Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

FunProd - Funkčná biodiverzita, výroba potravín, ekologické poľnohospodárstvo a vzťahy medzi nimi.

Relationships between functional diversity and food production and quality under ecological intensification

Komparatívna cytogenetická analýza háčikohlavca Acanthocephalus lucii z priemyselne znečistenej oblasti Zemplína a prírodného sopečného jazera Morské Oko.

Comparative cytogenetic analysis of the thorny-headed worm Acanthocephalus lucii from the industrially polluted area of Zemplín Region and the natural volcanic lake Morské Oko.

Populačná genetika a biogeografia zoonóznej pásomnice Dibothriocephalus latus

Population genetics and biogeography of a zoonotic tapeworm Dibothriocephalus latus

HepatiCap - Synantrópne drobné cicavce ako rezervoár zoonózneho druhu Capillaria hepatica (Nematoda: Capillariidae)

Synantropic small mammals as a reservoir for zoonotic species Capillaria hepatica (Nematoda: Capillariidae)

Voľne žijúce mäsožravce ako rezervoár zoonóznych ochorení na území severovýchodného Poľska

Wild carnivores as a reservoir of zoonotic diseases in the north-eastern Poland

Národné projekty

Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov

Alternative methods for assessing contamination rates of aquatic ecosystem using fish and their parasites

ALTREAT - Alternatívne terpaie parazitóz malých prežúvavcov

Alternative parasite control of small ruminant

Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

Biogeography and migratory routes of zoonotic tapeworms Dibothriocephalus latus and D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?

Cestodoses with zoonotic potential in Slovakia – negligible risk or serious threat?

EpiRodent - Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita

Small mammals as reservoir for zoonotic pathogens in an urbanizing world – epidemiology and genetic diversity.

RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy

Risk assessment of the parasitozoonoses occurrence using multicriteria analysis approaches

Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou

Immunomodulatory properties of probiotic enterococci and their enterocins in the antiparasitic defence of the host with experimental trichinellosis

PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy

Integrated monitoring and environmental risk assessment of PCBs and mercury contaminants in the Zemplín Region (Slovakia), one of the most ecologically threatened territories in Europe

Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze

Modulation of imunity by albendazole and the role of selected miRNAs in experimental alveolar echinococcosis.

Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska

Molecular epidemiology and risk of spread of wildlife parasites in actual ecologic conditions of Slovakia

SOILMIC FOR - Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch, jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu

Soil microbiota in natural forest ecosystems: its response to changing biotic and abiotic factors of habitat

Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny

Direct and indirect impact of invasive plant species on soil micro and mesofauna biodiversity

Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy

Pet animals as effective sentinels of pathogens´ circulation with specific emphasis on vector-borne and zoonotic species

Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien

Microbial and parasitic organisms spread under the influence of global climate, environmental and social changes

Celkový počet projektov: 19