Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav zoológie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AKIMOV, I. A - DIDYK, Yuliya. Trichinellosis of wild animals in Ukraine and its danger to the public. In Zoodiversity, 2020, vol. 54, no. 5, p. 411-418. ISSN 2707-725X. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/zoo2020.05.411 Typ: ADMB
 • BUCZEK, A.** - BUCZEK, Weronika - BARTOSIK, Katarzyna - KULISZ, J. - STANKO, Michal. Ixodiphagus hookeri wasps (Hymenoptera: Encyrtidae) in two sympatric tick species Ixodes ricinus and Haemaphysalis concinna (Ixodida: Ixodidae) in the Slovak Karst (Slovakia): ecological and biological considerations. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 11310. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-90871-7 Typ: ADCA
 • KALÚZ, Stanislav* - ŠRÁMEK, Petr - ŠEVČÍK, Martin**. Rudnicula goffi n. sp. (Acariformes: Trombiculidae) from the diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) on Bali, Indonesia. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 17-24. ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09958-w Typ: ADCA
 • KOČI, Juraj** - BISTA, Sandhya - CHIRANIA, Payal - YANG, Xiuli - KITSOU, Chrysoula - RANA, Vipin S. - YAS, Ozlem B. - SONENSHINE, Daniel E. - PAL, Utpal**. Antibodies angainst EGF-like domains in Ixodes scapularis BM86 orthologs impact tick feeding and survival of Borrelia burgdorferi. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 6095. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.nature.com/articles/s41598-021-85624-5 Typ: ADEA
 • KOZYRA, Katarzyna** - ZAJĄC, Tomasz - ANSORGE, Hermann - WIERZBICKI, Heliodor - MOSKA, Magdalena - STANKO, Michal - STOPKA, Pavel. Late Pleistocene Expansion of Small Murid Rodents across the Palearctic in Relation to the Past Environmental Changes. In GENES-BASEL, 2021, vol. 12, no. 5, art.no. 642. ISSN 2073-4425. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/genes12050642 (LQ1604 : National program for sustainability II. MICOBION No. 810224 : EU Horizont 2020. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud) Typ: ADMA
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - MIŠÁK, Anton - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena** - ŠEREŠ, Mário**. Insight into Bortezomib Focusing on Its Efficacy against P-gp-Positive MDR Leukemia Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. no. 5504. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22115504 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi) Typ: ADCA
 • PECINA, Lukáš - PECINA, Peter - VĎAČNÝ, P. Problémy molekulárneho vymedzenia druhov: štúdia zameraná na nálevníky čeľade Clevelandellidae = Issues of molecular species delimitation: a study focused on ciliates of the family Clevelandellidae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 376-381. ISBN 978-80-223-5132-4. (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • PECINA, Peter - PROKOP, Pavol - VIDLIČKA, Ľubomír - MAJTÁN, Juraj - PECINA, Lukáš - HROMNÍKOVÁ, Dominika - KLÖCKLEROVÁ, Vanda. Samočistenie švábov vyvolané vpichnutím neurotoxínu parazitoidnou osou = Self-cleaning of cockroaches induced by neurotoxin injection by the parasitoid wasp. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 382-387. ISBN 978-80-223-5132-4. (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku. VEGA 2/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • SIENKIEWICZ, Elwira** - GASIOROWSKI, Michal - HAMERLÍK, Ladislav* - BITUŠÍK, Peter - STANCZAK, Joanna. A new diatom training set for the reconstruction of pastwater pH in the Tatra Mountain lakes. In Journal of Paleolimnology, 2021, vol. 65 iss. 4, 15 pp. ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00182-0 Typ: ADCA
 • ŠEVČÍK, Martin** - KALÚZ, Stanislav* - ŠRÁMEK, Petr. A new species of Chiroptella Vercammen-Grandjean, 1960 (Acari: Trombiculidae) from diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) in Bali Island (Indonesia) with distribution records, hosts, and a key to the species of the genus. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 1-15 pp. ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09955-z (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku) Typ: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - BOLDIŠOVÁ, Eva - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Elena - MAJERČÍKOVÁ, Zuzana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - CHVOSTÁČ, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 101626, 11 pp. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADMA
 • YANG, Xiuli* - KOČI, Juraj* - SMITH, Alexis A.* - ZHUANG, Xuran - SHARMA, Kavita - DUTTA, Shraboni - RANA, Vipin S. - KITSOU, Chrysoula - YAS, Ozlem B. - MONGODIN, Emmanuel F. - PAL, Utpal**. A novel tick protein supports integrity of gut peritrophic matrix impacting existence of gut microbiome and Lyme disease pathogens. In Cellular microbiology, 2021, vol. 23, no. 2, art. no. 13275. ISSN 1462-5814. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cmi.13275 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus