Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Diverzita pôdnych nematód karpatských lesov vo vzťahu k biotickým a abiotickým podmienkam prostredia
Program DŠ
Zoológia, denná forma štúdia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Andrea Čerevková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Klimatické zmeny predstavujú v súčasnosti jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb. Očakáva sa, že zvýšenie celkovej priemernej teploty v Európe povedie k častejším klimatickým extrémom. V tejto súvislosti existuje vysoká pravdepodobnosť, že lesné ekosystémy budú vystavené zvýšenej frekvencii a intenzite stresu spôsobeného pôsobením živých zložiek prostredia. K jedným z nich patrí aj rozšírenie nepôvodných, inváznych druhov drevín, ktoré sa nekontrolovateľne šíria a dokážu radikálne ovplyvniť charakter biotopu.
Cieľom dizertačnej práce je preskúmať štruktúru a diverzitu spoločenstiev pôdnych nematód a fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy prírodných lesných ekosystémoch ovplyvnených inváziou nepôvodných, inváznych druhov rastlín. Hodnotenie stavu pôdneho prostredia pôvodných a inváziou pozmenených ekosystémov bude realizované s využitím špecifických ekologických, funkčných a diverzity indexov. Práca vyžaduje zber materiálu v teréne; fyzikálno-chemické analýzy pôdnych vzoriek; izoláciu, identifikáciu a následne hodnotenie spoločenstiev pôdnych nematód ako bioindikátorov pôdneho prostredia. Získané poznatky prispejú k predpovedi potenciálneho vplyvu šírenia sa nepôvodných druhov drevín na biodiverzitu pôvodných lesov v Karpát.