Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Anorganicky modifikované smektity ako multifunkčné sorbenty s cieľovými aplikáciami pri sanácii vodného prostredia

Inorganically modified smectites as multifunctional sorbents for target applications in the aqueous environment remediation

MechSustInd - CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel

CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry

Lokálna štruktúra dopovaných podvojných oxidov nanokryštalických rozmerov pomocou sofistikovaných fyzikálno-analytických metód. Prenos poznatkov a vzdelávanie.

Insight to local structure of doped/nanocrystalline complex oxides by sophisticated physico-chemical methods. Educational approach.

RecoRaw - Získavanie kritických surovín z priemyselných odpadov progresívnymi metódami

Recovery of critical raw materials from industrial wastes by advanced methods

Národné projekty

Ekologický spôsob prípravy vybraných minerálnych fáz na báze oxidov a selenidov vysoko-energetickým mletím

A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling

COMWAT - Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

MULTINANO - Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu

-

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli

Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field

Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie

-

MineWaste - Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov

Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing

Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti

Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.

Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle

Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry

Štúdium možností mechanochemickej syntézy selenidu striebra - polovodiča pre uskladňovanie energie

-

Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód

The study of particulate matters in ambient air and selected environment components using the screening methods

Vplyv rýchlosti deformácie na pevnostné a pretvárne vlastnosti hornín pre výskum rozpojovania hornín

The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration

HINOX - Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou

Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis

AuMCHBA - Získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s aplikáciou mechanochemicko-biologickej aktivácie

Gold recovery from refractory sulphide concentrates by mechanochemico-biological activation

Celkový počet projektov: 17