Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 055/7922200, 7204135 (2.08, BUL6
Fax: 055/ 7204139

Sekretariát

Tel: 055/7922201 č.d 224 (W47)

Detašované pracoviská

059 60 Tatranská Lomnica
tel.: 052/4467 071
Poslaním ústavu je práca v oblasti základného vedeckého bádania v jednej zo základných a atraktívnych prírodovedných disciplín – vo fyzike.

Základný výskum ústavu je zameraný na tieto oblasti: fyzika kondenzovaných látok a akustika, jadrová a subjadrová fyzika, kozmická fyzika a biofyzika.

Najdôležitejšie výsledky:

Ústav je jedným z mála fyzikálnych pracovísk na svete, kde sa dosahujú veľmi nízke teploty (tisícina stupňa nad tzv. absolútnou nulou, čo je –273,15 oC pri štúdiu látok v extrémnych podmienkach. Ústav skúma široké spektrum problémov modernej fyziky kondenzovaných sústav (vysokoteplotná supravodivosť, magnetické kvapaliny, amorfné kovové sústavy, mikro a nano-kryštalické materiály... ) Prístroje vyvinuté v ústave úspešne pracovali na družiciach Země a ich údaje prispievali k poznaniu fyzikálnych vlastností medziplanetárneho priestoru. V náplni činnosti prvého slovenského kozmonauta bol aj experiment navrhnutý na našom ústave.

Ústav sa zúčastňuje na výskume najjemnejšej štruktúry hmoty na gigantických urýchľovačoch častíc v takých špičkových centrách, ako je DESY Hamburg, či CERN Ženeva. Pracuje sa na riešení problémov v súčasnej biofyzike a v ostatnom čase i chemickej fyzike.


V priebehu tridsiatich rokov svojej existencie ústav rozvinul bohatú spoluprácu so zahraničím. Postupne sa ústav zapojil do spolupráce s CERN Ženeva, DESY Hamburg, CNRS v Grenobli a pod. Má pracovné kontakty v USA, Kanade, Japonsku, Španielsku, Francúzsku, Finsku a inde. Okrem toho už tradične spolupracuje s vysokoškolskými a akademickými pracoviskami v Čechách a s Ruskou federáciou, Ukrajinou, Poľskom a Maďarskom.