Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Watsonova 45
040 01 Košice
Slovenská republika

Riaditeľ / samostatný vedecký pracovník / vedúci Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín

Tel: +421 55 7922600
Fax: +421 55 7922604

Sekretariát

Tel: +421 55 7922601
Fax: +421 55 7922604

Detašované pracoviská

Ústav bol zriadený 22.11.1954 ako Komisia pre baníctvo SAV, neskôr Kabinet baníctva SAV (1955-1957), Laboratórium baníctva SAV (1957-1963), Ústav baníctva SAV (1963-1966), Ústav vlastností hornín SAV (1966-1976), Banícky ústav SAV (1976-1993) a od 01.05.1993 Ústav geotechniky SAV.
Pôsobí v oblastiach: Vedy o Zemi a environmentálne vedy, Environmentálne inžinierstvo, Environmentálna biotechnológia a Nanotechnológie.
Vykonáva základný výskum geologických a geotechnických aspektov kontinuálneho porušovania horninového masívu a skúmania stability podzemných diel a objektov, transportu energie a hmoty v procese dezintegrácie horniny; základný výskum zákonitosti tvorby tuhých minerálnych a syntetických disperzií v mikro- a nanorozmeroch, modifikácia vlastností prírodných, syntetických (nano)minerálov a (nano)materiálov, ako aj úprava nerastných surovín a vôd fyzikálnymi, mechano-chemickými, fyzikálno-chemickými, chemickými a biotechnologickými postupmi; základný výskum interakcii fáz v disperzných sústavách a pri ich šírení v pracovnom a životnom prostredí.
Cieľovo sa orientuje na využitie teoretických poznatkov z uvedených oblastí na rozpracovanie princípov špičkových technológií v oblastiach: rozpojovania hornín, komplexného spracovania nerastných surovín, odpadov a materiálov mineralurgickými a metalurgickými postupmi, monitorovania vybraných zložiek životného a pracovného prostredia a geologických, chemických a environmentálnych zmien na skládkach odpadov s cieľom ekologickej revitalizácie.
Ústav poskytuje poradenské a expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou ústavu a uskutočňuje doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
Spolupracuje s univerzitami, výskumnými organizáciami a priemyselnými závodmi. Ohľadom zahraničia má aktívnu spoluprácu s inštitúciami v týchto krajinách: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Moldavsko, Arménsko, Kazachstan, USA a Čile.