Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AMIN, Omar M.** - CHAUDHARY, Anshu - SINGH, Harkirat S. - KUZMINA, Tetiana. Revision of Corynosoma australe Johnston, 1937 (Acanthocephala: Polymorphidae) from a North American population using novel SEM images, Energy Dispersive X-ray Analysis, and molecular analysis. In Helminthologia, 2023, vol. 63, no. 1, p. 1-27. (2022: 1 - IF, Q3 - JCR, 0.28 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2023-0003 Typ: ADDA
 • ANTOLOVÁ, Daniela** - STANKO, Michal - JAROŠOVÁ, Júlia - MIKLISOVÁ, Dana. Rodents as Sentinels for Toxoplasma gondii in Rural Ecosystems in Slovakia - Seroprevalence Study. In Pathogens, 2023, vol. 12, art. no. 826. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.807 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-0817/12/6/826 (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADMA
 • BARČÁK, Daniel** - ALEXOVIČ MATIAŠOVÁ, A. - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - SOLDÁNOVÁ, Miroslava - OROS, Mikuláš - HROMADOVÁ, Ivica**. An examination of nervous system revealed unexpected immunoreactivity of both secretory apparatus and excretory canals in plerocercoids of two broad tapeworms (Cestoda: Diphyllobothriidea). In Parasitology, 2023, vol., no., p. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.683 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182023000306 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. SAS-Most JRP 2016/7 : Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish) Typ: ADCA
 • BARČÁK, Daniel** - ALEXOVIČ MATIAŠOVÁ, A. - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - SOLDÁNOVÁ, Miroslava - OROS, Mikuláš - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica**. An examination of nervous system revealed unexpected immunoreactivity of both secretory apparatus and excretory canals in plerocercoids of two broad tapeworms (Cestoda: Diphyllobothriidea). In Parasitology, 2023, vol. 150, iss. 7, pp. 612-622. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.683 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182023000306 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. SAS-Most JRP 2016/7 : Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish) Typ: ADCA
 • BARČÁK, Daniel - OROS, Mikuláš - ANTOLOVÁ, Daniela - KOŽENÁ, M. - SCHOLZ, Tomáš. Marine nematode Anisakis simplex s.s. in fish products in Central Europe: epizootiology, risks for consumers and serological survey. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 50. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home (APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. LUASK22045 : One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Typ: AFK
 • BATŤÁNYI, Dominika - PETRIČ, Daniel - BABJÁK, Michal - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ŁUKOMSKA, Anna - CIESLAK, Adam - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora**. Antibody response and abomasal histopathology of lambs with haemonchosis during supplementation with medicinal plants and organic selenium. In Veterinary and Animal Science, 2023, vol. 19, art. no. 100290. (2022: 1.5 - IF, 0.487 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2451-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.vas.2023.100290 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. Doktogrant APP0029 : Vplyv medicinálnych rastlín na imunitné reakcie jahniat infikovaných parazitom Haemanchus contortus. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Typ: ADMB
 • BLAŽEKOVÁ, Veronika - VÍCHOVÁ, Bronislava. Riziko šírenia vektormi - prenášaných pôvodcov zoonóz v rekreačnej oblasti Jahodná na východnom Slovensku. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. 48, č. 2, s. 109-112. ISSN 1335-0099. (APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy) Typ: ADFB
 • BOBUĽSKÁ, Lenka** - RENČO, Marek - ČEREVKOVÁ, Andrea. Soil enzymatic activity under Giant hogweed. In SUITMA 12. 12th Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas. September 4th-7th, 2023, Spain : book of abstracts. 1. vyd. - Santiago de Compostella : USC, 2023, s. 41. (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. SUITMA12 : 12th Conference on Soils of Urban, Industrial) Typ: GII
 • BRÁZOVÁ, Tímea - OROS, Mikuláš. Hodnotenie environmentálnej záťaže PCB látkami v povodí Bodrogu s využitím rýb a ich parazitov. In Rybárstvo na Slovensku, 2023, čiastka 1, p.10-13. Dostupné na internete: https://issuu.com/srzrada/docs/rns_01_2023 (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: GII
 • CASULLI, Adriano - ABELA-RIDER, Bernadette - PETRONE, Daniele - FABIANI, Massimo - BOBIĆ, Branko - CARMENA, David - ŠOBA, Barbara - ZEREM, Enver - GARGATÉ, Maria João - KUZMANOVSKA, Gordana - CALOMFIRESCU, Cristian - RAINOVA, Iskra - SOTIRAKI, Smaragda - LUNGU, Vera - DESZÉNYI, Balász - ORTIZ, Zaida Hernandez - KARAMON, Jacek - MAKSIMOV, Pavlo - OKSANEN, Antti - MILLON, Laurence - SVIBEN, Mario - SHKJEZI, Renata - GJONI, Valbona - AKSHIJA, Illir - SAARMA, Urmas - TORGERSON, Paul R. - ŠNÁBEL, Viliam - ANTOLOVÁ, Daniela - MUHOVIC, Damir - BESIM, Hasan - CHEREAU, Fanny - GARCÍA, Moncef Balhassen - CHAPPUIS, François - GLOOR, Severin - STOECKLE, Marcel - MÜLLHAUPT, Beat - MANNO, Valerio - SANTORO, Azzurra* - SANTOLAMAZZA, Federica*. Unveiling the incidences and trends of the neglected zoonosis cystic echinococcosis in Europe: a systematic review from the MEmE project. In Lancet Infectious Diseases, 2023, vol. 23, no. 3, art. no. e95-e107. (2022: 56.3 - IF, Q1 - JCR, 8.14 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1473-3099. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00638-7 (MEmE Project grant agreement No. 773830 : The EU’s Horizon 2020 Research and Innovation programme. Grant PRG1209 : The Estonian Ministry of Education and Research Project) Typ: ADCA
 • CIGLANOVÁ, Denisa - JURČACKOVÁ, Zuzana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HRČKOVÁ, Gabriela**. Differential activity of human leukocyte extract on systemic immune response and cyst. In Helminthologia, 2022, vol. 59, no. 4, p. 341 - 356. (2021: 1.176 - IF, Q3 - JCR, 0.336 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, CCC). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2022-0038 (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru. Vega č. 2/0033/21 : Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze) Typ: ADDA
 • CSANÁDY, Alexander** - STANKO, Michal. Contribution to the knowledge of fleas (Siphonaptera) in the nests of Micromys minutus and Muscardinus avellanarius in north-eastern Slovakia. In Biodiversity & Environment, 2023, vol. 15, no. 1, p. 20-24. ISSN 1338-080X. Dostupné na internete: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/32 (KEGA 051PU-4/2021 : Etologická ekológia živočíchov. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADFB
 • ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva* - VÍCHOVÁ, Bronislava* - OBOŇA, Jozef - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - BLAŽEKOVÁ, Veronika - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Bird Louse Flies Ornithomya spp. (Diptera: Hippoboscidae) as Potential Vectors of Mammalian Babesia and Other Pathogens. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2023, vol. 23, no. 5, p. 275-283. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.593 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1530-3667. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/vbz.2022.0088 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADCA
 • ČURLÍK, Ján - BYSTRIANSKA, Júlia** - ŠMIGA, Ľubomír - LAZÁR, Jozef - LAZÁR, Peter - KONJEVIČ, Dean - PAPAJOVÁ, Ingrid. The first report of Setaria tundra (Issaitshikoff & Rajewskaya, 1928) in Slovakia by using of molecular methods. In Veterinary Research Communications, 2023, vol., no., p. (2022: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.526 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-023-10127-9 (APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy) Typ: ADCA
 • DÁMEK, Filip* - SWART, Arno - WAAP, Helga - JOKELAINEN, Pikka - LE ROUX, D. - DEKSNE, G. - DENG, Huifang - SCHARES, G. - LUNDÉN, Anna - LVAREZ-GARCÍA, Gema - BETSON, Martha - DAVIDSON, Rebecca K. - GYÖRKE, Adriana - ANTOLOVÁ, Daniela - HURNÍKOVÁ, Zuzana - WISSELINK, Henk J. - SROKA, Jacek - VAN DER GIESSEN, Joke - BLAGA, Radu - OPSTEEGH, Marieke**. Systematic Review and Modelling of Age-Dependent Prevalence of Toxoplasma gondii in Livestock,Wildlife and Felids in Europe. In Pathogens, 2023, vol. 12, no. 1, art. no. 97. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.807 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens12010097 (ToxSauQMRA : Study of the tropism and persistence of Toxoplasma gondii: from pork carcass to sausage and dry ham, a quantitative microbiological risk assessment. TOXOSOURCES : Toxoplasma gondii sources quantified) Typ: ADMA
 • DE LA RIVA, Enrique G.** - ULRICH, Werner - BATÁRY, Péter - BAUDRY, Julia - BEAUMELLE, L. - BUCHER, Roman - ČEREVKOVÁ, Andrea - FELIPE-LUCIA, Maria R. - GALLÉ, R. - KESSE-GUYOT, E. - REMBIAŁKOWSKA, E. - RUSCH, A. - SEUFERT, V. - STANLEY, Dara - BIRKHOFER, Klaus. From functional diversity to human well-being: A conceptual framework for agroecosystem sustainability. In Agricultural Systems, 2023, vol. 208, art. no. 103659. (2022: 6.6 - IF, Q1 - JCR, 1.574 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0308-521X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2023.103659 (NKFIH KKP 133839 : Hungarian National Research, Development and Innovation Office. BiodivERsA3 ERA-Net COFOUND programme. UMO2019/32/Z/NZ8/00008 : National Science Centre. EPA 2019-NC-MS-11 : Environmental Protection Agency. DFG 662944 : Deutsche Forschungsgemeinschaft) Typ: ADCA
 • URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, Georg - VÁRADY, Marián**. Variation in allele frequencies in benzimidazole resistant and susceptible isolates of Haemonchus contortus during patent infection in lambs. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 1296. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-28168-0 Typ: ADCA
 • FAIXOVÁ, Dominika - RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, I. - HRČKOVÁ, Gabriela - KARAFFOVÁ, Viera - FAIXOVÁ, Zita - MUDROŇOVÁ, Dagmar**. Silybin Showed Higher Cytotoxic, Antiproliferative, and Anti-Inflammatory Activities in the CaCo Cancer Cell Line while Retaining Viability and Proliferation in Normal Intestinal IPEC-1 Cells. In Life-Basel, 2023, vol. 13, art. no. 492. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13020492 (Vega č. 1/0554/21 : Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá. IGA UVLF 12/2020 : Sledovanie vplyvu sylibínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach. SAV-AV ČR No. 18–24 : Lateral Mobility Project) Typ: ADCA
 • FOCKOVÁ, Valentína** - MICENKOVÁ, Lenka - STYKOVÁ, Eva - BINO, Eva - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VALOCKÝ, Igor - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Mundticín-like substancia z prospešného kmeňa Enterococcus mundtii EM41/3 a jej aplikácia v chove koní plemena Norik muránsky. In Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2023, s. 22. ISBN 978-80-213-3262-1. (APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
 • HARING, Viola - JACOB, Jens - WALTHER, Bernd - TROST, Martin - STUBBE, Michael - MERTENS-SCHOLZ, Katja - MELZER, Falk - SCUDA, Nelly - GENTIL, Michaela - SIXL, W. - SCHÄFER, Tanja - STANKO, Michal - WOLF, Ronny - PFEFFER, Martin - ULRICH, Rainer G. - OBIEGALA, Anna**. White-Toothed Shrews (Genus Crocidura): Potential Reservoirs for Zoonotic Leptospira spp. and Arthropod-Borne Pathogens? In Pathogens, 2023, vol. 12, art. no. 781. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.807 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens12060781 (ZooKoInfekt : 01KI1903A) Typ: ADMA
 • HRČKOVÁ, Gabriela - MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - JURČACKOVÁ, Zuzana - CIGLANOVÁ, Denisa. Účinky terapie albendazolom v kombinácii s leukocytárnym extraktom na protilátkový a cytokínový profil u myší s experimentálnou infekciou larvami modelovej pásomnice Mesocestoides vogae. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. 48, č. 2, s. 117-122. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru. Vega č. 2/0033/21 : Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze) Typ: ADFB
 • HRČKOVÁ, Gabriela** - MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - JURČACKOVÁ, Zuzana - CIGLANOVÁ, Denisa. Co-Treatment with Human Leukocyte Extract and Albendazole Stimulates Drug’s Efficacy and Th1 Biased Immune Response in Mesocestoides vogae (Cestoda) Infection via Modulation of Transcription Factors, Macrophage Polarization, and Cytokine Profiles. In Pharmaceutics, 2023, vol. 15, art. no. 541. (2022: 5.4 - IF, Q1 - JCR, 0.795 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4923. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15020541 (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru. Vega č. 2/0033/21 : Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze) Typ: ADMA
 • IHNACIK, Lukáš** - ŠMIGOVÁ, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid. Výskyt endoparazitóz na Dolnom Zemplíne. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. 70, č. 1, s. 52-55. ISSN 1335-0099. (APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy. Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien) Typ: ADFB
 • JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - RENČO, Marek - ČEREVKOVÁ, Andrea**. Vplyv invázie pohánkovca japonského (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.) (Polygonaceae) na pôdne organizmy – prehľadový článok. In Biodiversity & Environment, 2023, vol. 15, no. 1, p. 25–28. ISSN 1338-080X. Dostupné na internete: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/32 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADFB
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra - REŽNAROVÁ, Jana - CHOVANCOVÁ, Gabriela - KOSTYGOV, A. - YURCHENKO, V. - ANTOLOVÁ, Daniela - ZWIJACZ-KOZICA, Tomasz - CSANÁDY, Alexander - HURNÍKOVÁ, Zuzana**. A Study of Oribatid Mites as Potential Intermediate Hosts of Anoplocephalid Tapeworms of Tatra chamois and Tatra marmots from the Tatra Mountains, Central Europe, and Report of a New Intermediate Host for Andrya cuniculi, the Parasite of Leporidae. In Life-Basel, 2023, vol. 13, art. no. 955. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13040955 (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska) Typ: ADCA
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra** - ĽUPTÁČIK, Peter - CSANÁDY, Alexander - CHOVANCOVÁ, Gabriela - HURNÍKOVÁ, Zuzana. Biodiversity of oribatid mites (Acari: Oribatida) in the Tatra Mountains, Central Europe. In International Journal of Acarology, 2023, vol. 48, no. 8, p. 605-618. (2022: 1.1 - IF, Q3 - JCR, 0.442 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0164-7954. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/01647954.2022.2161630 (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska) Typ: ADCA
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra** - JÁSZAY, Tomáš - CHOVANCOVÁ, Gabriela - CSANÁDY, Alexander - HURNÍKOVÁ, Zuzana - ZWIJACZ-KOZICA, Tomasz. Distribution and biodiversity of the beetle population (Coleoptera) in the alpine ecosystem of the Tatra National Park. In Biologia, 2023, vol., no., p. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01398-3 (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska) Typ: ADDA
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra - JÁSZAY, Tomáš - CHOVANCOVÁ, Gabriela. Zaujímavé a vzácne. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2023, roč. LXII, č.3, s. 14-15. ISSN 1335-6828. Typ: BDF
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra. Ekologické aspekty cirkulácie pôvodcov parazitárnych ochorení v špecifických podmienkach Tatranského národného parku. Zuzana Hurníková, školiteľ. Košice : Parazitologický ústav v.v.i. : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2023. 129s. Typ: DAI
 • JURČACKOVÁ, Zuzana - CIGLANOVÁ, Denisa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TUMOVÁ, Lenka - BÁRCENAZ-PÉREZ, Daniela - KOPECKÝ, Jiří - KOŠČOVÁ, Jana - CHEEL, José** - HRČKOVÁ, Gabriela**. Astaxanthin Extract from Haematococcus pluvialis and its Fractions of Astaxanthin Mono- and Diesters Obtained by CCC Show Differential Antioxidant and Cytoprotective Effects on Naïve-Mouse Spleen Cells. In Antioxidants, 2023, vol. 12, art. no. 1144. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12061144 (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru. Vega č. 2/0033/21 : Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze. COST ACTION no. CA21111 : One Health drugs against parasitic vector borne diseases in Europe and beyond) Typ: ADMA
 • KAMINSKIENÈ, Evelina - RADZIJEVSKAJA, Jana - GRICIUVIENĖ, Loreta - STANKO, Michal - SNEGIRIOVAITĖ, Justina - MARDOSAITĖ-BUSAITIENĖ, Dalytė - PAULAUSKAS, Algimantas**. Molecular Identification and Phylogenetic Analysis of Laelapidae Mites (Acari: Mesostigmata). In Animals, 2023, vol. 13, no. 13, art. no. 2185. (2022: 3 - IF, Q1 - JCR, 0.684 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-2615. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-2615/13/13/2185 Typ: ADCA
 • KARBOWIAK, Grzegorz** - STANKO, Michal - RYCHLIK, Leszek - WERSZKO, Joanna. An annotated checklist of arthropods associated with the root vole Microtus oeconomus. In Biologia, 2023, vol., no., p. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01433-3 Typ: ADDA
 • KIBET, C.J. - KUCHTA, Roman - SELBACH, C. - KUNDID, P. - BARČÁK, Daniel - SOLDÁNOVÁ, Miroslava. Diversity of bird Schistosomes in Europe with three new lineages : C. J. Kibet, R. Kuchta, C. Selbach, P. Kundid, D. Barčák, M. Soldánová. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 90. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home (LUASK22045 : One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.. APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. 19-28399X : AQUAPARA-OMICS. GACR no. 17-20936Y : Neglected role of parasites: does biomass of trematode cercariae matter in subarctic freshwater ecosystems?) Typ: AFG
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - URDA DOLINSKÁ, Michaela - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADY, Marián. Prevalence of gastrointestinal parasites of sheep in Slovakia diagnosed by different coprological methods. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 42. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home/ (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách) Typ: AFK
 • KRASNOV, Boris R.** - KHOKHLOVA, Irina S. - KIEFER, M. - KIEFER, Daniel - LARESCHI, Marcela - MATTHEE, Sonja - SANCHES, Juliana P. - SHENBROT, Georgy I. - STANKO, Michal - MESCHT, Luther van der. Multi-site interaction turnover in flea–mammal networks from four continents: Application of zeta diversity concept and multi-site generalised dissimilarity modelling. In Ecological Entomology, 2023, vol., no., p. (2022: 2.2 - IF, Q1 - JCR, 0.815 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0307-6946. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/een.13236 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GUN 80764 : National Research Foundation of South Africa. GUN 85718 : National Research Foundation (NRF) of South Africa. grant PICT2010-338 : Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. grant PIP 0146 : CONICET. grant UNLP N752 : Universidad Nacional de La Plata. Grant no. 149/17 : Israel Science Foundation) Typ: ADCA
 • KRUPIŃSKA, Martyna - ANTOLOVÁ, Daniela - TOŁKACZ, Katarzyna - SZCZEPANIAK, Klaudiusz** - STRACHECKA, Aneta - GOLL, Alexander - NOWICKA, Joanna - BARANOWICZ, Karolina - BAJER, Anna - BEHNKE, Jerzy M. - GRZYBEK, Maciej**. Grassland versus forest dwelling rodents as indicators of environmental contamination with the zoonotic nematode Toxocara spp. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 483. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-23891-6 (BiodivERsA3 ERA-Net COFOUND programme. 2019/31/Z/NZ8/04028 : BiodivERsA3 programme. 2020/39/O/NZ6/01777 : Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na oddziaływanie w układzie żywiciel - mikrobiom - endopasożyty u nornicy rudej (Myodes graelous)) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš - MAĎAR, Marián - BINO, Eva - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - CHRASTINOVÁ, Ľubica - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - KOLOŠTA, Miroslav. Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 z ovčieho sudovaného syra, perspektívny kmeň pre využitie nielen v mliekarenských produktoch = Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 from ewes stored cheese, promissing strain for use not only in dairy products. In Bezpečnosť a kvalita potravín : zborník vedeckých prác z XX. konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 29.3.-31.3.2023. Zost. Jozef Golian, Jozef, Čapla, rec. Jozef Golian, Marcela Capcarová, Dana Tančinová, Martina Fikselová, Andrea Mendelová, Peter Zajác. 1. vyd. - Nitra : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, 2023, s. 34-36. ISBN 978-80-8266-028-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2023.sqf23-psp (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Bezpečnosť a kvalita potravín, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online) Typ: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea** - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš - BINO, Eva - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - KOLOŠTA, Miroslav. Ovčí sudovaný syr, zdroj autochtónnych, prospešných, bakteriocín-produkujúcich baktérií a ich aplikačný potenciál. In Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2023, s. 23. ISBN 978-80-213-3262-1. (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
 • LAZÁR, Jozef - ŠMIGOVÁ, Júlia** - ŠMIGA, Ľubomír - LAZÁR, Peter - ČURLÍK, Ján - PAPAJOVÁ, Ingrid. Morphological and molecular identification of adult Stichorchis subtriquetrus in beaver in Slovakia. In Veterinary Research Communications, 2023, vol., no., p. (2022: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.526 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-023-10074-5 (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. KEGA No. 015UVLF-4/2020 : Zvýšenie úrovne pedagogického procesu modernizáciou cvičebne a laboratória pre praktickú výučbu a vyhotovenie učebných textov pre disciplíny „Chov a choroby zveri I“ a „Breeding and Diseases of Game“) Typ: ADCA
 • LISITSYNA, Olga - GREBEN, O.B. - SARABEEV, Volodimir - RASHYDOV, Araz - OROS, Mikuláš. Gammarus balcanicus and Gammarus fossarum (Crustacea, Amphipoda) as the intermediate hosts of helminth parasites in Eastern Slovakia. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 52. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home ( : Vega č. 2/0093/23. No. 09I03-03-V01-00016 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00017 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia) Typ: AFK
 • MACEDO, D.H.* - GRYBCHUK, Danyil* - REŽNAROVÁ, Jana - VOTÝPKA, Jan - KLOCEK, Donnamae - YURCHENKO, Tatiana - ŠEVČÍK, Jan - MAGRI, Alice - DOLINSKÁ, Michaela - ZÁHONOVÁ, Kristína - LUKEŠ, Július - SERVIENĖ, Elena - JÁSZAYOVÁ, Alexandra - SERVA, Saulius - MALYSHEVA, Marina N. - FROLOV, Alexander O. - YURCHENKO, V. - KOSTYGOV, A.**. Diversity of RNA viruses in the cosmopolitan monoxenous trypanosomatid Leptomonas pyrrhocoris. In BMC Biology, 2023, vol. 21, art. no. 191. (2022: 5.4 - IF, Q1 - JCR, 2.324 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1741-7007. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12915-023-01687-y (ID: 90254 : e-INFRA CZ) Typ: ADMA
 • MIKULOVÁ, Klára** - PETRIČ, Daniel - BATŤÁNYI, Dominika - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. The effect of helminth infection on the ruminal fermentation and microbiome in lambs. In Animal Physiology 2023, 18th International Conference Animal Physiology 2023, May 29th -31th 2023, Lanckorona, Poland : book of abstracts. 1. vyd. - Krakov : Pedagogical University of Krakow, Institute of Biology and Earth Sciences, 2023, s. 46-47. Dostupné na internete: https://sites.google.com/view/animal-physiology-2023/book-of-abstracts (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. International Conference Animal Physiology) Typ: GII
 • MIKULOVÁ, Klára - PETRIČ, Daniel - BATŤÁNYI, Dominika - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Ruminal microbiome and fermentation associated with the gastrointestinal nematode Haemonchus contortus. In Book of Abstracts of the 1st Regional meeting of the European Federation of Animal Science : book of abstracts No. 29 (2023), Nitra, Slovakia 26 – 28 April, 2023. 1. vyd. - Nitra : EAAP, 2023, s. 74. Dostupné na internete: https://omega.eaap.org/abstract/202950/ (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Regional meeting of the European Federation of Animal Science) Typ: GII
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - ZALEŚNY, Gregorz. Hepatálna kapilarióza – zabudnutá zoonóza? In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2003, roč. 14, suppl., s.87-88. ISSN 1338-9661. (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. APVV PL-SK-21-0026 : Synantrópne drobné cicavce ako rezervoár zoonózneho druhu Capillaria hepatica (Nematoda:Capillariidae)) Typ: ADFB
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - VALENTOVÁ, Daniela. Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens v teritoriálnom boji = Dirofilaria immitis and Dirofilaria repens in a territorial battle. In Veterinářství, 2023, roč. 73, č. 3, s. 128-132. ISSN 0506-8231. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: BDE
 • OBOŇA, Jozef** - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - PINTILIOAIE, Alexandru-Mihai - GAVRIL, Viorel Dumitru - VASILIU, Oana Cristiana - TOPALĂ, Laura-Elena - MANKO, Peter. Checklist of Hippoboscidae (Diptera) from Romania. In Historia Naturalis Bulgarica, 2023, vol. 45, no. 9, p.229–238. (2023 - Scopus). ISSN 0205-3640. Dostupné na: https://doi.org/10.48027/hnb.45.092 (APVV-22-0440 : Faktory ovplyvňujúce obmenu sietí parazit-hostiteľ - od lokálnych ku kontinentálnym metaspoločenstvám. Large Infrastructure Operational Programme : European Regional Development Fund. Project no. RO1567-IBB04/2023 : Institute of Biology Bucharest of Romanian Academy) Typ: ADMB
 • OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - MIKLISOVÁ, Dana - UHROVIČ, Dalibor - BRÁZOVÁ, Tímea**. A fish-parasite sentinel system in an assessment of the spatial distribution of polychlorinated biphenyls. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 5164. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-31939-4 (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: ADCA
 • OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - MIKLISOVÁ, Dana - BRÁZOVÁ, Tímea. Fish-parasite sentinel system as emerging tool for environmental health biomonitoring: Wels catfish and its cestodes. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 100. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: AFG
 • PINČÁKOVÁ, Gabriela - BOBUĽSKÁ, Lenka** - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - ČEREVKOVÁ, Andrea - RENČO, Marek - DEMKOVÁ, Lenka. Aktivita pôdnych mikroorganizmov ovplyvnená výskytom Fallopia japonica. In Biodiversity & Environment, 2023, vol. 14, no. 2, p.10-14. ISSN 1338-080X. Dostupné na internete: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/30 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADFB
 • Helminthologia. Košice : Institute of Parasitology SAS : Springel Verlag (2006 - 2015) : De Gruyter ( do r.2016) : De Gruyter Open (od r. 2017). Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. Štvrťročník. ISSN 0440-6605 Typ: FAI
 • ULRICH, Werner** - BATÁRY, Péter - BAUDRY, Julia - BEAUMELLE, L. - BUCHER, R. - ČEREVKOVÁ, Andrea - DE LA RIVA, Enrique G. - FELIPE-LUCIA, Maria R. - GALLÉ, R. - KESSE-GUYOT, E. - REMBIAŁKOWSKA, E. - RUSCH, A. - STANLEY, Dara - BIRKHOFER, Klaus. From biodiversity to health: Quantifying the impact of diverse ecosystems on human well-being. In People and Nature, 2023, vol., no., p. (2022: 6.1 - IF, Q1 - JCR, 1.909 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2575-8314. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/pan3.10421 Typ: ADCA
 • VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - HURNÍKOVÁ, Zuzana - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Modulatory Effect of Beneficial Enterococci and Their Enterocins on the Blood Phagocytes in Murine Experimental Trichinellosis. In Life-Basel, 2023, vol. 13, art. no. 1930. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13091930 (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADCA
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Úloha enterocínov a ich produkujúcich kmeňov v črevnej obrane myší proti infekcii Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. 48, č. 2, s. 112-116. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADFB
 • VARGOVÁ, Miroslava** - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Role of enterocins and their producing strainsin the gut defense of the mice to Trichinella spiralis infection. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 14. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home/ (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus