Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Kalorimetria supravodičov
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Od objavu dvojmedzerovej supravodivosti v MgB2, sa sústavne pátra po ďalších príkladoch tejto už napohľad výnimočnej charakteristiky. Okrem toho je zaujímavou témou súčasnosti aj štúdium konkurenčných usporiadaní v supravodičoch, kde supravodivosť koexistuje, prípadne súperí napríklad s magnetickým usporiadaním, alebo vlnami nábojovej hustoty. Cieľom dizertačnej práce je štúdium vybraných supravodičov rôznymi kalorimetrickými metódami, hlavne pomocou ac-mikrokalorimetrie. Práca bude zameraná najmä na supravodiče s konkurenčnými parametrami usporiadania a to na meranie ich tepelnej kapacity pri rôznych teplotách a magnetických poliach. Cieľom bude určiť z nameraných dát základné charakteristiky študovaného supravodiča ako je jeho kritická teplota, sila väzby Cooperových párov, typ párovania, kritické magnetické polia, anizotropia supravodivých vlastností a pod. K tomu bude potrebné osvojiť si základy metodiky ac mikrokalorimetrie, prípravu a realizáciu experimentov, spracovanie a interpretáciu nameraných údajov, prezentáciu výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách a publikovanie originálnych výsledkov v zahraničných vedeckých časopisoch.