Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv obsahu kyslíka na funkcionalitu RMnO3 materiálov s perovskitovou štruktúrou
Program DŠ
Materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marián Mihalik, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Ortorombické materiály RMnO3 s perovskitovou štruktúrou vykazujú funkcionálne vlastnosti v dôsledku veľkej variability štruktúrnych parametrov a rozmanitosti typov magnetického usporiadania v týchto materiálov. Otvorenou otázku je do akej miery cielené generovanie vakancií v polohách kyslíka ovplyvní funkcionálne vlastnosti spojené s magnetickým usporiadaním. Ukázali sme, že dopad podmienok prípravy GdMnO3 v atmosfére vzduch, Ar alebo O2 na magnetický fázový prechod spojený s generovaním silnej magneto – elektrickej väzby je obrovský. Témou doktorandského štúdia je zistiť do akej miery takto vytvorená defektná štruktúra ovplyvňuje funkcionalitu týchto materiálov. Úspešné absolvovanie doktorandského štúdia predpokladá zvládnutie prípravy vhodných materiálov vo forme nanopráškov, keramík a kryštálov ako aj ich charakterizáciu z pohľadu štruktúry, magnetických a elektrických vlastností.