Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

FunProd - Funkčná biodiverzita, výroba potravín, ekologické poľnohospodárstvo a vzťahy medzi nimi.

Relationships between functional diversity and food production and quality under ecological intensification

(OneHealthdrugs) - Jednotné nové lieky proti parazitickým ochoreniam prenášaných vektormi v Európe a iných územiach

ONE HEALTH DRUGS AGAINST PARASITIC VECTOR BORNE DISEASES IN EUROPE AND BEYOND

ONEHEALTH - One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

HepatiCap - Synantrópne drobné cicavce ako rezervoár zoonózneho druhu Capillaria hepatica (Nematoda: Capillariidae)

Synantropic small mammals as a reservoir for zoonotic species Capillaria hepatica (Nematoda: Capillariidae)

Národné projekty

Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov

Alternative methods for assessing contamination rates of aquatic ecosystem using fish and their parasites

Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

Biogeography and migratory routes of zoonotic tapeworms Dibothriocephalus latus and D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?

Cestodoses with zoonotic potential in Slovakia – negligible risk or serious threat?

EpiRodent - Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita

Small mammals as reservoir for zoonotic pathogens in an urbanizing world – epidemiology and genetic diversity.

Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách.

Ivermectin - antiparasitic therapy in small ruminants, resistance and residues in food

Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze

Modulation of imunity by albendazole and the role of selected miRNAs in experimental alveolar echinococcosis.

Molekulárne a fylogeografické štúdie pôvodcov vynárajúcich sa zoonóz - alveolárnej a cystickej echinokokózy

Molecular and phylogeographical studies of causative agents of emerging zoonoses - alveolar and cystic echinococcosis.

SOILMIC FOR - Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch, jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu

Soil microbiota in natural forest ecosystems: its response to changing biotic and abiotic factors of habitat

Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny

Direct and indirect impact of invasive plant species on soil micro and mesofauna biodiversity

Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy

Pet animals as effective sentinels of pathogens´ circulation with specific emphasis on vector-borne and zoonotic species

Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien

Microbial and parasitic organisms spread under the influence of global climate, environmental and social changes

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Celkový počet projektov: 19