Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv environmentálnej záťaže na parazito-hostiteľské vzťahy vo vodných a terestrických ekosystémoch
Program DŠ
Zoológia, denná forma
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Tímea Brázová , PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
V dôsledku zvyšujúcej sa antropogénnej činnosti narastá v životnom prostredí množstvo kontaminantov ohrozujúcich zdravie ľudí a zvierat, medzi ktoré patria hlavne anorganické (ťažké kovy – Cd, Pb, Hg, Cr) a organické látky (polycyklické aromatické uhľovodíky - PAU a pesticídy). Mnoho štúdií poukazuje na to, že parazitizmus a znečistenie prostredia môžu spolu úzko súvisieť. Dizertačná práca bude zameraná na objasnenie procesov medzi kontamináciou prostredia a akumuláciou týchto toxických látok u poikilotermných živočíchov (žiab a rýb) a ich parazitov. V ekosystémoch s rôznym stupňom znečistenia bude porovnaná koncentrácia kontaminantov v orgánoch rýb a žiab a v tkanivách endohelmintov viacerých taxonomických skupín (pásomnice, háčikohlavce, hlístovce). Z dôvodu absencie údajov o helmintofaune žiab východného Slovenska, parciálnym cieľom dizertačnej práce bude aj determinácia druhového spektra endohelmintov žiab. Posúdi sa význam parazitov ako citlivých bioindikátorov znečistenia prostredia, ako aj ich vplyv na hostiteľov v kontaminovanom prostredí.