Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ADDIT-CE - Alzheimerova choroba: Diagnostika, inovácie a translácia do klinickej praxe v strednej Európe

Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe

Diamantové templáty pre stimulovaný rast rôznych ľudských bunkových línií v systéme in vitro

Diamond templates for stimulated growth of various human cell lines in in vitro system

NETSKINMODELS - Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie

European Network for Skin Engineering and Modeling

ERA4HEALTH - Európske partnerstvo prehlbujúce spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre zdravotnícky výskumu

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

EVA-GLOBAL - Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

ATHEM-03-GEN - Genomická nestabilita v bunkách od osôb vystavených RF zo základných staníc

Genomic instability in cells from persons exposed to RF from base stations

TRANSPAN - Identifikácia biologických markerov pre prevenciu a translačnú medicínu pri rakovine pankreasu

Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer

ISIDORe - Integrované služby pre výskum prepuknutia infekčných chorôb

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research

RESIST-D - Interakcia medzi odmenou a stresom ako neurobiologický podklad odolnosti a rezistencie v duševnom zdraví a depresii: Rozsiahly translačný projekt

Reward-stress interactions as neurobiological substrate for resilience and vulnerability in mental health and depression: A translational large-scale project

CCI4EU - KOMPLEXNÉ ONKOLOGICKÉ INFRAŠTRUKTÚTY 4 EUROPE

COMPREHENSIVE CANCER INFRASTRUCTURES 4 EUROPE

TRANSLACORE - Kontrola translácie v Cancer European Network

Translational control in Cancer European Network

Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

IMMUNO-model - Modelovanie toxicity a odpovede na imunoterapiu pri liečbe rakoviny

Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer

Myokíny a metabolicky aktívne molekuly v patogenéze idiopatických zápalových myopatií

Myokines and metabolically active molecules in the pathogenesis of idiopathic inflammatory myopathies

Porovnanie molekulárnych a behaviorálnych dôsledkov abnormálneho vývinu mozgu v dvoch modeloch autizmu.

Comparison of molecular and behavioral consequences of altered brain development in two models of autism.

N/A - Potenciálna protektívna úloha siponimodu v neurodegenerácii/poškodení miechy.

The potential protective role of siponimod in neurodegeneration/spinal cord injury.

Precision-BTC-Ne - Presná medicína pri rakovine žlčových ciest

Precision medicine in biliary tract cancer

PRAGMATICK - Prevencia, predvídanie a zmierňovanie rizika ochorenia prenášaného kliešťami pomocou protokolu DAMA

Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

PRAGMATICK - Prevencia, predvídanie a zmierňovanie rizika ochorenia prenášaného kliešťami pomocou protokolu DAMA

Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní

Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis

AMETIS - Úloha tukového tkaniva a svalov v regulácii metabolickej flexibility: Skúmanie nových prediktorov úspešnej intervencie do životného štýlu obéznych pacientov

The role of Adipose tissue and muscle crosstalk in the regulation of METabolic flexibility: exploration of novel predictors of the lifestyle Intervention Success in patients with obesity

ANGELA - Včasná detekcia spinocelulárneho karcinómu pažeráka pomocou Cytosponge v spojení s molekulárnymi biomarkermi a strojovým učením

Early detection of esophageal squamous cell carcinoma with the Cytosponge coupled with molecular biomarkers and machine learning

WIMANET - Výskum malárie voľne žijúcich zvierat

Wildlife Malaria Network

Význam interakcie mozog-črevo pri rozvoji posttraumatickej stresovej poruchy na základe predklinických štúdií

The importance of brain-gut interaction in the development of posttraumatic stress disorder based upon preclinical studies

Národné projekty

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Analýza klinickej relevancie duplikácie EDA2R génu v kmeňových bunkách chlapa s autizmom k jeho ochoreniu. Charakterizácia expresie EDA2R receptora v kmeňových bunkách získaných z dentálnej pulpy permanentných a dočasných zubov.

Analysis of the clinical relevance of EDA2R gene duplication in autistic boy stem cells to his disease.Characterization of EDA2R receptor expression in stem cells obtained from the dental pulp of permanent and temporary teeth.

CoViD - Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

MyeLon - Bakteriálna Lon proteáza ako perspektívny nástroj na liečbu mnohopočetného myelómu

Bacterial Lon protease as an emerging tool for multiple myeloma treatment

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biologicky relevantné zmesi endokrinných disruptorov: účinky na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách

Biologically relevant mixtures of endocrine disruptors: effects on in vitro models of ovarian intrafollicular processes and ovarian cancer cell lines

Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu

Cytokine profiling together with carbonic anhydrase IX immunotargeting as a promising tool in diagnostics and treatment of pancreatic cancer

Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov

Detailed analysis and elucidation of functions of Cka1 and Ksg1 protein kinases using the conditional ATP analog-sensitive mutants

Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií

Detection of the tick borne-encephalitis virus in milk of farm animals by LAMP method as the prevention of alimentary infections

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení

Diversity of vector-borne pathogenic and non-pathogenic microorganisms and potential therapy of zoonotic diseases caused by them

Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

Ecology of West Nile virus in globally changing environment

Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s cieľom ich využitia na terapiu

Exosomes secreted by cancer cells of digestive organs, their characterization and modification by the CRISPR/Cas9 system for the aim of use in therapy

MITOFUN - Genetické príčiny vzácnych metabolických ochorení s dôrazom na funkčné štúdie nových génových variantov.

Genetic causes of rare inherited metabolic diseases with emphasis on functional studies of novel variants

Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov

Genetics of rare forms of diabetes with focus on functional characterization of new variants

Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov

Herpesviral immunomodulators as novel candidates in therapy of cancer and inflammatory diseases

LEONORA - Hľadanie klinicky relevantných biomarkerov pre stratifikáciu CRC pacientov použitím molekulárnych a bioinformatických metód.

Verification of clinically relevant biomarkers for the stratification of CRC patients by molecular and bioinformatic methods.

NeuroSocial - Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autism-related model

Charakterizácia NF-kB signalizácie definovaním anti-myelómovej aktivity a mechanizmov účinku inhibítora QNZ

Characterization of NF-kB signaling by defining the anti-myeloma activity and mechanisms of action of QNZ inhibitor

Charakterizácia nových proteínov podieľajúcich sa na regulácii zostrihu pre-mRNA

Characterization of novel proteins involved in the regulation of pre-mRNA splicing

Identifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie

Identification of etiology in sporadic forms of hereditary hearing loss by whole exome sequencing

INCAM - Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii

Identification of novel biomarkers linked to the relapse of metastatic colorectal cancer after metastasectomy

REZTEST - Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Individuálna rádiosenzitivita onkologických pacientov a využitie Gingko biloba na prevenciu vedľajších účinkov rádioterapie

Individual radiosensitivity of cancer patients and use of Gingko biloba in the prevention of radiotherapy induced side effects

RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy

Interaction of bioactive compounds and non-thermal plasma

CATCA - Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze

Interactions of calcium transport systems in carcinogenesis

Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?

Is hypoxia a master modulator of DNA repair capacity and mitochondrial dynamics in chemotherapy response in urogenital malignancies?

ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2.

CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

CARDIOvascular protection mediated by alfa1AMPK against metabolic syndrome-mediated ENdothelial Dysfunction – identifying new risk factors

Kontrolné body a vírusové immunomodulatory v nádorovej terapii

Checkpoint molecules and viral immunomodulators in cancer therapy

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy

Lactate, a metabolic signal and energy source for alternative thermogenesis mechanisms

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy

Lactate, a metabolic signal and energy fuel driving alternative thermogenic mechanisms

Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanej periférnej neuropátii.

Mechanisms of peripheral nerve damage in chemotherapy-induced peripheral neuropathy.

Metabolická charakterizácia nádorových buniek semenníkov s cieľom zvýšiť citlivosť rezistentných buniek na cisplatinu

Metabolic profiling of testicular cancer cells to increase the sensitivity of resistant cells to cisplatin

DUALCAPS+ - Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment

MitoHF - Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca

Mitochondrial disease in heart failure

LEGOMICS - Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín

Modern "omics" approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens

Modulácia CXCR4/CXCL12 signalizácie anti-myelómovou aktivitou CXCR4 antagonistu WZ811

Modulation of CXCR4/CXCL12 axis by the anti-myeloma activity of CXCR4 antagonist WZ811

Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich vplyv na účinok chemoterapeutík

Modulation of individual types of IP3 receptors in carcinogenesis and their impact on the effect of chemotherapeutics

CardCa2+CNS - Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

Molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in stress-related cardio- and neuropathologies

IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Sgs-Glue - Molekulárno-genetická analýza glejového Sgs-sekrétu slinných žliaz Drosophila melanogaster a jeho biologických vlastností

Molecular-genetic analysis of salivary gland Sgs-glue secretion from Drosophila melanogaster and its biological properties

WOLPACMUT - Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií

Mutations associated with Wolfram syndrome: alternative signaling pathways for calcium and mitochondrial physiology

m-ClicID - Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu

On the trace of mitochondrial chloride channel identity

iMMunoedit - Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégií inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumornavádzajúcimi peptidmi

Design and optimization of bioconjugation strategies of innovative 2D photothermal nanomaterials with tumor-targeting peptides

NRPLCAR - Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory

Neuroprotective and regenerative potential of post-traumatic cure targeted to Angiotensin II receptors

CYKLY - Odhalenie molekulárnych mechanizmov a metabolickej regulácie substrátových cyklov

Elucidating the molecular mechanisms and metabolic regulation of substrate cycles

CO2CANCER - Oxid uhličitý v nádorovom metabolizme glukózy: prehliadaná Achillova päta rakoviny

Carbon dioxide in cancer glucose metabolism: an overlooked Achilles’ heel of cancer

Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

Potenciál fyzickej aktivity ovplyvniť proliferačnú kapacitu a charakteristiky nádorových buniek: identifikácia exerkínov a mechanizmov s protinádorovým účinkom

The potential of physical activity to influence the proliferative capacity and characteristics of tumor cells: identification of exerkines and mechanisms with antitumor effects

Potenciál hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX v diagnostike a terapii adenokarcinómov pľúc.

Significance of hypoxia induced carbonic anhydrase IX in diagnostics and therapy of lung adenocarcinoma

HeaTME - Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii

Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards immunotherapy

Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam

Plant systems for transient expression of peptidic substances as a tool for preparation of anti-viral vaccines

Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca

Dyad remodelling in cardiomyocytes in experimental therapy of failing heart

ExoTREAT - Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Suicide gene therapy mediated by mesenchymal stromal and pancreatic tumor cell-excreted extracellular vesicles in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

PROSEC - Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu

Blood elements-derived secretome as a source of bioactive factors mediating the neuroprotection

BIOFLEX - Skúmanie povrchu a obsahu pečeňových extracelulárnych vezikúl na identifikáciu cirkulujúceho biomarkera NAFLD

Uncovering the surfaceome and cargo of hepatic extracellular vesicles to identify circulating NAFLD biomarker

Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti

Investigation of the regulatory effect of serotonin on neuroblast migration in the neurogenic region of the adult brain

Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli

Evaluation of the role of tumor microenvironment stromal component in breast cancer treatment outcome using an organoid model

Stanovenie genotoxicity indukovanej 5G žiarením a štúdium fytochemikálií ako modulátorov radiáciou indukovaného poškodenia DNA a rakoviny

Evaluation of 5G radiation induced genotoxicity and assessment of phytochemicals as modulator of radiation induced DNA damage and cancer

Stanovenie poškodenia DNA a genetickej nestability v bunkách rádiológov vystavených nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia

Assessment of DNA damage and genetic instability in hospital workers occupationally exposed to low doses of ionizing radiation

Stresom indukovaná translokácia črevnej mikrobioty v regulácii zápalovej odpovede - pohlavné rozdiely u hlodavcov

Stress-induced translocation of the intestinal microbiota in the regulation of the inflammatory response - sex differences in rodents

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Štúdium diverzity a interakcií mikrobiómu kliešťov Ixodes ricinus s vírusom kliešťovej encefalitídy

Study of diversity and interactions of Ixodes ricinus tick microbiome with the tick-borne encephalitis virus

Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch

Study of genotoxic  effects from magnetic resonance imaging in human lymphocytes

aaa - Štúdium génovej nestability v bunkách leukemických pacientov a chemoterapeuticky-rezistentných preleukemických kmenových buniek pocas remisie ako prevencia relapsu

Study of genetic instability in cells from leukemic patients and chemotherapy-resistant preleukemic stem cells at remission for prevention of relapses 

GlycoOFFviro - Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch.

The study of HCMV virokine interactions underlying regulation of the immunological synapse for the development of a novel immunotherapeutic concept based on viral tricks

PANDIAREG - Štúdium úlohy GPR180/CTHRC1 signalizácie v regulácii funkcie β buniek pankreasu a patogenéze diabetu

Investigating the role of GPR180/CTHRC1 signalling in regulation of pancreatic B cell function and pathogenesis of diabetes

ChE v HF - Terapeutická úloha selektívnej inhibície cholínesteráz v srdcovom zlyhávaní

Therapeutic role of selective ChE inhibition in heart failure

Testovanie efektívnosti výpočtov polygénového rizikového skóre z celogenómových sekvenačných dát a hodnotenie vzorov dedičnosti pri polygénových ochoreniach

Testing the effectiveness of polygenic risk score calculations from whole genome sequencing data and evaluation of hereditary patterns of polygenic diseases

GAMS - Účinky GLP-1 analógu na sclerosis multiplex

Effects of GLP-1 Analog on Multiple Sclerosis

Účinky pravidelného cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup.

Effects of regular exercise training on molecular, cellular and whole body processes associated with ageing: : Multi-organ integrative approach

ActiveBiome - Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov

The Effect of Physical exercise and Nutrition on Gut Microbiome and Quality of Life in childhood cancer survivors

Úloha bunkových lipidov v životnom cykle vírusu lymfocytovej choriomeningitídy

The role of cellular lipids in lymphocytic choriomeningitis virus life cycle

Úloha GPR180 v regulácii funkcie beta buniek pankreasu a patogenéze diabetu

The role of GPR180 in regulation of pancreatic beta cell function and pathogenesis of diabetes

Úloha intrakolonálneho sírovodíka a butyrátu v rozvoji hypertenzie u obéznych potkanov

The role of intracolonic hydrogen sulfide and butyrate in the development of hypertension in obese rats

Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

The emerging role of the microbiome in hematologic cancer patients receiving high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation.

Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu

The role of mitochondria in progression of colorectal cancer

Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách

Role of modulation of enzymes endogenously producing H2S in tumor cells

Úloha poškodenia DNA a opravy v odpovedi nádorov urogenitálneho traktu na chemoterapiu na báze cisplatiny

Role of DNA damage and repair in response of urogenital cancers to cisplatin-based chemotherapy

DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

VIRO_ID - Viroidy - unikátne subvírusové patogény rastlín, ich diverzita a interakcie s hostiteľom

Viroids - unique subviral plant pathogens, their diversity and host interactions

PTSD - Vplyv aripiprazolu a obohateného prostredia na morfologicko-funkčné zmeny v hipokampe a správanie v animálnom modeli posttraumatickej stresovej poruchy

Influence of aripiprazole and enriched environment on morphological-functional changes in the hippocampus and behavior in animal model of the post-traumatic stress disorder

Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie

Effects of natural polyphenol and nonsteroidal anti-inflammatory drug combination therapy on the tumor microenvironment

Vplyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy

The effect of the AT2 receptor stimulation on revascularization of severe injured spinal cord

Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov.

Innate antiviral defense responses of selected human skin cells to tick-borne encephalitis virus and their modulation by bioactive substances in tick saliva

SYNDEAF - Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania

Identification of novel genetic variants in syndromic hearing loss by whole exome sequencing

Výskum klinických a genetických aspektov ketotických hypoglykémií u detí

Research of clinical and genetic aspects of ketotic hypoglycemia in children

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo- asociovanej karbonickej anhydrázy IX

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor-associated carbonic anhydrase IX

BIOTREAT - Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: TREATing despite the TRICKs

Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey

Development of patients derived xenografts models and their utilization for personalized treatment of uveal melanoma

Vývoj testu na báze laterVývoj testu na báze laterálneho toku (“lateral flow assay) na diagnostiku zoonotického ochorenia: Q horúčka

Development of a lateral flow assay for the diagnosis of zoonotic disease: Q fever.

DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie

Significance of dopaminergic neurons for neuromotor development and social interactions

Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií

The importance of interaction products of H2S with S-nitrosoglutathione/selenium derivatives in the regulation of cardiovascular hemodynamics and cardiac mitochondrial functions

Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Remote conditioning as a prevention and treatment of cerebral ischemia associated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19)

Zapojenie komponentov CRH systému do rozvoja post-traumatickej stresovej poruchy

Involvement of CRH system components in the development of post-traumatic stress disorder

WAMPIRE - Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére glabálnej zmeny

Warranty of blood safety towards mosquito-borne viruses infections in the era of global change

Zavedenie zariadenia cytogenetickej biodozimetrie na Ústave experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV

Establishing a Cytogenetic Biodosimetry Facility at Cancer Research Institute of Biomedical Research Centre of Slovak Academy of Science

INFOTICK - Získanie pravdivých informácií o kliešťoch.

Getting the right info on ticks.

AMETHYST - Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie

Ameliorating Effects of Aging by Physical Exercise: Molecular, Metabolic and Structural Adaptations, Multi-Organ Integrative Approach

Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov

Coping with psychosocial stress situations in patients with depressive disorder in relation to age and unravelling the mechanisms involved

Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom

Enhancement of endocannabinoid signaling as a promising target for the treatment of stress-related psychiatric disorders

Celkový počet projektov: 132