Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

(OneHealthdrugs) - Jednotné nové lieky proti parazitickým ochoreniam prenášaných vektormi v Európe a iných územiach

ONE HEALTH DRUGS AGAINST PARASITIC VECTOR BORNE DISEASES IN EUROPE AND BEYOND

Ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe

Water-borne parasitic diseases in Central Europe

NeCeBiVet - Národné Centrum Biotechnológií vo Veterinárnej Medicíne

National Centre for Biotechnology in Veterinary Medicine

ONEHEALTH - One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

Paralelné aspekty medzi tvorbou živných buniek Trichinella spiralis a regeneráciou kostrového svalstva.

Parallel aspects between the Nurse cell formation of Trichinella spiralis and skeletal muscle regeneration.

Národné projekty

Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

Biogeography and migratory routes of zoonotic tapeworms Dibothriocephalus latus and D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

EpiRodent - Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita

Small mammals as reservoir for zoonotic pathogens in an urbanizing world – epidemiology and genetic diversity.

Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska

Epidemiology, genetic variability and health risk of zoonotic parasites Toxoplasma gondii and Toxocara spp. in urban and rural ecosystems of Slovakia

Faktory ovplyvňujúce obmenu sietí parazit-hostiteľ - od lokálnych ku kontinentálnym metaspoločenstvám

-

Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách.

Ivermectin - antiparasitic therapy in small ruminants, resistance and residues in food

Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze

Modulation of imunity by albendazole and the role of selected miRNAs in experimental alveolar echinococcosis.

Molekulárne a fylogeografické štúdie pôvodcov vynárajúcich sa zoonóz - alveolárnej a cystickej echinokokózy

Molecular and phylogeographical studies of causative agents of emerging zoonoses - alveolar and cystic echinococcosis.

SOILMIC FOR - Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch, jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu

Soil microbiota in natural forest ecosystems: its response to changing biotic and abiotic factors of habitat

Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy

Pet animals as effective sentinels of pathogens´ circulation with specific emphasis on vector-borne and zoonotic species

Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien

Microbial and parasitic organisms spread under the influence of global climate, environmental and social changes

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov.

Therapeutic potential of bacteriocins in intestinal and extraintestinal parasitozoonoses and mechanisms of their beneficial effects

Vplyv environmentálnej záťaže na funkčnú morfológiu a chromozómy rybích parazitov

Effect of environmental pollution on the functional morphology and chromosome of fish parasites

Celkový počet projektov: 21