Informačná stránka organizácie SAV

Virologický ústav BMC SAV

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

 • ALMANZA-MARTÍNEZ, Norineli - MARTÍNEZ DÍAZ, Sergio Francisco - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - GÓMEZ, Isabel** - CARDONA-FÉLIX, César Salvador**. An alpha-amylase-like protein interacts with PirB toxin from Vibrio parahaemolyticus in digestive tract tissue of white shrimp Litopenaeus vannamei. In Aquaculture Research, 2020, vol. 51, no. 9, p. 3910-3914. (2019: 1.748 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1355-557X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/are.14688>. Typ: ADCA
 • BARÁTHOVÁ, Monika - GROSSMANNOVÁ, Katarína - BELVONČÍKOVÁ, Petra - KUBAŠOVÁ, Veronika - ŠIMKO, Veronika - SKUBLA, Rudolf - CSÁDEROVÁ, Lucia** - PASTOREK, Jaromír. Impairment of hypoxia‐induced CA IX by beta-blocker propranolol-impact on progression and metastatic potential of colorectal cancer cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 22, art. no. 8760. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/22/8760>(VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese). Typ:
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína** - KAZIMÍROVÁ, Mária* - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Ticks and the effects of their saliva on growth factors involved in skin wound healing. In Journal of Venom Research, 2020, vol. 10 iss., p. 45-52. ISSN 2044-0324. Typ: ADEB
 • BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena - KABÁT, Peter - BAUER, Jacob. Proteíny štrukúra a funkcia. 1. diel. štruktúra proteínov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2020. 109 s. ISBN 978-80-223-4524-8. Typ: AAB
 • BENEJ, Martin - ŠVASTOVÁ, Eliška - BÁNOVÁ, Radivojka - KOPÁČEK, Juraj - GIBADULINOVÁ, Adriana - KÉRY, Martin - ARENA, Simona - SCALONI, A. - VITALE, Monica - ZAMBRANO, N. - PAPANDREOU, Ioanna - DENKO, Nicolas C.** - PASTOREKOVÁ, Silvia**. CA IX stabilizes intracellular pH to maintain metabolic reprogramming and proliferation in hypoxia. In Frontiers in Oncology, 2020, vol. 10, art.no. 1462. (2019: 4.848 - IF, Q2 - JCR, 1.654 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na internete: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2020.01462/full>(APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0155/15 : Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam. VEGA 2/0147/15 : Molekulové dráhy regulované karbonickou anhydrázou IX v hypoxických nádorových bunkách. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava). Typ: ADCA
 • BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - KEMPOVÁ, Viera - BETÁKOVÁ, Tatiana - KÚDELOVÁ, Marcela**. Chemokine-binding proteins encoded by herpesviruses. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 233-244. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode. APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku). Typ: ADDA
 • BEŇOVÁ, Kristína* - HANCKOVÁ, Miriam* - KOČI, Kamila - KÚDELOVÁ, Marcela - BETÁKOVÁ, Tatiana**. T cells and their function in the immune response to viruses. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 131-143. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ: ADDA
 • BOLDIŠOVÁ, Eva** - ŠPITÁLSKA, Eva - PALKOVIČOVÁ, Katarína - BOLDIŠ, Vojtech - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Diagnostika rickettsiových infekcií ELISA testom vyvinutým na BMC SAV: Porovnanie s komerčnými testami na vzorke pacientov zo Slovenska = Diagnosis of rickettsial infection using ELISA test developed at BMC SAS: Comparison to commercial tests on samples of patients from Slovakia. In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2020, roč. 11, č. 2, s. 77-78. ISSN 1338-9661(tlačené vydanie).(APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií). Typ: ADFB
 • BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária**. Molecular targeting of bioconjugated graphene oxide nanocarriers revealed at a cellular level using label-free Raman imaging. In Nanomedicine : nanotechnology, biology and medicine, 2020, vol. 30, 102280. (2019: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-9634.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny). Typ: ADMA
 • BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - OMASTOVÁ, Mária. Konfokálna Ramanova mikroskopia biokonjugovaného grafén-oxidového nosiča v bunkách. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 88. ISSN 2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických společností). Typ: AFG
 • CLEMENT, J.** - AHLM, Clas - AVŠIČ-ŽUPANC, T. - BOTTEN, Jason - CHANDRAN, Kartik - JONSSON, Colleen B. - KARIWA, Hiroaki - KLINGSTROM, Jonas - KLEMPA, Boris - KRUGER, D.H. - LEIRS, Herwig - LI, Dexin - LIANG, Mifang - MARKOTIC, Alemka - PAPA, Anna - SCHMALJOHN, Connie S. - TISCHLER, Nicole D. - ULRICH, Rainer G. - VAHERI, A. - VIAL, Ceclilia - YANAGIHARA, Richard - MAES, P. Meeting report: Eleventh International Conference on Hantaviruses. In Antiviral Research, 2020, vol. 176, art.no. 104733. (2019: 4.101 - IF, Q1 - JCR, 1.596 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0166-3542. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300450>. Typ: ADCA
 • CSICSAY, František - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - BARTOŠOVÁ, Mária - FUČÍKOVÁ, Alena - PAJER, Petr - DRESLER, Jiří - ŠKULTÉTY, Ľudovít** - QUEVEDO-DIAZ, Marco**. Proteomic analysis of Rickettsia akari proposes a 44 kDa-OMP as a potential biomarker for Rickettsialpox diagnosis. In BMC Microbiology, 2020, vol. 20, no. 1, art.no. 200. (2019: 2.989 - IF, Q2 - JCR, 1.154 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1471-2180. Dostupné na internete: <https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-020-01877-6>(VEGA 2/0057/19 : Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky. VEGA 2/0068/18 : Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky. VEGA 2/0052/19 : Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov). Typ: ADMA
 • DUNAJOVÁ, Aneta Anna - GÁL, Miroslav** - TOMČÍKOVÁ, K. - SOKOLOVÁ, Romana - KOLIVOŠKA, Viliam** - VANĚČKOVÁ, Eva - KIELAR, Filip - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva - NAUMOWICZ, Monika**. Ultrasensitive impedimetric imunosensor for influenza A detection. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2020, vol. 858, art.no. 113813. (2019: 3.807 - IF, Q1 - JCR, 0.758 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0728.(APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie). Typ: ADCA
 • FEČÍKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina - VRBENSKÁ, Adela - BARÁTHOVÁ, Monika. Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2031. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • GIBADULINOVÁ, Adriana - BULLOVÁ, Petra - STRNAD, H. - POHLODEK, K. - JURKOVIČOVÁ, Dana - TAKÁČOVÁ, Martina - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška**. CAIX-mediated control of LIN28/let-7 axis contributes to metabolic adaptation of breast cancer cells to hypoxia. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 12, art.no. 4299. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/12/4299>(VEGA 2/0155/15 : Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam. VEGA 2/0105/19 : Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu. APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie). Typ: ADCA
 • GLASA, Miroslav** - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - ŠOLTYS, Katarína - RUIZ-GARCÍA, Ana B. Analysis of virome by high-throughput sequencing revealed multiple infection and intra-virus diversity in a single grapevine plant. In Acta Horticulturae et Regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture, 2020, vol. 23, no. 1, p. 35-39. ISSN 1338-5259. Dostupné na internete: <https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/23/1/article-p35.xml>(VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov). Typ: ADFB
 • GLASA, Miroslav - CANDRESSE, Thierry. Plum Pox virus (Potyviridae). In Reference Module in Life Sciences : Elsevier Reference Collection.Life Sciences. - Amsterdam : Elsevier, 2020, p. 1-8. ISBN 978-0-12-809633-8. Typ: AECA
 • HANČINSKÝ, Richard - MIHÁLIK, Daniel - MRKVOVÁ, M. - CANDRESSE, Thierry - GLASA, Miroslav**. Plant viruses infecting Solanaceae family members in the cultivated and wild environments: a review = Plant Viruses InfectingSolanaceaeFamily Members in the Cultivated and Wild Environments: A Review. In Plants-Basel, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 667. (2019: 2.762 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/5/667>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADCA
 • HNATKO, Miroslav** - HIČÁK, Michal - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - SEDLÁČEK, Jaroslav - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Bioactive silicon nitride by surface thermal treatment. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 41, no. 54, p. 1848-1858. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
 • KAJANOVÁ, Ivana* - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam* - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - BARÁTHOVÁ, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - DEBREOVÁ, Michaela - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - GROSSMANNOVÁ, Katarína - LABUDOVÁ, Martina - GOLIAŠ, Tereza - ŠVASTOVÁ, Eliška - LUDWIG, Andreas - MULLER, Petr - VOJTEŠEK, Borivoj - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Impairment of carbonic anhydrase IX ectodomain cleavage reinforces tumorigenic and metastatic phenotype of cancer cells. In British Journal of Cancer, 2020, vol. 122, no. 11, p. 1590-1603. (2019: 5.791 - IF, Q1 - JCR, 2.445 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1532-1827. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41416-020-0804-z>(APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. SAS-MOST JRP 2014/10 : Asociácia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX s odpoveďou na liečbu, s mikro-RNA profilom a onkogénnymi dráhami: od integrovanej analýzy NCI60 panelu nádorových buniek k pacientom. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek). Typ: ADCA
 • KÁLOSI, Anna** - LABUDOVÁ, Martina - ANNUŠOVÁ, Adriana - BENKOVIČOVÁ, Monika - BODIK, Michal - KOLLÁR, Jozef - KOTLÁR, Mário - KASÁK, Peter - JERGEL, Matej - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva. A bioconjugated MoS2 based nanoplatform with increased binding efficiency to cancer cells. In Biomaterials Science, 2020, vol. 8, no. 7, p. 1973-1980. (2019: 6.183 - IF, Q1 - JCR, 1.437 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2047-4849. Dostupné na internete: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/BM/C9BM01975H#!divAbstract>(APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADMA
 • KEMPOVÁ, Viera - LENHARTOVÁ, Simona - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - NEMČOVIČOVÁ, Ivana**. The power of human cytomegalovirus (HCMV) hijacked UL/b functions lost in vitro. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 117-130. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. NFP305010V235 : Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb). Typ: ADDA
 • KEMPOVÁ, Viera - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - KLIMKO, Lukáš - KOPÁČEK, Juraj - ZELNÍK, Vladimír**. Obstacles and limitations of transfer factor biological activity assay design. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 3, p. 271-275. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ: ADNA
 • KOCIANOVÁ, Eva - BÁNOVÁ, Radivojka - GROSSMANNOVÁ, Katarína - KAĽAVSKÁ, Katarína - GOLIAŠ, Tereza. Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1927. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0078/19 : Regulácia aktivity pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 pri ovplyvňovaní glykolytického metabolizmu v hypoxických nádoroch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KORYTÁR, Ľuboš - PENAZZIOVA, Katarina - PISTL, J. - TICHÁ, Eva - ČABANOVÁ, Viktória - CSANK, Tomáš**. Retrospective review and current knowledge on the occurrence of West Nile virus in mosquito vectors, reservoirs and hosts in Slovakia (Central Europe). In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 187-200. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ: ADDA
 • KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKA, Eva - MARKOVIC, Zoran S. - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Carbon quantum dots as antibacterial photosensitizers and their polymer nanocomposite applications. In Particle & particle systems characterization, 2020, vol. 37, art. no. 1900348. (2019: 3.099 - IF, Q2 - JCR, 0.909 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1521-4117.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] MAZUMDAR, A. - HADDAD, Y. - MILOSAVLJEVIC, V. - MICHALKOVA, H. - GURAN, R. - BHOWMICK, S. - MOULICK, A. Peptide-Carbon Quantum Dots Conjugate, Derived from Human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against Antibiotic-Resistant Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria. In NANOMATERIALS. FEB 2020, vol. 10, no. 2., Registrované v: WOS

  [1.1] ZHAO, C.F. - WU, L.N. - WANG, X.W. - WENG, S.H. - RUAN, Z.P. - LIU, Q.C. - LIN, L.Q. - LIN, X.H. Quaternary ammonium carbon quantum dots as an antimicrobial agent against gram-positive bacteria for the treatment of MRSA-infected pneumonia in mice. In CARBON. ISSN 0008-6223, AUG 15 2020, vol. 163, p. 70-84., Registrované v: WOS

  [1.2] DONG, X.- GE, L.- ABU RABE, D.I.- MOHAMMED, O.O.- WANG, P.- TANG, Y.- KATHARIOU, S.- YANG, L.- SUN, Y.P. Photoexcited state properties and antibacterial activities of carbon dots relevant to mechanistic features and implications. (2020) Carbon, 170, p. 137-145., Registrované v: Scopus

  [1.2] SUN, Y.P. Carbon dots: Exploring carbon at zero-dimension. (2020) Carbon Dots: Exploring Carbon at Zero-Dimension, p. 1-209., Registrované v: Scopus

 • KUBAŠOVÁ, Veronika - CSÁDEROVÁ, Lucia - BARÁTHOVÁ, Monika. Vplyv nádorového mikroprostredia na základné charakteristiky prsníkových nádorových buniek BT20. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1967. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KUTSOKON, Nataliia** - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - KLEMAN, Juraj - RASHYDOV, Namik M. Transformation of hybrid black poplar with selective and reporter genes affects leaf proteome, yet without indication of a considerable environmental hazard. In Acta Physiologiae Plantarum, 2020, vol. 42, no. 5, art. no. 86. (2019: 1.760 - IF, Q2 - JCR, 0.611 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0137-5881. Typ: ADCA
 • LABUDOVÁ, Martina**. Cell-to-cell transport in viral families: faster than usual. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 154-166. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ: ADDA
 • LAKHNEKO, Olha - DANCHENKO, Maksym** - MORGUN, Bogdan - KOVÁČ, Andrej - MAJEROVÁ, Petra - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Comprehensive Comparison of Clinically Relevant Grain Proteins in Modern and Traditional Bread Wheat Cultivars. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 10, art.no. 3445. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.3390/ijms21103445>(ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami). Typ: ADCA
 • LIČKOVÁ, Martina - FUMAČOVÁ, Sabina - SLÁVIKOVÁ, Monika - SLOVÁK, Mirko - DREXLER, J.F. - KLEMPA, Boris**. Dermacentor reticulatus is a vector of tick-borne encephalitis virus. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2020, vol. 11, no. 4, art. no. 1414. (2019: 2.749 - IF, Q2 - JCR, 1.182 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1877-959X. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X19305138?via%3Dihub>(VEGA 2/0191/17 : Vírus, kliešť a krv: analýza expresie génov kliešťa Ixodes ricinus v kontexte infekcie vírusom kliešťovej encefalitídy a cicania.. APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy. 653316 : Európsky vírusový archív sa stáva globálnym). Typ: ADCA
 • MARKOVIĆ, Zoran M.** - LABUDOVÁ, Martina - DANKO, Martin - MATIJAŠEVIĆ, Danka - MIČUŠÍK, Matej - NÁDAŽDY, Vojtech - KOVÁČOVÁ, Mária - KLEINOVÁ, Angela - ŠPITÁLSKY, Zdenko - PAVLOVIĆ, Vladimir - MILIVOJEVIĆ, Dušan D. - MEDIĆ, Mina - TODOROVIĆ MARKOVIĆ, Biljana M.**. Highly Efficient Antioxidant F- and Cl-Doped Carbon Quantum Dots for Bioimaging. In ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, vol. 8, no. 43, p. 16327-16338. (2019: 7.632 - IF, Q1 - JCR, 1.766 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2168-0485. Typ: ADMA
 • MATUŠKOVÁ, Vlasta** - ZATLOUKAL, Marek - VOLLER, Jiří - GRÚZ, Jiří - PĚKNÁ, Zuzana - BRIESTENSKÁ, Katarína - MISTRÍKOVÁ, Jela - SPÍCHAL, Lukáš - DOLEŽAL, Karel** - STRNAD, Miroslav. New aromatic 6-substituted 2′-deoxy-9-(β)-D-ribofuranosylpurine derivatives as potential plant growth regulators. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2020, vol. 28, no. 2, art.no. 115230. (2019: 3.073 - IF, Q2 - JCR, 0.739 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0968-0896.(APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia). Typ: ADCA
 • MIHÁLIK, Daniel - LANČARIČOVÁ, Andrea - MRKVOVÁ, M. - KAŇUKOVÁ, Šarlota - MORAVČÍKOVÁ, Jana - GLASA, Miroslav - ŠUBR, Zdeno W. - PREDAJŇA, Lukáš - HANČINSKÝ, Richard - GREŠÍKOVÁ, Simona - HAVRLENTOVÁ, Michaela - HAUPTVOGEL, Pavel - KRAIC, Ján**. Diacylglycerol acetyltransferase gene isolated from Euonymus europaeus L. altered lipid metabolism in transgenic plant towards the production of acetylated triacylglycerols. In Life-Basel, 2020, vol. 10, no. 9, art.no. 205. (2019: 2.991 - IF, Q2 - JCR, 1.086 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2075-1729/10/9/205>(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADMA
 • MISTRÍKOVÁ, Jela** - BRIESTENSKÁ, Katarína. Murid herpesvirus 4 (MuHV-4, prototype strain MHV-68) as an important model in global research of human oncogenic gammaherpesviruses. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 167-176. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia). Typ: ADDA
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - NEMČOVIČ, Marek - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - HOLÍKOVÁ, Viera - ZAJONC, Dirk. Analysis of cytomegalovirus immune evasion protein UL144 glycosylation profile revealed its role in immune recognition. In Acta Crystallographica A, 2019, vol. 75, p. E92-E92. (2018: 1.878 - IF, Q2 - JCR, 7.285 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2053-2733.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. European Crystallography Meeting : abstracts of the 32nd European Crystallography Meeting). Typ: AEMA
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - KEMPOVÁ, Viera - NEMČOVIČ, Marek. New insights into the role of N-glycosylation involved in molecular immune checkpoint regulation by human cytomegalovirus glycoproteins with the implication in cancer therapy. In Journal of immunology, 2020, vol. 204, suppl. 1, p. 248.19. (2019: 4.886 - IF, Q2 - JCR, 2.509 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1767. Dostupné na internete: <https://www.jimmunol.org/content/204/1_Supplement/248.19/tab-article-info>(Immunology 2020). Typ: AFG
 • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucurnis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. (2019: 3.509 - IF, Q2 - JCR, 1.189 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • PANAYOTOVA-PENCHEVA, Mariana - ŠNÁBEL, Viliam - DAKOVA, Vassilena - ČABANOVÁ, Viktória - CAVALLERO, Serena - TRIFONOVA, A. - MIRCHEV, Rossen - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VASILKOVÁ, Zuzana - MITERPÁKOVÁ, Martina**. Dirofilaria immitis in Bulgaria: the first genetic baseline data and an overview of the current status. In Helminthologia, 2020, vol. 57, no. 3, p. 211-218. (2019: 0.674 - IF, Q4 - JCR, 0.322 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605.(Vega č. 2/0162/17 : Analýzy prenosu a rizika epidemiologicky významných helmintov genetickými a a biochemickými markermi. Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. Parasites in domestic and wild carnivores from Slovakia and Bulgaria in the era of global changes : inter-academic agreement). Typ: ADDA
 • PERNIŠ, Miroslav - ŠKULTÉTY, Ľudovít - SHEVCHENKO, Viktor - KLUBICOVÁ, Katarína - RASHYDOV, Namik M. - DANCHENKO, Maksym**. Soybean recovery from stress imposed by multigenerational growth in contaminated Chernobyl environment. In Journal of Plant Physiology, 2020, vol. 251, art.no. 153219. (2019: 3.013 - IF, Q1 - JCR, 1.037 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0176-1617.(ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami). Typ: ADCA
 • POLČICOVÁ, Katarína - BAĎUROVÁ, Lucia - TOMÁŠKOVÁ, Jana**. Metabolic reprogramming as a feast for virus replication. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 201-2015. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy). Typ: ADDA
 • PRADES, Joan** - ARNOLD, Dirk - BRUNNER, Thomas - CARDONE, Antonella - CARRATO, Alfredo - COLL-ORTEGA, Cristina - DE LUZE, Samuel - GAREL, Pascal - GOOSSENS, Maria E - GRILLI, Roberto - HARRIS, Meggan - LOUAGIE, Marleen - MALATS, Núria - MINICOZZI, Pamela - PARTELLI, Stefano - PASTOREKOVÁ, Silvia - PETRULIONIS, Marius - PRICE, Richard - SCLAFANI, Francesco - SMOLKOVÁ, Božena - BORRAS, Josep M. Bratislava statement: consensus recommendations for improving pancreatic cancer care. In ESMO open : cancer horizons, 2020, vol. 5, no. 6, e001051. (2019: 5.329 - IF, Q1 - JCR, 2.018 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2059-7029. Dostupné na internete: <https://www.scilit.net/article/bf45a8c38a8a41028731f5a7d78b196e>. Typ: ADMA
 • PUZDEROVÁ, Barbora - CSÁDEROVÁ, Lucia - GROSSMANNOVÁ, Katarína - PASTOREK, Jaromír - BARÁTHOVÁ, Monika. Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1983. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • RUDOLF, Ivo** - BLAŽEJOVÁ, Hana - MENDEL, J. - STRAKOVÁ, Petra - ŠEBESTA, Oldřich - RETTICH, František - ČABANOVÁ, Viktória - MITERPÁKOVÁ, Martina - BETÁŠOVÁ, Lenka - PEŠKO, Juraj - BARBUŠINOVÁ, Eva - MCKEE, C. - OSIKOWICZ, Lynn - ŠIKUTOVÁ, Silvie - HUBÁLEK, Zdeněk - KOSOY, Michael. Bartonella species in medically important mosquitoes, Central Europe. In Parasitology Research, 2020, vol. 119, no. 8, p. 2713-2717. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-020-06732-1>. Typ: ADCA
 • SANNA, G.** - PIRAS, Sandra* - MADEDDU, Silvia - BUSONERA, Bernardetta - KLEMPA, Boris - CORONA, Paola - IBBA, Roberta - MURINEDDU, Gabriele - CARTA, Antonio** - LODDO, R. 5,6-Dichloro-2-Phenyl-Benzotriazoles: New Potent Inhibitors of Orthohantavirus. In Viruses, 2020, vol. 12, no. 1, art.no. 122. (2019: 3.816 - IF, Q2 - JCR, 1.633 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1999-4915/12/1/122>. Typ: ADMA
 • STRAPCOVÁ, Sabína - TAKÁČOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - MARTINELLI, Paola - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - GÁL, Viliam - KOPÁČEK, Juraj - ŠVASTOVÁ, Eliška**. Clinical and pre-clinical evidence of carbonic anhydrase IX in pancreatic cancer and its high expression in pre-cancerous lesions. In Cancers, 2020, vol. 12, no. 8, art. no. 2005, 39 p. (2019: 6.126 - IF, Q1 - JCR, 1.938 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-6694/12/8/2005>(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0105/19 : Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu). Typ: ADMA
 • STRAPCOVÁ, Sabína - SEDLÁKOVÁ, Oľga - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - BARTOŠOVÁ, Mária - CSÁDEROVÁ, Lucia - BIZIK, Jozef - SMOLKOVÁ, Božena - ŠVASTOVÁ, Eliška. CA IX inflammatory cytokines in pancreatic cancer - a functional cross-talk. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1968. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0105/19 : Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • ŠIMKO, Veronika - BELVONČÍKOVÁ, Petra - CSÁDEROVÁ, Lucia - LABUDOVÁ, Martina - GROSSMANNOVÁ, Katarína - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KAJANOVÁ, Ivana - ŠKULTÉTY, Ľudovít - BARÁTHOVÁ, Monika** - PASTOREK, Jaromír. PIMT binding to C-terminal ala459 of CAIX is involved in inside-out signaling necessary for its catalyc activity. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 22, art. no. 8545. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/22/8545>(VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese). Typ:
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - KRALJIK, Jasna - MIKLISOVÁ, Dana - BOLDIŠOVÁ, Eva - SPARAGANO, O.A.E. - STANKO, Michal. Circulation of Rickettsia species and rickettsial endosymbionts among small mammals and their ectoparasites in Eastern Slovakia. In Parasitology Research, 2020, vol. 119, no. 7, p. 2047-2057. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud). Typ: ADCA
 • ŠUBR, Zdeno W.** - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína - BOKOR, Boris - BUDIŠ, J. - GLASA, Miroslav. Comparative transcriptome analysis of two cucumber cultivars with different sensitivity to cucumber mosaic virus infection. In Pathogens, 2020, vol. 9, no. 2, art.no. 145. (2019: 3.018 - IF, Q2 - JCR, 1.216 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2076-0817/9/2/145>(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. ITMS 26240220086 : Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave). Typ: ADMA
 • TAKÁČOVÁ, Martina - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - GOLIAŠ, Tereza - KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - ŠVASTOVÁ, Eliška - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Carbonic anhydrase IX-mouse versus human. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, art.no. 246. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/246>(VEGA 2/0122/16 : Interakcia medzi hypoxiou a signálnymi dráhami zapojenými v diferenciácii, nádorovej progresii a metastázovaní.. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava). Typ: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - HANČINSKÝ, Richard - PREDAJŇA, Lukáš - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, Daniel - ŠOLTYS, Katarína - VÁVROVÁ, Silvia - BOHMER, M. - SABANADZOVIC, Sead - GLASA, Miroslav**. High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. In Plants-Basel, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 41. (2019: 2.762 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/1/41>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, D. - ŠOLTYS, Katarína - GLASA, Miroslav**. First report of pepper cryptic virus 2 infecting pepper (Capsicum annum) in Slovakia. In Plant Disease, 2020, vol. 104, no. 5, p. 1565. (2019: 3.809 - IF, Q1 - JCR, 0.680 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0191-2917. Dostupné na internete: <https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-12-19-2577-PDN>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • TURIANOVÁ, Lucia - LACHOVÁ, Veronika - BEŇOVÁ, Kristína - KOSTRÁBOVÁ, A. - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Influenza A virus lacking the effector and C terminal domains of NS1 protein induces cytokines associated with high pathogenicity in mice. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 1, p. 78-87. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A). Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus