Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové multiferoické funkčné materiály a magnetoelektrická fyzika
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matúš Mihálik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Oxidy tranzitívnych kovov sú intenzívne študované a to z dôvodu vysokého aplikačného potenciálu ako katódy pre palivové články, senzory pre detekciu rôznych plynov a v neposlednom rade ako komponenty zo silnou magnetoelektrickou väzbou pre elektroniku. Téma je zameraná na hľadanie nových multiferoických materiálov a optimalizáciu ich vlastností so zreteľom na aplikačné využitie. Nové materiály budú hľadané najmä v rodinách materiálov typu REMn1-xFexO3 a REMn1-xTixO3 (RE = vzácne zeminy; 0 ≤ x ≤ 1). Pre tieto typy materiálov už bola pozorovaná multiferoicita napr. v zlúčeninách ErMnO3 a TbMn1-xFexO3; x < 0.02. Študent v rámci štúdia prejde všetkými krokmi experimentálneho výskumu od prípravy a charakterizácie vzoriek, experimenty (dôraz na magnetizmus, magneto-elektrickú väzbu, multiferoicitu a optimalizáciu parametrov), analýzu dát a prezentáciu dosiahnutých výsledkov. To zaistí, že človek, ktorý ukončí toto štúdium bude mať široký rozhľad na poli experimentálnej fyziky a bude schopný pokračovať vo svojej kariére v základnom, alebo aplikovanom výskume.