Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Inovatívna stratégia sanácie toxických druhov ortuti v areáli bývalého chemického závodu Pavlodar

Innovative remediation strategy for toxic mercury species in the area of former Pavlodar chemical plant

POTASSIAL - Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.

Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.

Katalyzátory na báze Co-Pd pre hydrogenáciu CO pripravených impregnáciou a mechanickou aktiváciou/legovaním

Supported Co-Pd catalysts for CO hydrogenation synthesized by impregnation and mechanical activation or by mechanical alloying

Návrh N-nosnej povrchovej vrstvy oxidu kremičitého hybridných organicko-anorganických častíc pre ich aplikáciu pri čistení priemyselných odpadových vôd

Design of the N-bearing surface layer of silica hybrid organic-inorganic particles for their application in industrial wastewater treatment

Technológia zelenej syntézy štruktúrne modifikovaných kovových sulfidových nanokompozitov s vysokou fotokatalytickou aktivitou a antibakteriálnymi vlastnosťami

Technology of green synthesis of structurally modified metal sulfide nanocomposites with high photocatalytic activity and antibacterial properties

Národné projekty

COMWAT - Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.

Characteristics of suspended and dust particles of atmospheric deposition in relation to their origin, sources and the contamination of selected components of the environment.

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli

Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field

Mechanochemická príprava CuS nanočastíc pre imunoterapiu

-

Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín

Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials

MineWaste - Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov

Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing

Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.

Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.

Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu

Rock drilling process using the vibration signal

Spracovanie hlinitokremičitanových minerálov na vytvorenie adsorbentov s organofunkčnými skupinami pre čistenie vôd od anorganických a organických znečisťujúcich látok

Processing of aluminosilicate minerals to create adsorbents with organofunctional groups for water purification from inorganic and organic pollutants

Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia

-

Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia

Synthesized minerals with the structure of complex oxides as components for devices for green energy production and storage

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00098

Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine

Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications

Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov

Microwave Energy Utilization in the Removal of Toxic Pollutants from Model Solutions, Mine Drainage and Industrial Waste Decontamination.

HINOX - Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou

Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis

AUHR - Získavanie zlata z koncentrátu Biely vrch (Detva) s využitím rias a mechanickej aktivácie

Gold recovery from White Hill (Detva) concentrate using algae and mechanical activation

Celkový počet projektov: 22