Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Parazitologický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta - PAULAUSKAS, Algimantas** - STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - RADZIJEVSKAJA, Jana. New Records of Bartonella spp. and Rickettsia spp. in Lice Collected from Small Rodents. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2021, vol. 21, no. 5, p. 342-350. (2020: 2.133 - IF, Q3 - JCR, 0.839 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1530-3667. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/vbz.2020.2722 (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. APVV -15-0134 : Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom.) Typ: ADCA
 • ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta - RADZIJEVSKAJA, Jana - STANKO, Michal - PAULAUSKAS, Algimantas. Bacterial pathogens in lice collected from small mammals. In 11th Baltic Theriological Conference, 25-27 January 2021, Kaunas, Lithuania : abstract book. - Kaunas, Lithuania : Vytautas Magnus University, Lithuania, 2021, s. 38. ISBN 978-609-454-510-8. Dostupné na internete: https://btc.vdu.lt/ Typ: AFG
 • ANTOLOVÁ, Daniela** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VALENTOVÁ, Daniela - STRIŠKOVÁ, Katarína - VÍCHOVÁ, Bronislava. Toxoplazmóza u domácich a hospodárskych zvierat - skryté riziko? = Toxoplasmosis in domestic and farm animals - a neglected risk? In Vetžurnál, 2021, roč. 19, č. 1, s. 12-15. ISSN 2585-884X. (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. Project EU and ES no. 178/2002 : Hodnotenie rizika Toxoplasma gondii v potravinovom reťazci) Typ: BDF
 • BABJÁK, Michal - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KUPČINSKAS, Tomas - VADLEJCH, Jaroslav - VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, Georg - PETKEVIČIUS, Saulius - VÁRADY, Marián**. Does the in vitro egg hatch test predict the failure of benzimidazole treatment in Haemonchus contortus? In Parasite - Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2021, vol. 28, art. no. 62. (2020: 3.000 - IF, Q2 - JCR, 0.951 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2021059 (COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Typ: ADCA
 • BABJÁK, Michal** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADY, Marián. Multiple anthelmintic resistance at a goat farm in Slovakia. In Helminthologia, 2021, vol. 58, no. 2, p. 173 – 178. (2020: 1.184 - IF, Q3 - JCR, 0.378 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2021-0014 (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Typ: ADDA
 • BAGRADE, Guna - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - KOŁODZIEJ-SOBOCIŃSKA, Marta**. The first records of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda:Diphyllobothriidae), a causative agent of human sparganosis, in Latvian wildlife. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 365-371. (2020: 2.289 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06957-0 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. Vega č. 2/0134/17 : Populačno-genetická charakterizácia inváznych druhov parazitov (Platyhelminthes); determinácia ich pôvodu a ciest šírenia) Typ: ADCA
 • BARČÁK, Daniel - FAN, Chia-Kwung - SONKO, P. - KUCHTA, Roman - SCHOLZ, Tomáš - OROSOVÁ, Martina - CHEN, Hsuan-Wien - OROS, Mikuláš**. Hidden diversity of the most basal tapeworms (Cestoda, Gyrocotylidea), the enigmatic parasites of holocephalans (Chimaeriformes). In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 5492. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84613-y (SAS-Most JRP 2016/7 : Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish. SAS-MOST 106-2923-B-038-001-MY3. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project No. 19-28399X. RVO 60077344) Typ: ADCA
 • BISWAS, Roshmi - OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - SCHOLZ, Tomáš - ASH, Anirban**. Crossing barriers of zoogeographical regions: Molecular evidence of vicariance of the only cestode parasite of loaches (Cobitidae) in the Indomalayan region, Paracaryophyllaeus lepidocephali (Cestoda: Caryophyllidea), and its redescription. In Parasitology International, 2021, vol. 83, art. no. 102309. (2020: 2.230 - IF, Q3 - JCR, 0.717 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1383-5769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102309 (Award no. 09/025 (0270)/2019-EMR-I : CSIR Junior Research Fellowship. Grant no. F-30-383/2017(BSR) : University Grant Commission. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project no. 279(Sanc.)/ST/P/S&T/2G-04/2017 : Department of Higher Education, Science & Technology and Biotechnology, Government of West Bengal. RVO 60077344) Typ: ADMA
 • BRÁZOVÁ, Tímea** - ŠALAMÚN, Peter - MIKLISOVÁ, Dana - ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HANZELOVÁ, Vladimíra - OROS, Mikuláš. Transfer of Heavy Metals Through Three Components: Sediments, Plants and Fish in the Area with Previous Mining Activity. In Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2021, vol. 106, no. 3, p. 485-492. (2020: 2.151 - IF, Q3 - JCR, 0.543 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0007-4861. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00128-021-03114-w (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: ADCA
 • BUCZEK, A.** - BUCZEK, Weronika - BARTOSIK, Katarzyna - KULISZ, J. - STANKO, Michal. Ixodiphagus hookeri wasps (Hymenoptera: Encyrtidae) in two sympatric tick species Ixodes ricinus and Haemaphysalis concinna (Ixodida: Ixodidae) in the Slovak Karst (Slovakia): ecological and biological considerations. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 11310. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-90871-7 Typ: ADCA
 • BURCÁKOVÁ, Ľudmila** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Fasciolóza u hospodárskych zvierat: epidemiologická diagnostika = Fasciolosis in farm animals: Epidemiology and Diagnostics. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s.36-39. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat) Typ: ADFB
 • BURCÁKOVÁ, Ľudmila** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Patologicko-anatomické a histologické zmeny pri infekcii parazitom Fasciola hepatica = Patho-histological and histological changes due to Fasciola hepatica infection. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 43-48. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat) Typ: ADFB
 • BURCÁKOVÁ, Ľudmila - ŠTRKOLCOVÁ, G.** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADY, Marián. Zoonotic parasitological findings in a puppy: The course and therapeutical efficacy. In Folia veterinaria, 2021, vol. 65, no. 2, p. 58 - 67. ISSN 0015-5748. Dostupné na internete: https://www.uvlf.sk/univerzitne-casopisy/folia-veterinaria-vytlacky (ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark)) Typ: ADFB
 • BURCÁKOVÁ, Ľudmila - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Fasciolóza, významné zoonotické ochorenie: klinické príznakya prenos u ľudí. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 2, s. 107-110. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat) Typ: ADFB
 • BYSTRIANSKA, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid** - ŠMIGA, Ľubomír - ŠOLTYS, Jindřich - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - GOMBOŠ, Filip - KLEBAN, Ján. First report on parasites of European beavers in the Slovak Republic. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 355-358. (2020: 2.289 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06943-6 (Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch) Typ: ADCA
 • ŠMIGOVÁ, Júlia. Vplyv antropogénnych faktorov na šírenie endoparazitóz v rôznych ekosystémoch. Košice : Parazitologický ústav SAV, 2021. 120s. (Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy. Grant no. 2018/842184-0 : Grant of the WHO) Typ: DAI
 • CAVALLERO, Serena** - GABRIELLI, Simona - GAZZONIS, Alessia - POMBI, Marco - ŠNÁBEL, Viliam. Editorial: Zoonotic Parasitic Diseases in a Changing World. In Frontiers in Veterinary Science, 2021, vol. 8, art. no. 715112. (2020: 3.412 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.715112 Typ: ADCA
 • CIGLÁNOVÁ, Denisa** - HRČKOVÁ, Gabriela. Larválna peritoneálna cestodóza u psov - klinické príznaky, diagnostika a liečba = Larval peritoneal cestodes in dogs - clinical symptoms, diagnosis and treatment. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 36-39. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Typ: ADFB
 • ČABANOVÁ, Viktória - TICHÁ, Elena - BRADBURY, Richard Stewart - ZUBRIKOVÁ, Dana - VALENTOVÁ, Daniela - CHOVANCOVÁ, Gabriela - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VÍCHOVÁ, Bronislava - ŠIKUTOVÁ, Silvie - CSANK, Tomáš - HURNÍKOVÁ, Zuzana - MITERPÁKOVÁ, Martina - RUDOLF, Ivo. Mosquito surveillance of West Nile and Usutu viruses in four territorial units of Slovakia and description of a confirmed autochthonous human case of West Nile fever, 2018 to 2019. In Eurosurveillance, 2021, vol. 26, no. 19, art. no. 2000063. (2020: 6.307 - IF, Q1 - JCR, 2.766 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1560-7917. Dostupné na: https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.19.2000063 (Vega č.2/0018/16 : Novo sa objavujúce závažné parazitárne a vektormi prenášané ochorenia psov, ich epidemiológia a diagnostika. COST CA 17 108. Reg. no. NV19-09-00036 : project of the Ministry of Health of the Czech Republic) Typ: ADMA
 • ČEREVKOVÁ, Andrea** - RENČO, Marek - MIKLISOVÁ, Dana - GÖMÖRYOVÁ, Erika. Soil Nematode Communities in Managed and Natural Temperate Forest. In Diversity-Basel, 2021, vol. 13, no. 7, art. no. 327. (2020: 2.465 - IF, Q2 - JCR, 0.697 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1424-2818/13/7/327 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. APVV-15-0176 : Vegetation, soil microorganisms and carbon sequestration in forest soils: links and interactions. APVV-19-0142 : Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch: jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu) Typ: ADCA
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - DUBINSKÝ, Pavol. Echinokokóza - parazitárna zoonóza vyvolaná malými pásomnicami = Echinococcosis - parasitic zoonosis caused by small tapeworms. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 3, s. 183-186. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Typ: ADFB
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Modulačný účinok enterocínov/ Enterocín produkujúcich kmeňovna oxidačnú aktivitu makrofágov u myší infikovaných Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 2, s. 104-106. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADFB
 • FAIXOVÁ, Dominika - HRČKOVÁ, Gabriela - MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar**. Antiparasitic effects of selected isoflavones on flatworms. In Helminthologia, 2021, vol. 58, no. 1, p. 1-16. (2020: 1.184 - IF, Q3 - JCR, 0.378 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/0.2478/helm20210004 (ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). SAV-AV ČR No. 18–24 : Lateral Mobility Project. APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Typ: ADDA
 • GRZYBEK, Maciej** - ANTOLOVÁ, Daniela - TOŁKACZ, Katarzyna - ALSARRAF, Mohammed - BEHNKE-BOROWCZYK, Jolanta - NOWICKA, Joanna - PALEOLOG, Jerzy - BIERNAT, Beata - BEHNKE, Jerzy M.* - BAJER, Anna*. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among sylvatic rodents in Poland. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 1048. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11041048 (BiodivERsA3 ERA-Net COFOUND programme) Typ: ADCA
 • HRČKOVÁ, Gabriela** - MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Pozitívne účinky DLE samotného a v kombinácii s albendazolom na vybrané fyziologické parametre u myší s infekciou metacestódami pásomnice Mesocestoides vogae = Positive effects of DLE alone and in combination with albendazole on selected physiological parameters in mice infected with Mesocestoide vogae tapeworm. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 3, s. 179-182. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru. Vega č. 2/0091/17 : Vplyv infekcie modelovou pásomnicou Mesocestoides vogae na expresiu a funkcie vybraných regulačných molekúl myeloidných buniek u myší. ITMS 26220220157 : Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia) Typ: ADFB
 • HRČKOVÁ, Gabriela** - RYZNER, Miroslav - KAMARÁS, Juraj. Koronavírusové infekcie u ľudí a zvierat: imunopatológia a možnosti adjuvantnej liečby imunomodulátormi, ivermektínom a látkami naturálneho pôvodu = Coronavirus infections in humans and animals: immunopathology and possibilities of adjuvant treatment. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 12-17. ISSN 1335-0099. (ITMS 26220220157 : Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia) Typ: ADFB
 • HURNÍKOVÁ, Zuzana** - MITERPÁKOVÁ, Martina - ZALEŚNY, Gregorz - KOMOROVÁ, Petronela - CHOVANCOVÁ, Gabriela. Fifteen years since the first record of Trichinella pseudospiralis in Slovakia: What's new? In Veterinary parasitology : 15th International Conference on Trichinellosis, 2021, vol. 297, sept, art. no. 109129. (2020: 2.738 - IF, Q1 - JCR, 0.846 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-4017. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2020.109129 (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. ITMS 26220220116 : Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych klimatických a spoločenských zmien) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] STACHYRA, Anna - GRZELAK, Sylwia - BASALAJ, Katarzyna - ZAWISTOWSKA-DENIZIAK, Anna - BIEN-KALINOWSKA, Justyna. Immunization with a Recombinant Protein of Trichinella britovi 14-3-3 Triggers an Immune Response but No Protection in Mice. In VACCINES, 2020, vol. 8, no. 3, pp., Registrované v: WOS
 • HURNÍKOVÁ, Zuzana - CHOVANCOVÁ, Gabriela - MITERPÁKOVÁ, Martina. Čo skrýva líška Eliška ? In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2021, ročník LX, no. 3, s. 24-27. ISSN 1335-6828. Typ: BDF
 • JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - ČEREVKOVÁ, Andrea** - RENČO, Marek. Influence of Asclepias syriaca on soil nematode communities. In Folia Oecologica, 2021, vol. 48, no. 1, p. 73-81. (2020: 0.255 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2021-0009 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADNB
 • JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - RENČO, Marek - ČEREVKOVÁ, Andrea. Vplyv inváznej rastliny glejovky americkej ( Asclepias syriaca L.) na spoločenstvá pôdnych nematód. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2128. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/conference/article/id=2128/ (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra - JASZAY, Tomáš**. Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from leaf litter of the Slovak Karst National Park. In Arachnologische Mitteilungen. Arachnology Letters, 2021, vol. 61, no. 1, p. 77-83. (2020: 0.292 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na: https://doi.org/10.30963/aramit6113 Typ: ADMB
 • JUREKOVÁ, Nikola** - RASCHMANOVÁ, Natália - MIKLISOVÁ, Dana - KOVÁČIK, Ľubomír. Mesofauna at the Soil-Scree Interface in a Deep Karst Environment. In Diversity-Basel, 2021, vol. 13, art. no. 242. (2020: 2.465 - IF, Q2 - JCR, 0.697 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d13060242 (APVV-17-0477 : Molecular phylogeny of unique subterranean fauna. Vega č. 1/0346/18 : Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza) Typ: ADCA
 • KARAFFOVÁ, Viera** - REVAJOVÁ, Viera - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - LEVKUT, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, R. - LEVKUT, Mikuláš. Effect of Inorganic Zinc on Selected Immune Parameters in Chicken Blood and Jejunum after A. galli Infection. In Agriculture - Basel, 2021, vol. 11, no. 6, art. no. 551. (2020: 2.925 - IF, Q1 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture11060551 (Vega č. 1/0355/19 : Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny) Typ: ADCA
 • KARAFFOVÁ, Viera - MUDROŇOVÁ, Dagmar** - MAĎAR, Marián - HRČKOVÁ, Gabriela - FAIXOVÁ, Dominika - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ŠEVČÍKOVÁ, Z. - NEMCOVÁ, Radomíra. Differences in Immune Response and Biochemical Parameters of Mice Fed by Kefir Milk and Lacticaseibacillus paracasei Isolated from the Kefir Grains. In Microorganisms, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 831. (2020: 4.128 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms9040831 (ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). Vega č. 1/0788/19 : Štúdium zmien v mikroflóre dentálnych biofilmov u ľudí a psov za účelom harmonizácie mikrobiocenózy ústnej dutiny pomocou vybraných orálnych probiotík) Typ: ADMA
 • KHANGEMBAM, Rojesh - TÓTH, Mariann - VASS, Nóra - VÁRADY, Marián - FARKAS, Róbert - ANTONOPOULOS, Alistair. Point of care colourimetric and Lateral Flow-LAMP Assay for the detection of Haemonchus contortus from ruminant faecal samples. In WAAVP Dublin 2021 : 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. 19th-22nd July 2021. Dublin, s. 178-179. (International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) Typ: GII
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MAĎAROVÁ, Michaela - PRUSZYŃSKA-OSZMAŁEK, Ewa - CIESLAK, Adam - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Effects of Medicinal Plants and Organic Selenium against Ovine Haemonchosis. In Animals, 2021, vol. 11, no. 5, art. no. 1319. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11051319 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Typ: ADCA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2190. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/conference/article/id=2190/ (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Can medicinal plants and selenium enriched diet treat haemonchosis in lambs? In WAAVP Dublin 2021 : 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. 19th-22nd July 2021. Dublin. - Dublin : Zoetis, 2021, s.479. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) Typ: GII
 • KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, Georg - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián**. Experimental evidence for the lack of sensitivity of in vivo faecal egg count reduction testing for the detection of early development of benzimidazole resistance. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 153–159. (2020: 2.289 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06965-0 (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Typ: ADCA
 • KOZYRA, Katarzyna** - ZAJĄC, Tomasz - ANSORGE, Hermann - WIERZBICKI, Heliodor - MOSKA, Magdalena - STANKO, Michal - STOPKA, Pavel. Late Pleistocene Expansion of Small Murid Rodents across the Palearctic in Relation to the Past Environmental Changes. In GENES-BASEL, 2021, vol. 12, no. 5, art. no. 642. (2020: 4.096 - IF, Q2 - JCR, 1.337 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4425. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/genes12050642 (LQ1604 : National program for sustainability II. MICOBION No. 810224 : EU Horizont 2020. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud) Typ: ADMA
 • KRASNOV, Boris R.** - SPICKETT, Andrea - JUNKER, Kerstin - BUGMYRIN, Sergej V. - IESHKO, Evgeny P. - BESPYATOVA, Lubov A. - STANKO, Michal - KHOKHLOVA, Irina S. - MATTHEE, Sonja. Parasite counts or parasite incidences? Testing differences with four analyses of infracommunity modelling for seven parasite–host associations. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 7, p. 2569–2584. (2020: 2.289 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-021-07217-5 (Grant no. 149/17 : Israel Science Foundation. No. 0218–2019-0075 : the Government of the Russian Federation. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADCA
 • LANKOVÁ, Sylva** - VEJL, Pavel - MELOUNOVÁ, Martina - ČÍLOVÁ, Daniela - VADLEJCH, Jaroslav - MIKLISOVÁ, Dana - JANKOVSKÁ, Ivana - LANGROVÁ, Iva. Setaria cervi (Filarioidea, Onchocercidae) undressing in ungulates: altered morphology of developmental stages, their molecular detection and complete sequence cox1 gene. In Parasitology, 2021, vol. 148, no. 5, p. 598-611. (2020: 3.234 - IF, Q2 - JCR, 0.951 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182020002449 (INTER-COST LTC 19018 : the Ministry of Education, Youth and Sports INTER-EXCELLENCE project) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - MICENKOVÁ, Lenka - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FOCKOVÁ, Valentína - ŠČERBOVÁ, Jana - TOMÁŠKA, Martin - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KOLOŠTA, Miroslav. Microbiome Associated with Slovak Traditional Ewe’s Milk Lump Cheese. In Processes, 2021, vol. 9, no. 9, article no. 1603. (2020: 2.847 - IF, Q3 - JCR, 0.414 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pr9091603 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - DRONČOVSKÝ, Maroš - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Lacticaseibacilli and Lactococci from Slovak Raw Goat Milk and their Potential. In Scientia Agriculturae Bohemica, 2021, vol. 52, no. 2, p. 19–28. (2020: 0.241 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-3174. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sab-2021-0003 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADMB
 • LEVYTSKA, Viktoriya A.** - MUSHINSKY, Andriy B. - ZUBRIKOVÁ, Dana - BLAŇAROVÁ, Lucia - DŁUGOSZ, Ewa - VÍCHOVÁ, Bronislava - SLIVINSKA, Kateryna - GAJEWSKI, Zdzislaw - GIZINSKI, Slawomir - LIU, Shuling - ZHOU, Lan - ROGOVSKYY, Artem S. Detection of pathogens in ixodid ticks collected from animals and vegetation in five regions of Ukraine. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, art. no. 101586. (2020: 3.744 - IF, Q2 - JCR, 1.232 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101586 Typ: ADCA
 • MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia** - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ZÁLEŠOVÁ, Nina - HRČKOVÁ, Gabriela. Populácia myeloidných supresorických buniek pri modelovej infekcii metacestódami Mesocestoides vogae = Population of myeloid-derived suppressor cells in model infection with metacestode Mesocestoides vogae. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 3, s. 175-178. ISSN 1335-0099. (COST Action BM 1404 Mye-EUNITER : COST Action BM 1404 Mye-EUNITER. Vega č. 2/0091/17 : Vplyv infekcie modelovou pásomnicou Mesocestoides vogae na expresiu a funkcie vybraných regulačných molekúl myeloidných buniek u myší. APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Typ: ADFB
 • MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VARGOVÁ, Miroslava - REITEROVÁ, Katarína - HRČKOVÁ, Gabriela. Cellular and humoral peritoneal immunity to Mesocestoides vogae metacestode infection in mice. In Parasites & vectors, 2021, vol.14, art. no. 54. (2020: 3.876 - IF, Q1 - JCR, 1.404 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1756-3305. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13071-020-04541-0 (COST Action BM 1404 Mye-EUNITER : COST Action BM 1404 Mye-EUNITER. Vega č. 2/0091/17 : Vplyv infekcie modelovou pásomnicou Mesocestoides vogae na expresiu a funkcie vybraných regulačných molekúl myeloidných buniek u myší. APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Typ: ADMA
 • MARCIN, Michal** - RASCHMANOVÁ, Natália - MIKLISOVÁ, Dana - KOVÁČ, Ľ. Microclimate and habitat heterogeneity as important drivers of soil Collembola in a karst collapse doline in the temperate zone. In Invertebrate Biology, 2021, vol. 140, no. 2, art. no. e12315. (2020: 1.250 - IF, Q3 - JCR, 0.486 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1077-8306. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ivb.12315 (Vega č. 1/0346/18 : Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza. APVV-17-0477 : Molecular phylogeny of unique subterranean fauna) Typ: ADCA
 • LACI MEGYESI, Štefánia** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - VÁRADY, Marián - FEDOROVÁ, M. - EFTIMOVÁ, Jarmila. Drug technology in hunting practice. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 63-65. (2020: 0.151 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2021-0004 (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat) Typ: ADNB
 • MICKIEWICZ, Marcin - CZOPOWICZ, Michał** - MOROZ, Agata - POTǍRNICHE, Arian-Valentin - SZALUŚ - JORDANOW, Olga - SPINU, Marina - GÓRSKI, Pawel - MARKOWSKA-DANIEL, Iwona - VÁRADY, Marián - KABA, Jaroslaw. Prevalence of anthelmintic resistance of gastrointestinal nematodes in Polish goat herds assessed by the larval development test. In BMC Veterinary Research, 2021, vol. 17, art. no. 19. (2020: 2.741 - IF, Q1 - JCR, 0.851 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-020-02721-9 (9506/E-385/R/2018 : Grant from the Ministry of Sciences and Higher Education of the Republic of Poland) Typ: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VALENTOVÁ, Daniela - BORKOVÁ, Lenka. Different epidemiological pattern of canine dirofilariosis in two neighboring countries in Central Europe - the Czech Republic and Slovakia. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 2, p. 547-552. (2020: 2.289 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06995-8 (APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Typ: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - ANTOLOVÁ, Daniela - ONDRISKA, František - BOLDIŠ, Vojtech. Krvné filariózy v humánnej medicíne a verejnom zdravotníctve = Filarial infections in human medicine and public health. In Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, 2021, roč. 70, č. 7-8, s. 286-291. (2020: 0.155 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0457-4214. Dostupné na internete: https://www.lekarsky.herba.sk/index.php/2021/294-lekarsky-obzor-7-8-2021/1126-krvne-filariozy-v-humannej-medicine-a-verejnom-zdravotnictve (APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADNB
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VALENTOVÁ, Daniela - BORKOVÁ, Lenka. Odlišné trendy šírenia dirofilariózy u psov v Čechách a na Slovensku. : Výsledky paralelného monitoringu a epidemiologická analýza = Different trends in spread of canine dirofilariosis in the Czech republic and Slovakia. Results of simultaneous monitoring and epidemiological analysis. In Vetžurnál, 2021, roč. 19, č. 1, s. 6-10. ISSN 2585-884X. (APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: BDF
 • MITERPÁKOVÁ, Martina**. Koho ohrozuje pľúcny červ Dirofilaria immitis? In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 7, s. 42-45. ISSN 1335-7778. Typ: BDF
 • MITERPÁKOVÁ, Martina. Od dvojkrídlovcov k človeku. Epidemiológia dirofilariózy a thelaziózy - novo sa objavujúcich helmintozoonóz na územní strednej Európy. Košice : Parazitologický ústav SAV, 2021. 95 s Typ: DAI
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - SOBCZAK-FILIPIAK, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - MARŠÍK, Peter - TAUCHEN, Jan - VADLEJCH, Jaroslav - MICKIEWICZ, Marcin - KABA, Jaroslaw - VÁRADY, Marián**. Effect of Artemisia absinthium and Malva sylvestris on Antioxidant Parameters and Abomasal Histopathology in Lambs Experimentally Infected with Haemonchus contortus. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 462. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11020462 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Blood parameters and immune responses during haemonchosis. In Acta fytotechnica et zootechnica, 2021, vol. 24, p. 29-32. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.MI-PRAP.29-32 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADNB
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - BABJÁK, Michal - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Effect of Medicinal Plant Mixture and Organic Selenium on Immune Responses of Lambs Infected with Haemonchus contortus. In WAAVP Dublin 2021 : 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. 19th-22nd July 2021. Dublin. - Dublin : Zoetis, 2021, s.450. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) Typ: GII
 • OROSOVÁ, Martina** - MARKOVÁ, Anna - PROVAZNÍKOVÁ, Irena - OROS, Mikuláš - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - ČADKOVÁ, Zuzana - MAREC, František. Molecular cytogenetic analysis of a triploid population of the human broad tapeworm, Dibothriocephalus latus (Diphyllobothriidea). In Parasitology, 2021, vol. 148, no. 7, p. 787–797. (2020: 3.234 - IF, Q2 - JCR, 0.951 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182021000408 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. SAV-18-20 : Bilateral Mobility Project) Typ: ADCA
 • PAPAJOVÁ, Ingrid - BYSTRIANSKA, Júlia - GIBODA, Michal - BECKER, Sören L. - UTZINGER, Jürg - MARTI, Hanspeter**. Intestinal parasites in segregated minority communities of Slovakia: results from a cross-sectional survey in children. In Acta Tropica, 2021, vol. 214, art. no. 105783. (2020: 3.112 - IF, Q1 - JCR, 0.969 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-706X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105783 (Grant no. 2018/842184-0 : Grant of the WHO) Typ: ADCA
 • RENČO, Marek** - NTALLI, Nikoletta - D'ADDABO, trifone. Short-Time Impact of Soil Amendments with Medicago Plant Materials on Soil Nematofauna. In Plants, 2021, vol. 10, art. no. 145. (2020: 3.935 - IF, Q1 - JCR, 0.892 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10010145 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADCA
 • RENČO, Marek** - ČEREVKOVÁ, Andrea - HOMOLOVÁ, Zuzana. Nematode communities indicate the negative impact of Reynoutria japonica invasion on soil fauna in ruderal habitats of tatra national park in Slovakia. In Global Ecology and Conservation, 2021, vol. 26, art. no. e01470. (2020: 3.380 - IF, Q1 - JCR, 1.133 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2351-9894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01470 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. APVV-19-0142 : Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch: jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu) Typ: ADCA
 • RENČO, Marek** - RYBARCZYK-MYDŁOWSKA, Katarzyna - FLIS, Łukasz - KUBICZ, Magdalena - WINISZEWSKA, Grażyna. Morphological and molecular characterisation of Tripylina gorganensis from the Slovak Republic as a contribution to the redescription of the species. In Journal of Nematology, 2021, vol. 53, no, art. no. e2021-48. (2020: 1.402 - IF, Q3 - JCR, 0.558 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-300X. Dostupné na: https://doi.org/10.21307/jofnem-2021-048 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADCA
 • SCHNEIDER, Julia** - HOFFMANN, Bernd - FEVOLA, Cristina - SCHMIDT, Marie Luisa - IMHOLT, Christian - FISCHER, Stefan - ECKE, Frauke - HÖRNFELDT, Birger - MAGNUSSON, Magnus - OLSSON, Gert - RIZZOLI, Annapaola - TAGLIAPIETRA, V. - CHIARI, Mario - REUSKEN, C. - BUŽAN, Elena - KAZIMÍROVÁ, Mária - STANKO, Michal - WHITE, Thomas A. - REIL, D. - OBIEGALA, Anna - MEREDITH, Anna - DREXLER, J.F. - ESSBAUER, S. - HENTTONEN, Heikki - JACOB, Jens - HAUFFE, H.C. - BEER, Martin - HECKEL, G. - ULRICH, Rainer G. Geographical Distribution and Genetic Diversity of Bank Vole Hepaciviruses in Europe. In Viruses, 2021, vol. 13, no. 7, art. no. 1258. (2020: 5.048 - IF, Q2 - JCR, 1.828 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v13071258 (grant: 261504 EDENext : Biology and control of vector-borne infection. FKZ 01KI1018 : NAUPa-net. FKZ 01KI1303 : NaUPa-net. VINNOVA (P32060-1) : VINNOVA (P32060-1). Grant. no. 2007-107 : Swedish Research Council Formas. Grant 31003A-176209 : Swiss National Science Foundation) Typ: ADMA
 • SCHOLZ, Tomáš** - WAESCHENBACH, Andrea - OROS, Mikuláš - BRABEC, Jan - LITTLEWOOD, Tim. Phylogenetic reconstruction of early diverging tapeworms (Cestoda:Caryophyllidea) reveals ancient radiations in vertebrate hosts and biogeographic regions. In International Journal for Parasitology, 2021, vol. 51, no. 4, p. 263-277. (2020: 3.981 - IF, Q1 - JCR, 1.482 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7519. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2020.09.009 (RVO 60077344. PBI Awards nos. 0818696 and 0818823 : A survey of the tapeworms ( Cestoda: Platyhelminthes) from vertebrate bowels of the Earth. Project No. LTAUSA18010. Project No. 19-28399X. RVO 60077344) Typ: ADCA
 • ŠIMEKOVÁ, Katarína - ROSOĽANKA, Róbert** - SZILÁGYOVÁ, M. - ANTOLOVÁ, Daniela - NOVÁKOVÁ, E. - NOVÁK, M. - LACA, Ľ. - SADLOŇOVÁ, J. - ŠOLTYS, Jindřich. Alveolar echinococcosis of the liver with a rare infiltration of the adrenal gland. In Helminthologia, 2021, vol. 58, no. 1, p. 100-105. (2020: 1.184 - IF, Q3 - JCR, 0.378 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2021-0002 (Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?. APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Typ: ADDA
 • UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš - KUDLAI, Olena - CHOUDHURY, Anindo - SCHOLZ, Tomáš**. Molecular evidence of three closely related species of Biacetabulum Hunter, 1927 (Cestoda: Caryophyllidea): a case of recent speciation in different fish hosts (Catostomidae)? In Parasitology, 2021, vol. 148, no. 9, p. 1040 - 1056. (2020: 3.234 - IF, Q2 - JCR, 0.951 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182021000743 (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project No. LTAUSA18010. RVO 60077344) Typ: ADCA
 • UHROVIČ, Dalibor - SCHOLZ, Tomáš - KUDLAI, Olena - OROS, Mikuláš**. Disentangling taxonomy of Biacetabulum (Cestoda, Caryophyllidea), parasites of catostomid fishes in North America: proposal of Megancestus gen. n. to accommodate B. carpiodi. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 6, p. 1993-2001. (2020: 2.289 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-021-07188-7 (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project No. LTAUSA18010. RVO 60077344) Typ: ADCA
 • UMHANG, Gérald** - BASTID, Vanessa - AVCIOGLU, Hamaz - BAGRADE, Guna - BUJANIĆ, Miljenko - ČABRILO, Olivera Bielić - CASULLI, Adriano - DORNY, P. - VAN DER GIESSEN, Joke - GUVEN, Esin - HARNA, Jiří - KARAMON, Jacek - KCHARCHENKO, Vitaliy - KNAPP, Jenny - KOLÁŘOVÁ, Libuše - KONYAEV, Sergey - LAURIMAA, Leidi - LOSCH, Serge - MILJEVIĆ, Milan - MITERPÁKOVÁ, Martina - MOKS, Epp - ROMIG, Thomas - SAARMA, Urmas - ŠNÁBEL, Viliam - SRÉTER, Tamás - VALDMANN, Harri - BOUÉ, Franck. Unravelling the genetic diversity and relatedness of Echinococcus multilocularis isolates in Eurasia using the EmsB microsatellite nuclear marker. In Infection, Genetics and Evolution, 2021, vol. 92, art. no. 104863. (2020: 3.342 - IF, Q3 - JCR, 1.085 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1567-1348. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.104863 (Contract no. 451-03-68/2020-14/200007. Contract No. TR31084) Typ: ADCA
 • VADLEJCH, Jaroslav** - KYRIÁNOVÁ, Iveta Angela - VÁRADY, Marián - CHARLIER, Johannes. Resistance of strongylid nematodes to anthelmintic drugs and driving factors at Czech goat farms. In BMC Veterinary Research, 2021, vol. 17, art. no. 106. (2020: 2.741 - IF, Q1 - JCR, 0.851 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-021-02819-8 (LTC19018 : Inter Cost Project. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADCA
 • VÁRADY, Marián**. Doc. MVDr. Július Čorba , DrSc. - 80 ročný. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 58-59. ISSN 1335-0099. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus