Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové funkčné materiály na báze perovskitovej štruktúry
Program DŠ
Materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matúš Mihálik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Perovskitové materiály sú intenzívne študované a to z dôvodu vysokého aplikačného potenciálu ako katódy pre palivové články, senzory pre detekciu rôznych plynov, alebo materiály s magnetickými vlastnosťami vhodnými pre aplikačné použitie. Téma je zameraná na hľadanie nových materiálov typu RET1-xT’xO3 (RE = vzácna zemina; T, T’ = tranzitívny kov; 0 ≤ x ≤ 1) a optimalizáciu ich vlastností. Študent bude zaškolený vo všetkých krokoch experimentálneho výskumu od prípravy a charakterizácie vzoriek, cez experimenty (dôraz na magnetizmus a optimalizáciu parametrov), analýzu dát a prezentáciu výsledkov. Absolvent bude mať široký rozhľad na poli experimentálnej fyziky, ktorý bude môcť využiť ako v základnom výskume, tak aj v priemysle.