Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020

Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period

GLITSS - Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Posilnenie zelenej transformácie na Slovensku prostredníctvom klimatického a makroekono-mického modelovania

Strengthening the green transition in Slovakia through climate and macroeconomic modeling

Telework&RTD - Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

HiTEc - Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Národné projekty

AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

FinCyc - Finančný cyklus: tvorba, modelovanie a predikcie v prostredí strojového učenia

Financial cycle: design, modelling and forecasting within machine learning framework

Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy

Flexibility in the structure of the economy and environmental change: challenges for cities and companies

Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí

Evaluation the dynamics and nature of changes in the Slovak economy in a rapidly changing external environment

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Causality and machine learning in econometric models

Konvergencia a polarizícia vo svetovej ekonomike

Convergence and polarization in the world economy

Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu

Methodological and Empirical Aspects of Subjective Welfare Measurement

Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach

Micro macro modeling in Slovak conditions

Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy

Illicit capital flows and external macroeconomic imbalances

Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing?

Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu

Bootstrap Based Empirical Joint Prediction Regions for Path Forecasts

Odolnosť inkluzívneho ekonomického rastu pod vplyvom nepriaznivej ekonomickej situácie

The resilience of inclusive economic growth under the influence of adverse economic situations

Rozvoj analýzy cenovej transmisie aj jej mechanizmov ako determinantov budúceho vývoja menších trhov

Developing the analysis of price transmission and its mechanisms as determinants of the future development of smaller markets

Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

ROLEX-MP - Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípad štandardnej a neštandardnej menovej politiky

The Role of Exchange Rate Channel in the Transmission of Monetary Policy: The Case of Standard and Non-standard Monetary Policies

Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energeticú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku

The impact of political and economic events in the global environment on energy prices and EU energy security: implications for the Slovak Republic

Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov

Challenges of demographic ageing in Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts

Celkový počet projektov: 25