Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv obsahu kyslíka na funkcionalitu RMnO3 materiálov s perovskitovou štruktúrou
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marián Mihalik, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Ortorombické materiály RMnO3 s perovskitovou štruktúrou vykazujú funkcionálne vlastnosti spojené napr. so silnou magneto – elektrickou väzbou (multiferroické materiály) v dôsledku veľkej variability štruktúrnych parametrov a rozmanitosti typov magnetického usporiadania v týchto materiálov. V práci „Matúš Mihalik, K. Csach, V. Kavečanský, Marian Mihalik: Cooperative Jahn-Teller effect in NdMn1-xFexO3+δ (0 ≤ x ≤ 0.2), Journal of Alloys and Compounds, 857 (2021) 157612“ sme ukázali možnosť vytvorenia vakancií v kyslíkových kryštálových polohách čo otvorilo otázku do akej miery cielené variovanie týchto vakancií ovplyvní funkcionálne vlastnosti spojené s magnetickým usporiadaním. V práci: „Matúš Mihalik, A. Pacanowska, M. Orendáč, K. Csach, M. Fitta, Marian Mihalik, Vacancy-driven magnetism of GdMnO3+