Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Parazitologický ústav SAV

Medzinárodné projekty

FunProd - Funkčná biodiverzita, výroba potravín, ekologické poľnohospodárstvo a vzťahy medzi nimi.

Relationships between functional diversity and food production and quality under ecological intensification

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 1. 2022
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čerevková Andrea PhD.
Anotácia:Intenzívne poľnohospodárstvo prispieva k celosvetovej potravinovej bezpečnosti a zdraviu tým, že uspokojuje dopyt po potravinách pri neustále rastúcej ľudskej populácií, zároveň ale súčasne poľnohospodárske praktiky nie sú trvalo environmentálne udržateľné. Ako realizovateľná alternatíva bolo navrhnuté ekologické intenzívne poľnohospodárstvo (označované aj ako organické alebo alternatívne), ktoré umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi negatívnymi environmentálnymi procesmi, ako je napríklad neustále znižovanie biodiverzity a zároveň dostatočne vysokú a kvalitnú produkciu potravín. Ekologické intenzívne poľnohospodárstvo sa zameriava na podporu biodiverzity a kľúčových prírodných regulačných procesov, ako sú kontrola poľnohospodárskych škodcov a opeľovačov, ktoré zabezpečujú zdravie plodín a ľudskej populácie („ekosystémové služby“) a zároveň znižuje negatívne vplyvy na životné prostredie. Ekologicky obhospodarované agro-ekosystémy a trvalé trávne porasty patria k dôležitým prvkom budúcich stratégií ekologickej intenzifikácie s vysokým potenciálom a prínosom. Funkčná rozmanitosť biotických spoločenstiev ako funkčných znakov druhov v miestnych komunitách je doposiaľ málo skúmaná oblasť biodiverzity, ktorá môže zohrať dôležitú úlohu vo vzťahoch medzi ekologickou intenzifikáciou, diverzitou, ekosystémovými službami a produkciou potravín pre ľudí a krmovín pre zvieratá. Syntéza existujúcich relevantných databáz, zameraných na ekologické poľnohospodárstvo a trvalé trávne porasty v Európe, významne prispeje k vytvoreniu komplexného súboru dát na základe ktorého bude možné prepojiť rôzne klimatické oblasti a typy krajiny. Súčasná spoločnosť požaduje udržateľnejšiu poľnohospodársku výrobu, ktorá by zmiernila negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň vyrábala dostatočné množstvo kvalitných potravín. Vzhľadom na nadchádzajúcu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP2020) vo všetkých členských štátoch EÚ a hlavné budúce výzvy, na ktoré upozorňuje FAO, je zrejmé, že lepšie pochopenie vplyvov pri využívania pôdy na funkčnú diverzitu a z toho vyplývajúce dôsledky pre ekosystémové služby, rastlinnú produkciu a ľudské zdravie je rozhodujúce pre úspešnú ekologickú intenzifikáciu. Členovia konzorcia majú k dispozícií dáta z rôznych databáz v širokom spektre klimatických podmienok, ktoré prinesú nové poznatky o vplyvoch ekologickej intenzifikácie a klimatických zmien na funkčnú diverzitu biotických spoločenstiev v agroekosystémoch a na zdravie rastlín a výrobu potravín. Výsledky projektu zároveň poskytnú tvorcom politík relevantné údaje, ktoré môžu pomôcť pri implementácii ekologickej intenzifikácie v rôznych klimatických oblastiach Európy pri zachovaní konkurencieschopného a udržateľného odvetvia produkcie potravín

In vivo aktivita silymarínových flavonolignanov na modelovú infekciu vyvolanú pásomnicou Mesocestoides vogae u myší.

In vivo activity of silymarin flavonolignans on model infection induced with cestode Mesocestoides vogae in mice.

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Medicínsky dôležité druhy pásomníc Echinococcus multilocularis, E. granulosus, Taenia solium spôsobujú vážne ochorenia v rôznych hostiteľoch, zatiaľ čo ľudia môžu byť náhodne infikovaní. Odhaduje sa, že týmito ochoreniami trpia miliónmi ľudí vo svete v, najmä v komunitách chudobných na zdroje s obmedzenými terapeutickými možnosťami. Infekcia pásomnicou Mesocestoides vogae zdieľa mnohé patologické a molekulárne podobnosti s týmito ochoreniami a WHO (1996) ju odporúčalo ako vhodný model vo farmakologických, molekulárnych a imunologických štúdiách. Silymarín je zmes flavonolignanov, ktorými sú silybín, izosilbín A, silydianín a silychristín. Bol dokázaný pleiotropný mechanizmus účinku silymarínu (antioxidačný, antifibrotický, imunomodulačný, protinádorový), avšak antiparazitický potenciál silymarínových flavonolignanov na pásomnice nebol študovaný in vivo. Nedávno sme preukázali významnú larvicídnu aktivitu v dôsledku interferencie s metabolickými a enzymatickými dráhami v larvách M. vogae. Cieľom súčasného projektu je odhaliť komplexné účinky jednotlivých flavonolignanov počas infekcie M. vogae u myší BALB / c.

SAV-18-20 - Klasická a molekulárna karyológia parazitov rodu Diphyllobothrium: detekcia fylogeneticky významných charakteristík.

Classical and molecular karyology of Diphyllobothrium parasites: detection of phylogenetically informative markers.

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum cytogenetiky medicínsky významných pásomníc rodu Diphyllobothrium. U vybraných zástupcov budú opísané karyotypy a vnútorná štruktúra chromozómov bude charakterizovaná klasickými a molekulárnymi prístupmi. Prvý krát budú u tejto skupiny cestódov aplikované metódy molekulárnej karyológie. Fluorescenčná in situ hybridizácia umožní detegovať počet a lokalizáciu ribozomálnych génov a génov pre históny H3 a H4 na chromozómoch. Kľúčovými výstupmi tohto projektu budú opisy nových karyotypov a podrobná molekulárno-cytogenetická analýza chromozómov. Získané komplexné cytogenetické charakteristiky budú v kombinácii s najnovšími molekulárnymi a morfologickými údajmi o rôznych druhoch rodu Diphyllobothrium využité na korekciu poznatkov o vzájomných fylogenetických vzťahoch týchto parazitov v rámci rodu ako aj na úrovni čeľade Diphyllobothriidae.

Komparatívna cytogenetická analýza háčikohlavca Acanthocephalus lucii z priemyselne znečistenej oblasti Zemplína a prírodného sopečného jazera Morské Oko.

Comparative cytogenetic analysis of the thorny-headed worm Acanthocephalus lucii from the industrially polluted area of Zemplín Region and the natural volcanic lake Morské Oko.

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium chromozómov druhu Acanthocephalus lucii (Acanthocephala: Echinorhynchidae) z dvoch výskumných oblastí, z ktorých jedna (vodná nádrž Zemplínska Šírava) je vystavená silnému priemyselnému znečisteniu a druhá (Morské Oko, Vihorlat) je relatívne bez znečistenia. Technikami klasickej a molekulárnej karyológie bude detailne charakterizovaný karyotyp A. lucii. Po prvýkrát sa použije nový metodický prístup na identifikáciu a charakterizáciu opakujúcich sa elementov DNA v genóme daného parazita rýb (RepeatExplorer) s cieľom získať vhodné chromozómové markéry. Očakávame, že FISH mapovanie týchto markérov v ekologicky odlišných populáciách A. lucii poskytne originálne informácie, ktoré umožnia odpovedať na otázky týkajúce sa pravdepodobného vplyvu prostredia s vysokým stupňom antropogénneho znečistenia na chromozómy študovaného parazita.

Parazity domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku a v Bulharsku v období globálnych zmien

Parasites in domestic and wild carnivores from Slovakia and Bulgaria in the era of global changes

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Hurníková Zuzana PhD.
Anotácia:Voľne žijúce mäsožravce sa podieľajú na cirkulácii a šírení viacerých vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení, ktorú sú potenciálne prenosné na domáce a hospodárske zvieratá a tiež na ľudí. Projekt sa zameriava na porovnanie parazitofauny domácich a voľne žijúcich mäsožravcov v Bulharsku a na Slovensku, vrátane zoonóznych parazitov. Porovnaný bude výskyt parazitov v ekologicky odlišných oblastiach a budú študované vzťahy hostiteľ-parazit-prostredie. Molekulárna analýza izolovanýh parazitov a homológia získaných izolátov z vybraných oblastí poskytnú základ pre zhodnotenie možného šírenia sa parazitov z juhu (z Bulharska) severne (na Slovensko). Budú identifikované rizikové faktory prispievajúce k cirkulácii parazitov a rizikové oblasti zvýšeného výskytu rezervoárov, vektorov a potenciálnych hostiteľov parazitárnych infekcií.

Transmisné cykly a genetické polymorfizmy zoonóznych pásomníc rodu Echinococcus v strednej Európe

Transmission patterns and genetic polymorphisms of zoonotic Echinococcus tapeworms in central Europe

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šnábel Viliam CSc.

Úloha mäsožravcov pri prenose chorôb v zoonotickom ložisku

The place of carnivores in transmission diseases of zoonotic foci

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Víchová Bronislava PhD.

Ultraštruktúra vajíčok bazálnych skupín pásomníc (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)

Eggs ultrastructure of the basal tapeworm groups (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruňanská Magdaléna DrSc.

Voľne žijúce mäsožravce ako rezervoár zoonónych ochorení na území severovýchodného Poľska

Wild carnivores as a reservoir of zoonotic diseases in the north-eastern Poland

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Anotácia:Voľne žijúce mäsožravce sú dôležitým rezervoárom zoonotických chorôb a zohrávajú významnú úlohu pri ich prenose na človeka. Cieľom projektu je študovať výskyt zoonotických chorôb, ako sú: trichinelóza, echinokokóza, toxokaróza, babezióza, anaplazmóza, mykoplazmóza a borelióza u voľne žijúcich mäsožravcov na území severovýchodného Poľska. Priebežný zber materiálu a štandardne používané metódy poskytnú relevantné výsledky. Bude to prvá komplexná štúdia, ktorá poskytne druhovo špecifických hostiteľov - mäsožravcov pre zoonózy na severovýchode Poľska.

Národné projekty

Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov

Alternative methods for assessing contamination rates of aquatic ecosystem using fish and their parasites

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Anotácia:Niektoré regióny východného Slovenska, hlavne oblasť Zemplína, sú známe vysokým stupňom závažného znečistenia polychlórovanými bifenylmi (PCB). PCB sú vysoko toxické kontaminanty, ktoré dlhodobo pretrvávajú v prostredí a predstavujú značné riziko pre ľudské zdravie a život zvierat. Najvyššie množstvá PCB, vysoko prekračujúce ekologické a zdravotné limity, boli namerané v sedimentoch nádrže Zemplínska Šírava, avšak ich ďalšie šírenie priľahlými tokmi do iných lokalít povodia rieky Bodrog je preskúmané nedostatočne. Cieľom projektu je komplexný výskum PCB znečistenia Zemplínskej Šíravy a priľahlých riek s využitím analytických metód a bioindikátorov, vybraných druhov rýb a ich parazitov. Dôležitou časťou projektu je výskum štrukturálnych, bunkových a funkčných abnormalít (chromozómových aberácií a porúch gametogenézy) u parazitov kontaminovaného ekosystému. Očakávame, že naše výsledky poskytnú nové informácie o ekologickom stave skúmaných lokalít, fyziologickom stave rýb a rizík pre rezidentov oblasti Zemplína.

ALTREAT - Alternatívne terpaie parazitóz malých prežúvavcov

Alternative parasite control of small ruminant

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Várady Marián DrSc.
Anotácia:Choroby spôsobené helmintami hospodárskych zvierat patria popri infekčných ochoreniach medzi najzávažnejšie. Sú zodpovedné za viac ako 55 % všetkých chorôb hospodárskych zvierat v Európe a spôsobujú značné straty produkčných ukazovateľov zvierat. Rozšírenie rezistencie na antihelmintiká u gastro-intestinálnych parazitov hospodárskych zvierat viedlo k zlyhaniu terapie a potrebe vyvinúť nové stratégie a odporúčania na účinnú antiparazitárnu kontrolu. Projekt ponúka alternatívu k súčasne používaným chemoterapeutickým riešeniam parazitóz prežúvavcov a to koncepciu používania herbálnych nutraceutík a stopových prvkov ako kŕmnych aditív a koncepciu obohatenej pastvy. Črevný parazitizmus prispieva k zvyšovaniu emisii skleníkových plynov a preto účinná terapia parazitárnych ochorení prostredníctvom manažmentu pasienkových systémov môže nielen zlepšiť efektívnosť výroby ale navyše aj znížiť environmentálnu záťaž v chovoch prežúvavcov.

Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?

Cestodoses with zoonotic potential in Slovakia – negligible risk or serious threat?

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Antolová Daniela PhD.
Anotácia:Na Slovensku sa vyskytujú tri medicínsky významné rody pásomníc, Echinococcus spp., Hymenolepis spp. a Taenia spp. Najzávažnejšie ochorenia, alveolárnu a cystickú echinokokózu, spôsobujú larválne štádiá E. multilocularis a E. granulosus. Ochorenia vyvolané Taenia saginata a T. solium sú zriedkavejšie a nie tak závažné, avšak v prípade infekcie T. solium môže dôjsť k život ohrozujúcej, nervovej forme ochorenia. Hymenolepióza sa u ľudí nevyskytuje často, avšak vysoká prevalencia Hymenolepis nana zistená u drobných hlodavcov v obchodoch so zvieratami v spojení s jej zoonóznym charakterom a nedávno potvrdenou schopnosťou neoplastickej transformácie dokazuje, že riziko ohrozenia zdravia ľudí pri tomto ochorení nie je zanedbateľné. Cieľom projektu je rozšíriť aktuálne poznatky o výskyte a genetickej diverzite Echinococcus spp., Hymenolepis spp. a Taenia spp. a analýzou imunologických parametrov u pacientov v rôznom štádiu echinokokózy prispieť k objasneniu stavu ich imunitnej odpovede a jej potenciálnej modulácii.

Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat

Diagnostic challenges and forgotten parasites of domestic animals

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Várady Marián DrSc.

FUPKOPROSP - Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie

Functional food based on goats milk and its benefit on health

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Anotácia:Pod pojmom funkčné potraviny rozumieme bežné/tradičné potraviny, ktoré sú obohatené takou zložkou, ktorá ich robí funkčnými v zmysle podpory imunity, dodania minoritných látok do tela s cieľom prospešne ovplyvniť zdravie. Z hľadiska mliekarenskej výroby či poľnohospodárstva sa v súčasnosti preferuje kozie mlieko a produkty z neho a v rámci funkčných potravín sa pre začlenenie veľmi dobre uplatňujú probiotické baktérie teda také, ktoré po kolonizácii organizmu dokážu vytvoriť ideálne prostredie svojimi metabolitmi alebo naviazaním sa na receptory ovplyvňujúce či súvisiace s imunitným systémom.Takéto baktérie môžu dosiahnuť hostiteľský organizmus/konzumenta dvoma spôsobmi: buď priamou aplikáciou (per os) alebo práve cez potraviny. V predkladanom projekte sa zameriame na izoláciu, identifikáciu, všeobecnú a technologickú charakterizáciu autochtónnych kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií z kozieho mlieka a syrov od rôznych slovenských spracovateľov a vyselektujeme vhodný kmeň pre aplikačné použitie vo výrobkoch z kozieho mlieka v poloprevádzakových podmienkach a u odberateľa aplikačného výstupu; otestujeme jeho aplikačnú formu a účinky ako funkčnej potraviny u dobrovoľníkov (cez syry prípadne iné výrobky z kozieho mlieka). Ako aplikačný výstup tak získame autochtónnu kultúru použiteľnú pre technologické spracovanie kozieho mlieka resp.výrobkov,ktoré v súvislosti s ich prospešným účinkom na konzumenta budeme môcť zaradiť medzi funkčné potraviny.

Genetická analýza vybraných a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí.

Genetic analysis of selected emerging and re-emerging pathogens with zoonotic potential in animals and humans.

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal DrSc.
Anotácia:Ako nové, resp. novo sa objavujúce infekčné choroby sa označujú choroby spôsobené úplne novým alebo predtým nedetegovaným patogénnym mikroorganizmom, ale aj choroby, ktoré môžu byť spôsobené známym patogénom, ktorý sa začal šíriť na nových geografických územiach alebo v novej skupine hostiteľov. Vznik a charakter týchto chorôb určujú nielen klimatické, environmentálne a sociálne faktory, ale tiež ekonomické a je preto veľmi náročné predpovedať kedy a kde sa ďalší patogén objaví. Približne 75% týchto chorôb sú zoonózy. Predkladaný projekt rieši problematiku vírusovej hepatitídy E, mikrosporidióz,kryptosporidióz,chlamydióz a anaplazmózy, ktorých spoločným menovateľom je ich zoonózny charakter a zaradenie do skupiny nových alebo novo sa objavujúcich chorôb. Deteguje ich prevalenciu v skupine zvierat a ľudí a genotypizáciou jednotlivých druhov sleduje ich vzájomný prenos. Výsledkom je stanovenie aktuálnej epizootologickej a epidemiologickej situácie v ich výskyte a definovanie jednotlivých genotypov.

RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy

Risk assessment of the parasitozoonoses occurrence using multicriteria analysis approaches

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Papajová Ingrid PhD.

Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou

Immunomodulatory properties of probiotic enterococci and their enterocins in the antiparasitic defence of the host with experimental trichinellosis

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Anotácia:V rámci novej stratégie využitia terapeutického potenciálu bakteriocínov bude zisťovaný protektívny vplyv bakteriocín-produkujúcich kmeňov Enterococcus a ich enterocínov na parazitárnu infekciu Trichinella spiralis, zoonózu rozšírená po celom svete. Imunogénna aktivita bakteriálnych kmeňov/bakteriocínov bude sledovaná na úrovni lokálnej aj celkovej, vrodenej aj získanej, nešpecifickej aj špecifickej imunity. Budú zistené priame a nepriame interakcie enterocínov s imunoregulačnými mechanizmami hostiteľa, stimulácia buniek imunitného systému (lymfocyty, makrofágy) a produkcia cytokínov pri indukcii a regulácii imunitnej odpovede počas parazitárnej infekcie. Bude stanovená súvislosť medzi aplikáciou baktérií/bakteriocínov, indukciou efektorov imunity a odstránením parazitov. Výstupom projektu bude kmeňovo-špecifická charakteristika imunogénnych vlastností bakteriálnych kmeňov a ich bakteriocínov ako možných kandidátov na profylakčné alebo terapeutické ovplyvnenie imunitnej odpovede hostiteľa pri trichinelóze.

PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy

Integrated monitoring and environmental risk assessment of PCBs and mercury contaminants in the Zemplín Region (Slovakia), one of the most ecologically threatened territories in Europe

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Anotácia:Znečistenie životného prostredia je jedným z najvážnejších problémov priamo ohrozujúcich život a budúci vývoj ľudskej civilizácie. Najzávažnejšími spomedzi polutantov sú polychlórované bifenyly (PCB) a vysokotoxické ťažké kovy, ktoré sa kumulujú a dlhodobo pretrvávajú vo vodnom ekosystéme, vrátane rastlín, bezstavovcov a živočíchov. Hoci predstavujú reálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, ich skutočné množstvo rozptýlené v prostredí je často málo známe. Navrhovaný projekt zameriava pozornosť na riešenie závažných otázok znečistenia vodnej nádrže Zemplínska Šírava (východné Slovensko) patriacej medzi oblasti najviac znečistené PCB zlúčeninami v Európe, a jej okolia vrátane priľahlej chránenej krajiny povodia rieky Bodrog. Vo všetkých dôležitých komponentoch znečistenej vodnej nádrže a jej okolia (sedimenty, pôda, ryby, parazity rýb, pôdne a rastlinné nematódy a rastliny) budú zistené koncentrácie PCB zlúčenín a ortuti pomocou nového interdisciplinárneho prístupu, ktorý zahŕňa štandardné metódy detekcie znečisťujúcich látok v kombinácii s použitím bioindikátorov a molekulárnej cytogenetiky. Očakáva sa, že výsledky tohto projektu prispejú k lepšiemu porozumeniu zákonitostí vplyvu znečistenia na vodné prostredie a potvrdia využiteľnosť bioindikátorov, najmä parazitov rýb v biomonitoringu kontaminantov.

Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska

Molecular epidemiology and risk of spread of wildlife parasites in actual ecologic conditions of Slovakia

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Hurníková Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium mechanizmov prenosu a šírenia sa parazitov v prírodných ekosystémoch Slovenska s cieľom objasniť zákonitosti cirkulácie vybraných protozoí (Toxoplasma gondii a hemosporídií z rodov Leucocytozoon a Haemoproteus) a helmintov (filárií z rodov Eufilaria, Eufilariella, Onchocerca a pásomníc z čeľade Anoplocephalidae). Metódami molekulárnej biológie sa bude skúmať aktuálne geografické rozšírenie vybraných pôvodcov parazitárnych ochorení na Slovensku a v spolupráci so zahraničnými pracoviskami aj v širšom geografickom kontexte. Charakterizujú sa biologické osobitosti parazito-hostiteľských vzťahov, ovplyvňujúce cirkuláciu parazitov v modelových oblastiach a lokálne adaptácie ich genetickej štruktúry na dostupných hostiteľov a vektorov a na faktory vonkajšieho prostredia. Budú identifikované faktory limitujúce prežívanie parazitov, ich vektorov, medzihostiteľov a rezervoárov a určia sa rizikové oblasti výskytu s predikciou rizika možného šírenia do nových oblastí a nakazenia sa ľudí.

PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru

Clarification of the immunomodulatory effects of DLE (dialyzable leukocyte extract) in the therapy of mice with parasitic infections of immunosuppressive character.

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.

SOILMIC FOR - Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch, jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu

Soil microbiota in natural forest ecosystems: its response to changing biotic and abiotic factors of habitat

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renčo Marek PhD.
Anotácia:Pôdna mikrobiota (vrátane pôdnych nematód) zohráva kľúčovú úlohu v kolobehu látok a energie, reguluje prístupnosť živín z pôdy rastlinám, a zabezpečuje tak základné ekosystémové služby lesa. Preto poznatky o stave spoločenstva pôdnych mikroorganizmov a nematód, faktorov, ktoré ich ovplyvňujú, a následne poznatky o spôsoboch ich usmernenia, sú základnou a nevyhnutnou potrebou nielen v oblasti zabezpečenia produkcie rastlín, ale najmä v ekológii pôdy a v ekológii všeobecne. Cieľom navrhovaného projektu je analyzovať a objasniť, ako sa mení odozva pôdnej mikrobioty vrátane nematód na zmeny abiotických a biotických faktorov ich habitátu v prírodných lesných ekosystémoch na lokálnej úrovni (úroveň porastu) a zistiť, či sa “pattern” tejto odozvy odlíšuje na regionálnej a globálnej úrovni. Výskum sa uskutoční na lokalitách s rôznymi drevinami (buk a smrek) v prírodných lesných ekosystémoch. Za inovatívne prvky projektu možno považovať: i) komplexné hodnotenie vzťahov v systéme vegetácia-pôda-pôdna mikrobiota, ii) štúdium vzťahov medzi dvomi skupinami mikrobioty - pôdnymi mikroorganizmami a nematódami, iii) syntéza údajov o pôdnych mikroorganizmoch z rôznych lokalít na Slovensku a v zahraničí, čo umožní určitý stupeň zovšeobecnenia poznatkov. Porozumieť tomu, ako pôdna mikrobiota reaguje na variabilitu biotických a abiotických faktorov, je nevyhnutným predpokladom pre vypracovanie odporúčaní týkajúcich sa ochrany pôdy a zachovania biodiverzity v súvislosti so zmenou klímy.

Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny

Direct and indirect impact of invasive plant species on soil micro and mesofauna biodiversity

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renčo Marek PhD.
Anotácia:Invázne druhy rastlín majú v súčasnosti vďaka globálnemu transportu tovarov a služieb, takmer neobmedzené možnosti šírenia po celej planéte. Dokážu rýchlo obsadiť nové oblasti, vytvárať úplne nové typy vegetácií, avšak ich vplyv na pôdne organizmy je doteraz málo študovaný. Predkladaný projekt sa zaoberá základnými otázkami pôdnej a rastlinnej ekológie, pričom dôraz kladie na diverzitu druhov a štruktúru spoločenstiev pôdnych nematód,funkčnú diverzitu mikroorganizmov, charakter vegetácie a ich vzájomné interakcie v prírodných ekosystémoch ovplyvnených inváziou nepôvodných, inváznych druhov rastlín. Projekt má za cieľ analyzovať vplyv invázie na pôdne organizmy, fyzikálne a chemické vlastnosti, zásoby organickej hmoty v pôde v závislosti od druhu inváznej rastliny. Zhodnotiť stav pôdneho prostredia pôvodných a inváziou pozmenených ekosystémov pri využití pôdnych nematód a mikroorganizmov ako indikátorov. Údaje získané z prírodných ekosystémov verifikujeme v kontrolovaných podmienkach (in vivo, in vitro)

Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza

Relictual forms of arthropods (Arthropoda) in the Western Carpathians – morphology, ecology and phylogeny

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklisová Dana PhD.
Anotácia:Intenzívny výskum počas posledných dvoch desaťročí odhalil prítomnosť širokého spektra unikátnych reliktných foriem článkonožcov (Arthropoda) na území Západných Karpát. Väčšina z nich je stále taxonomicky neobjasnená a ich ekológia je veľmi málo známa, vrátane obligátne jaskynných foriem. Cieľom projektu je detailné štúdium morfológie takýchto reliktov patriacich do skupín Palpigradi, Acari, Amphipoda, Diplopoda, Collembola a Lepidoptera. Projekt si ďalej kladie za cieľ objasniť ekológiu reliktných foriem detailným štúdiom ich populácií. Ďalej bude študovaná fylogenéza vybraných taxónov založená na analýze dvoch molekulových markerov, konkrétne u čeľade Attemsiidae (Diplopoda), rodov Pseudosinella a Pygmarrhopalites (Collembola) a u reliktných populácií vybraných vysokohorských a stepných druhov motýľov. Pôjde o komplexný prístup, ktorý zahrnie kombináciu štúdia morfológie a ekológie reliktných populácií článkonožcov a molekulových analýz pri rekonštrukcii ich fylogenetických línií.

Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy

Pet animals as effective sentinels of pathogens´ circulation with specific emphasis on vector-borne and zoonotic species

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina DrSc.
Anotácia:Epidemiológia infekčných ochorení psov a mačiek prechádza štádiom rýchlych zmien. Nárast cestovateľských aktivít, intenzívna urbanizácia, ako aj zmeny klímy a prirodzených biotopov, môžu viesť ku zmenám v diverzite a abundancii vektorov a rezervoárov mnohých nebezpečných patogénov a následne ovplyvniť aktuálnu epidemiologickú situáciu. Vzhľadom na to, že 60 až 80 % infekčných ochorení má zoonózny charakter, psy a mačky môžu byť efektívnymi sentinelovými organizmami pre hodnotenie miery infekčného rizika pre ľudí. Projekt sa primárne zameriava na článkonožcami prenášané patogény (Anaplasma, Borrelia, Babesia, Hepatozoon, Dirofilaria, Thelazia a.i.) cirkulujúce v rôznych typoch urbánneho prostredia s navzájom sa líšiacich klimatickými podmienkami, typom krajiny a biodiverzitou. Výstupom projektu budú poznatky o druhovej diverzite a abundancii kliešťov a epidemiologicky dôležitých patogénov ohrozujúcich zdravie spoločenských zvierat a ľudí v oblastiach s vysokou populačnou hustotou oboch ohrozených skupín.

Celkový počet projektov: 24