Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové supravodiče na báze vysokoentropických zliatin
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., akademik US Slovenska
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Vysoko-entropické zliatiny (VEZ) predstavujú relatívne novú triedu materiálov, ktorá je v poslednom období predmetom značného záujmu v oblasti základného ako aj aplikovaného výskumu. Tieto zliatiny pozostávajú z niekoľkých konštitučných prvkov (4 - 6), pričom jednotlivé prvky obsadzujú mriežkové pozície s vysokým stupňom vzájomného neusporiadania, t.j. s vysokou konfiguračnou entropiou. Supravodivosť VEZ, s prechodovou teplotou Tc do cca. 10 K a kritickým magnetickým poľom do cca. 20 T, je veľmi stabilná a odolná voči rôznym chemickým ako aj mechanickým vplyvom.
Témou navrhovanej dizertačnej práce bude príprava a výskum vlastností nových supravodičov na báze VEZ. Tieto budú zahrňovať VEZ, do ktorých budú inkorporované ľahké prvky, napr. dusík, uhlík alebo vodík, čo povedie k zmenám ich supravodivých vlastností. Prvé výsledky prezentované v práci [1] napr. ukazujú, že inkorporácia dusíka do VEZ vedie až k osem-násobnému zvýšeniu prechodovej teploty Tc.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude vykonávaný v Centre fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ktoré má k dispozícii všetku potrebnú infraštruktúru.
[1] G. Pristáš, ..., K. Flachbart, Multiple transition temperature enhancement in superconducting TiNbMoTaW high entropy alloy films through tailored N incorporation, Acta Mater. 262 (2024) 119428. IF = 9.4