Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020

Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period

INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Národné projekty

AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu

Energy Security and Sustainable Competitiveness: Implications for the European Union

Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy

Flexibility in the structure of the economy and environmental change: challenges for cities and companies

Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ

Assessment and Prediction of Changes in the Slovak Economy in the Context of (Dis)Integration Tendencies in the EU.

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach

Micro macro modeling in Slovak conditions

Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy

Illicit capital flows and external macroeconomic imbalances

Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing?

Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu

Bootstrap Based Empirical Joint Prediction Regions for Path Forecasts

Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie

Real convergence in the European union: empirical evidence and implications

Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)

System implications of the fourth industrial revolution and adaptation processes of the information society (economic, technological and cultural aspects)

SysRisk - Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami

Systemic risk on financial markets: interconnectedness of financial institutions

Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov

Challenges of demographic ageing in Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts

Celkový počet projektov: 16