Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

AZCAI - Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase

Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging

Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárne kozmické žiarenie vo vysokých horách

-

2DSOTECH - Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia

2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology

EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma

European Microkelvin Platform

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions

ATLAS KE - Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách

ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies

ASPIS - Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)

Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)

PURPLEGAIN - Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

ANOMATY - Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie

Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials

SeNaTa - Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

ML4NGP - Non-globular proteins in the era of Machine Learning

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

SK-S2P-Edu - Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)

Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)

Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials

Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials

SUPERQUMAP - Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu

SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION

Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme

-

LUNA-26 - Vývoj spektrometra ASPECT-L pre lunárnu misiu LUNA-26.

Development of spectrometer ASPECT-L for lunar mission LUNA-26.

Národné projekty

Analýza obrazových sekvencií metódami hlbokého učenia vo vybraných biofyzikálnych experimentoch

-

Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou

Anomalous scaling in turbulent systems with symmetry breaking

Dekoherencia v mechanických rezonátoroch pri nízkych teplotách

-

Diskrétna gravitácia, kvantové javy a ich aplikácia na rôzne druhy fyzikálnej reality

-

HERO - Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

-

Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS)

Functionalized magnetic nanoparticles for MRI imaging of drug distribution in the lungs in experimental acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov

Functional magnetic materials with perovskite structure based on rare earth and transition metal oxides

Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte

Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory

Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov

-

Kozmické žiarenie v heliosfére s terminačnou rázovou vlnou a heliosférickou obálkou

-

Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch

Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides

Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania

Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques

Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom

-

Mezoškálová javy v systémoch polymérnych a nepolymérnych látok a metodológia skúmania

-

UNPROMAT - Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie na oxidačný stres.

New Insight into the Role of Hydrophobic Interactions in Formation and Stability of Proteins Aggregates. Link to Oxidative Stress.

Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

PRESPEED - Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc

Self-organization processes in soft hybrid mixtures of liquid crystals and nanoparticles

Produkcia ťažkých kvarkov ako sonda kvantovej chromodynamiky

Heavy quark production as a probe of Quantum Chromodynamics

MikroFlex - Pružné mikroštruktúry a mikroroboty pre biomedicínske labon-chip aplikácie

-

REBCOAPL - REBCO masívne supravodiče na báze Y, Gd, Sm a Eu pre praktické aplikácie

-

Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli

-

BULKREBCO - Štruktúra, supravodivé a mechanické vlastnosti masívnych REBCO supravodičov

Structure, superconducting and mechanical properties ov bulk REBCO superconductors

Štúdium a modifikácia vlastností pavúčieho proteínu nadprodukovaného v Escherichia coli

-

Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.

Research of non-trivial superconductivity on selected materials.

Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov

Theoretical study of frustrated magnetic systems

Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch

Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems

Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov

-

Teoretické štúdium vlastností geometricky a interakčne frustrovaných magnetických systémov

-

TopoSQ2D - Topologická supravodivosť v kvantových dvojrozmerných zaradieniach

Topological superconductivity in quantum two-dimensional devices

Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry

-

Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Celkový počet projektov: 49