Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALBRECHTOVÁ, Martina - ŠTEFKOVÁ KAŠPAROVÁ, E. - LANGROVÁ, Iva** - HART, Vlastimil - NEUHAUS, Birger - JANKOVSKÁ, Ivana - PETRTÝL, Miloslav - MAGDÁLEK, Jan - ŠPAKULOVÁ, Marta. A revision of the trichostrongylid nematode Cooperia Ransom, 1907, from deer game: recent integrative research confirms the existence of the ancient host-specific species Cooperia ventricosa (Rudolphi, 1809). In Frontiers in Veterinary Science, 2024, vol. 11, art. no. 1346417. (2023: 0.734 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1346417 Typ: ADCA
 • ANTOLOVÁ, Daniela - ŠNÁBEL, Viliam** - HALAPY, Júlia - CAVALLERO, Serena - D'AMELIO, Stefano - SYROTA, Yaroslav - ROSOĽANKA, Róbert - AVDIČOVÁ, Mária - MITERPÁKOVÁ, Martina. Human alveolar echinococcosis in Slovakia:. In Plos Neglected Tropical Diseases : a peer -reviewed open-access journal published by the Public Library of Sciences, 2024, vol. 18, no. 1, art. no. e0011876. (2023: 1.258 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1935-2735. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011876 (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?. Vega č. 2/0157/22 : Molekulárne a fylogeografické štúdie pôvodcov vynárajúcich sa zoonóz - alveolárnej a cystickej echinokokózy. No. 09I03-03-V01-00046 : Recovery and Resilience Plan for Slovakia) Typ: ADCA
 • ANTOLOVÁ, Daniela** - HALAPY, Júlia - DANDÁROVÁ, Viktória. Alveolárna echinokokóza – imunitná odpoveď u pacientov s rôznym priebehom ochorenia = Alveolar echinococcosis – immune response in the patients with the different course of the disease. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. 48, č. 3, s. 190-193. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?) Typ: ADFB
 • ANTOLOVÁ, Daniela** - MITERPÁKOVÁ, Martina - ONDRISKA, František - BOLDIŠ, V. Human dirofilariasis in Slovakia – or "Hey, Doctor, something is moving under my skin!". In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 24. ISBN 978-80-972239-1-5. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • ANTOLOVÁ, Daniela - STANKO, Michal - HALAPY, Júlia - DANDÁROVÁ, Viktória. Rodents as reservoirs for Toxoplasma gondii in different ecosystems in Slovakia – seroprevalence study. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 68. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. Vega č. 2/0024/24 : Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • BARČÁK, Daniel** - KIBET, C.J. - OROSOVÁ, Martina - OROS, Mikuláš - KUCHTA, Roman - KESHURA MORINKET, R. Engaging of environmental DNA approach in monitoring of avian schistosomes in Slovakia and the Czech Republic. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 61. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. LUASK22045 : One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.. Vega č. 2/0130/24 : Budúcnosť parazitologických prieskumov – neinvazívna detekcia infekčných štádií patogénnych helmintov vo vodných ekosystémoch. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • BLAŽEKOVÁ, Veronika - STANKO, Michal - SPRONG, Heinz - KOHL, Robert - ZUBRIKOVÁ, Dana - VARGOVÁ, Lucia - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Ixodiphagus hookeri (Hymenoptera: Encyrtidae) and Tick-Borne Pathogens in Ticks with Sympatric Occurrence (and Different Activities) in the Slovak Karst National Park (Slovakia), Central Europe. In Pathogens, 2024, vol. 13, no.5, art. no. 385. (2023: 0.843 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens13050385 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADMA
 • BLAŽEKOVÁ, Veronika - STANKO, Michal - VÍCHOVÁ, Bronislava. Monitorovanie potenciálu hyperparazitickej osičky (Ixodiphagus spp.) v regulácii veľkosti populácie kliešťov (Ixodida) a jej vplyv na dynamiku infekčných ochorení v prírodnom ohnisku. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.37. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • BRÁZOVÁ, Tímea - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - JUHÁSOVÁ, Ľudmila - HANČUĽÁK, Jozef - KUZMIN, Y. Assessment of the degree of anthropogenic load in four regions of eastern Slovakia using frogs and their endohelminths. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.39. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega č. 2/0052/24 : Hodnotenie miery antropogénnej záťaže vybraných oblastí východného Slovenska s využitím studenokrvných živočíchov a ich endohelmintov. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • ČEREVKOVÁ, Andrea** - RENČO, Marek. Impact of Soil Disturbances on Soil Nematode Communities. In Sustainable Management of Nematodes in Agriculture : Vol.2: Role of Microbes-Assisted Strategies. 1. vyd. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2024, s. 33-47. ISBN 978-3-031-52556-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-52557-5_2 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ABC
 • ČEREVKOVÁ, Andrea** - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - DEMKOVÁ, Lenka - RENČO, Marek. Impact of invasive plant organic matter on soil properties, nematode communities, and implications for ecosystem management. In Centennial Celebration and Congress of the International Union of Soil Sciences, May 19-21, 2024, Florence, Italy : book of abstracts. 1. vyd. - Florence, Italy : International Union of Soil Sciences, 2024, s. 35. (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. Vega č. 2/0007/24 : Diverzita pôdnych nematód a aktivita mikroorganizmov karpatských lesov vo vzťahu ku klimatickej zmene. Centennial Celebration and Congress of the International Union of Soil Sciences) Typ: GII
 • ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava. Slovenské vedkyne zverejnili prvý molekulárny skríning patogénov tunajších vtáčích kuklorodiek. In Veda na dosah : popularizačný portál, 25. januára 2024. Dostupné na internete: https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/biologia/slovenske-vedkyne-zverejnili-prvy-molekularny-skrining-patogenov-tunajsich-vtacich-kuklorodiek/ Typ: GHG
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Dynamika lymfocytárnych subpopulácií v tenkom čreve myší po terapii prospešnými enterokokmi a ich enterocínmi a infekcii Trichinella spiralis = Dynamics of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice after therapy with beneficial enterococci and their enterocins and trichinella spiralis infection. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. 48, č. 3, s.194-198. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADFB
 • HURNÍKOVÁ, Zuzana** - MARIŠČÁKOVÁ, Renáta - MITERPÁKOVÁ, Martina. Newly established parasites and new challenges for veterinary practice in Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 20. ISBN 978-80-972239-1-5. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/ (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • CHVOSTÁČ, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - MARGOS, G. - HEPNER, S. - DIDYK, Yuliya - STANKO, Michal - VÍCHOVÁ, Bronislava - FINGERLE, V. - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • JUHÁSOVÁ, Ľudmila - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - MAJOR, Peter - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva**. First record of Cathaemasia hians (Trematoda: Cathaemasiidae) in a new bird host, the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca). In Helminthologia, 2023, vol. 60, no. 4, p. 380-384. (2022: 1 - IF, Q3 - JCR, 0.28 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2023-0032 (Vega č. 2/0027/21 : Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Vega č. 1/0308/22 : Využitie biokompozitných materiálov v terapii fraktúr dlhých rúrovitých kostí u vtákov. 004UVLF-4/2022 : Skvalitnenie praktickej a teoretickej výučby sokoliarstva a rehabilitácie voľne žijúcich dravých vtákov v terciárnom a širšom odbornom vzdelávaní) Typ: ADDA
 • JUHÁSOVÁ, Ľudmila - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva. Parazita typického pre bociany našli po prvý raz v hltane slovenského orla kráľovského. In Veda na dosah : popularizačný portál, 15. februára 2024. Dostupné na internete: https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/biologia/parazita-typickeho-pre-bociany-nasli-prvykrat-v-hltane-slovenskeho-orla-kralovskeho/ Typ: GHG
 • KARASOVÁ, Martina** - TÓTHOVÁ, Csilla - GRELOVÁ, Simona - VÍCHOVÁ, Bronislava. Successful treatment of Babesia gibsoni infection in dogs. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 64. ISBN 978-80-972239-1-5. (Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. APVV 19-0440 : Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku. Vega č. 1/0569/24 : Analýza zmien bielkovín krvného séra u zvierat s parazitárnymi ochoreniami a porovnanie medzidruhových rozdielov bielkovinového profilu. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela** - PETRIČ, Daniel - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Impact of pasture enriched with chicory on experimental haemonchosis. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 62. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • KOMOROVÁ, Petronela** - MITERPÁKOVÁ, Martina - HURNÍKOVÁ, Zuzana. Small mammals as a reservoir of zoonotic parasites Trichinella spp. and Capillaria hepatica. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 58. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. APVV PL-SK-21-0026 : Synantrópne drobné cicavce ako rezervoár zoonózneho druhu Capillaria hepatica (Nematoda:Capillariidae). Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • KÖNIGOVÁ, Alžbeta** - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOSTECKÁ, Z. - ŠIMKOVÁ, Jana - KREMEŇ, Jozef - KUZMINA, Tetiana - VÁRADY, Marián. Efficacy of a single-dose albendazole against lancet liver fluke Dicrocoelium dendriticum and liver enzymes activity in naturally infected sheep. In Experimental Parasitology, 2024, vol. 256, art. no. 108656. (2023: 0.407 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0014-4894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.exppara.2023.108656 (Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách. No. 09I03-03-V01-00015 : Recovery and resilience plan fro Slovakia) Typ: ADCA
 • KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - KUZMINA, Tetiana - AUSTIN, Corina J. - MATTHEWS, Jacqueline B. - LIGHTBODY, K. - PECZAK, N. - SYROTA, Yaroslav - VÁRADY, Marián. Anoplocephalosis in horses: immunological versus coprological methods and risk factor analysis. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 57. ISBN 978-80-972239-1-5. (No. 09I03-03-V01-00015 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00046 : Recovery and Resilience Plan for Slovakia. Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • KUZMINA, Tetiana** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - BABJÁK, Michal - SYROTA, Yaroslav. Strongylids of domestic horses in Slovakia: species diversity and strongylid community structure. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 56. ISBN 978-80-972239-1-5. (No. 09I03-03-V01-00015 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00046 : Recovery and Resilience Plan for Slovakia. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • LAUKO, Stanislav* - GANCARČÍKOVÁ, Soňa* - HRČKOVÁ, Gabriela - HAJDUČKOVÁ, Vanda - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - KOLESAR FECSKEOVÁ, Lívia - BERTKOVÁ, Izabela - HIJOVÁ, Emília - KAMLÁROVÁ, Anna - JANIČKO, Martin - AMBRO, Ľ. - KVAKOVÁ, Monika - GULÁŠOVÁ, Zuzana - STROJNÝ, L. - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎAR, Marián - DEMEČKOVÁ, Vlasta - NÉMETOVÁ, D. - PAČUTA, Ivan - SOPKOVÁ, Drahomíra. Beneficial Effect of Faecal Microbiota Transplantation on Mild, Moderate and Severe Dextran Sodium Sulphate-Induced Ulcerative Colitis in a Pseudo Germ-Free Animal Model. In Biomedicines, 2024, vol. 12, no. 1, art. no. 43. (2023: 0.962 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines12010043 (APVV-16-0176 : Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. Vega č. 1/0015/21 : Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD)) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - PETROVÁ, Miroslava - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Rod Lacticaseibacillus, zdroj prospešného kmeňa s postbiotickým účinkom a využitím v mliekarenstve = The genus Lacticaseibacillus, a source of beneficial strain with postbiotic effect and use in dairy. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník odborných prác, Piešťany, 20. - 22. 3. 2024. Zost.: J. Golian, J. Čapla, rec.: S. Kráčmar, Š. Nedomová, L. Červenka, S. Škovránková. 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2024, p. 66-68. ISBN 978-80-8266-057-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2024.bkp24-zop (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Bezpečnosť a kontrola potravín : konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • LISITSYNA, Olga - BARČÁK, Daniel - OROSOVÁ, Martina - FAN, Chia-Kwung - OROS, Mikuláš**. Acanthocephalans of marine and freshwater fishes from Taiwan with description of a new species. In Folia Parasitologica, 2023, vol. 70, art. no. 021. (2022: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.498 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0015-5683. Dostupné na: https://doi.org/10.14411/FP.2023.021 (No. 09I03-03-V01-00016 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia : Vega č. 2/0093/23. SAS-MOST 106-2923-B-038-001-MY3) Typ: ADCA
 • Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely : Študijný materiál pre účastníkov kurzu – Vol. 2023. Editori: Zuzana Lopatníková, Veronika Brezováková, Zuzana Hurníková, Veronika Borbélyová, Mojmír Mach, Miroslava Matúšková, Ingeborg Režuchová. Košice : Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, 2023. 245 s. ISBN 978-80-89280-60-5 Typ: BCI
 • MANSOUR, Ali** - SARABEEV, Volodimir - BALBUENA, J.A. Checklist of monogeneans from Egyptian marine fishes, including some newly collected species. In Systematic Parasitology, 2024, vol. 101, art. no. 28. (2023: 0.38 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-024-10150-7 (No. 09I03-03-V01-00017 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia) Typ: ADCA
 • MARKOVÁ, Anna - OROSOVÁ, Martina** - MAREC, František - BARČÁK, Daniel - OROS, Mikuláš. Karyological Study of Acanthocephalus lucii (Echinorhynchida): The Occurrence of B Chromosomes in Populations from PCB-Polluted Waters. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 3, art. no. 140. (2023: 0.585 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16030140 (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy : Vega č. 2/0093/23) Typ: ADCA
 • MARKOVÁ, Anna** - OROSOVÁ, Martina - MORA RUIZ, P. Initial satellitome analysis of two Acanthocephalus species: searching for new potential cytogenetic markers. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 25. ISBN 978-80-972239-1-5. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/ ( : Vega č. 2/0093/23. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • MARUSHCHAK, Oleksii - SYROTA, Yaroslav** - DMYTRIEVA, Ivanna - KUZMIN, Yuri - NECHAI, Andrii - LISITSYNA, Olga - SVITIN, Roman. Helminths found in common species of the herpetofauna in Ukraine. In Biodiversity Data Journal, 2024, vol. 12, art. no. e113770. (2023: 0.367 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1314-2836. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/BDJ.12.e113770 Typ: ADCA
 • MILCHEVA, Rositsa - HURNÍKOVÁ, Zuzana** - TODOROVA, Katerina - DILCHEVA, Valeria - PETKOVA, Svetlozara - JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel. Down-regulation of neuronal form of Nitric oxide synthase in the Nurse cell of Trichinella spiralis. In Helminthologia, 2024, vol. 61, no. 1, p. 40-45. (2023: 0.283 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2024-0003 (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. IC-SK/03/2023-2024 : Grant of Bulgarian Academy of Sciences and SAS) Typ: ADDA
 • MILCHEVA, Rositsa** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - TODOROVA, Katerina - DILCHEVA, Valeria - PETKOVA, Svetlozara - JANEGA, Pavol - BABÁL, P. Down-regulation of neuronal form of Nitric oxide synthase in the Nurse cell of Trichinella spiralis. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 63. ISBN 978-80-972239-1-5. (IC-SK/03/2023-2024 : Grant of Bulgarian Academy of Sciences and SAS. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • MLYNÁROVÁ, Laura - OBOŇA, Jozef** - BAGIN, Peter - BARANOVÁ, Beáta - CÁFAL, Rudolf - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - ČANÁDY, Alexander - DVOŘÁKOVÁ, Kateřina - FULÍN, Miroslav - KUNZ, Gernot - GREŠ, Stanislav - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - KRIŠOVSKÝ, Peter - MANKO, Peter - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - REPASKÝ, Jakub - TOMÁŠIKOVÁ, Daniela - HROMADA, Martin. Interactions of common species of family Hippoboscidae in Slovakia with their avian and mammalian hosts: their diversity and potential for disease transmission. In Historia Naturalis Bulgarica, 2024, vol. 46, no. 3, pp. 59–76. (2023: 0.243 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0205-3640. Dostupné na: https://doi.org/10.48027/hnb.46.031 Typ: ADMB
 • OROS, Mikuláš** - SCHOLZ, Tomáš - KUCHTA, Roman - BARČÁK, Daniel. The little-known Metagonimus romanicus with zoonotic potential. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 31. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. LUASK 22045 : Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • OROSOVÁ, Martina** - MARKOVÁ, Anna - BARČÁK, Daniel - OROS, Mikuláš. B chromosomes occurrence in Acanthocephalus lucii and A. anguillae: Effect of environmental pollution? In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 59. ISBN 978-80-972239-1-5. ( : Vega č. 2/0093/23. APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • PĘKACZ, Mateusz** - BASAŁAJ, Katarzyna - MITERPÁKOVÁ, Martina - RUSIECKI, Zbigniew - STOPKA, Diana - GRACZYK, Dominika - ZAWISTOWSKA-DENIZIAK, Anna. An unexpected case of a dog from Poland co-infected with Dirofilaria repens and Dirofilaria Immitis. In BMC Veterinary Research, 2024, vol. 20, no. 1, art. no. 66. (2023: 0.658 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-024-03921-3 (Grant. No. 0106/L-9/2017 : National Centre for Research and Development) Typ: ADCA
 • PĘKACZ, Mateusz - SLIVINSKA, Kateryna - BASAŁAJ, Katarzyna - KALINOWSKA, A. - WESOŁOWSKA, A. - VYNIARSKA, A. - KYSTERNA, O. - KLIETSOV, A. - GAWOR, Jakub - KCHARCHENKO, Vitaliy** - MITERPÁKOVÁ, Martina - ZAWISTOWSKA-DENIZIAK, Anna. Unveiling biohazard threats: Molecular surveillance of D. repens, D. immitis, and A. reconditum in stray animals amidst military war in Ukraine. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 4. ISBN 978-80-972239-1-5. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/ (LIDER IX 0106/L-9/2017 : The National Centre for Research and Development, Poland. R-2022/01/3/NZ6/00089 : National Science Centre, Poland. AvHID 1233593 : MSCA4Ukraine. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFF
 • PETROVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília**. Antiparasitic Activity of Enterocin M and Durancin-like from Beneficial Enterococci in Mice Experimentally Infected with Trichinella spiralis. In Microorganisms, 2024, vol. 12, no. 5, art. no. 923. (2023: 0.944 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms12050923 (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADMA
 • PETROVÁ, Miroslava** - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KIM, S.O. Modulation of M1/M2 macrophages by excretory-secretory products of T. spiralis larvae. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 27. ISBN 978-80-972239-1-5. (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • RASHYDOV, Araz** - LISITSYNA, Olga - GREBEN, O.B. - OROS, Mikuláš - SARABEEV, Volodimir. Taxonomic evaluation of the digeneans (Trematoda) of Gammarus balcanicus and G. fossarum in eastern Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 48. ISBN 978-80-972239-1-5. (No. 09I03-03-V01-00016 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00017 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. 09I03-03-V01-00144 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia : Vega č. 2/0093/23. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • RENČO, Marek** - ČEREVKOVÁ, Andrea - GÖMÖRYOVÁ, Erika. Close-to-Nature forest management alters soil nematode communities and microbial activity in pine plantations on aeolian sands. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 54. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV-19-0142 : Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch: jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu. Vega č. 2/0007/24 : Diverzita pôdnych nematód a aktivita mikroorganizmov karpatských lesov vo vzťahu ku klimatickej zmene. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • SANTORO, Azzurra** - SANTOLAMAZZA, Federica - CACCIÒ, Simone - LA ROSA, Giuseppe - ANTOLOVÁ, Daniela - AUER, Herbert - BAGRADE, Guna - BANDELJ, Petra - BASSO, Walter - BECK, Relja - CITTERIO, Carlo V. - DAVIDSON, Rebecca K. - DEKSNE, G. - FREY, Caroline F. - FUGLEI, Eva - GLAWISCHNIG, Walter - GOTTSTEIN, Bruno - HARNA, Jiří - PETERSEN, Heidi Huus - KARAMON, Jacek - JANSEN, Famke - HALAPY, Júlia - JOKELAINEN, Pikka - LUNDSTRÖM-STADELMANN, Britta - MAKSIMOV, Pavlo - MILJEVIĆ, Milan - MITERPÁKOVÁ, Martina - MOKS, Epp - ORIGGI, Francesco - OZOLINA, Zanda - RYSER, Marie-Pierre - ROMIG, Thomas - ŠARKÜNAS, Mindaugas - SCORRANO, Nathalie - SAARMA, Urmas - ŠNÁBEL, Viliam - SRÉTER, Tamás - UMHANG, Gérald - VENGUŠT, Gorazd - VENGUŠT, Diana Žele - CASULLI, Adriano. Mitochondrial genetic diversity and phylogenetic relationships of Echinococcus multilocularis in Europe. In International Journal for Parasitology, 2024, vol. 54, no. 5, p. 233-245. (2023: 1.111 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7519. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2024.01.003 (MEmE Project grant agreement No. 773830 : The EU’s Horizon 2020 Research and Innovation programme. Grant PRG1209 : The Estonian Ministry of Education and Research Project) Typ: ADCA
 • SARABEEV, Volodimir** - SHVYDKA, S. - LISITSYNA, Olga - OROS, Mikuláš - MITERPÁKOVÁ, Martina - ŽDÍMALOVÁ, Mária. The sample size matters: evaluating minimum and optimum values in prevalence studies. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 8. ISBN 978-80-972239-1-5. (No. 09I03-03-V01-00017 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00029 : EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00016 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • SEMPRUCCI, Federica - CATANI, Linda - GRASSI, Eleonora - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - ČEREVKOVÁ, Andrea**. Simple, inexpensive, and rapid approach to detect changes in the structure of soil free-living nematodes. In Helminthologia, 2024, vol. 61, no. 1, p. 85-98. (2023: 0.283 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2024-0001 (Vega č. 2/0007/24 : Diverzita pôdnych nematód a aktivita mikroorganizmov karpatských lesov vo vzťahu ku klimatickej zmene) Typ: ADDA
 • SCHOLZ, Tomáš** - KUCHTA, Roman - BARČÁK, Daniel - CECH, Gábor - OROS, Mikuláš. Small intestinal flukes of the genus Metagonimus (Digenea: Heterophyidae) in Europe and the Middle East: A review of parasites with zoonotic potential. In Parasite : Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2024, vol. 31, art. no. 20. (2023: 0.769 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2024016 (LUASK 22045 : Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. CAS-SAS-2022-05 : Water-borne parasitic diseases in Central Europe. RVO 60077344. LM2015062 : Czech-BioImaging project funded by MEYS CR. NKFI OTKA FK 140350 : Hungarian Scientific Research Fund) Typ: ADCA
 • STANKO, Michal** - MOŠANSKÝ, Ladislav - HEGLASOVÁ, Ivana - BLAŽEKOVÁ, Veronika - VÍCHOVÁ, Bronislava. Impact of microhabitats on species richness and tick densities in karst habitats of Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 39. ISBN 978-80-972239-1-5. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš - KUCHTA, Roman - KUDLAI, Olena - SCHOLZ, Tomáš. Systematics and biodiversity of caryophyllidean tapeworms (Caryophyllidea) of freshwater fishes in North America. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.228. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus