Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Medzinárodné projekty

NanoMed - Nanopórovité a nanoštruktúrne materiály pre medicínske aplikácie
Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný výskum vyspelých metód pre rýchlu elimináciu dôsledkov rádioaktívneho žiarenia.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

CRM-EXTREME - Riešenie problému kritických surovín pre materiály v kritických podmienkach
Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter DrSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na náhradu kritických surovín používaných vo vyspelých zliatinách a kompozitoch v extrémnych podmienkach teplot, záťaže, oteru a trenia v energetickom,automobilovom a dopravnom sektore
Web stránka projektu:http://www.cost.eu-COST Actions/ca/CA15102?
Doba trvania: 10.3.2016 - 9.3.2020

Vývoj magnetických kompozitov s kontrolovaným hydrofóbnym a hydrofilným povrchom
Development of Magnetic Composites with Adjustable Hydrophobic and Hydrophilic Surface
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na funkcionalizáciu častíc magnetitu s cieľom ovplyvniť ich povrchové vlastnosti. Budú študované ich hudrofilné a hydrofóbne vlastnosti v súvislosti s typom použitých funkčných skupín.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

Hodnotenie environmentálneho zaťaženia prostredia v bývalom banskom areáli využitím tradičných a alternatívnych bioindikačných metód.
The assessment of environmental load of the environment in former mining area using traditional and alternative bioindication methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum obsahu znečisťujúcich látok v jednotlivých zložkách prostredia v rámci bývalého banského areálu v katastrálnom území obcí Zlatá Baňa a Červenica (Východné Slovensko). Pre výskumné účely budú okrem tradičných metód využité aj alternatívne bioindikačné výskumné metódy, ktoré predstavujú menej nákladné, ľahko realizovateľné a efektívne metódy hodnotenia obsahu kontaminantov v prírodnom prostredí. Štatistickým vyhodnotením získaných výsledkov bude overená vhodnosť a účinnosť týchto metód a navrhnutá najvhodnejšia alternatíva k tradičným monitorovacím metódam. Zároveň bude hodnotený vplyv ťažkých kovov na vybrané biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

ISE - Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu
Identification of Specific Drilling Energy Based on Vibration Signal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je navrhnúť a vypracovať metodiku pre využitie vibračného signálu pri identifikácii špecifickej energie rozpojovania hornín. Využitie vibračného signálu ako prostriedku pre hodnotenie procesu rozpojovania hornín bude vychádzať z doterajších teoretických poznatkov získaných zo štúdia mechanizmu rozpojovania a z rozsiahleho experimentálneho výskumu uskutočneného na Ústave geotechniky pri doteraz využívanom snímaní vstupných a výstupných režimových parametrov. Výstupom projektu bude optimalizačný diagram energie vibračného signálu rozpojovania, ktorého extrém v oblasti aplikovateľných režimov rozpojovanie bude určený argumentom minima špecifickej energie rozpojovania.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Mechanizmus protinádorového účinku nanočastíc realgáru a synergia s anti-myelónovými liečivami
Mechanism of anti-tumor activity of realgar nanoparticles and its synergism with anti-myeloma agents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukáčová Bujňáková Zdenka PhD.
Anotácia:Mnohopočetný myelóm (MM) je druhé najčastejšie sa vyskytujúce hematologické nádorové ochorenie plazmatických buniek. Aj napriek zavedeniu nových liečebných postupov, ktoré významne zlepšili prežívanie pacientov, MM naďalej zostáva nevyliečiteľnou malignitou. Použitie oxidu arzenitého (ATO) vo fáze II klinických testov u relabovaných a refraktérnych MM pacientov viedlo k limitovanej odpovedi v dôsledku toxicity vyvolanej dlhodobým užívaním. Z tohto hľadiska by použitie tetrasulfidu arzénu realgaru vo forme nanočastí (NREA) mohlo byť u MM pacientov lepšie lepšiu tolerované. V našich predchádzajúcich štúdiách sme pozorovali vyššiu anti-MM aktivitu NREA v porovnaní s ATO. Hlavným cieľom predkladaného projektu je stanoviť mechanizmus anti-MM účinku NREA v patogenéze MM, samostatne aj v kombinácii s inými anti-MM látkami, pomocou in vitro a in vivo predklinických modelov ako podklad pre zhodnotenie využitia NREA pre budúce klinické testovanie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím
Preparation and functionalization of chalcogenide minerals and their nanocomposites by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dutková Erika PhD.
Anotácia:Vedecký projekt je zameraný na prípravu nanokryštalických binárnych, ternárnych a kvartérnych chalkogenidových minerálov (sulfidov, selenidov) a ich nanokompozitov aplikáciou mechanochemických postupov použitím vysoko-energetického mletia v laboratórnych a priemyselných mlynoch. Takto pripravené zlúčeniny budú detailne charakterizované z hľadiska ich povrchových, štruktúrnych i morfologických vlastností využitím širokého spektra techník. V neposlednom rade budú testované aj vlastnosti syntetizovaných nanokryštalických chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov z hľadiska ich aplikačného potenciálu, predovšetkým ich optoelektronické, fotokatalytické a biologické vlastnosti. V rámci riešenia projektu budú pripravené aj sulfidické minerály použitím prírodných materiálov ako prekurzorov síry. Mechanochemické pokrývanie syntetizovaných nanoštruktúrnych minerálov biokompatibilnými látkami (funkcionalizácia) bude taktiež predmetom skúmania.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou
Study of physico-chemical properties of nanooxides prepared by combined mechanochemical-thermal synthesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tóthová Erika PhD.
Anotácia:Výskum sa sústredí na prípravu dvoch atraktívnych materiálov z hľadiska ich fyzikálno-chemických vlastností kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou. Pôjde o prípravu multiferoického materiálu LiFeSi2O6 a známeho polovodičového materiálu ZnO. Dôraz sa kladie na spôsob prípravy týchto materiálov a síce mechanochemickú aktiváciu a následnú kalcináciu pripravených prekurzorov. Nekonvenčnou mechanochemickou aktiváciou dochádza k zvýšeniu vnútornej a povrchovej energie a zároveň k zníženiu súdržnej energie látok, čo umožňuje zníženie teploty potrebnej na priebeh tuho-fázovej reakcie. U takto pripravených materiálov sa bude študovať vplyv mechanickej aktivácie na fyzikálno-chemické (magnetické a optické) vlastnosti v porovnaní s materiálmi rovnakého zloženia, pripravených inými konvenčnými metódami.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom
Multicomponent filters in process of leachates cleaning from the toxic elements after the bioremediation of soils contaminated by metallurgical industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bekényiová Alexandra PhD.
Anotácia:Projekt zahŕňa základný výskum cieľovo orientovaný na úpravu výluhov získaných po bioremediácii kontaminovaných pôd, obsahujúcich ióny toxických prvkov. Vychádza z originálnych postupov biolúhovania pôd a sedimentov heterotrófnymi baktériami v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach, študovaných v predchádzajúcom projekte VEGA zameranom na vývoj bioremediačnej technológie. Predmetom projektu je príprava a štúdium vlastností viaczložkových filtrov, pozostávajúcich z prírodných surovín (napr. kremenný piesok, siderit, pyrit) a synteticky pripravených materiálov (oxidy/hydroxidy železa, mangánu), ktoré budú použité na čistenie lúhovacích médií obsahujúcich toxické prvky. Originálnym prínosom bude stanovenie optimálneho pomeru jednotlivých zložiek filtrov tak, aby boli čo najefektívnejšie pri recyklácii média obsahujúcom rôzne koncentrácie iónov toxických prvkov v závislosti od vybranej lokality a kontaminácie pôdy, pričom najväčší dôraz sa bude klásť na odstránenie iónov arzénu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Vplyv rýchlosti deformácie na pevnostné a pretvárne vlastnosti hornín pre výskum rozpojovania hornín
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Labaš Milan PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie
High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.
Anotácia:Vedecký projekt je zameraný na mechanochemickú syntézu vybraných nanomateriálov kombináciou vysoko-energetického mletia a zeleného prístupu s využitím prekurzorov na báze minerálov, prírodných materiálov a odpadov. Mechanochemická redukcia sa zameria na prípravu nanokryštalických kovov s baktericídnymi účinkami (Ag, Cu). Zároveň bude projekt zameraný aj environmentálne, nakoľko sa bude na prírodných odpadoch na báze kalcitu skúmať možnosť využitia mechanochémie pri likvidácii halogénovaných zlúčenín a sorpcii toxických kovových iónov prítomných v odpadových vodách po banskej a hutníckej činnosti. Environmentálne hľadisko bude rezonovať aj pri štúdiu vybraných organických reakcií, kde mechanochémia umožňuje ich realizáciu v tuhej fáze bez použitia toxických rozpúšťadiel (solvent-free technology). Pre charakterizáciu produktov a monitorovanie environmentálnych ukazovateľov sa budú využívať dostupné charakterizačné metódy. Projekt rozširuje aplikačný potenciál mineralurgie s dosahom aj na hutnícku problematiku.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

ZVNI - Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu
Development of a system for continuous monitoring of pollution impact on the high-voltage insulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.
Anotácia:Dynamika znečistenia ovzdušia je ovplyvnená priemyselnými exhalátmi a prebiehajúcimi klimatickými zmenami. Jedným z problémov, ktorým je vystavená prenosová sústava aj distribučné spoločnosti, je environmentálne znečisťovanie elektrickej izolácie, ktoré je potenciálnym nebezpečím pre bezporuchovú prevádzku elektrizačnej sústavy. Sezónne premeny ovplyvňujú tendenciu kumulácie kontaminantov po povrchu izolátorov a zapríčiňujú chemické zmeny meniace ich pôvodné vlastnosti. Tejto skutočnosti je potrebné venovať sa, keďže spomínaná izolácia je dôležitým článkom reťazca spoľahlivosti ako prenosovej sústavy, tak aj distribučných sústav. Výsledky výskumov poukazujú na skutočnosť, že v závislosti od profilu izolátora má znečistenie, vlhkosť a teplota jeho povrchu silný vplyv na izolačné vlastnosti. Externé znečistenie modifikuje elektrickú prieraznú pevnosť tejto izolácie. V rámci SR sa podieľa na prenose a distribúcii tisíce izolátorov. Napriek tomu, v súčasnosti v rámci SR nie sú dostupné informácie o aktuálnom stave znečistenia v dôležitých lokalitách so strategickými energetickými objektmi. Projekt je zameraný na vývoj moderného zariadenia, umožňujúceho v reálnom čase monitorovať stav povrchov izolátorov ako v autonómnom režime, tak aj ako súčasť existujúcej sieťovej IT infraštruktúry so vzdialeným dispečerskym dohľadom. Tento návrh projektu výskumu a vývoja je vyvolaný projektom realizovaným v rámci operačného programu EU Výskum a vývoj: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS: 26220220182.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike
Recovery of Selected Critical Minerals from Environmental Loads after Mining, Metallurgy and Coal-Fired Power Industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia PhD.
Anotácia:Významným zdrojom tzv. „kritických surovín“ resp. prvkov môžu byť aj minerálne odpady po banských (úpravníckych) a hutníckych aktivitách, ako aj odpady po uhoľnej energetike. Predkladaný návrh projektu zahŕňa podrobnú analýzu vybraných odpadov na Slovensku: čiernouhoľný popolček (Košice), odpad po flotácii a spracovaní polymetalických rúd (Markušovce), odpad z výroby oxidu hlinitého (skládka červeného kalu, Žiar nad Hronom) z hľadiska obsahu kritických prvkov, ako je napr. skupina prvkov vzácnych zemín. Na základe nových poznatkov budú pre konkrétne odpady vypracované fyzikálne a fyzikálno-chemické postupy získavania koncentrátov kritických prvkov. Bude sa realizovať extrakcia kritických prvkov rôznymi chemickými činidlami a optimalizácia procesu lúhovania. K selektívnej separácii kritických prvkov z výluhov budú použité chemické a fyzikálno-chemické metódy. Taktiež bude skúmaný vplyv mikrovlnnej energie na účinnosť extrakcie kritickýchprvkov z odpadov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 18