Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Epidemiológia, biológia a genetická variabilita zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska
Program DŠ
Parazitárne choroby zvierat, denná forma
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Daniela Antolová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Toxoplazmóza a toxokaróza sú kozmopolitne rozšírené parazitozoonózy, významné z pohľadu humánnej aj veterinárnej medicíny, pričom najmä toxoplazmóza môže u imunokompromitovaných osôb a tehotných žien spôsobiť závažné zdravotné problémy. Práca prinesie prioritné poznatky o výskyte Toxoplasma gondii a Toxocara spp. u domácich a voľne žijúcich zvierat používaných na potravinové účely a u sentinelových druhov s cieľom identifikovať riziko prenosu infekcie na ľudí. Sledovaný bude aj výskyt týchto ochorení u ľudí s rôznym rizikom nakazenia, predovšetkým u ľudí s imunosupresiou, ktorých tieto oportúnne infekcie vážne ohrozujú. Realizované budú aj fylogenetické analýzy s cieľom identifikovať genotypy T. gondii a Toxocara spp. vyskytujúce sa na Slovensku a zistiť a porovnať ich výskyt u sledovaných pacientov a jednotlivých druhov zvierat a prípadne aj na stanoviť ich patogenitu formou porovnania priebehu ochorenia u infikovaných osôb.