Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Kvantové materiály v extrémnych podmienkach
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Kvantové materiály, ako sú napríklad frustrované magnety, topologické izolátory, silne korelované kovy alebo exotické supravodiče, dnes zaujímajú popredné miesto v teoretickom i experimentálnom štúdiu tuhých látok a začínajú sa používať v aplikáciách spojených s kvantovými technológiami. Pochopenie základného stavu takýchto systémov si vyžaduje ich skúmanie v extrémnych podmienkach, t.j. pri veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach či tlakoch. Konkrétne by sa dizertačná práca zaoberala štúdiom vplyvu vysokého magnetického poľa a hydrostatického tlaku na tepelné, transportné a magnetické vlastnosti vybraných tetra-, hexa- a dodekaboridov pri kelvinových až milikelvinových teplotách.

Literatúra:
[1] KITTEL Ch., Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
[2] GABÁNI S. et al., Magnetism and superconductivity of rare earth borides, Journal of Alloys and Compounds 821 (2020), 153201
[3] GABÁNI S. a kol., Fyzika a technika vysokých tlakov II., skriptá, ÚEF SAV Košice, 2016