Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Jednosmerný rast REBCO masívnych kryštálov, štruktúra a supravodivé vlastnosti
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Pavel Diko, DrSc., akademik US Slovenska
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Téma je zameraná na prípravu REBCO (REBCO znamená zlúčeninu REBa2Cu3O7, kde RE je Y alebo vzácna zemina) masívnych monokryštalických supravodičov (MMS) jednosmerným rastom (Single-Direction Melt-Growth: SDMG) z veľkoplošného zárodku a štúdium ich mikroštruktúry a supravodivých vlastností. SDMG technológia bola iba nedávno vyvinutá [1] a predstavuje výrazný pokrok v príprave REBCO MMS pre praktické aplikácie, lebo umožňuje prípravu veľkorozmerných kryštálov s komplikovanou geometriou.
Rast masívnych REBCO kryštálov, štruktúrna analýza a meranie makroskopických supravodivých vlastností budú uskutočnené na zariadeniach Oddelenia materiálovej fyziky ÚEF metódami bezkelímkového rastu kryštálov, RTG difrakcie, optickej a elektrónovej mikroskopie, meraním zachyteného magnetického poľa a levitačnej sily pri 77 K. Magnetizačné merania budú realizované na zariadeniach ÚEF SAV.
[1] T. Motoki, R. Sasada, T. Tomihisa, M. Miwa, S. Nakamura, J. Shimoyama, Development of homogeneous and high-performance REBCO bulks with various shapes by the single-direction melt-growth (SDMG) method, Supercond. Sci. Technol. 35 (2022)