Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Empíria nelegitímnych tokov kapitálu

On empirics of illicit capital flows

GLITSS - Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnow-ledgement

-

HiTEc - Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

The Millennium Project

-

Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Zlepšovanie pracovných vyhliadok NEET populácie pomocou budovania kapacít a zlepšených opatrení politík

Increasing Work Prospects of NEETs through capacity building and improved policy measures

Národné projekty

AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Distribučné dopady fiktívnej fakturácie v medzinárodnom obchode so službami

Distributional Effects of Misreporting in International Trade in Services

FinCyc - Finančný cyklus: tvorba, modelovanie a predikcie v prostredí strojového učenia

Financial cycle: design, modelling and forecasting within machine learning framework

Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí

Evaluation the dynamics and nature of changes in the Slovak economy in a rapidly changing external environment

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Causality and machine learning in econometric models

Konvergencia a polarizácia vo svetovej ekonomike

Convergence and polarization in the world economy

Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu

Methodological and Empirical Aspects of Subjective Welfare Measurement

Modelovanie kumulácie rizík a nerovnováh vo finančnom sektore

Modelling of accumulation of risks and imbalances in the financial sector

Neklasický pohľad na migráciu a ekonomiku. Hodnotenie vplyvu migrácie na blahobyt domácností prostredníctvom ukazovateľov inkluzívneho rastu

A non-classical perspective on migration and economy. Assessing the impact of migration on household welfare through indicators of inclusive growth

Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing?

Odolnosť inkluzívneho ekonomického rastu pod vplyvom nepriaznivej ekonomickej situácie

The resilience of inclusive economic growth under the influence of adverse economic situations

Prístupy k šíreniu inteligentných energetickych sietí

Approaches to the smart grids` dissemination

Rozvoj analýzy cenovej transmisie aj jej mechanizmov ako determinantov budúceho vývoja menších trhov

Developing the analysis of price transmission and its mechanisms as determinants of the future development of smaller markets

Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

Transmisia cenových šokov vo výrobnom reťazci a zhluková analýza cien nehnuteľností v SR

Transmission of price shocks along production value chain and real estate prices cluster analysis in Slovakia

ROLEX-MP - Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípad štandardnej a neštandardnej menovej politiky

The Role of Exchange Rate Channel in the Transmission of Monetary Policy: The Case of Standard and Non-standard Monetary Policies

Únik kapitálu a udržateľnosť vývoja vládneho dlhu v Afrike

Capital flight and government debt sustainability in Africa

Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energeticú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku

The impact of political and economic events in the global environment on energy prices and EU energy security: implications for the Slovak Republic

Celkový počet projektov: 26