Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020

Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period

GLITSS - Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Posilnenie zelenej transformácie na Slovensku prostredníctvom klimatického a makroekono-mického modelovania

Strengthening the green transition in Slovakia through climate and macroeconomic modeling

HiTEc - Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

Národné projekty

AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy

Flexibility in the structure of the economy and environmental change: challenges for cities and companies

Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí

Evaluation the dynamics and nature of changes in the Slovak economy in a rapidly changing external environment

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Causality and machine learning in econometric models

Konvergencia a polarizícia vo svetovej ekonomike

Convergence and polarization in the world economy

Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu

Methodological and Empirical Aspects of Subjective Welfare Measurement

Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach

Micro macro modeling in Slovak conditions

Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy

Illicit capital flows and external macroeconomic imbalances

Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing?

Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu

Bootstrap Based Empirical Joint Prediction Regions for Path Forecasts

Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

ROLEX-MP - Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípad štandardnej a neštandardnej menovej politiky

The Role of Exchange Rate Channel in the Transmission of Monetary Policy: The Case of Standard and Non-standard Monetary Policies

Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energeticú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku

The impact of political and economic events in the global environment on energy prices and EU energy security: implications for the Slovak Republic

Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov

Challenges of demographic ageing in Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts

Celkový počet projektov: 20