Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Substitučné zlúčeniny nových multiferoických funkčných materiálov s distorgovanou perovskitovou štruktúrou
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matúš Mihálik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Oxidy tranzitívnych kovov s distorgovanou perovskitovou štruktúrou sú intenzívne študované jednak z dôvodu silnej korelácie medzi orbitálnymi, elektrickými, spinovými a mriežkovými stupňami voľnosti, ako aj z dôvodu vysokého aplikačného potenciálu (katódy pre palivové články, senzory pre detekciu rôznych plynov, elektronické komponenty zo silnou magnetoelektrickou väzbou a iné) týchto materiálov. Distorgovaná perovskitová štruktúra je veľmi tolerantná na substitúciu na jednotlivých kryštalografických polohách, čo otvára možnosti ladenia fyzikálnych vlastností smerom k vyššiemu aplikačnému potenciálu týchto zlúčenín, ako aj možnosti lepšieho pochopenia základných fyzikálnych vlastností a dejeov. Cieľom práce je syntetizovať nové tuhé roztoky s chemickým vzorcom RET1-xT’xO3 (RE = vzácna zemina; T, T’ = tranzitívny kov; 0 ≤ x ≤ 1), charakterizovať ich základné fyzikálne vlastnosti s dôrazom na magnetizmus, multiferoicitu, tepelnú kapacitu a následne optimalizovať vlastnosti pomocou substitúcie. Využívať sa budú rôzne fyzikálne a chemické metódy, hlavne metóda float zone a mokré chemické procesy na prípravu vzoriek a DC/AC magnetometria, kalorimetrické metódy a dielektrické experimenty na charakterizáciu vzoriek.