Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Magnetické kvapaliny na získavanie energie
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Michal Rajňák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce súvisí s aktuálnou potrebou hľadania nových materiálov a princípov pre alternatívne a obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Predmetom tohto projektu je experimentálny výskum magnetických kvapalín vo funkcii efektívnych médií slúžiacich na premenu mechanických vibrácií a stratového tepla na elektrickú energiu. Prvým cieľom tohto projektu je pripraviť nízko-viskózne magnetické kvapaliny s vysokými hodnotami počiatočnej magnetickej susceptibility a magnetizácie nasýtenia. Tieto kvapaliny budú pripravené na báze uhľovodíkových olejov a vody. Disperzná fáza bude pozostávať z magnetických nanočastíc rôznych tvarov (najmä oxidy Fe a Co). Druhým cieľom je implementovať tieto magnetické kvapaliny v magnetických obvodoch na získavanie energie z mechanických vibrácii a analyzovať generovanú elektromotorickú silu. Analýza získanej energie sa bude opierať o experimentálne štúdium hydrodynamiky a magnetických interakcií magnetických kvapalín v systémoch na získavanie energie. Tretím cieľom projektu je pripraviť magnetické kvapaliny umožňujúce magnetickým poľom riadenú termoelektrickú premenu. Tieto kvapaliny budú pripravené ako koloidné suspenzie povrchovo funkcionalizovaných magnetických nanočastíc v rôznych iónových kvapalinách tak, aby sa získala čo najväčšia termoelektrická účinnosť. Tá bude hodnotená na základe merania tepelnej vodivosti, elektrickej vodivosti a Seebeckovho koeficientu v širokej škále teploty a intenzity magnetického poľa.