Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DUTKOVÁ, Erika - TÓTHOVÁ, Erika - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BRIANČIN, Jaroslav - KITAZONO, Satoshi. Structural and optical properties of nanostructured copper sulphide semiconductor synthesized in an industrial mill. In Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2019, vol. 13, no. 1, p. 194-170. (2.809 - IF2018). ISSN 2095-0179.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0175/17 : Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou). Typ: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DANEU, Nina - TÓTHOVÁ, Erika - MAZAJ, Majtaž - DUTKOVÁ, Erika. Combined mechanochemical/thermal annealing approach for the synthesis of Co9Se8 with potential optical properties. In Applied Physics A: Materials Science & Processing, 2019, vol. 125, no. 8, p. 7. (1.784 - IF2018). ISSN 0947-8396.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - TÓTHOVÁ, Erika - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - ZUBRIK, Anton - FABIÁN, Martin. Simple preparation and study of surface-modified mechanochemically synthesized CuS. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. Ed.: Dr. Olena Fesenko. - Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 260. ISBN 978-966-97587-3-6. Typ: AFC
 • BALÁŽ, Matej - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - TEŠINSKÝ, Matej - BALÁŽ, Peter. Simultaneous valorization of polyvinyl chloride and eggshell wastes by a semi-industrial mechanochemical approach. In Environmental Research, 2019, vol. 170, p. 332-336. (5.026 - IF2018). ISSN 0013-9351.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - KOVÁČOVÁ, Mária - DANEU, Nina - SALAYOVÁ, Aneta - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. The relationship between precursor concentration and antibacterial activity of biosynthesized Ag nanoparticles. In Advances in Nano Research, 2019, vol. 7, no. 2, p. 125-134. (2.109 - IF2018). ISSN 2287-237X.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej - KUDLIČKOVÁ, Zuzana - VILKOVÁ, Mária - IMRICH, Ján - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - DANEU, Nina. Mechanochemical Synthesis and Isomerization of N-Substituted Indole-3-carboxaldehyde Oximes. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 18, art. no. 3347. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej. Mechanochemistry as a versatile tool for nanomaterials synthesis. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 88. ISBN 978-80-248-4290-5.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • BALÁŽ, Matej - RAJŇÁK, Michal - SHALABAYEV, Zhandos S. INVESTIGATION OF IRON WEAR COMING FROM MILLING MEDIA IN MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF COPPER SULFIDE-SULFUR COMPOSITE USING MAGNETOMETRY. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 339. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
 • BALÁŽ, Matej. Mechanochemistry as a Universal Strategy Applicable in Various Research Fields. In 1st Science Unlimited Conference : Eötvös Symposium, Miskolc, Hungary, 23-24 May 2019. - Miskolc, Hungary, 2019. Typ: GII
 • BALÁŽ, Peter - HEGEDUS, Michal - REECE, Michael J. - ZHANG, R. Z. - SU, T. - ŠKORVÁNEK, Ivan - BRIANČIN, Jaroslav - BALÁŽ, Matej - MIHÁLIK, Matúš - TEŠINSKÝ, Matej - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemistry for Thermoelectrics: Nanobulk Cu6Fe2SnS8/Cu2FeSnS4 Composite Synthesized in an Indusrial Mill. In Journal of Electronic Materials, 2019, vol. 48, p. 1846-1856. (1.676 - IF2018). ISSN 0361-5235.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter - HEGEDUS, Michal - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - SIFFALOVIC, P. - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - TÓTHOVÁ, Erika - TEŠINSKÝ, Matej - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BRIANČIN, Jaroslav - DUTKOVÁ, Erika - KAŇUCHOVÁ, Mária - FABIÁN, Martin - KITAZONO, Satoshi - DOBROZHAN, Oleksandr. Photovoltaic materials : Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals synthesized via industrially scalable, green, one-step mechanochemical process. In Progress in Photovoltaics : research and applications, 2019, vol. 27, no. 18, p. 798-811. (7.776 - IF2018). ISSN 1062-7995.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - DUTKOVÁ, Erika - HEGEDUS, Michal - RAJŇÁK, Michal - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BRIANČIN, Jaroslav. MAGNETOMETRY AS AN EFFECTIVE TOOL FOR KINETICS EVALUATION IN MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF CHALCOPYRITE CuFeS2. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 326. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
 • BEHUNOVÁ, Dominika. Syntetické nanočastice pri čistení vôd a pôd a ich interakcia so životným prostredím. Ústav geotechniky SAV Košice : FMMR TUKE Košice, 2019. 124s.(H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: DAI
 • ČONKOVÁ, Miroslava - MARTINKOVÁ, Miroslava - GONDA, Jozef - JACKOVÁ, Dominika - BAGO PILÁTOVÁ, Martina - KUPKA, Daniel - JÁGER, Dávid. Stereoselective synthesis and antiproliferative activity of the isomeric sphinganine analogues. In Carbohydrate Research, 2019, vol. 472, p. 76-85. (1.873 - IF2018). ISSN 0008-6215. Typ: ADCA
 • DANKOVÁ, Zuzana - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - MITRÓOVÁ, Zuzana - GEŠPEROVÁ, Danka - ŠTYRIAKOVÁ, Iveta - BRIANČIN, Jaroslav - TOMČOVÁ, Jana. Experimental study of As(V) adsorption onto different adsorbents. In Chemija, 2019, vol. 30., no.2, p. 49-59. (0.424 - IF2018). ISSN 0235-7216.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom). Typ: ADMA
 • DOBROZHAN, Oleksandr - DIACHENKO, Oleksii - KOLESNIK, Maksym - STEPANENKO, Aleksandr Vasiľjevič - VOROBIOV, Serhii - BALÁŽ, Peter - PLOTNIKOV, Sergei - OPANASYUK, Anatoliy. Morphological, structural and optical properties of Mg-doped ZnO nanocrystals synthesized using polyol process. In Materials science in semiconductor processing, 2019, vol. 102, p. 104595. (2.722 - IF2018). ISSN 1369-8001.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu). Typ: ADCA
 • DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - TOMČOVÁ, Jana - VALOVIČOVÁ, Věra - VACULÍKOVÁ, Lenka - PLEVOVÁ, E. Application of bentonite-manganese oxide composites in removal of heavy metals. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 100. ISBN 978-80-248-4290-5.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - LOVÁS, Michal - ČABLÍK, Vladimír - HREDZÁK, Slavomír. Utilization of Biomass Wastes in Environmental Technologies. In Material Research & Nanoechnology : 1st. International Conference June 10-12, 2019 Rome, Italy. - Rome, Italy, 2019, p. 112.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. 1st. Conference PHRONESIS). Typ: GII
 • DUTKOVÁ, Erika - DANEU, Nina - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - BALÁŽ, Peter. Mechanochemical Synthesis and Characterization of CuInS2/ZnS Nanocrystals. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 6, p. 1031. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - KELLO, Martin - SHPOTYUK, Oleh. Chitosan capped CuInS2 and CuInS2/ZnS by wet stirred media milling: in vitro verification of their potential bio-imaging applications. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. - Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 287. ISBN 978-966-97587-3-6. Typ: AFG
 • FERSHAL, Maksym - YANKOVYCH, Halyna - STUDENYAK, Yaroslav - BAZEL, Yaroslav - KOPLIK, Richard - REVENCO, Diomid. Combination of sequential injection analysis with an integrated [BF4]-potentiometric sensor for the kinetic determination of boron. In Sensors and Actuators B, 2019, vol. 297, art. no. UNSP 126778. (6.393 - IF2018). ISSN 0925-4005. Typ: ADCA
 • FICERIOVÁ, Jana - DUTKOVÁ, Erika - HARVANOVÁ, Jarmila. Obtaining of gold nanoparticles by using mechanochemico-biological activation. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. - Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 319. ISBN 978-966-97587-3-6.(VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: AFG
 • HANČUĽÁK, Jozef. Expertízna správa z merania a analýzy koncentrácie suspendovaných častíc (PM) v ovduší vnútorného prostredia kaviarenskej prevádzky. Košice : SAV Ústav geotechniky, marec 2019. Typ: GII
 • HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - GUBOOVÁ, Alexandra - HOVANCOVÁ, Jana - DANKOVÁ, Zuzana - GIRMAN, Vladimír - SOPČÁK, Tibor. Porous carbon fibers for effective hydrogen evolution. In ICASS 2019 : 3rd international conference on applied surface science. Pisa, 17.-20.6.2019. - B.V., 2019, p. non.(ICASS 2019 : international conference on applied surface science). Typ: AFG
 • HEGEDUS, Michal - HARČÁROVÁ, Katarína - MATEJOVÁ, Simona - LACINA, Petr - DANKOVÁ, Zuzana - TÓTHOVÁ, Erika. Od čistenia odpadových vôd po funkčné sorbenty na báze železa. In ODPADOVÉ FORUM 2019 : 14 ročník symposia, 19-21.3.2019 Hustopeče, ČR. - Hustopeče, ČR, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom). Typ: BEE
 • HREDZÁK, Slavomír - MATIK, Marek - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - LOVÁS, Michal - ZUBRIK, Anton - ŠESTINOVÁ, Oľga. RTG štúdium produktov separácie flotačných pieskov z odkaliska Markušovce : XRD Study of Separation Products of Flotation Sand from the Markušovce Settling Pit. In Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geologie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 03-04 október 2019, Hotel Repiská, Demänovská Dolina. Editor: Širila Jozef. - Banska Bystrica : Slovenská banícka spoločnosť, 2019, p. 165-169. ISBN 978-80-89883-09-7.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov). Typ: AFD
 • JANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Adsorbable organic halogens as wastewater contaminants. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of abstracts, Ukrainian Conference with International participation, 15 -17 May 2019 Kyiv, Ukrajine. - Kyiv, Ukrajine : Guzik, O.M., 2019, p. 208. ISBN 978-966-02-8885-0.(Ukrainian Conference with International participation). Typ: AFG
 • JENČÁROVÁ, Jana - LUPTÁKOVÁ, Alena - KUPKA, Daniel. Ways of sulphates elimination from water by bacterial activity influence. In 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing and workshop Waste – Secondary Raw Materials : zborník prednášok z konferencie 30.5.-1.6.2019, VŠB-TU Ostrava. Editor: Čablík, V., ; rec.: Tomanec, R., Tora, B., Wzorek, Z., Čalbík, V., Hlavatá, M., Hredzák, S., Nowak, A. K., Dolinská, S., Zelazny, S., Wawrzak, D.,. - Ostrava, Česká republika : VŠB-Technical University of Ostrava, 2019, p. 23. ISBN 978-80-248-4309-4.(VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle. 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop Waste - Secondary Raw Materials). Typ: AFC
 • KOVAČOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej. Thymus vulgaris L. – mediated bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles. In METALURGIA JUNIOR 2019 : Zborník príspevkov, 11-12 June 2019, Herľany. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 58-62. ISBN 978-80-553-3315-1.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: AFD
 • KOVAČOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej - DUTKOVÁ, Erika - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles using plants. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. - Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 105. ISBN 978-966-97587-3-6.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: AFG
 • KOVAČOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej - DUTKOVÁ, Erika. Bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles using Thymus vulgaris L. plant. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 95-96. ISBN 978-80-248-4290-5.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • KOVAČOVÁ, Mária. PhD STUDENTS SEMINAR : Book of abstracts, December 11, 2018. Institute of Geotechnics Slovak Academy of Sciences Košice, 2019. Typ: FAI
 • KOVAČOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej - DUTKOVÁ, Erika - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles using Thymus vulgaris L. plant. In 1st Science Unlimited Conference : Eötvös Symposium, Miskolc, Hungary, 23-24 May 2019. - Miskolc, Hungary, 2019. Typ: GII
 • KOVALIK, Martin - VAVRA, Martin - ZENTKOVÁ, Mária - MIHALIK, Marián - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - MIHÁLIK, Matúš - BRIANČIN, Jaroslav. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF LaxAg1-xMnO3 MAGNETIC SUSPENSIONS FOR SOFT HYPERTHERMIA. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 201. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
 • KRATZER, M. - DIMITRIEV, O. P. - FEDORYAK, A.M. - OSIPYONOK, N.M. - BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - TEŠINSKÝ, Matej - TEICHERT, Curt. The role of the probe tip material in distinguishing p- and n-type domains in bulk heterojunction solar cells by atomic force microscopy based methods. In Journal of Applied Physics, 2019, vol. 125, p. 18305-1-10. (2.328 - IF2018). ISSN 0021-8979.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • LEŠŠO, Igor - PANDULA, Blažej - FLEGNER, Patrik - BAULOVIČ, J - FERIANČÍKOVÁ, Katarína. Analysis of geophysical signals by using hilbert space geometry. In Metalurgija, 2019, vol. 58, no. 1-2, p. 120-122. ISSN 0543-5846. Typ: ADMB
 • MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - GALLIOS, G.P. - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Applications of graphene oxide in wastewater treatment. In ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY : Book of Abstract. International Conference dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the INSTITUTE of CHEMISTRY, October 9-11, 2019 Chisinau, Republic of Molova. - Chisinau : Institute of Chemistry, Chisinau, Republic of Moldova, 2019, p. 256. ISBN 978-9975-62428-2.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: AFE
 • MARCIN, Michal - SISOL, Martin - BREZANI, Ivan - BEHUNOVÁ, Dominika. Mechanical activation of two different types of fly ash and their effect on alkali activation. In ICBMPT 2019 : 21st International Conference on Building Materials , Products and Technologies, Czech Republic, Lednice, 4-6 June, 2019. - Lednice, Czech Republic : Research Institute for Building Materials, 4-6 June, 2019, p. 8. ISBN 17578981. Typ: ADMB
 • MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - KRÁLIKOVÁ, Ružena - MEDVECKÁ, Simona - BRIANČIN, Jaroslav. In vitro cytotoxicity of calcium phosphate cement reinforced with multiwalled carbon nanotubes. In Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2019, vol. 30, p. 54. (2.467 - IF2018). ISSN 0957-4530. Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna - NAZARCHUK, Galyna - ZUB, Yuriy - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. IR spectroscopy study of SBA‑15 silicas functionalized with the ethylthiocarbamidepropyl groups and their interactions with Ag(I) and Hg(II) ions. In Applied Nanoscience, 2019, vol. 9, no. 5, p. 683-694. (3.198 - IF2018). ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - FURTAT, Iryna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Controllable design of aminosilica microparticles for multi-uses. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of abstracts, Ukrainian Conference with International participation, 15 -17 May 2019 Kyiv, Ukrajine. - Kyiv, Ukrajine : Guzik, O.M., 2019, p. 119. ISBN 978-966-02-8885-0.(Ukrainian Conference with International participation). Typ: AFG
 • MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - LEBED, Anastasia P. - FURTAT, Iryna - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. One-pot synthesis of advanced aminosilicas for environmental remediation. In NANOAPP 2019 Nanomaterials and Applications : Book of Abstracts, 4th International Conference on From 3rd - 6th June 2019, Ljubljana, Slovinsko. - Ljublijana, Slovinsko, 2019, p. 22.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: GHG
 • MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Sol-gel technique to design hybrid materials and their application in water purification. In NATO Advanced Study Institute on Nanoscience and Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN Threats : Book of Abstracts, Sozopol, Bulgaria, 12 - 20.09.2019. - Sozopol, Bulgaria : The NATO Science for Peace and Security Programme, 12.09.2019, p. 6.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: GII
 • MIHÁLIK, Matúš - VÁVRA, Ivo - ŠESTÁKOVÁ, M. - BRIANČIN, Jaroslav - MIHALIK, Marián. MAGNETISM OF GdMn1-xFexO3 (0  x  1) NANOPARTICLES. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 311. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
 • MÚDRA, Erika - SHEPA, Ivan - MILKOVIČ, Ondrej - DANKOVÁ, Zuzana - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - ANNUŠOVÁ, Adriana - MAJKOVÁ, Eva - DUSZA, Ján. Effect of iron doping on the properties of SnO2 nano/microfibers. In Applied Surface Science, 2019, vol. 480, p. 876-881. (5.155 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • NATO Advanced Study Institute on Nanoscience and Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN Threats : Book of Abstracts, Sozopol, Bulgaria, 12 - 20.09.2019 = (SPS.ASI 985611). Sozopol, Bulgaria : The NATO Science for Peace and Security Programme, 12.09.2019. Typ:
 • PETROVAJ, Ján - KUDLIČKOVÁ, Zuzana - BUDOVSKÁ, Mariana - SALAYOVÁ, Aneta - BALÁŽ, Matej - LINDNER, Wolfgang - GONDOVÁ, Taťána. Liquid chromatographic chiral recognition of phytoalexins on immobilized polysaccharides chiral stationary phases. Unusual temperature behavior. In Journal of Chromatography A : International Journal on Chromatography, Electrophoresis and Related Methods, 2008, vol. 1601, p. 178-188. (3.641 - IF2007). ISSN 0021-9673. Typ: ADCA
 • PETUHOV, Oleg - LOPASCU, Tudor - BEHUNOVÁ, Dominika - POVAR, Igor - MITINA, Tatiana - RUSU, Mária. Microbiological Properties of Microwave-Activated Carbons Impregnated with Enoxil and Nanoparticles of Ag and Se. In C Journal of Carbon Research, 2019, vol. 5, no. 2, p. 13. ISSN 2311-5629.(H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: ADEB
 • SHALABAYEV, Zhandos S. - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - KAŇUCHOVÁ, Mária - DANKOVÁ, Zuzana - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - URAKEV, Farik - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BARKIDBEYEV, Mukhambetkali. Simultaneous valorization of polyvinyl chloride and eggshell wastes by a semi-industrial mechanochemical approach. In ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019, vol. 7, p. 12897-12909. (6.970 - IF2018). ISSN 2168-0485.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - VOJTKO, Marek - MILKOVIČ, Ondrej - DANKOVÁ, Zuzana - ANTAL, Vitaliy - ANNUŠOVÁ, Adriana - MAJKOVÁ, Eva - DUSZA, Ján. Influence of the polymer precursor blend composition on the morphology of the electrospun oxide ceramic fibers. In Results in Physics, 2019, vol. 13, no. 10, 102243. (3.042 - IF2018). ISSN 2211-3797. Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh - KOZDRAS, Andrzej - BALÁŽ, Peter - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Yaroslav. DSC TOPEM study of hig-energy mechanical milling-driven amorphization in beta-As4S4-based arsenicals. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 135, no. 6, p. 2935-2941. (2.471 - IF2018). ISSN 1388-6150.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh - INGRAM, A. - BALÁŽ, Peter - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Yaroslav - CEBULSKI, J. Free volume studies on mechanochemically milled β-As4S4 arsenical employing positron annihilation lifetime spectroscopy. In Applied Nanoscience, 2019, vol. 9, no. 5, p. 647-656. (3.198 - IF2018). ISSN 2190-5509.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh - KOZDRAS, Andrzej - BALÁŽ, Peter - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Yaroslav. Thermal-alteration interphase transformation in natural and synthetic arsenic sulfide polymorphs. In Journal of Chemical Thermodynamics, 2019, vol. 128, p. 110-118. (2.290 - IF2018). ISSN 0021-9614.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • SKURIKHINA, Olha - TÓTHOVÁ, Erika. NANOOXIDES FOR ENERGY. In METALURGIA JUNIOR 2019 : Zborník príspevkov, 11-12 June 2019, Herľany. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 94-98. ISBN 978-80-553-3315-1.(VEGA 2/0175/17 : Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou). Typ: AFD
 • STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - BEGANSKIENE, Aldona - KATELNIKOVAS, Arthuras - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - KAREIVA, Aivaras - MELNYK, Inna. Fabrication of improved rare-earth (Eu) complexesembedded aminosilica microparticles. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of abstracts, Ukrainian Conference with International participation, 15 -17 May 2019 Kyiv, Ukrajine. - Kyiv, Ukrajine : Guzik, O.M., 2019, p. 181. ISBN 978-966-02-8885-0.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. Ukrainian Conference with International participation). Typ: AFG
 • STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - BEGANSKIENE, Aldona - KATELNIKOVAS, Arthuras - KAREIVA, Aivaras - MELNYK, Inna. Advanced in synthesis and sorption application of amino-functionalized mesoporous materials. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. - Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 172. ISBN 978-966-97587-3-6.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: AFG
 • STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - HEČKOVÁ, Mária - GUBOOVÁ, Alexandra - HOVANCOVÁ, Jana - DANKOVÁ, Zuzana - GIRMAN, Vladimír. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt. In ICASS 2019 : 3rd international conference on applied surface science. Pisa, 17.-20.6.2019. - B.V., 2019, p. non.(ICASS 2019 : international conference on applied surface science). Typ: AFG
 • ŠESTINOVÁ, Oľga - HANČUĽÁK, Jozef - ŠPALDON, Tomislav. Earthworms as useful bioindicator of soils contamination around Košice city, Slovakia. In Nova Biotechnologica et Chimica, 2019, vol. 18, no. 1, p. 10-17. ISSN 1338-6905.(VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód). Typ: ADNB
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - SOPČÁK, Tibor - BRIANČIN, Jaroslav. Effect of alginate hydrogels on mechanical properties of tetracalcium phosphate/nanomonetite biocement. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 13th international conference. Jahodná, 25.-27.6.2019. Eds. B. Plešingerová, D. Medveď. - Košice : Technical University, 2019, p. 188-189. ISBN 978-80-553-3314-4.(Preparation of ceramic materials : international conference). Typ: AFD
 • TEŠINSKÝ, Matej - BALÁŽ, Matej - RAJŇÁK, Michal - KAŇUCHOVÁ, Mária - BALÁŽ, Peter. Mechanochemical Reduction of Synthetic Sulphidic Copper-Bearing Minerals in an Industrial Scale. In Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2019, no. 1, p. 135-140. ISSN 1640-4920. Typ: ADMB
 • TEŠINSKÝ, Matej. Mechanochemical processing of Natural and Synthetic Cooper Minerals : Písomná práca k dizertačnej skúške. Školiteľ: Baláž Peter. Ústav geotechniky SAV Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. 97p. Hutnícka fakulta TU Košice(VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách. APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: DAI
 • TOMČOVÁ, Jana. Odstraňovanie xenobiotík z priemyselne kontaminovaných pôd a vôd : písomná dizertačná práca k dizertačnej skúške. Školiteľ: Václavíková Miroslava. Ústav geotechniky SAV : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, 2019. 123s.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: DAI
 • TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Synthesis of hybrid silica materials with ethylenediamine functional groups. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. - Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 143. ISBN 978-966-97587-3-6.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - DUDARKO, Oksana - MELNYK, Inna. Features of silica adsorbents synthesis with ethylenediamine triacetic acid (EDTA) groups : Особливості синтезу кремнеземних адсорбентів з етилендиамінтриоцтовокислотними (ЕДТА) групами. In Current Problems of Chemistry: Research and Prospects : Third All-Ukrainian Scientific Conference 17.5.2019, Zhytomyr. - Zhytomyr, Ukraina : ZDU Franka (ЖДУ ім. І. Франка), 2019, p. 163-165. Typ: GHG
 • TOMINA, Veronika - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim - MELNYK, Inna. Fabrication of Anisotropic SH-/NH2- Silica Particles. In The Chemical Side of SLU IV, : Conference Program, August 21-23 2019, Lecture Hall Audhumla, VHC, Uppsala, Sweden. - Swedish University of Agricultural Sciences : https://www.slu.se/en/ew-calendar/2019/8/the-chemical-side-of-slu-iv/, 2019.(SLU). Typ: GII
 • VALOVIČOVÁ, Věra - VACULÍKOVÁ, Lenka - PLEVOVÁ, E. - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DANKOVÁ, Zuzana. Characterization of fine-grained montmorillonite fractions suitable for composite preparation. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 58. ISBN 978-80-248-4290-5.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Adsorpcia organických halogenidov pomocou granulovaného aktivného uhlia. In METALURGIA JUNIOR 2019 : Zborník príspevkov, 11-12 June 2019, Herľany. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 131. ISBN 978-80-553-3315-1.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFC
 • YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Elimination of p-halogenophenols from wastewater by granulated activated carbon. In NATO Advanced Study Institute on Nanoscience and Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN Threats : Book of Abstracts, Sozopol, Bulgaria, 12 - 20.09.2019. - Sozopol, Bulgaria : The NATO Science for Peace and Security Programme, 12.09.2019, p. 79.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: GII
 • ZAYNULLIN, Radik R - GARKAVYI, Stanislav O. - SHMIDT, Ekaterina, V., - SHMIDT, Stanislav V. - MATUKHIN, Vadim L. - ANDREEV, Nikolay K. - DUTKOVÁ, Erika. NMR and EPR in mechanochemically synthesisized chalcopyrite nanocrystals. In Magnetic Resonance and Its Applications : Spinus-2019: Abstracts book of the "16-th International School-Conference". March 31 – April 5, 2019. - Saint-Petersburg, Russia, 2019, p. 285-288. ISSN 2542-2049. Typ: AFG
 • ZENTKOVÁ, Mária - MIHALIK, Marián - MIHÁLIK, Matúš - KOVALIK, Martin - VAVRA, Martin - BRIANČIN, Jaroslav. CRYSTAL STRUCTURE AND MAGNETOCALORIC EFFECT IN LaxAg1-xMnO3 NANOPARTICLES. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 153. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
 • ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DOLINSKÁ, Silvia - LOVÁS, Michal - HREDZÁK, Slavomír - ČABLÍK, Vladimír. Recoveryof REE - Rare Earth Elements from Fly Ash after Coal Combustion. In Material Research & Nanoechnology : 1st. International Conference June 10-12, 2019 Rome, Italy. - Rome, Italy, 2019, p. 113.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. 1st. Conference PHRONESIS). Typ: GII
 • ZUBRIK, Anton - MATIK, Marek - LOVÁS, Michal - DANKOVÁ, Zuzana - KAŇUCHOVÁ, Mária - HREDZÁK, Slavomír - BRIANČIN, Jaroslav - ŠEPELÁK, Vladimír. Mechanochemically Synthesised Coal-Based Magnetic Carbon Composites for Removing As(V) and Cd(II) from Aqueous Solutions. In Nanomaterials-Basel, 2019, vol. 9, no. 1, p. 100. (4.034 - IF2018). ISSN 2079-4991.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus