention and financial markets. In International Review of Financial Analysis, 2022-10-01, 83, pp. ISSN 10575219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102313., Registrované v: SCOPUS
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Zmena zamestnanosti v odvetviach v pandemickom období – verejne dostupné štatistiky s vylúčením VZPS = Employment Change in Sectors over the Pandemic Period – Public Statistics Excluding LFS. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 7-8. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Analýza pracovnej migrácie do SR = Analysis of labour migration to Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 10. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Dimenzie trvalej udržateľnosti v rozvoji miest = Dimensions of sustainability in urban development. In Working papers, 2022, č. 111, s. 1-27. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p419 (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy) Typ: ADFB
 • KAČÍRKOVÁ, Mária**. Rozvoj európskych miest v kontexte environmentálnych výziev = Development of European Cities in the Context of Environmental Challenges. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 133-140. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-133__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan**. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2021 = Global existential risks, state of the Research in the World and in the Slovakia - 2021. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 256-265. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-256__Klinec__f4e.pdf (Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan**. Teória bohatstva pre informačný vek = Theory of Wealth for the Information Age. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 91-102. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-91__Klinec__f4e.pdf (Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan - ŠTEFÁNIK, Miroslav**. Online job vacancy attractiveness : Increasing views, reactions and conversions. In Electronic Commerce Research and Applications, 2022, vol. 55, september-October, art. no 101192. (2021: 5.622 - IF, Q1 - JCR, 1.365 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1567-4223. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101192 (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce) Typ: ADCA
 • LIÉGEOIS, Philippe - BENJELLOUL, Mahdi - BOSCOLO, Stefano - CALCAGNO, Leonardo - CONTI, Riccardo - DEKKERS, Gijs - KUMP, Nataša - LI, Jinjing - MAJCEN, Boris - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MOREIRA, Amilcar - SCHOCKAERT, Ingrid - ŠTEFÁNIK, Miroslav - TÓTH, Krisztián - VERGNAT, Vincent - ZHAN, Peng. Spotlight report on dynamic microsimulation : Deliverable 6.9. Reviewers Monique Ramioul, Karolien Lenaerts, Kenneth Nelson. Leuven : HIVA - Research Institute for Work and Society, 2021. 23 p. Dostupné na internete: https://www.inclusivegrowth.eu/files/Output/D6.9_EIND.pdf (InGRID-2 : Grant agreement ID: 730998) Typ: AGI
 • LICHNER, Ivan** - LYÓCSA, Štefan - VÝROSTOVÁ, Eva. Nominal and discretionary household income convergence : The effect of a crisis in a small open economy. In Structural Change and Economic Dynamics, 2022, vol. 61, pp. 18-31. (2021: 5.059 - IF, Q1 - JCR, 1.152 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-349X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.004 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] XU, Weibin - LAU, Chi Keung Marco - ZHANG, Dongna - OKE, Oladoke. Testing the Club Convergence Dynamics of the COVID-19 Vaccination Rates Across the OECD Countries. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.872561., Registrované v: WOS
 • LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Integrovaný regionálny ekonometrický input-output model SR - komparatívna analýza = Integrated regional econometric input-output model of Slovakia - comparative analysis. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 12. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. Zost. Ivan Lichner. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022. 18 s. ISBN 978-80-88946-92-2 (EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: GII
 • LUČIVJANSKÁ, Katarína - LYÓCSA, Štefan - RADVANSKÝ, Marek - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Return adjusted charge ratios : What drives fees and costs of pension schemes? In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 102954. (2021: 9.848 - IF, Q1 - JCR, 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102954 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADCA
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - GERBERY, Daniel. Pracujúca chudoba v strednej Európe = Working poverty in Central Europe. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 13. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling the demand for teachers. In European Meeting of the International Microsimulation Association 2022 [elektronický zdroj]. - 2022 : Institute for Employment Research (IAB), [Nuremberg], 1-25 slides. Dostupné na internete: https://www.xing-events.com/eventResources/j/S/CzvxXv0L59PzWp/6b617ff8-0afe-42ea-9481-17acd7783761.pdf (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. European Meeting of the International Microsimulation Association 2022) Typ: GHG
 • MOGILA, Zbigniew - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - LICHNER, Ivan** - RADVANSKÝ, Marek - ZALESKI, Janusz. Does Cohesion Policy help to combat intra-country regional disparities? : A perspective on Central European countries. In Regional Studies, 2022, vol. 56, no. 10, pp. 1783-1795. (2021: 4.595 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0034-3404. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2037541 (APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach) Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] NAHTIGAL, Matjaz. EU Recovery Plans, Inclusive Knowledge Economy and Overcoming Regional Disparities. In Lex localis - Journal of Local Self-Government, 2022, vol. 20, no. 4, pp. 1171-1189. Dostupné na: https://doi.org/10.4335/20.4.1171-1189(2022)
 • MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Rast vzácnosti pracovnej sily pri decelerácii jej produktivity : ako priemyselná výroba prišla o svoju tradičnú konkurenčnú výhodu = Growth of labour force scarcity when decelerating its productivity: How the manufacturing sector lost its traditional competitive advantage. Rec. Eduard Nežinský, Karol Frank. In Working papers, 2021, č. 110, s. 1-22. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/413_wp_110_morvay_hudcovsky.pdf (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADFB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. The Spillover of Energy Crisis in Europe and The Global Economy. In Proceedings of Researchfora International Conference. - Bhubaneswar, India : Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), 2022, p. 6-13. ISBN 978-93-90150-32-8. (VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu. Researchfora : International Conference) Typ: AFC
 • PÁLENÍK, Viliam. Financovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku – analýza stavu a návrh reformy = Long-term care financing system in Slovakia - analysis of the situation and reform proposal. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 14. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • RADVANSKÝ, Marek. Odhad rozsahu neregistrovanej práce v službách domácnostiam v krajinách EÚ = Estimation of extent of undeclared work in PHS services in EU countries. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 15. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária. Udržateľnosť externej pozície v krajinách EÚ v svetle nelegitímnych tokov kapitálu = Sustainability of External Positions in EU Countries in Light of Illicit Capital Flows. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 16. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Odfoť si Záruku pre mladých. Miroslav Štefánik. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 17. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • VOKOUN, Jaroslav**. Prístupy aktérov ku klimatickej zmene = Attitudes of Stakeholders to Climate Change. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 66-73. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-66__Vokoun__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus