Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2022 : Zborník je výstupom z XXV. archívnych dní v Slovenskej republike na tému Archontológia v archívnom a historickom výskume a zo seminára z cyklu Osobnosti slovenského archívnictva VII. Storočnica doc. Dariny Lehotskej (1922-1990). I. časť. Archontológia v archívnom a historickom výskume. Eds. Jana Gubášová Baherníková - Štefan Hrivňák ; zostavili a redigovali: Jana Gubášová Baherníková, Štefan Hrivňák. prvé. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2024. 266 s. ISBN 978-80-971356-9-0 Typ: FAI
  • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - HRIVŇÁK, Štefan. Pár slov na úvod. In Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2022 : Zborník je výstupom z XXV. archívnych dní v Slovenskej republike na tému Archontológia v archívnom a historickom výskume a zo seminára z cyklu Osobnosti slovenského archívnictvaVII. Storočnica doc. Dariny Lehotskej (1922-1990). I. časť.Archontológia v archívnom a historickom výskume. prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2024, s. 7-9. ISBN 978-80-971356-9-0. Typ: GII
  • JURÁNYI, Ladislav. Pôsobnosť benediktínskeho arciopátstva Pannonhalma na území dnešného Slovenska a archontológia jeho cirkevnej správy. In Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2022 : Zborník je výstupom z XXV. archívnych dní v Slovenskej republike na tému Archontológia v archívnom a historickom výskume a zo seminára z cyklu Osobnosti slovenského archívnictvaVII. Storočnica doc. Dariny Lehotskej (1922-1990). I. časť.Archontológia v archívnom a historickom výskume. Eds. Jana Gubášová Baherníková - Štefan Hrivňák ; zostavili a redigovali: Jana Gubášová Baherníková, Štefan Hrivňák. prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2024, s. 134-155. ISBN 978-80-971356-9-0. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus